Jak na parkování pomocí autovýtahů

publikováno:
Doprava vozidel pomocí autovýtahů je samostatné odvětví ve výtahové technice z hlediska specifických požadavků na provoz, prostor i navazující situační souvislosti autovýtahu. Doprava vozidel pomocí autovýtahů je samostatné odvětví ve výtahové technice z hlediska specifických požadavků na provoz, prostor i navazující situační souvislosti autovýtahu.

U vícepodlažních garáží realizovaných v zastavěných částech měst, bývá jediným řešením dopravy automobilů do podlaží s garážovými stáními vertikální doprava aut pomocí autovýtahů. Doprava vozidel pomocí autovýtahů je samostatné odvětví ve výtahové technice z hlediska specifických požadavků na provoz, prostor i navazující situační souvislosti autovýtahu.

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V ZASTAVĚNÝCH ČÁSTECH MĚSTA

Splnění požadavků pro získání stavebního povolení, na realizaci bytového domu v centrech měst, z pravidla vyžaduje nutné zajištění určitého počtu parkovacích stání v prostorách budovy. Tyto požadavky bývají v zastavěných částech města často problematické z hlediska omezeného prostoru zástavby garáží. 

V případě že není možné vybudovat nájezdovou rampu, je možné řešení výše uvedené problematiky ve dvou provedeních: 

 • provedení formou automatického parkovacího systému
 • vícepodlažních garáží s autovýtahy

Automatické parkovací systémy jsou velmi efektivní z hlediska využití prostoru. Nevýhodou jsou nákladné technologické nároky a vysoké vstupní investice. Z hlediska požární bezpečnosti je především v garážích s automatickými parkovacími systémy obtížný požární zásah a další krizové situace.

Vícepodlažní garáže s autovýtahy jsou z hlediska požární bezpečnosti poměrně snadno řešitelné pomocí požárních uzávěrů jednotlivých podlaží pomocí šachetních dveří s požadovanou požární odolností. Z hlediska komfortu uživatele jsou vícepodlažní garážová stání výhodná, uživatel má kdykoliv možnost přístupu do vozidla.

Odvětví vertikální dopravy vozidel pomocí autovýtahů ve vícepodlažních garážích obnáší široké množství možností řešení dle individuálních požadavků. Níže jsou popsány specifická provedení autovýhů z hlediska konstrukčního a řešení dispozičních specifik s autovýtahy spojenými.

Zdvihací zařízení pro dopravu automobilů lze rozdělit do dvou základních kategorií, a to s dopravou osob a bez dopravy osob. Pro použití ve vícepodlažních garážích se používají vyhrazená zdvihací zařízení s dopravou osob. Tato zdvihací zařízení se následně dělí na autovýtahy a autoplošiny. 

Kategorie autovýtahů je schvalována a uváděna na trh v ČR dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent a harmonizovaných evropských norem pro výtahy obecně, především dle ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Na autovýtahy se tedy vztahují stejná bezpečnostní opatření jako na osobní výtahy, jako např. certifikované kabinové a šachetní dveře dle ČSN EN 81-50 a minimální požadavky na rozměry šachet, a to především dolní přejezd výtahu (dále jen prohlubeň šachty) a horní přejezd výtahu (dále jen hlava šachty). Dále jsou u autovýtahů, stejně jako u osobních výtahů, určeny minimální nosnosti dle velikosti podlahové plochy kabiny. Nejmenší nosnost autovýtahu, u malých rozměrů kabin, je 3500 kg. Nejčastější nosností autovýtahů ovšem vychází 4000 kg. Z hlediska požadovaných rozměrů kabiny, uživatelského komfortu, je nosnost nezřídka 4500 kg.

Kategorie autoplošin je schvalována a uváděna na trh v ČR dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení. Ovšem oproti autovýtahům prozatím není vydána žádná evropská harmonizovaná norma pro konstrukci zdvihacích plošin do privátního sektoru. Problém uvedení zařízení na trh je možné vyřešit schválením zařízení dle n.v. 176/2008 Sb. s obsáhle popsanou dokumentací a detailním rozborem rizik. Zásadním omezením autoplošin je maximální dovolená jmenovitá rychlost 0,15 m/s. Naproti tomu nejsou jasně stanoveny nosnosti autoplošin a je možné zvolit menší nosnost u větší kabiny než jak to je u autovýtahu, například 3200 kg na kabinu o rozměrech u autovýtahu znamenající 4500 kg. Při konstrukčním řešení autoplošin je možné přihlédnutí k harmonizované evropské normy jako jsou např. ČSN EN 1570-1 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly (která je ovšem platná pouze v průmyslovém prostředí) nebo výše zmíněná ČSN EN 81-20.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ AUTOVÝTAHŮ

