Rekonstrukce Biografu Český ráj – moderní objekt, který se ale blíží stavu z doby svého vzniku

Celkový pohled na rekonstruovaný objekt Celkový pohled na rekonstruovaný objekt

Hlavní cíle rekonstrukce Biografu Český ráj v Jičíně byly dva. Prvním z nich byla úprava objektu tak, aby vznikl moderní víceúčelový kulturní objekt, které odpovídá požadavkům 21. století, jehož hlavním účelem bude provoz kina. Druhým cílem je kultivovat a estetizovat objekt kina a jeho okolí do podoby, která se bude blížit stavu z doby svého vzniku a zároveň vytvářet obytný a užitný veřejný prostor v blízkosti centra města. V článku je popsáno stavební řešení a realizované úpravy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Generální zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
 • Generální projektant: Projektový ateliér DAVID s. r. o.

POPIS STAVBY

Biograf Český ráj v Jičíně je objekt z 20. let 20. století (projekt z roku 1923 od Gröger Hemerka a spol.), který v průběhu času prošel řadou stavebních zásahů a adaptací. Zásadními úpravami prošel dům především na přelomu 70. a 80 let, kdy byl původní divadelní a biografický provoz kompletně přebudován na monofunkční kino. Zrušeny byly divadelní lože a orchestřiště. Zrušeno bylo zadní promítání a bylo nahrazeno novou promítací místností, která zabrala téměř celé foyer v 2. NP. Promítací místnost vyžadovala (z požárních důvodů) samostatný přístup pro obsluhu. Proto bylo vestavěno úzké schodiště do prostoru původního vstupního závětří. Tato adaptace měla zásadním dopad na vzhled vstupního průčelí, kterému původně vévodil vysoký řád a přístupové schodiště s řadou originálních svítidel na sloupech.

Ke kinu byla také přistavěna dvě boční křídla, která sloužila jako skladové prostory, ale také jako videopůjčovna a klub. K zadní fasádě, která se otáčí k řece Cidlině, byla přistavěna také trafostanice, která byla po vybudování samostatné trafostanice nevyužita. V rámci úprav došlo také k vybudování nové střechy s ocelovým krovem nad hlavním sálem. Naposledy úpravami prošlo kino v několika posledních letech, kdy byly rekonstruovány toalety, vyměněny sedačky v přízemí sálu, kompletní změnou prošla také promítací a ozvučovací technika (digitalizace) a bylo vybudováno nové vstupní schodiště s přístupovými rampami.

Problémem objektu je obtížné geologické podloží, které způsobilo za dobu existence značné množství statických poruch. Další problémem bylo taktéž hlediště, které nebylo koncipováno podle pravidel viditelnosti v kulturních objektech (tzv. křivka viditelnosti), což významně limitovalo jeho využitelnost. Z dispozičních problémů lze upozornit na poměrně malé shromažďovací prostory před sálem a balkónem – tedy foyer v 1. a 2. NP. Velmi problematické se jevila (z pohledu užívání objektu) bytová jednotka umístěná v zákulisí jeviště. Další technické aspekty, jako například dožívající okna, zatékání, zastaralý systém vytápění, vzduchotechniky a osvětlení byly u takovéhoto objektu v podstatě samozřejmostí.

NAVRHOVANÉ (REALIZOVANÉ) ŘEŠENÍ

Hlavní úpravou v rámci architektury objektu se stalo odstranění přístaveb (boční křídla a trafostanice) a obnovení majestátního vstupního průčelí. Snahou bylo obnovit charakter stavby z 20. let minulého století a zároveň akceptovat současné požadavky na veřejnou stavbu jakou Biograf Český ráj je.

U vstupu je obnoven vysoký řád, přístupové schodiště s rampami a originálním osvětlením a je nově doplněn o skleněné zastřešení a plakátovací bannery. Schodiště, obnovené závětří a skleněné zastřešení vytvářejí dostatečně velký rozptylový a nástupní prostor před objektem.

Objekt je po opravách omítek (včetně zdobných říms) celý opatřen novým nátěrem ve stupních šedé – tmavě šedý sokl, šedobílá hlavní plocha fasád a detaily, římsy či další profilace na fasádě. Součástí úprav vzhledu je také úprava, výměna nebo doplnění okenních otvorů a jejich výplní. Pro okna a dveře je zvolena červená barva.

Stávající střecha z přelomu 70. a 80. let nebyla odstraněna (jak bylo původně zamýšleno). Důvodem byly dobrý stav, negativní účinky na statiku budovy při demolici střechy a při budování nové, existence prostorů pro vedení vzduchotechniky a také finanční náročnost. Opravou však prošly střešní pláště s důrazem na krytinu. Všechny střechy jsou řešeny jednotně formou falcované plechové krytiny tmavě šedé barvy.

