Wardian mění panorama Londýna

Celkový pohled v průběhu výstavby Celkový pohled v průběhu výstavby

Luxusní rezidenční projekt Wardian London se nachází v londýnském Canary Wharf – v samém srdci nejprestižnější finanční a obchodní čtvrti. Projekt tvoří dvě věže o výšce 168 a 187 metrů, díky nimž se stavba zařadila mezi vůbec nejvyšší obytné objekty ve Velké Británii. Developer projektu, Eco World‑Ballymore, přišel s vizí vytvořit zelenou oázu klidu v oblasti bývalých doků (tzv. Docklands), které ze tří stran obklopuje meandr řeky Temže.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Místo, lokalita: Londýn, Velká Británie
  • Realizace: 2017 až 2020
  • Investor: Eco World‑Ballymore Arrowhead Quay Company Ltd.
  • Architekt: Glenn Howells Architects
  • Objem zakázky fasádního pláště a balkonů: cca 2 mld. Kč

Nejen architektonickým konceptem budov vzdává developer hold odkazu londýnského badatele a vynálezce Nathaniela Bagshawa Warda. Ten, ač profesí lékař, navrhl díky svému zájmu o botaniku první „zmenšené skleníky“ (tzv. Wardian cases), ve kterých pěstoval nejen kapradiny. S jejich pomocí mohli badatelé bez újmy transportovat do Evropy rostliny z exotických destinací. Jméno moderně založeného Londýňana tak komplex dvou budov nese nejen symbolicky – jakoby „velké skleníky“ ve vstupním atriu (tzv. Wardian cases) a vyhlídkové restauraci, odpočinkové zóny i balkony jsou osázeny množstvím rozmanité zeleně z celého světa a svou podobu budou v průběhu ročních období přirozeně měnit.

Projekt Wardian tvoří dvě výškové budovy – východní věž s 55 patry (East Tower, výška 187 metrů) a západní věž s 50 patry (West Tower, výška 168 metrů) stojící na dvoupodlažním povýšeném ochozu (tzv. Podium). Technologické místnosti, obsluhující každou z věží, jsou umístěny ve druhém patře a pro zajímavost jsou zde do fasády zabudovaná dřevěná hnízda určená netopýrům. Výškové budovy nabízí celkem 792 apartmánů s vlastními balkony s celoproskleným zábradlím včetně luxusních dvoupodlažních penthousů a restauraci (tzv. Skygarden). Ta je umístěná v 53. patře východní věže s jedinečným výhledem na Londýn. Ve večerních hodinách budou obě věže jasně rozpoznatelné podle dvou svítících prstenců, které jsou v horních patrech citlivě zabudovány do konstrukce balkonů a střešního límce. V přízemí budou moci obyvatelé budov využívat (kromě běžných domovních služeb) například venkovní, celoročně vyhřívaný, 25metrový bazén obklopený zelení, privátní fitness centrum a kinosál s širokoúhlým plátnem.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Společnost SIPRAL na projekt Wardian London dodala kompletní obvodový fasádní plášť (cca 6 100 modulů, 30 000 m2) a balkony (4 100 kusů) s celoproskleným zábradlím lemujícím celý obvod každého podlaží. Balkony jsou osazeny na více než 11 tisících ocelových konzolách a zabetonovaných kotvách dodaných oceláři z Horních Počernic (Metrostav). Celková hmotnost ocelových konstrukcí činí více než jeden milion kilogramů, čili tisíc tun.

Pro dosažení funkčního (podle představ architektů navrženého) obvodového pláště a balkonů bylo zapotřebí projektově navrhnout přibližně 100 rozdílných tvarů hliníkových a ocelových profilů.