Konstrukční provedení autovýtahů je stejně jako u osobních výtahů lanové nebo hydraulické. Každé z těchto provedení má své a výhody a nevýhody, které rozepíšeme níže, vztahující se na rozměry šachty (přejezdy i půdorysné rozměry), rychlost autovýtahu a jeho příkon. 

LANOVÉ AUTOVÝTAHY

Lanové autovýtahy se obdobně jako výtahy osobní realizují jako bezstrojovnové. Toto provedení je výhodné především z architektonického hlediska, kdy není požadováno řešení strojovny nad výtahovou šachtou nebo vedle ní.

Lanové autovýtahy s protizávažím disponují jmenovité rychlosti 0,5 až 1 m/s. Bezstrojovnové provedení vyžaduje značné rozměrové nároky šachty jak půdorysné, tak především výškové (přejezdy autovýtahu).

Lanové autovýtahy

Minimální hlava šachty – 4400 mm.
Minimální prohlubeň šachty – 2100 mm

Výhody lanových autovýtahů:

 • Vyšší jmenovitá rychlost – 0,5 až 1 m/s
 • Nižší příkon autovýtahu – dle nosnosti pro autovýtah 4000 kg je příkon při rychlosti
  0,5 m/s cca 12 kW,
  1 m/s cca 25 kW
 • Víceméně neomezená výška zdvihu.
 • Vyšší míra reakce zdvihacího systému při rozjezdech.

Nevýhody lanových autovýtahů:

 • Vysoká pořizovací cena – cca dvojnásobná oproti hydraulické technologii.
 • Vyšší nároky na statiku výtahové šachty, kdy je technologie výtahu zavěšena na strop nebo do stěn šachty vynesenými nosníky.
 • Vysoké nároky na zástavbu autovýtahu z hlediska rozměrů šachty.
 • Nákladné zajištění nouzového sjezdu autovýtahu při výpadku el. energie a, nebo při vyhlášení signálu požárního systému např. EPS (požární sjezd je nutná podmínka z hlediska požární bezpečnosti).
 • Zvýšená pravděpodobnost poruchy z hlediska velkého počtu bezpečnostních komponent (omezovač rychlosti, zachycovače, brzda lanového stroje, fr. měnič atd.).
 • Vyšší hluková zátěž budovy z hlediska umístění zdroje hluku autovýtahu (výtahový pohon) v šachtě.

HYDRAULICKÉ AUTOVÝTAHY

Hydraulické autovýtahy prakticky není možné realizovat bez strojovny. Teoreticky by toto provedení možné bylo, ale z hlediska spolehlivého provozu autovýtahu je vhodné prostor pro strojovnu vyčlenit. Strojovna může být vzdálena až 15 m o šachty. Strojovny se umísťují např. do prostoru pod slepé rameno schodiště ve spodních podlažích apod. Mezi strojovnou a šachtou je nutné zajistit min. 2 spojovací kanály (hydraulika a elektrika).

Hydraulické autovýtahy se v současné době realizují v provedení s jedním nebo dvěma páry pístů na stranách kabiny v následujících třech základních provedeních: 

Hydraulika - přímé písty1) Hydraulický autovýtah s přímým zavěšením kabiny na pístech

Tento způsob je ekonomicky velmi výhodný, ale má vysoké nároky na výškové poměry zdvih vs. Prohlubeň + hlava šachty.

Z hlediska spolehlivosti je tato technologie, díky své jednoduchosti, velmi dobrá. Jediný technologický bezpečnostní prvek je pádový ventil.

Hydraulický autovýtah s nepřímým zavěšením kabiny na lanech (2:1)2) Hydraulický autovýtah s nepřímým zavěšením kabiny na lanech (2:1)

Pravděpodobně nejrozšířenější způsob používaný u autovýtahů, kde je kabina zavěšena na lanech a píst s kladkou zdvihá kabinu vzhůru s přelanováním tzv. 2 ku 1.
Tato technologie je výhodná z hlediska prostorového, ale vlivem zavěšení kabiny na lanech přibývá k pádovému ventilu více bezpečnostních komponent (zachycovače, hlídání napnutí lan apod.).
Z tohoto hlediska se zvyšuje pravděpodobnost poruchy a je tak ovlivněna spolehlivost zařízení.