Připojení na inženýrské sítě zůstalo převážně zachováno ve stávajícím rozsahu. Jen z důvodu rozšíření a doplnění promítací technologie a větší využitelnosti objektu došlo k posílení přípojky elektro. Zároveň došlo ke kompletní obnově dešťové kanalizace.

Návrh dispozičních úprav se soustředil na zlepšení využitelnosti (víceúčelovost) vnitřních prostorů. V rámci 1. NP jsou kompletně přebudovány toalety (i když původní záměr bylo je ponechat). Hlavní foyer je rozšířeno na úkor hlavního sálu a je zde umístěna pokladna, bufet a šatny. Hlavní sál s novým stupňovitým hledištěm je koncipovaný pro 158 osob. 110 míst je v přízemí, z čehož 5 míst (v poslední řadě) je určeno pro vozíčkáře – z pohledu viditelnosti to jsou nejlepší místa v kině. 48 míst z celkových 158 je situováno na balkóně. Navržené řešení sálu splňuje požadovanou víceúčelovost (kino, divadlo, malý koncert, přednášky, diashow, zasedání a podobně). Víceúčelovost využití je zohledněna v řešení technologie promítání, ozvučení, osvětlení a akustiky. V zákulisí jeviště jsou pak umístěny pomocné provozy (kancelář, sklady, zázemí účinkujících včetně hygienického zázemí) a především víceúčelová místnost pro spolkovou a volnočasovou činnost včetně potřebného zázemí.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ ZÁSAHY, VÝZNAMNÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE)

Projekt předepisoval tyto zásadní stavební úpravy:

 • stabilizaci základových konstrukcí a stávajících nosných prvků,
 • výměnu okenních a dveřních otvorů (lokálně repase),
 • doplnění vstupního zádveří s elektrickými pohony dveří,
 • výměnu střešního pláště včetně oplechování,
 • úpravu parteru včetně nového proskleného přestřešení,
 • rekonstrukci interiéru včetně akustických obkladů a sedaček,
 • hydroizolační a sanační opatření (chemická injektáž, hydroizolace podlah a ochrana soklů),
 • vybourání původních podlah v 1. NP a vybudování nových technologických kanálů,
 • oprava a doplnění venkovních omítek včetně zdobných prvků říms,
 • nové vnitřní omítky a kompletní štuky,
 • nové vnitřní povrchové úpravy (malby, obklady, podhledy a podobně),
 • repase původních teracových schodišť včetně leptaných skleněných zábradelních výplní,
 • kompletní výměnu všech rozvodů inženýrských sítí s důrazem na umělé osvětlení s centrálním počítačovým řízením a centrálně zálohovaným nouzovým osvětlením,
 • využití stávajících napojovacích bodů I.S.,
 • instalace nového ozvučení Dolby Atmos,
 • kompletní řešení akustických opatření (podhledy, obklady stěn, volně zavěšené prvky) v sále, v obou foyer, v sále pro volnočasové aktivity, v kanceláři i v promítárně,
 • kompletní rekonstrukce toalet včetně úpravy dispozice a výměna všech zařizovacích předmětů,
 • instalace zdvihací plošiny pro zajištění bezbariérovosti jeviště a prostorů za jevištěm – sál pro volnočasové aktivity či kancelář,
 • vybavení interiéru nábytkem a prvky pro potřebu výstav a prezentací,
 • obnova, doplnění a rozšíření původního dýhovaného dřevěného obkladu včetně jeho úprav pro potřeby akustiky a pro instalaci vytápění,
 • kompletní náhrada podlahy s keramickou dlažbou se zopakováním původního motivu,
 • zateplení většiny vodorovných konstrukcí – střechy, stropy a podlahy (Pozn.: Zateplení stěn nebylo možné z pohledu památkové péče – budova Biografu je v Regulačním plánu historického jádra města Jičína vyjmenována jako architektonicky cenná stavba).

V 2. NP bylo realizováno přemístění (a zmenšení) promítací kabiny, která je nově umístěna v prostoru balkonu. Tato dispoziční úprava významně rozšířila foyer a umožnila jeho využití pro příležitostné výstavy (fotografie, práce uměleckých škol a podobně). Část balkonu je využitá pro vybudování skladovací kapacity pro výstavní komponenty. Na balkoně i po všech úpravách zůstane 65 míst k sezení.

1. PP je v současnosti využito jen z poloviny jako technické zázemí objektu – kotelna, strojovna vzduchotechniky a sklady. Návrh počítal se zachováním technického zázemí v tomto podlaží, ale rozšířením jeho využití pro bydlení – bytová jednotka 1+kk pro správce kina.

Ing. arch. Jakub Středa
Projektový ateliér David, s. r. o.

Související články