SPŠ stavební v Opavě: Škola, která chce jít jednoznačně ruku v ruce s měnícími se požadavky doby a trhu

publikováno:
autor:

V rámci Střední průmyslové školy stavební v Opavě studuje 250 žáků, o které se „stará“ sbor 24 učitelů a dva učitelé praxe. Aktuálně škola nabízí několik oborů pro sektory stavebnictví, geodézie a energetiky, a to Stavebnictví či Geodézie a katastr nemovitostí.

STAVEBNÍ LABORATOŘ

Škola disponuje halou praxe a dílnami, kde žáci vykonávají stavební praxi. Dále pak má plně vybavenou stavební laboratoř, kde se zkoumají vlastnosti stavebních materiálů. V posledním roce škola koupila dron, 3D tiskárnu, plotr pro žáky, geodetickou totální stanici a obměnili vybavení jedné počítačové učebny. Součástí vybavení jsou i čtyři počítačové učebny, které slouží jak k výuce grafických softwarů, tak k rozpočtování staveb, projektování, výuce a využívání geodetických a geoinformačních softwarů. V dubnu 2020 by měla začít velká rekonstrukce chemické učebny, která bude zcela nová - včetně vybavení.

Škola hodlá koupit 3D skener pro účely geodézie, rekonstruovali dílny praxe a stálá potřeba je upgrade počítačových učeben a obměna dataprojektorů, prostě IT techniky.

ŠKOLNÍ ČINNOST

V uplynulém školním roce byli studenti školy vybráni na základě zaslané soutěžní práce k reprezentaci naší země a opavské školy na Mezinárodním festivalu v Pekingu (Pozn. Tato mezinárodní soutěž byla vyhlášena Pekingským sdružením pro vědu a techniku.). Škola zvítězila v celostátním kole soutěže vyhlašované firmou Velux s názvem „King of Daylight“ v kategorii Rodinný dům a to jak v tomto roce, tak v roce předchozím. Žáci školy skončili druzí v ústředním kole mezinárodní soutěže „Soutěž v grafických programech na stavební průmyslovce“. V tomto i v předchozím roce průmyslovka postoupila mezi 10 finalistů celostátní soutěže „Stavby z vlnitých lepenek“. V předchozím školním roce škola například obsadila první tři místa v soutěži vyhlašované firmou Schiedel s názvem „Můj rodinný dům“, zvítězila v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii „Stavebnictví, architektura a design interiérů“, vyhrála v regionálním kole soutěže vyhlašované firmou Ytong nebo byla vyhodnocena jako nejlepší na 10. ročníku žákovské konference „Prezentace badatelských projektů EVVO“. Je toho celá řada, kde jsou žáci opavské průmyslovky aktivní.

SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

Průmyslová škola spolupracuje především se stavebními a geodetickými firmami při zajišťování odborné řízené praxe žáků u firem. Zástupci firem a vysokých škol připravují pro žáky školy žáky a pedagogy odborné přednášky a školení. Střední škola se účastní soutěží vyhlašovaných odbornými firmami, žáci navštěvují stavby a výrobní závody formou odborných exkurzí. Některé firmy si také školí své zaměstnance a partnery přímo v prostorách průmyslovky, což je příležitost ke vzdělávání se i pedagogů a studentů této instituce.

NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB

Žákům škola nabízí přípravu na jazykové zkoušky FCE, navštěvuje Stavební veletrh Brno, letos uspořádala Čtenářský maraton, aktuálně vyhlásila soutěž z oblasti dopravních staveb a podobně. Dnes je „doba projektová“, což se nevyhnulo ani SPŠ v Opavě. Takže díky mnoha evropským projektům může škola nabízet žákům další aktivity.