Hydraulický autovýtah s obrácenými teleskopickými písty a přímým zavěšením kabiny3) Hydraulický autovýtah s obrácenými teleskopickými písty a přímým zavěšením kabiny

Toto provedení je obdobně jako u přímého zavěšení kabiny na pístech spolehlivé z hlediska jediné bezpečnostní komponenty, a to pádového ventilu. Díky mechanické synchronizaci teleskopických pístů obrácených hlavou pístu dolů se získávají výhody obou předchozích zařízení v jednom. Disponuje výbornou spolehlivostí a jízdními vlastnostmi, a přitom je prostorově nenáročná obdobně jako zavěšení na pístech přes lana.

Výhody hydraulických autovýtahů:

 • Optimalizovaná pořizovací cena v poměru cena x výkon.
 • Nižší nároky na statiku výtahové šachty, kdy jsou největší síly od technologie výtahu přenášeny do podlahy pod písty.
 • Nižší nároky na zástavbu:
  Minimální hlava šachty – 3000 mm pro světlou výšku kabiny 2200 mm.
 • Minimální prohlubeň šachty – 650 mm.
 • Optimalizované nároky na zástavbu autovýtahu z hlediska rozměrů šachty.
 • Nižší pravděpodobnost poruchy z hlediska jednoduchosti hydraulického systému.
 • Nízké náklady na zajištění nouzového sjezdu autovýtahu při výpadku el. energie a, nebo při vyhlášení signálu požárního systému např. EPS (požární sjezd je nutná podmínka z hlediska požární bezpečnosti).

Nevýhody hydraulických autovýtahů:

 • Nižší jmenovitá rychlost – 0,2 až 0,5 m/s
 • Vyšší příkon autovýtahu – pro autovýtah 4000 kg je příkon
  při rychlosti 0,3 m/s cca 30 kW, tedy In 64 A.
  při rychlosti 0,2 m/s cca 25 kW, tedy In 48 A.
 • Omezená výška zdvihu do cca 18 m.
 • Pomalejší reakce zdvihacího systému při rozjezdech.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ AUTOPLOŠIN

Dle výše napsaného je základním omezením dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. maximální dovolená rychlost zařízení 0,15 m/s. Naproti tomu nemusí být zařízení vybaveno např. kabinovými dveřmi a dokáže být velmi efektivní z hlediska prostoru šachty a velikosti kabiny a vjezdu do ní.

Technologicky se autoplošiny řeší hydraulickými písty jako autovýtahy s písty na bocích kabiny nebo pomocí nůžkového mechanismu nebo s písty umístěnými v rozích šachty. Dále existují technologie zdvihání pomocí skládacích řetězů nebo např. s posuvnými šroubovicemi s lichoběžníkovými závity. Tyto technologie so ovšem z hlediska jejich nákladnosti a menší dostupnosti náhradních dílů používají pouze zřídka, a tak je již dále nebudeme zmiňovat.

1) Autoplošiny se zavěšením kabiny na pístech po stranách

Tento způsob technologie je obdobný jako u autovýtahů, pouze s max. rychlostí 0,15 m/s a příkonem cca 15 kW. Využití prostoru šachty, z hlediska větších světlých rozměrů vjezdů do kabiny díky absenci výtahových dveří, u tohoto provedení je výhodnější. 

2) Autoplošiny s nůžkovým mechanismem

Zdvihací technologie nůžkového mechanismu se vyskytuje především v průmyslových provedeních. Tomu odpovídají horší jízdní vlastnosti z hlediska komfortu jízdy a maximální rychlost 0,1 m/s. Naproti tomu má vysoce efektivní využití prostoru šachty oproti velikosti kabiny.

Hydraulický pohon nůžkového mechanismu je vysokotlaký a oproti klasickému nízkotlakému pohonu u hydraulických autovýtahů se vyznačuje vyšším hlukovou zátěží. Proto je vhodné mít na zřetely vyšší hlukovou zátěž při navrhování technologie těchto autoplošin.

