Historická budova hostince se stala „hmotovým vzorem“ sportovního centra v Modřicích

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 až 13 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy bez negativního dopadu na světelně-technické poměry v učebnách.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Hlavní inženýr projektu: Studio A.B.S., spol. s r. o.
  • Architektonicko-stavební řešení: atelier bod architekti s. r. o. a Studio A.B.S.
  • Výrobce ocelové konstrukce: KOVOTREND s. r. o.
  • Plocha/objem stávajícího objektu: 278,00 m2/3 628,00 m3
  • Plocha/objem přístavby sportovní haly: 2 097,00 m2/25 600,00 m3
  • Zahájení/dokončení výstavby: 2018/2019

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Budova haly je situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt (dnešní restauraci) vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu, i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího.

Prostor před objektem (dlážděný chodník) a velikost vstupu bez travnatého pruhu napovídá, že se jedná o stavbu významnou, veřejnou. Před samotný vstup do domu bude použita dlažba jiné kvality, než pro ulici. Aby nedošlo k zastínění budovy školy, je proti ní situován jednopodlažní obslužný trakt sportovního centra.

Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu proto vyjadřuje solidnost, vážnost a klid, což od takového domu jistě očekává i veřejnost. Stavba je navržena jako klidný dům, pevně stojící na zemi, který významně nenarušuje prostředí, ve kterém bude postaven.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Prostorový koncept se vyrovnává s drobným měřítkem okolní zástavby. Velký objem haly je potlačen, a to rozčleněním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu – velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozčlenit na tři hřiště nohejbalová či volejbalová. Původní objem historického objektu restaurace U Brázdilů se stal hmotovým vzorem, jeho opakováním je vlastně zdůrazněna jeho existence. Zároveň tím nedojde k vytvoření hmotového novotvaru, který by mohl při vzájemné konfrontaci s historickým objektem působit cizorodě a škodlivě.

Uliční fronta je dokončena objemovým otiskem sokolovny, domem, který má do Benešovy ulice jen jeden otvor – hlavní vstup. Úroveň podlahy velké haly je zapuštěna 3,12 metru oproti vstupu do foyer. Díky tomu se celkově sníží výška objektu nad terénem, zlepší se tepelná bilance objektu a úroveň hlavní římsy se srovná s úrovní hlavní římsy původního objektu. Pobytové prostory při západní straně u zahrádky jsou oživeny průhledy do sportovní haly. Veškerá okna haly, bazénu a posilovny je možné je možné zaclonit předokenními žaluziemi, aby byla lépe zajištěna letní tepelná pohoda omezením slunečního záření a případně i sníženy tepelné ztráty v zimním období.

FASÁDA

Fasádu domu tvoří omítka na zateplení profilovaném pohledově do horizontálních pásů výšky 80 mm. Toto členění dodá velkým plochám detail a lidské měřítko. Lze ho pokládat i za určitou reminiscenci bosáže, která člení fasádu revitalizované sokolovny.

Původní objekt restaurace U Brázdilů bude renovován do podoby, kterou ilustruje pohlednice ze začátku 20. století, bude obnovena bosáž v přízemí, zrenovovány ozdobné šambrány se suprafenestrami na obou viditelných průčelích tohoto objektu.

ZALOŽENÍ STAVBY

Sportovní hala je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách v kombinaci se železobetonovou základovou deskou z vodonepropustného betonu. Ostatní objekty jsou založeny plošně na základové desce, která s příslušnými svislými konstrukcemi tvoří tzv. bílou vanu. Veškeré základové konstrukce jsou navíc doplněny o povlakovou hydroizolaci podle stavební části.

Piloty jsou navrženy o průměru 600 mm a jsou vetknuté do ulehlých terasových štěrkopísčitých sedimentů v hloubce cca 9 až 13 metrů pod úrovní stávajícího terénu. Délka pilot je v závislosti na zatížení navržena 6 nebo 8 metrů. Mocnost štěrkopísků je 3 až 4 metry a piloty nesmí touto vrstvou projít, jelikož pod štěrky se vyskytují méně únosné plastické jíly tuhé až polopevné konzistence. Základová spára se nachází minimálně 1,2 metru pod upraveným terénem.