V současné době například spolupracuje s polskou stavební školou a polskou nadací na česko-polském projektu „Česko-polská škola renovací památek“, v rámci kterého budou žáci SPŠ v Opavě a polští studenti spolupracovat na rekonstrukci zámku v polském Rzuchowě, zjistí mnoho o ochraně památek a v rámci odborné exkurze zhlédnou rekonstrukci konkrétní historické památky.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, Opava
Mírová 630/3, Předměstí, 746 01 Opava
Kontaktní osoba: Ing. Karla Labudová
+420 734 418 954
E-mail karla.labudova@spsopava.cz
Web www.spsopava.cz


Ing. Karla Labudová (ředitelka školy): Rodiče si již uvědomují, že jsme průmyslový stát a přináší nám to zisk a prosperitu

O nedostatku technicky vzdělaných lidí se hovoří roky a roky. Proč se podle Vás stále nedaří mladé ke studiu technických oborů přilákat? Co konkrétně byste navrhovala Vy, aby se stav zlepšil?

Technické obory napříč zaměřením jsou náročné pro ty, kteří technicky založení nejsou, a to je bohužel většina mladých lidí. Zatímco kdysi museli doma pomáhat manuálně, i kdyby to byla jen práce s rodiči na zahradě nebo s tatínkem v dílně, uměli si opravit kolo a podobně, dnes mnoho z nich žádné domácí povinnosti nemá. Po sametové revoluci nastoupila výpočetní technika, která nás samozřejmě provází čím dál větší měrou i dnes, a vytlačila ze základních škol předměty jako dílny nebo pozemky, ke kterým se dnes zase pomalu základní školy vrací. Stejně tak zavedený funkční duální systém vzdělávání dnes znovu nákladně zavádíme. Nicméně jsem přesvědčena, že takto to být prostě muselo. Byl to přirozený průběh věcí a teprve nyní, kdy se na spoustu těchto rozhodnutí už dokážeme podívat s odstupem a patřičným nadhledem, dokážeme vidět vše komplexněji. Jsem osobně moc ráda, že si i rodiče začínají uvědomovat, že jsme z velké míry průmyslový stát a právě průmysl, stavební nevyjímaje, přináší naší zemi zisk a prosperitu. Také na dětech v základních školách vidím, že IT techniku už vnímají jako běžnou součást života, už to pro ně není to „lákadlo“ a naopak velmi rádi něco tvoří rukama nebo vymýšlí. Takže já to vidím optimisticky a mladým lidem bezmezně věřím.

Příklad: Roky a roky se třeba ví, že je poptávka např. po svářečích. Kdo by měl a jak zareagovat, aby se prostě požadavky trhu naplnily?
Uvědomme si, že o tom, kam dítě nastoupí na střední školu, ve většině případů rozhodují rodiče. Rodič se logicky dívá na všechny aspekty povolání. Kromě toho, zda jeho syn nebo dcera má k tomuto povolání nějaké vlohy a zda by ho vůbec bavilo, se racionálně dívají také na pracovní podmínky, které firmy zaměstnancům v daných profesích nabízejí. Uvažují prostě i prakticky a kladou si otázky: „Jaký bude mít plat? V jakém bude pracovním prostředí? Do jakého věku může vybrané povolání vykonávat? Bude moci být nezávislý nebo vždy jako zaměstnanec?  Má šanci na pracovní postup?“ Takže kromě dobré prezentace žádaných oborů v médiích musí také firmy reagovat a snažit se tyto profese zatraktivnit právě lákavými pracovními podmínkami. Myslím, že si to samy firmy také uvědomují, což dokazují mnohé benefity, které svým zaměstnancům nabízejí.