3) Autoplošiny s písty umístěnými v rozích šachty

Tato technologie není v ČR příliš rozšířena, nejvíce ji bylo možné k vidění na mezinárodním veletrhu výtahové techniky u výrobců z Itálie.

Jedná se stejně jako u výše popsané nůžkové technologie o vysokotlaký hydraulický systém s obdobnými vlastnostmi jako je rychlost a hluková zátěž.

Rozmístění pístů v rozích šachty zabírá místo v šachtě podobně jako klasická technologie autovýhů. Z hlediska počtu pístů a jejich vzdálenosti od sebe je komplikovanější řešení jejich synchronizace a nárust pravděpodobnosti poruchy zařízení.

Výhody hydraulických autoplošin:

 • Výhodná pořizovací cena (o cca 20% nižší než u hydr. autovýtahů).
 • Nosnost výtahu se určuje dle přání zákazníka, nikoli dle velikosti kabiny.
 • Nízké nároky na statiku výtahové šachty, kdy jsou významné síly od technologie výtahu přenášeny do podlahy šachty.
 • Minimální nároky na zástavbu autoplošiny z hlediska rozměrů šachty:
  Minimální hlava šachty – 2300 mm pro světlou výšku kabiny 2000 mm.
  Minimální prohlubeň šachty – 650 mm.
 • Nízký příkon autoplošiny – pro autoplošinu 3500 kg je příkon:
  při rychlosti 0,15 m/s cca 15 kW, tedy In 40 A,
 • Nízká pravděpodobnost poruchy z hlediska jednoduchosti technologického systému obecně.
 • Nízké náklady na zajištění nouzového sjezdu autovýtahu při výpadku el. energie a, nebo při vyhlášení signálu EPS (požární sjezd je nutná podmínka z hlediska požární bezpečnosti). 

Nevýhody hydraulických autoplošin:

 • Maximální jmenovitá rychlost – 0,08 až 0,15 m/s.
 • Omezená výška zdvihu do cca 15 m.
 • Pomalejší reakce zdvihacího systému při rozjezdech.

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PODZEMNÍCH GARÁŽÍ S AUTOVÝTAHY

Podzemní garáže v centrech měst bývají často omezeny prostorem na tolik, že je použití s autovýtahy jediné řešení dopravy vozidel. Ze strany dopravních inspektorátů měst i investorů samotných je kladen velký důraz na rychlý a efektivní provoz v garážích. Naproti tomu jsou architekti a projektanti často omezeni prostorovými možnostmi a musí se tak hledat řešení vyhovující požadavkům napsaným výše i technologickým možnostem. Základní informace o technologických a prostorových možnostech je možné přečíst na www.autovytahy.cz.

Efektivní přeprava vozidel autovýtahy

Efektivní přeprava vozidel autovýtahyV garážích s více jak cca 25 parkovacími místy roste pravděpodobnost čekání vozidel na obsazený autovýtah, což může znamenat především negativní efekt vytváření front aut u vjezdu do budovy. Tento jev je nepřijatelný z hlediska dopravního inspektorátu a je jej potřeba řešit. Nejprve je nutné zajistit čekací stání před vjezdem do autovýtahu a následně co nejvíce odstranit ztrátové časy přepravy vozidel. 

Zvýšení kapacity přepravy je možné docílit zvýšením jmenovité rychlosti, jak je popsáno výše. Ztrátový faktor najíždění do kabiny je řešitelný pomocí komfortního příjezdu k autovýtahu bez zatáčení nebo dostatečně široké kabiny i vjezdu do ní.

Nejvyšší ztrátové časy jsou ovšem způsobeny lidským faktorem řidiče, při najíždění do kabiny a následném centrování vozidla v kabině tak, aby mohl řidič pohodlně navolit požadovanou stanici z otevřeného okénka vozu.

