Ministr Miroslav Toman otevřel v Sázavě protipovodňové opatření

publikováno:
autor:

Ve středu 18. září 2019 byla slavnostně otevřená protipovodňová opatření na řece Sázavě. Akce byla provedena v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. Vlastní stavební práce proběhly od března 2017 do srpna 2019 a vyžádaly si náklady ve výši 86,6 mil. Kč, z nichž 46,4 mil. Kč představovala státní podpora, 35,4 mil. Kč investoval státní podnik Povodí Vltavy a 4,8 mil. Kč samotné Město Sázava, které bylo navrhovatelem opatření.

„Přestože v současné době řešíme především problémy spojené se suchem, ochranu našich měst a obcí před povodněmi nepodceňujeme. Každoročně do ní investujeme více než půl miliardy korun. Nadále podporujeme vznik dalších opatření prostřednictvím čtvrté etapy programu podpory prevence před povodněmi, která navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002. Jsem rád, že se vodohospodářům tady na Sázavě podařilo překonat řadu technických úskalí. Díky tomu vzniklo dílo, které poskytne obyvatelům města potřebnou ochranu před velkou vodou,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Koncepce protipovodňové ochrany města Sázavy spočívá v kombinaci zkapacitnění průtočného profilu toku, protipovodňových hrází a zdí, kdy část linie protipovodňové ochrany má podobu mobilního hrazení a obnova původního koryta řeky na pravém břehu. Účelem těchto opatření je ochrana částí intravilánu města Sázavy na pravém i levém břehu řeky, a to až před stoletou povodní, která představuje průtok 636 metrů krychlových za vteřinu. Ochráníme tak téměř 70 hektarů plochy města na pravém břehu řeky a přes 28 hektarů na levém břehu, 72 staveb a život a majetek více než 200 obyvatel města,“ řekl v souvislosti s otevřením protipovodňového opatření generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Jedná se o úsek vodního toku v říčním km 53,532 – 54,258. Součástí opatření na ochranu před povodněmi je také ochrana proti vodě z levostranného přítoku řeky Sázavy – Dojetřického potoka. Součástí opatření je i obnova původního koryta řeky Sázavy na pravém břehu. Obnovou starého koryta řeky došlo ke zkapacitnění příčného profilu v údolí Sázavy. Kapacita obnoveného koryta je cca 80 m3/s při průchodu stoleté povodně.

Ochrana území levého břehu – Na Závrtku představuje liniové protipovodňové opatření, jehož návrh byl ovlivněn prostorovými možnostmi a zejména lipovou alejí na současném břehu. Výslednou variantou je nahrazení šikmého břehu nábřežní zdí, která je umístěna mimo kořenový systém stromů. Celková délka linie je cca 300 m. Podzemní stavbu tvoří stěna z ocelových štětovnic pro omezení průsaků do chráněného území štěrkovými vrstvami. Na ní je postavena železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem a stabilizací základu kamenným záhozem a dlažbou. Nábřežní zeď tvoří pevnou protipovodňovou zábranu i ochranu proti pádu osob do koryta toku. Dále jde na levém břehu o linii navazující na předchozí protipovodňovou zeď, jejíž součástí je také technické řešení na Dojetřickém potoce. Vzhledem k potřebě většího převýšení koruny zdi nad terénem je zeď doplněna mobilním hrazením. Součástí tohoto stavebního objektu jsou mobilní hrazení v křížení s místní komunikací.

Ochrana území pravého břehu – Pod mostem je provedena formou protipovodňové hráze s celkovou délkou přes 600 m a výškou do cca 6 m. Součástí jsou také železobetonová zeď a gabionová stěna, které řeší lokální pozemkové problémy v místech, kde by půdorysně široká hráz zasáhla do pozemků s nemožností jejich zajištění. Protože hráz probíhá okolo městského sportoviště, byla doplněna o atypické schodiště, umožňující přechod přes hráz.

Komunikace na pravém břehu zajišťuje přístup na nově vzniklý ostrov mezi korytem řeky Sázavy a obnoveným původním korytem. Celková délka komunikace je 150 metrů s šířkou 5 metrů.