Práce na projektu začaly v lednu 2017 a již po třech měsících byl na stavbě v Londýně prezentován vzorek obvodového pláště (tzv. Visual Mockup), na kterém byly schváleny finální materiály, tvary a odstíny povrchových úprav. Důležitý byl souhlas městských plánovačů (tzv. Town Planners), kteří schvalují konečný vzhled obvodového pláště. Následně byl dokončen velký technický vzorek (tzv. Technical Mockup), na kterém jsme klientovi, architektům, zástupcům stavebního úřadu (Building Control) a pojišťovny (NHBC) prezentovali finální výrobky, jednotlivé detaily a hlavně jejich správnou funkčnost splňující přísné britské standardy. Po tragickém požáru budovy Grenfell Tower v Londýně, při kterém přišlo o život 70 osob a který má doposud zásadní vliv do návrhu obvodových plášťů, jsme ve spolupráci s klientem dodatečně navýšili stupeň bezpečnosti fasády požárními předěly v každém podlaží.

V létě téhož roku proběhlo testování funkčního vzorku fasády a balkonu (tzv. Performance Mockup) v anglické zkušebně. Teprve po dokončení testů a splnění veškerých přísných technických požadavků, kladených na návrh fasády výškového objektu, jsme mohli v červenci roku 2017 zahájit sériovou produkci ve výrobním závodě Sipral v Jirnech s průměrnou týdenní produkcí jednoho patra fasádních modulů a balkonů, a to po dobu následujících dvou let. Pro dodržení smluvních termínů byla klíčová kvalita a včasnost veškerých dodávek komponent od externích dodavatelů, bez kterých by jinak došlo k zastavení obráběcích a kompletačních linek.

Na opláštění obou věží byl použit zakázkově vyráběný hliníkový fasádní systém Wicona, který byl navržen jako modulový a vkládaný mezi dvě stropní desky vždy oddělené balkony. Pro vstup na balkony jsou navrženy dveře posuvné a jednokřídlé. Technický detail proskleného nároží z dvojskel využívá minimalizovaný rohový sloupek minimálně bránící nerušenému výhledu na metropoli. Na neprůhledné části je (v kombinaci se skleněnými smaltovanými skly) osazen odnímatelný hliníkový žebrovaný obklad, který v případě potřeby může umožnit přístup ke kontrolním otvorům svislých svodů. Ty slouží pro odvod dešťové vody z balkonů vedený v exteriéru.

Na fasádní konstrukce vyhlídkové restaurace (tzv. Skygarden) a wardianských skleníků (tzv. Wardian case), umístěných ve vstupním atriu, byly použity ve Švýcarsku (Montanstahl) vyrobené, speciálně na tento projekt laserem svařované, ocelové štíhlé T profily o délce až 7,5 metru s dodatečně navařeným fasádním systémem Raico. Prolamované prosklené markýzy nad oběma vstupy do hlavního atria jsou sestaveny ze stejného systému a navíc v neprůhledných částech obloženy tvarovkami ze sklovláknobetonu. Ocelové díly byly po dokončení výroby oceláři v Hustopečích (Signum) složeny do sestav a zkontrolována jejich celková geometrie, aby se předešlo případným problémům při montáži fasády vyhlídkové restaurace ve výšce přibližně 180 metrů nad zemí.

KONSTRUKCE BALKONŮ

Standardní balkony (délka 3 metry, šířka 1,5 metru) jsou konstrukčně navrženy jako celohliníkové a jsou osazeny na nosných ocelových konzolách připevněných do kotvení zabetonovaného ve stropní desce. Odvodnění každého balkonu je řešeno pomocí dnových vpustí, které zakrývá nosný ocelový pochozí rošt. Extračiré zábradelní sklo (skladba 12.12.4) je jednostranně upevněno v průběžném spodním nosném profilu a na horní hraně ochráněno průběžným hliníkovým profilem. Z důvodu potřeby revize nosných spojů a odvodňovacího potrubí jsou balkony opatřeny sklápěcími podhledy. Přední část balkonu je opatřena prostorovou hliníkovou kazetou s lakovanou povrchovou úpravou, speciálně vyvinutou pro účely tohoto projektu s imitací struktury povrchu sklovláknobetonu.