Ztrátový faktor centrováním vozidla v kabině k ovládacímu tablu je řešitelný pomocí chytrého bezkontaktního ovládání autovýtahu. Bezkontaktní ovládání proto, že řidič nemusí volit stanici do které chce s vozidlem zavést. Autovýtah je přivolán řidičem pomocí dálkového systému, pomocí kamerového systému čtení SPZ, nebo jiného systému (čtení karet, mobilním telefonem apod.). Řidič je informován o obsazenosti kabiny, může-li najet před dveře autovýtahu nebo má-li nechat volný prostor před dveřmi autovýtahu pro výjezd vozidla z kabiny. Po příjezdu kabiny do požadvané stanice se otevřou dveře a po jejím uvolnění se rozsvítí zelené světlo s pokynem „VPŘED“. Po vjetí do kabiny se řidič řídí naváděcími semafory, kde se rozsvítí červené světlo v okamžiku vycentrovaného vozu v kabině. Systém okamžitě zavírá dveře a provede jízdu. Tímto provedením je možné dosáhnou úspory času až cca 15 % z celkového času cyklu přepravy vozidla autovýtahem (detailní popis funkce bezkontaktního ovládání je možné stáhnout na www.el-vy.cz). 

Pro zajištění co nejvyššího komfortu a efektivity parkování je elegantním řešením použití dvou a více autovýtahů v zapojení DUPLEX v případě že jsou výtahy vedle sebe nebo v provedení výtahu vjezdového a výjezdového. V obou provedeních je provoz autovýtahů s bezkontaktním ovládáním. V případě použití vjezdového a výjezdového autovýtahu dispozičně rozloženými na vhodných místech garáží, dochází k velmi plynulému průjezdu vozidel. V případě poruchy na jednom z autovýtahů dojde k přepnutí druhého autovýtahu do obousměrného provozu a tím je zajištěn chod garáží po dobu opravy.

Nedostatečné prostory pro standardní provoz ŘEŠENÍ AUTOTOČNY

Projektanti a architekti jsou často postaveni před problém získat určitý počet parkovacích stání do stísněných prostor, kde je nutné hledat doplňující, moderní, řešení k autovýtahům. 

V případě parkování, kde je extrémní nedostatek místa, že není možné vozidlem vyjet z kabiny na jedno zatočení bez nutného popojetí, je tento problém elegantně řešitelný systémem autovýtahu s točnou. Tento systém není jen komfortní, ale navíc splňuje požadavky dopravního inspektorátu. Pro efektivní provoz je nutné bezkontaktní ovládání autotočny zpražené s autovýtahem. Kdy je řidič naváděn dle semaforů a otáčen automaticky, po vystředění a zastavení vozidla uprostřed točny, obdobně jako v kabině autovýtahů. Popis systému autovýtah a točna je možné vidět na www.autovytahy.cz/autotocny.

Parkování - točny

Nedostatečné prostory pro standardní provoz CHYTRÁ SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

Podobně mohou nastat problémy s komplikovaným řešením dopravních situací u vjezdů a výjezdů do/z garáží. U výjezdu z garáží není například dost prostoru pro obousměrný provoz. Řešením může být dopravní signalizace v rámci podzemních garáží, obdobně jako je např. v nákupních centrech. Zapojením autovýtahu do řídicího systému signalizace může znamenat vznik nestandardních stavů, které může mít systém problém vyřešit. Proto je vhodné realizovat řízení dopravní signalizace svázané s řízením autovýtahu. Řízení autovýtahu a světelná signalizace tvoří kompaktní systém do kterého je možné začlenění i autotočny. Popis systému autovýtah a světelná signalizace je možné vidět na www.autovytahy.cz/dopravnisignalizace.

Dopravní signalizace

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Výše popsaná specifika a problematika řešení byla již vícekrát realizována v rámci ČR a vychází ze zkušeností získaných při řešení reálných projektů firmou EL-VY.

Například použití 2 ks autoplošin, vjezdové a výjezdové, s malými prostory před zdvihadly a použití autotočen je možné vidět v bytovém domě v Jankovcově ulici v Praze.

Použití autovýtahu s chytrou dopravní signalizací bylo realizováno v rámci bytového domu Na Hřebenkách v Praze.

Realizace se dvěma autovýtahy, vjezdovým a výjezdovým, se třemi stanicemi je v dalším bytovém domě ve Vokáčově ulici v Praze. Zde je uvedena aplikace 2 ks autovýtahů obsluhujících cca 90 automobilů ve dvou poschodích.

Autor:

ING. JAN HOLEC

Vystudoval TUL v Liberci, obor strojní konstruktér kolových a manipulačních strojů. Je spolumajitelem a výkonným ředitelem společnosti EL-VY, která se specializuje na projektování a realizace specifických zdvihacích zařízení, včetně chytrých autovýtahů s bezkontaktním ovládáním bez volby v kabině.