Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Vizualizace celkového návrhu řešení rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly Vizualizace celkového návrhu řešení rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

V článku je popsána realizace nového sportovního areálu, který vyrostl na místě bývalého fotbalového stadionu „Bazaly“ ve Slezské Ostravě. Místo stavby je lokalizováno stávajícím fotbalovým areálem. Řešená lokalita se nachází v urbanizovaném zastavěném území městské části Slezská Ostrava. Fotbalový areál Bazaly se nachází na tomto místě od roku 1959, je situován do západního svahu celé lokality přikloněné k centrální části města. Plocha areálu je tak „zaříznuta“ do tohoto stoupajícího svahu a je ze tří stran lemována širokou komunikací ulice Českobratrské. V článku se autor zaměřuje na realizaci nového hlavního objektu s tribunou, popisuje základové poměry a krátce přibližuje realizaci opěrných zdí a pilotových stěn hlavních terénních úprav. Stavba byla dokončena na podzim roku 2019.

Areál bude po rekonstrukci sloužit jako fotbalové tréninkové centrum různých věkových skupin sportovců. Cílem je rozšíření počtu a zlepšení kvality tréninkových ploch pro možnost rozšíření kapacit tréninkového procesu s možností celoročního užívání některých tréninkových ploch včetně nového hlavního objektu zázemí areálu s odpovídajícím objemovým a kapacitním řešením podle nových požadavků, a to včetně potřebných navazujících objektů doplňkových a objektů areálové infrastruktury. Mimo tréninkový proces bude, v případě potřeby, možné hrací plochy využít i pro fotbalová utkání turnajového typu a soutěžní utkání žákovských a dorosteneckých, resp. utkání dospělých kategorií v nižších věkových a výkonnostních soutěžích.

Kapacita hlediště hlavní hrací plochy je v navrženém řešení radikálně snížena oproti původnímu stavu na požadovaný počet 450 diváků – pouze v krytém hledišti hlavního objektu. Tento počet míst pro diváky je plně dostačující, resp. s rezervou pro navrhované využití stadionu. Stávající nekryté tribuny již nebudou jako hlediště využívány. Součástí areálu jsou nyní tři fotbalová hřiště standardních rozměrů z toho jedno s povrchem umělé trávy. Hlavní hrací plochu lze dále rozdělit na 3 příčná tréninková hřiště.

Před zahájením výstavby bylo potřeba přistoupit k demolicím mnoha částí bývalého stadionu. Šlo samozřejmě o hlavní tribunu, ke které se ještě vrátíme, o demolici trafostanice a rozvodny VN, hospodářské budovy, výsledkové tabule, pokladen a dalších drobných objektů. Odbourat bylo potřeba taktéž části východního hlediště, velké množství zpevněných ploch a areálových komunikací a zrušení různých sítí a rozvodů. Odstraněním stávajících hospodářských objektů, které tvořily nesourodou zástavbu v areálu, byl prostor esteticky „vyčištěn“, přičemž potřebné technické a skladové zázemí areálu je již nově umístěno v hlavním objektu (SO01).

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH NOVÉHO AREÁLU

Architektura areálu jako takového je předurčena jeho využitím jako tréninkového fotbalového centra. Prostoru dominují rozsáhlé tréninkové hrací plochy fotbalových hřišť, přičemž velmi specifickým prvkem celého prostoru je západní svah lokality, do nějž jsou hrací plochy zaříznuty. Tento stávající fenomén místa je akcentován rozšířením tréninkových ploch v jižní části areálu s vynuceným hlubším zářezem do svahu, který je lemován opěrnými konstrukcemi pilotových a úhlových stěn.

Nový Hlavní objekt byl navržen zhruba ve stopě objektu původního na zmenšené ploše o celkových rozměrech 122,2 × 18,6 metru. Objekt je podsklepený s 2. PP pod částí 1. PP a s ustupujícími dvěma nadzemními podlažími s krytým hledištěm v nutném rozsahu pro kapacitu do 450 míst. Hlediště je umístěno nad částí 1. NP tak, aby neomezovalo prostorově optimální využitelnost a funkčnost vnitřních prostor.