Jak jste aktivní v oslovování základních škol? Proč by měly jít děti studovat právě k vám, nač byste je nalákala?
V oslovování základních škol jsme samozřejmě aktivní, jak jen umíme. Chodíme mezi žáky i rodiče přímo na základní školy, zveme žáky k nám na námi připravené workshopy, pořádáme tematické soutěže pro žáky základních škol, dny otevřených dveří, účastníme se veřejných přehlídek středních škol jako je Veletrh povolání, Artifex, Malé burzy škol apod. Na každé takové akci se snažíme co nejlépe představit obory, které nabízíme, tedy obor Stavebnictví a obor Geodézie a katastr nemovitostí. A nač bych je nalákala? Já sama jsem absolventkou naší stavebky, takže dobře vím, čím studenti během studia procházejí. Z mého pohledu je úžasné, že když se věnujete oborům, které nabízíme, vytváříte hodnoty s velkým časovým přesahem, které ovlivňují životy mnoha lidí po dlouhou dobu. Nejde prostě o spotřební zboží. A navíc ta paleta profesí, kterým se můžete po absolutoriu naší školy, popř. ještě navazující VŠ, věnovat: geodet, geoinformatik, referent na katastrálním, pozemkovém nebo stavebním úřadu nebo na odboru územního plánování či investic, technik, správce budov, stavební dozor, technik BOZP nebo PO, kreslič, projektant stavební části nebo projektant specialista (TZB, elektro, statik…), energetický specialista, obchodník se stavebními materiály nebo vývoj a výroba stavebních materiál či jejich zkoušení, mistr na stavbě, stavbyvedoucí, přípravář, rozpočtář, majitel firmy nebo živnostník a mnohé další.

Jak byste ohodnotila úroveň vašich mistrů odborného výcviku a co je potřeba udělat pro to, abyste v tomto směru jejich úroveň zvýšili. Jde vždy jen o finance?
Na naší škole nemáme mistry odborného výcviku, proto je nemohu hodnotit. Nabízíme výhradně studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Ale máme dva učitele praxe, kteří studenty v tomto předmětu vedou a zároveň jim pomáhají při zajišťování odborných praxí u firem v celém regionu, kterou pak vykonávají souvisle 14 dnů v měsíci květnu. Zvýšení odborné úrovně učitelů samozřejmě nesouvisí jen s penězi. Je potřeba, aby se stále vzdělávali v současných technologiích a neustrnuli na dovednostech a vědomostech, které získali v minulosti.

Uveďte specifikum školy, unikátní obor? Konkurenční výhodu oproti jiným školám…
Naše škola chce jít jednoznačně ruku v ruce s měnícími se požadavky doby a trhu. Součástí dlouhodobé koncepce SPŠ stavební Opava je stát se součástí průmyslu 4.0. To je výzva, kterou se snaží pedagogové společně s žáky postupnými kroky naplňovat. BIM, GIS, EVVO a anglický jazyk jsou čtyři směry, kterými jsme se vydali.

Do výuky jsme začlenili BIM (Building Information Modeling), tedy informační model budovy, který bude brzy nedílnou součástí práce stavařů. Jde o moderní proces pro tvorbu a správu projektů založený na principu inteligentního modelu. Model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po celou dobu jeho životního cyklu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Studenti poznávají moderní softwarové nástroje, které pomáhají naplňovat procesy BIM. Díky využití jednotného informačního modelu budovy lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji, je snazší týmová spolupráce a přistupovat na kompletní data po celou dobu užívání stavby. Jak naši studenti poznali, projektování CAD a BIM je rozdílné. Při projektování metodou BIM se jakékoliv změny a úpravy modelu projeví také ve všech důležitých bodech projektu najednou, data zůstávají koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny v projekčním týmu i pro investory.

Stejně jako je pro naše stavaře důležitý BIM, je pro naše geodety významný GIS (Geographic Information System). Geografický informační systém je rámec pro shromažďování, správu a analýzu dat. Analyzuje prostorové umístění a organizuje vrstvy informací do vizualizací pomocí map a 3D scén. GIS se využívá v mnoha oborech – veřejná správa, správa inženýrských sítí, ochrana přírody, systémy rychlého zásahu, doprava, Smart Communities, obrana státu a další.

Nedílnou součástí naší výuky je také zaměření na environmentální výchovu a to zejména v těch oblastech, které může náš absolvent ovlivnit přímo ve svém oboru – tepelná technika, efektivní využití přírodních zdrojů nebo nakládání s odpady. V minulých letech jsme naše studenty učili také zacházet s termokamerou, analyzovat tepelné mosty a navrhovat příslušná opatření.

