V Českém Těšíně vyrostla nová sportovní hala

publikováno:
autor:
Večerní pohled od města (foto: Roman Polášek) Večerní pohled od města (foto: Roman Polášek)

Počátkem tohoto roku převzal Český Těšín do užívání zcela novou sportovní halu. Generálním zhotovitelem byla stavební firma Metrostav a. s. Ve víceúčelové sportovní hale je k dispozici hrací plocha o rozměrech 46 × 23 m se speciálním povrchem Taraflex. Celá hrací plocha je vhodná na florbal, futsal, házenou i jiné sporty. Ochrannou sítí je možné halu rozdělit na dvě poloviny a dále lze halu rozdělit na tři hřiště na volejbal či nohejbal a až šest badmintonových hřišť.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: město Český Těšín
  • Architektonický návrh, HIP: Atelier38 s. r. o.
  • Generální dodavatel: Metrostav a. s.
  • Dodavatel OK a opláštění: FEMONT OPAVA s. r. o.
  • Projekt/Realizace: 2016 – 2018 / 2018 – 2020

Jedná se o novostavbu nepodsklepené haly lichoběžníkového půdorysu s nejdelšími stranami 44,75 × 48,03 m, výšky 11 m. Celý projekt byl vymodelován až do realizační fáze pomocí 3D nástrojů v Archicad18. V projekční fázi byly využity všechny dostupné možnosti exportu a prezentačních schopnosti Archicad, ať už přímé zobrazení 3D modelu, 3D řezů, 3D dokumentu či aplikace BIM. Pro zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce použila společnost FEMONT OPAVA s. r. o. software Tekla Structures.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hala je umístěna mezi plochou se stávajícími sportovními objekty a nedalekou městskou zástavbou na ploše bez jednoznačného urbánního charakteru. Hlavní vstup je orientovaný do ulice Svojsíkovy. Vstup pro sportovce a zásobování je z opačné strany od parkoviště.

Lichoběžníkový půdorysný tvar vzešel z tvaru pozemku, z vedení inženýrských sítí a z touhy po zachování vzrostlé břízy. K hlavnímu vstupu se paprskovitě sbíhají pěší chodníky ze směrů pohybů chodců a vytvářejí pomyslnou větev inspirovanou alejí vzrostlých Jírovců podél ulice Svojsíkova.

Halu tvoří tři hmoty. Zděná podnož, ze které vyrůstají dvě hmoty reagující na okolní zástavbu. Menší hmota univerzálního sálu z polykarbonátu je orientovaná směrem k městu a svým menším měřítkem reaguje na nedalekou zástavbu městských domů. V noci svítí a stává se orientačním bodem, majákem sportovního areálu viditelným od města. Větší plechová hmota vlastní haly je umístěna směrem k obloukové hale zimního stadiónu.

Dispozice je lapidární. Mezi hlavní halou a klubovými prostory s univerzálním sálem v patře jsou umístěny protilehlé vstupy s průběžnou chodbou, ze které jsou přístupné šatny, sociální zázemí, zázemí pro rozhodčí a místnost první pomoci.

Vlastní hala byla koncipovaná jako univerzální s parametry pro prvoligové zápasy s osvětlením a akustikou umožňující televizní přenosy. K této víceúčelové ploše náleží tribuna s kapacitou 250 míst. Součástí sportovní haly je plně vybavené zázemí, šest šaten pro 10 sportujících včetně sprch a šatna pro rozhodčí. Ve druhém podlaží se nachází školící místnost, kterou je možné využít jako tělocvičnu. Do sportoviště jsou z východní a západní strany umístěny vrata pro zásobování haly a únikový východ pro diváky. Součástí díla, který probíhal pod taktovkou stavební společnosti Metrostav, byla i realizace všech potřebných inženýrských sítí, okolní zpevněné plochy a sadové úpravy.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Hala je založena na vrtaných pilotách. Konstrukce haly je ocelová – z plnostěnných vazníků proměnného průřezu. Malý univerzální sál má nosnou konstrukci rovněž z oceli.

I. NP je vyzděno z keramických tvarovek a omítnuto. Hala je opláštěná sendvičovými minerálními panely s vodorovným kladením – rastrovanými svislými vertikálami. Univerzální sál je opláštěný polykarbonátem, hrací plocha je odpružená (lamelová) se sportovním povrchem.

Ve střeše „zázemí“ areálu (klubovými prostory s univerzálním sálem a podobně) je umístěno 20 ks světlovodů (průměr tubusu 520 mm) se speciálním prvkem pro přerušení tepelného mostu s izolačním dvojsklem, vypouklou kopulí, difuzérem ze sodnodraselného skla a reflexní vrstvou tubusu vyrobenou chemickým napařením stříbra ve vakuu. Součinitel prostupu tepla celým světlovodem nesmí být větší než 0,6 W/m2.K. Tepelná ztráta vedením transparentními prvky světlovodu není větší než 4,5 W.

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát celé budovy, ohřevu TUV a provozu VZT jednotek byla navržena kaskáda tří nástěnných plynových kondenzačních kotlů s modulovaným výkonem 11,1 až 49,9 kW. Vzduch pro spalování je přiváděn z venkovního prostoru typovým potrubím o průměru 80 mm. Jedná se o uzavřené plynové spotřebiče. Za hydraulickým oddělovačem dynamických tlaků je na kombinovaném rozdělovači/sběrači topné vody topný systém rozdělen na šest topných větví.

Větrání prostoru sportovní haly je, stejně jako prostoru šaten a sociálního zázemí či vzdělávacího centra a dalších prostor, řešeno řízeným větráním s dvojnásobnou intenzitou výměny. Jednotka je ve venkovním provedení a se zabudovaným deskovým rekuperátorem.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce požárně bezpečnostního řešení spočívá v posouzení podmínek požární bezpečnosti především v souladu s ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Objekt slouží jako sportoviště, hlediště pro diváky, zázemí sportovců.

Hlavní bylo určit, zdali se jedná o vnitřní shromažďovací prostor. Hlediště sportovního zařízení má kapacitu 250 připevněných sedadel (275 osob dle pol. 3.1.1, tab. 1 ČSN 73 0818). Veřejně užívané sportovní plochy pro max. 80 × 1,5 = 120 osob, což je v součtu 395 osob a netvoří (podle ČSN v daném výškovém pásmu) vnitřní shromažďovací prostor.

Samozřejmě bylo nutné splnit požadavky na stavební konstrukce, požární uzávěry, délky únikových cest a podobně. Kromě standardních zařízení, jako vnitřní požární vodovod s hydranty a přenosné hasicí přístroje, obsahuje objekt také EPS, evakuační rozhlas a samočinné odvětrávací zařízení.

Z podkladů Ing. arch. Tomáše Bindra, ATELIER 38 s. r. o.