Architektonicky je objekt pojednán jako dlouhá hmota hranatého tvaru, jejímž výrazným prvkem je přesahující střecha s co nejsubtilnějším tvarem s výškově ustupujícím členěním pater vycházející z tvaru lokality. Dalším výrazným prvkem stavby je rozsáhlé prosklení tělocvičny u příjezdu/přístupu k objektu v kombinaci se schématem oken a prosklených ploch části fasád a vstupů do budovy. V 1. PP a 1. NP byla uplatněna z provozních důvodů okna pásová, ve 2. NP pak okna samostatná s funkčním členěním křídel.

Vstup do objektu je zvýrazněn. Zastřešení tribuny je realizováno pomocí ocelové konstrukce. Plocha střechy (částečně pohledová) je položena trapézovým lakovaným plechem, který se opakuje také na části fasád a tvoří jejich obklad, zbytek ploch fasád je pojednán jako hladká omítnutá hmota. Hlediště je pojednáno technicky v materiálech převážně betonových, jediný výraznější akcent je dán barvou sedaček.

DEMOLICE HLAVNÍ TRIBUNY

V této části uvádíme pár informací pouze k demolici hlavní (západní) tribuny. Ta byla potřebná pro uvolnění prostoru pro vybudování objektu nového – hlavního objektu navrhovaného fotbalového tréninkového. Dnes již bývalá tribuna byla postavena ve druhé polovině šedesátých let minulého století. S ohledem na stáří objektu, dlouhodobě zanedbanou údržbu a absenci významnějších investic do rekonstrukcí stavby a jejich technických systémů byla v neuspokojivém technickém stavu. Nadto její konstrukční a prostorové řešení bylo velmi problematické pro naplnění požadavků kladených na hlavní objekt tréninkového centra, jeho provozní funkci a kapacity.

Zejména z těchto důvodů a z důvodů ekonomických bylo rozhodnuto investorem stavby, v kontextu zhodnocení celého záměru, o odstranění celé budovy a o výstavbě nového hlavního objektu areálu.

Hlavní tribuna se nacházela podél západní strany hlavní hrací plochy a vytvářela v tomto prostoru hranici areálu. Budova byla o celkových půdorysných rozměrech 130,4 × 17,6 metru. Objekt byl podsklepený částečně s druhým podzemním podlažím v jižní části, se dvěma nadzemními podlažími a zastřešeným hledištěm pro cca 3 000 diváků včetně úrovně 3. NP se skyboxy. Objekt sloužil jako provozní a sociální zázemí fotbalového klubu FC Baník Ostrava a jako krytá tribuna hlavní hrací plochy.

  • Zastavěná plocha: cca 2 356 m2
  • Obestavěný prostor: cca 24 055 m3

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO HLAVNÍHO OBJEKTU (SO01)

Založení stavby
Cílem stabilizace zemního podloží byla homogenizace a deformační spojitost podloží v půdorysu základové desky objektu SO01 – hlavní objekt. Objekt byl založen do prostoru stávajících základových konstrukcí. Tyto byly z části odbourány tak, aby byla horní úroveň původních základových roštů minimálně 0,5 metru pod úrovní základové spáry základové desky nového objektu. Následně byla provedena homogenizace podloží formou hutněných stabilizačních násypů, doplněných výztužnými geosyntetickými prvky (geomřížemi).

Založení objektu je plošné, a to na monolitické základové desce tl. 350 mm zesílené pod sloupy a stěnami na tl. 800 mm. Zesílení je orientováno směrem nad základovou desku a tvoří tak obrácený rošt. Prostor mezi horními hranami zesílených částí je vyplněn hutněným vyrovnávacím násypem z recyklátu. Základová spára je pod tělocvičnou i hlavním objektem v jedné úrovni – 4,21 m. Část objektu, kde je situováno 2. PP je založená stejným způsobem se základovou spárou v úrovni – 6,91 m. Dilatace objektu probíhají ve dvou příčných osách. Dilatace v ose přechodu podsklepení do úrovně 2. PP byla navržena tak, že základová deska 2. PP je zatažená za obvodovou stěnu 2. PP pod střední dilatační část a ta je na základovou desku uložena železobetonovou stěnou tloušťky 450 mm.