Původní tendrové řešení navrhovalo použít ocelové balkony osazené z čela tvarovkou ze sklovláknobetonu, ale z důvodu potřeb projektu došlo k zásadní změně celého technického řešení balkonů, které umožňovalo maximální přesnost, rychlost výroby a montáže, ale hlavně snížilo případná rizika použití na výškovém objektu.

Jednotlivé apartmány jsou na balkonech odděleny na celou výšku skleněnou příčkou. V posledním patře obou věží jsou balkony se skleněným zábradlím, vysokým 2,5 metru, podepřeny po stranách nerezovými sloupky. Tyto balkony jsou speciálně otestovány na vysoké zatížení větrem, případný náraz čistící gondoly a na zatížení v prostoru vyhlídkové restaurace na východní věži. Nejkomplikovanější z hlediska návrhu a realizace byly rohové balkony, pro které byly vyvinuty (stejně jako pro rovné balkony) speciální otočné kovové přepravní stojany, umožňující bezproblémovou manipulaci nejen při výrobě, dopravě na stavbu, svislé přepravě, ale hlavně při samotné montáži balkonů.

PRŮBĚH MONTÁŽE

Klientem byla požadována rychlost postupu montáže na obou věžích souběžně, a to devět pracovních dnů na montáž jednoho patra. Vše za předpokladu, že veškeré zásobování materiálem a montáž obvodového pláště bude probíhat bez použití věžových jeřábů, které mohly být používány výhradně pro účely souběžně probíhající betonáže nosné konstrukce a pro zásobování každého patra prefabrikovanými koupelnami. 

Pro sledování kompletního materiálu, dodaného na Wardian na přibližně 1 250 kamionech z ČR a Německa, byl po celou dobu projektu od chvíle zahájení výroby až po dokončení montáže každého výrobku využíván systém Sipralis Track and Trace, který umožňoval průběžnou kontrolu stavu výroby, kvality a řízení dodávek na stavbu. Na stavbě byl následně klientem využíván systém pro sledování průběhu prací a sdílení informací Bluebeam Revu, který evidoval stav a lokalizaci průběžně předávaných konstrukcí včetně evidence všech vad a nedodělků.

Klíčová pro chod montážních prací byla bezchybně fungující logistika na stavbě. Zásobování materiálem probíhalo v jednotlivých patrech průběžně za velmi omezených prostorových podmínek jak v místě vykládky, tak v místě montáže samotné. Průměrně bylo zapotřebí na každé patro dodat a následně namontovat 10 kamionů materiálu. Celková doba potřebná pro dokončení montáže všech činností na každém patře byla 39 dní. Montáž ocelových konzol, balkonů včetně zábradlí a fasádních modulů byla prováděna výhradně z interiéru budovy za použití montážní mechanizace. Montáž rohových balkonů probíhala pomocí zakázkově vyvinutého otočného montážního ramene Rostek rozepřeného mezi stropní desky.

ZÁVĚR

Celkově se podařilo dodržet plánovaný harmonogram montážních prací i s ohledem na tradičně velmi deštivé a větrné počasí panující v Londýně, které omezovalo ideální postup montáže na výškovém objektu. V druhé půli projektu nastala pojistná událost, kdy při betonáži posledního podlaží vyšší východní věže došlo ke znečištění balkonů betonovou směsí po celé výšce objektu a byla nutná výměna některých skel a dalších komponent. Přesto lze hodnotit tento komplexní projekt z pohledu realizace jako úspěšný nejen svou velikostí a finančním objemem, ale i z hlediska schopnosti tento projekt dokončit včas a ve vysokém standardu nastaveném podle představ náročného klienta a architektů.

Více informací na: https://wardianlondon.com.

Ing. Michal Prokop
SIPRAL a. s.

Související články