Příprava po odborné stránce jde ruku v ruce s jazykovými dovednostmi žáků i učitelů, které jsou také nutné pro jejich profesní růst. Proto se škola cíleně zaměřuje na oblast jazykového vzdělávání a navyšuje jazykové kompetence žáků i pedagogů. K tomu nám slouží různé nástroje jako výuka s rodilými mluvčími, jazykově vzdělávací pobyty žáků i pedagogů v zahraničí, workshopy s cizinci v anglickém jazyce, besedy s americkým diplomatem a mnoho dalších aktivit.

Diskutovaným tématem je i úroveň mladých průmyslováků, techniků… Co konkrétního byste navrhovala, aby byla úroveň absolventů vyšší?
Aby byla úroveň absolventů vyšší, je logicky potřeba, aby již do prvních ročníků nastupovali žáci motivovaní, zvyklí na pracovní režim a s vysokou úrovní znalostí ze ZŠ. Aby tomu tak bylo, musí být poptávka po oborech větší než nabídka. To je se současnou nízkou populační křivkou opravdová výzva. Ale rozhodně si nestěžuji, naši žáci jsou šikovní, mnoho z nich pracují nad rámec svých povinností, zapojují se do aktivit školy, vyhlašovaných soutěží, projektů apod.

Jak by měl vypadat ideální vztah: škola/zástupci průmyslové sféry?
Veškerá naše činnost podporuje profesní spolupráci a profesní dialog mezi školou a zaměstnavateli a to systematicky s konkrétními výstupy a jasným dopadem na kvalitu výuky. Bez spolupráce s odbornými firmami bychom naše cíle nemohli naplňovat. Usilujeme o aktivní absolventy, proto studenty motivujeme k účasti v soutěžích vyhlašovaných firmami, MŠMT i MSK, kde se jim daří více než dobře, což dokazují svými výsledky. Studenti vykonávají ve firmách praktickou výuku, absolvují mnoho školení a odborných seminářů či odborných exkurzí na stavbách nebo ve výrobnách. Pokud mám říci svou ideální představu, pak bych uvítala větší spolupráci při náborech žáků do prvních ročníků a to jak při propagaci oborů tak přímou účastí na náborových akcích. To je pořád problém, protože věnovat někomu svůj čas, je to nejcennější. Totéž by se dalo říct u námi vyhlašovaných soutěží pro základní školy, o které je velký zájem. Jde o soutěže, kde hravou formou dětem přibližujeme stavebnictví a geodézii. Zde bychom uvítali i nějakou finanční injekci nebo pomoc formou věcných cen pro účastníky těchto soutěží, protože dětí je opravdu hodně a je pro nás náročné všechny potěšit. To je ale asi vše. Komunikace s firmami je na velmi dobré úrovni a věřím, že bude v tomto duchu i pokračovat.


Ondřej Kuba (žák 4. B, obor Stavebnictví): „Metody vyučování mi připadají zajímavé. Rád bych si již nyní vyzkoušel práci v nějakém ateliéru.“

„Ke studiu na stavební průmyslovce jsem se dostal přes bratrance, který školu dokončil těsně předtím, než jsem nastoupil. Díky tomu jsem věděl, co mě čeká, a protože mě technika fascinuje už odmalička, tak se tento obor jevil jako dobrá volba. Návštěva na dni otevřených dveří mě poté v mém rozhodnutí utvrdila. Teď vím, že jsem se rozhodl správně.“

„Hodně jsem si oblíbil architekturu jako takovou. Je úžasné zjišťovat, jaké myšlenky stojí za zrodem konkrétních staveb a skvělé je i sledovat progres jednotlivých slohů od počátků až po současnost. Ze samotných předmětů mě baví konstrukční cvičení, kde si nabyté znalosti dám do souvislostí a využiji je v praxi.“

„Samotná výuka mi nadmíru náročná nepřipadá, rýsování a počítání ale zabírá hodně času. Občas je proto složité si všechno naplánovat tak, abych se stihl učit a dokončit výkresy v termínu. Chce to prostě dobrou organizaci.“

„Díky různým přednáškám a exkurzím do stavebních firem nebo přímo na staveniště se mi vyučování zdá zajímavé už teď. Možná by ale nebylo na škodu vyzkoušet si práci v ateliéru, to bych si chtěl vyzkoušet.“