Nosná konstrukce objektu
Objekt má půdorysný obdélníkový tvar s délkami stran 122,2 a 18,6 metru, výška je proměnná, maximální horní hrana je na úrovni + 12,07 m. Nosná konstrukce je smíšená, železobetonová prefabrikovaná, doplněná o monolitické stěny a v některých částech monolitické stropy. Zastřešení střední části s tribunou je realizováno z příhradových ocelových vazníků.

Obvodové stěny 1. PP, 2. PP a vnitřní ztužující stěny byly navrženy jako monolitické. Vnitřní sloupy, průvlaky a trámy byly navrženy železobetonové, prefabrikované. Stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných předpjatých dutinových stropních dílců tloušťky 250, 150 a 165 mm. V části 1. PP a nad 2. PP je stropní deska monolitická. Tloušťka základové desky je 350 mm (v nábězích 800 mm), tloušťka obvodových stěn 300 mm, průřezy prefa sloupů čtvercové s délkou strany 300 mm.

Ponechány byly pouze stávající základy, piloty spojené roštem, což zásadním způsobem ovlivňovalo návrh založení i koncepci nosné konstrukce. Stávající založení, tvořené vrtanými pilotami, na kterých byla uložena základová roštová konstrukce, bylo z větší části ponecháno a opatřeno násypem štěrkodrtě tloušťky cca 450 až 800 mm pečlivě zhutněným tak, aby bylo možno tuto vrstvu použít jako základovou spáru nového objektu. Minimální výškový odstup nových základových konstrukcí od ponechaných je 450 mm.

Upravený terén na straně hřiště zasahuje do úrovně cca stropní konstrukce nad 1. PP, na straně opačné je v úrovni nebo i pod úrovní základové desky, která je zde opatřena pásem ze spodní strany, který zasahuje do nezámrzné hloubky. Hydroizolace spodní stavby je realizována pod základovou deskou.

NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Střešní konstrukce nad hledištěm a objektem tribuny je délky 72 a šířky 20,38 metru. Střecha je pultová, se sklonem 8 ° směrem k západní straně. Hlavní nosný systém tvoří příhradové, ocelové vazníky v roztečích po 4,0 m. Z prostorových důvodů byl dolní pás vykonzolované části vazníků zalomený. Střecha má vaznicový systém, který společně se střešním a podélným ztužením zajišťuje prostorovou stabilitu konstrukce střechy. Výška vazníků u okapu je cca 1 360 mm, nad střední podporou cca 2 870 mm a na konci vyložené části 0,63 m.

Střecha je pokryta krytinou trapézového plechu, který současně plní stabilizační funkci u vaznic. Trapézový plech, jako součást opláštění, byl navržen také ze stran obou štítových vazníků, u stěn v okrajových řadách hlediště a ve svislém čele hřebene střechy.

Kotvení vazníků bylo v řadě B realizováno pomoci čepového ložiska a v řadě D pomoci kluzného ložiska. V obou případech se jednalo o kotvení přes přechodovou desku k osazené plotně v průvlacích betonového skeletu. Přechodová deska byla již z výroby osazena přivařenými závitovými tyčemi. Směrové vyrovnání vazníků je realizováno posuvem rektifikační desky do stran. Výšková rektifikace je umožněna mezi přechodovou deskou a patní deskou vazníku. Po vyrovnání se přechodová deska přivařila k ocelové plotně. Navržené kotvení umožňuje výškové vyrovnání vazníků v rozmezí od – 20 do + 10 mm a směrové vyrovnání ± 20 mm v obou kolmých směrech.