Rekonstruovaný objekt je založený na základových pasech. Jejich zesílení je navrženo pod podélnými stávajícími stěnami.

Během hloubení stavební jámy pro spojovací chodbu bylo nutné odkrýt půdu do úrovně stávajících základů objektu školy. Tyto základy byly postupně dozděny na spodní úroveň základové desky chodby v záběrech po jednom metru. Po zajištění základů bylo možné prohloubit stavební jámu pro spojovací chodbu v požadovaném rozsahu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ HALY

Ocelové konstrukce vyráběla společnost Kovotrend s. r. o. a byly projektovány pro zastřešení hlavní sportovní plochy, světlíky, zastřešení chodby, konstrukci pro skleněný plášť schodiště, konstrukci pro dělící příčku v přístavbě stávající budovy a další konstrukce, jako jsou drobné ocelové prvky pro podporu příček či malých světlíků nebo zasklení stěn. Ocelové konstrukce byly navrhovány pomocí software RFEM (Dlubal Software).

Nosná ocelová konstrukce zastřešení hlavní sportovní plochy je tvořena třemi valbovými střechami, uloženými na železobetonové stěny a na železobetonové rámy cca ve třetinách délky haly. Vrchol valby je seříznut pro umístění světlíku a vytváří uzavřený vodorovný rám. Pro snížení vodorovných účinků na železobetonové navazující konstrukce jsou podélné stěny střechy řešeny jako vysoké příhradové nosníky. Celkově tak konstrukce působí jako prostorový příhradový „zvon“ s tuhým horním prstencem.

Zatížení ze střešního pláště se přenáší do hlavních vazeb pomocí ocelových paždíků. Všechny detaily ocelové konstrukce byly navrženy jako svařované, tuhé, vyjma vnitřních diagonál šikmých příhradových nosníků a kloubově připojených paždíků. Zhotovitel ocelové konstrukce Kovotrend s. r. o. zpracoval výrobní dokumentaci jako montovanou, a tak byly valbové střechy haly také realizovány s tím, že detaily na viditelných částech ve vrcholovém světlíku zůstaly svařované. Nárožní trubky jsou tuze připojené k hornímu vodorovnému uzavřenému rámu i tuze kotvené do navazujících ŽB konstrukcí. Všechna ostatní kotvení jsou uvažována jako kloubová.

Na jednotlivých valbových střechách jsou umístěny prosklené světlíky, které mají sedlovou svařovanou konstrukci kloubově uloženou na krátkých stojkách k hlavní nosné konstrukci.

Zastřešení schodiště je tvořeno skleněnou výplní, kterou podporuje ocelová konstrukce v místě hlavní dilatace, řešená jako tuhý svařovaný kloubově uložený rám s umožněným posuvem.

Zastřešení chodby je tvořeno několika vodorovnými Vierendeelovými nosníky, které nesou skleněný plášť. Rámy jsou umístěny v místě dilatace. Na straně sportovní haly jsou v příčném směru pevně kloubově uloženy, na navazující zelené střeše jsou uloženy příčně posuvně. Podélně jsou rámy uloženy pevně pouze na jednom konci, ostatní uložení dovolují podélný posuv. Dilatační spára musí umožnit volnou podélnou deformaci 10 mm.

V místě rozšíření stávající budovy je umístěna ocelová konstrukce pro akustickou stěnu sestávající staticky z vodorovného paždíku a tří vodorovných rozpěrek a svislých prvků. Paždík je na jedná straně kotven svisle posuvně a na druhé svisle a podélně posuvně. Rovněž tato mezistěna byla konstrukčně realizována jako montovaná.

Kotvení je navrženo jako „kloubové“ pomocí patního plechu a dodatečně lepených chemických kotev HILTI, případně v kombinaci se závitovými tyčemi. Místně se konstrukce kotví na předem zabetonované kotevní desky montážním vařením.