„Tak v prvé řadě já i většina mých spolužáků chce v oboru zůstat. Byla by škoda ho opouštět, když jsme se už toho tolik naučili. Určitě bych byl rád, kdyby se ve stavebnictví kladl větší důraz na 3D modelování, které má podle mě velmi slibnou budoucnost, ale to už vlastně pomalu přichází s BIM.“


SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY V REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vítkovická střední průmyslová škola, Svářečská škola - Provádí zaškolovací kurzy, základní kurzy, přípravné kurzy k úředním zkouškám, periodické zkoušky svářečů

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o. - kurzy svařování, kurzy evropských zkoušek svářečů a periodické přezkoušení svářečů.

Český svářečský ústav - Ústav se zabývá výzkumem a vývojem svařování, školením, certifikacemi a inspekcemi.

Svářečská škola a rekvalifikační centrum Studénka s.r.o. - provoz svářečské školy a rekvalifikačního centra - základní zkoušky svařování dle normy ČSN 05 0705 a periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN 287-1,ČSN EN ISO 9606-2.

RIVS, s.r.o. - rekvalifikační kurzy pro jeřábníky, vazače, obsluhy manipulačních vozíků, kurzy svařování a jazykové kurzy.

Vícha - Weld, s.r.o. - kurzy obloukového, ručního i kyslíko-acetylenového svařování, svářečské práce a periodické přezkoušení svářečů z bezpečnosti.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o. - nabídka kurzů a školení pro firmy

SVAR-TEST-CZ, s.r.o. - svářečská škola s nabídkou základního i úředního kurzu dle ČSN EN 287-1 ve všech metodách, zaškolovací kurzy svářečů v řezání kyslíkem či plazmou nebo letování a podobně, svářečské práce na zakázku, služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Svářečská škola 111, s.r.o. - základní svářečské a přípravné kurzy na úřední zkoušky, zaškolení dělníků a periodického přezkoušení svářečů.

Svářečská škola GARANT WELD s.r.o. - základní kurz svařování, úřední (státní) zkoušky, periodické zkoušky…

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Ing. Helena Urbanová – zaškolení ČSN 050705, základní kurzy, mezinárodní kurzy

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA PLC Services a.s. - Přípravné kurzy svařování zakončené zkouškou dle norem ČSN, EN, ISO pro různé metody a typy materiálů. Zaškolení pracovníků pro řezání, dělení materiálu, stehování, pájení a jiné. Periodická školení a přezkoušení svářečského personálu, obnovovací kurzy a zkoušky.

Svářečská škola - Střední odborná škola Třineckých železáren - kurzy svařování (elektrickým obloukem, plamenem, úřední zkoušky, stehování, řezání, pálení, přezkoušení svářečů). Re/kvalifikační kurzy k získání požadované kvalifikace v návaznosti na studijní a učební obory školy, svářečské práce, svařování barevných kovů, hliníku, nerezové oceli a litiny.

Svářečská škola a školicí středisko KNOTEK - základní a úřední kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem, školení řidičů manipulačních vozíků + revize, školení elektromontérů dle vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 50/78 Sb., školení jeřábníků, vazačů a lešenářů

Svářecí technika, svářečská škola Jakub Navrátil - Svářečská škola s více než 25 letou tradicí, vedená pod evidenčním číslem české svářečské společnosti CWS-ANB 11-060. Realizuje veškeré svářečské kurzy: základní kurzy a zaškolení pracovníků dle ČSN 050705, mezinárodní zkoušky dle ČSN EN ISO 9606, případně zkoušky svářečských operátorů dle ČSN EN ISO 14732. Provádí zkoušky svařování kovů i plastů.

Svářečská škola PROFI-WELD, s.r.o. - zaškolení pracovníků na svářečské práce, základní kurzy a přezkoušení dle normy ČSN 050705, přípravné kurzy a zkoušky dle normy ČSN EN 287, zaškolení operátoru robotu a automatu dle ČSN EN 1418, pravidelné přezkušování svářečů, vazačský, jeřábnický průkaz