Za hezčí Kyje! Pražské Kyje – Hutě se dočkají vlastní urbanistické studie

publikováno:
autor:

Území pražských Kyjí – Hutí se už nebude nadále nekoordinovaně rozvíjet. Městská část Praha 14 vznesla požadavek na zpracování urbanistické studie Kyje Hutě – Hloubětín. Pražští radní dnes rozhodli, že studii zajistí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). IPR vybere zpracovatele, který vytvoří studii na území o velikosti 226 hektarů, jež se bude věnovat výstavbě, veřejným prostranstvím, ale i krajině a dopravě.

Pražská čtvrť Kyje–Hutě prošla v posledních letech živelným rozvojem. Byla zde vybudována jak zástavba rodinných, tak i několik bytových domů, které na sebe nenavazují a nejsou vzájemně propojeny. Kromě toho není v území dostatečně koordinována dopravní a technická infrastruktura, veřejný prostor, ale ani krajina a zeleň. Rada hlavního města Prahy proto zadala IPR zajistit do konce března roku 2021 urbanistickou studii, která bude brát v potaz veškeré parametry lokality. V území by se poté mělo rozhodovat podle ní.

„Rozvoj území pražských Kyjí a Hloubětína není v současné chvíli řešeno odpovídajícím způsobem a nevypadá tudíž tak, jak bychom si přáli. Existuje zde územní studie Na Hutích – střed, která slouží jako závazný podklad pro rozhodování v centrální části lokality. V platném územním plánu však existují další rozvojové plochy, které jsou určeny k výstavbě, a momentálně máme k vypořádání množství žádostí o změnu územního plánu. Je proto nutné vypracovat dokument, který bude sloužit jako podklad k takovému rozhodování,“ popisuje důvod vzniku nové studie Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Cílem studie je určit, které plochy budou moci být zastavěny nebo jaké maximální výšky může zástavba dosahovat. Dále se bude věnovat i krajině a zaměří se na řešení veřejných prostranství. Studie také navrhne dopravní řešení, které vhodně naváže na již existující dopravní síť a zajistí obsluhu všech stávajících i nově navrhovaných staveb. Studie bude komplexní a věnovat se bude také opatřením pro chodce a cyklisty, veřejné vybavenosti i technické infrastruktuře.

„Smyslem studie je vytvořit podmínky pro budoucí kvalitní zástavbu tak, aby byly zachovány přírodní hodnoty a mohla zde vzniknout příjemná rekreační lokalita, která bude sloužit nejen místním obyvatelům,“ upozorňuje na důležitost zachování rozhraní mezi městem a otevřenou krajinou Ondřej Boháč, ředitel IPR. Území je totiž součástí tzv. zeleného pásu, který má vzniknout okolo prstence Prahy. V lokalitě se navíc nachází i důležitá přírodní památka Cihelna v Bažantnici a osada Hutě, ze kterých bude návrh krajinného řešení vycházet.

„Území Kyjí - Hutí již od pradávna propojuje přírodu a člověka. Pozůstatky bývalých povrchových dolů mu propůjčují unikátní genius loci. Překotný a živelný rozvoj v posledních dvaceti letech bohužel přinesl leckdy necitlivé developerské zásahy do území – bylo zastavěno bývalé přirozené centrum, absolutní nedostatek občanské vybavenosti a velké problémy s dopravou. Městská část se snaží dílčí problémy průběžně řešit, naráží však na nedostatek volných ploch a zastaralý územní plán. Zpracování kvalitní územní studie zahrnující i širší vztahy a respektující duch místa je podmínkou pro budoucí rozvoj území a dobudování chybějící infrastruktury. Mým přáním je, aby Kyje - Hutě byly fungující dopravně dobře propojenou městskou čtvrtí – zahradním městem, kde obyvatelé mají dostupné potřebné služby a zázemí blízko bydliště. Věřím, že připravovaná studie tyto cíle naplní,“ doplňuje Radek Vondra, starosta MČ Praha 14.