KONSTRUKČNĚ-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Původní objekt, který tvoří po přístavbách severozápadní nároží celého objektu je řešen s ohledem na jeho historickou podstatu převážně tradičními materiály – dřevěná okna a dveře včetně zárubní, štukovaná fasáda s výrazným členěním bosáží, římsami a suprafenestrami, dřevěný krov s keramickou taškovou krytinou, vnitřní štukované a stěrkované omítky. S ohledem na špatný stav tohoto původního objektu musely být bohužel odstraněny původní trámové stropy nad přízemím a patrem, které byly pro zpevnění celého objektu nahrazeny železobetonovými stropy, jejichž pohledové přiznání propojuje stávající objekt s novými přístavbami, které jsou provedeny uvnitř převážně z pohledového železobetonu.

Doplňkové nenosné konstrukce jsou převážně sádrokartonové, případně z konstrukčního nosného systému pro sádrokartóny obloženého dřevovláknitými deskami (MDF) nebo oplechovanými konstrukčními deskami s barevnými akcenty. Podhledy jsou používány omezeně pouze v místech, kde je nutné zakrýt nezbytné rozvody (vzduchotechnické rozvody jsou částečně přiznané), případně plní akustickou funkci. Ve vlastní hale jsou tak střešní valby obloženy na vnitřní straně pohledovým akustickým heraklitem.

V zrcadlovém sále je valba z pohledového betonu a jako hlavní akustický prvek slouží dřevem obložená mezistěna ke skladu. Hlavní sportovní prostory, tedy vlastní sportovní hala, zrcadlový sál a posilovna budou v dolní části obloženy dřevěným akustickým obkladem, který současně vytvoří dotykovou plochu pro sportovce.

Omezeně jsou používány keramické obklady pouze v místech, kde se dá předpokládat přímý styk s vodou, tedy zejména v bazénu a ve sprchách. Šatny budou opatřeny barevně akcentovanými omyvatelnými nátěry sladěnými s vybavením vždy do jednoho odstínu.

Podlahy jsou navrženy v užitkových místnostech většinou dřevěné (v posilovně z recyklovaného plastu) doplněné ve vstupní hale, na ochozu a v chodbách cementovými stěrkami. Hygienické vybavení, šatny a bazén jsou navrženy s keramickou dlažbou rozměru převážně 100 × 100 mm stejně jako příslušné obklady. Pouze bazén je opatřen na podlaze i stěnách mozaikou 50 × 50 mm.

Okna v nových částech objektu byla navržena ocelová typu Jansen, realizována jsou okna hliníková. Dveře jsou zde převážně do ocelových zárubní typu HSE s obvodovou drážkou.

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY, ŠETRNÉ PRVKY

Objekt je řešen jako jednoduché sportovní zařízení s několika provozně oddělenými prostory bez celkového propojení do inteligentního systému, který by neodpovídal potřebám obsluhy různých skupin uživatelů. Vzduchotechnická zařízení jsou samozřejmě řešena s rekuperací podle nejnovějších předpisů. Pro splachování WC a kropení hřišť bude využívána voda z původní studny, která se nyní nachází v samostatné podzemní místnosti pod hrací plochou. Osvětlení je navrženo převážně se zdroji LED.

V rámci projektu bylo zvažováno osazení fotovoltaických panelů, ale s ohledem na vypočtenou dlouhou návratnost zvýšení investice, která je prováděna malou obcí Modřice bez dotace, nemohlo být zařazeno použití fotovoltaiky do realizace.

ODVODNĚNÍ STAVBY

Odvodnění stavby na vlastním pozemku bylo navrženo s ohledem na svodné štěrkopísčité sedimenty, uložené v poměrně velké hloubce vsakovacími studnami, které byly ještě pro dešťové vody vlastního objektu doplněny dvěmi retenčními nádržemi na zpomalení přítoku do studní. Zhotovitel navrhnul zjednodušení vytvořením velkého vsakovacího objektu se spodní hranou na horní úrovni štěrkopískových sedimentů, které prezentoval jako úsporné řešení, bohužel se však při jeho realizaci ukázalo jako investičně mnohem dražší.