Uchycení stěn prosklení v řadě 7 a 19
V rámci návrhu ocelové konstrukce střechy byly zohledněny účinky konstrukcí pro svislé prosklení na obou koncích hlediště. Konstrukce prosklení nebyly součástí dodávky OK. V rámci OK byly řešeny pouze konstrukce pro uložení prosklených stěn na úrovni + 3,700 m. Pod konstrukce prosklení byly smontovány vodorovné ocelové nosníky, podepřené ve čtyřech místech pomocí zalomených ocelových konzol. Uchycení konzol k betonovým průvlakům v řadách 7 a 19 bylo řešeno přivařením k ocelovým plotnám.

Ocelová schodiště na tribunu
Byla navržena na obou koncích objektu, a jsou součástí přístupových (únikových) tras hlediště. Na severu se jedná o dvouramenné, přímé schodiště šířky 1,8 m z úrovně – 0,430 m na úroveň + 4,040 m, s mezipodestou na + 1,805 m. Nosný systém tvoří schodišťová ramena podepřena kyvnými, ocelovými stojkami ve tvaru písmene V, které jsou na straně objektu opřeny do betonového skeletu tělocvičny. Na jihu bylo navrženo dvouramenné schodiště šířky 1,8 m z úrovně + 0,400 m na + 4,040 m, s mezipodestou na + 2,190, na desce pojížděné střechy. Nosný systém tvoří schodišťová ramena, podepřena v místě mezipodesty šikmými stojkami a v místě horní podesty vykonzolovanou konstrukcí z průvlaku betonového skeletu v řadě 21.

Stupně a podesty u obou schodišť jsou z pozinkovaných roštů výšky 40 mm s oky 30 × 11 mm v protiskluzové úpravě. Zábradlí je z tenkostěnných profilů s výplňovými pruty v roztečích 100 až 120 mm. Kotvení obou schodišť bylo realizováno do betonových základů a betonového skeletu objektu. Vlastní kotvení je realizováno pomocí lepených kotev nebo přivařením k osazeným plotnám v prvcích betonového skeletu.

TERÉNNÍ ÚPRAVY A OPĚRNÉ STĚNY

Předmětem tohoto SO byly trvalé opěrné zdi a pilotové stěny (vyrovnání výškových rozdílů mezi úrovněmi tréninkových hřišť, zajištění zásadního zářezu do svahu a vyrovnání ostatních výškových rozdílů tohoto výškově členitého areálu). Je potřeba říci, že geologické poměry v celém zájmovém území byly hodnoceny jako složité z důvodu značných mocností a rozmanitého složení antropogenních navážek, dále z důvodu místy relativně mělkého uložení hornin předkvartérního podloží včetně tektonických poruch, významných a dosud neodezněných projevů poddolování (tzv. Hladnovská porucha), z důvodu nepravidelného uložení vrstev s proměnlivou mocností. Projektované stavby byly od začátku považované jako náročné a bylo třeba postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie ve smyslu normy ČSN P 73 1005.

Pilotové stěny SO05.1.1, SO05.1.2 a opěrná zeď SO05.2.1 jsou situovány po obvodu tréninkových hřišť v jižní části areálu. Navržené konstrukce vyrovnávají terénní rozdíly po obvodu tréninkových hřišť (viz přiložené schéma). Pilotové stěny SO05.1.1, SO05.1.2 zajišťují stabilitu zářezových svahů po celé délce východní hranice tréninkového hřiště a v dílčích křídelních částech jižní a severní hranice s rozdílem výšek terénu 8 – 11 m. Opěrná zeď SO05.2.1 zajišťuje stabilitu násypů v prostoru výškového přechodu úrovně hřišť s převýšením 5,2 m. V koncové části se výška zdi snižuje a kopíruje přístupový chodník do prostoru tréninkových hřišť.

Opěrná zeď SO05.2.2 přiléhá k jižní stěně budovy hlavního objektu SO01, vyrovnává výškový rozdíl 5,2 metru mezi zpevněnou plochou uvnitř areálu a úrovní parkoviště vně oplocené části areálu. Opěrná zeď SO05.2.3 navazuje úhlovou zeď SO05.2.1, v místě napojení chodníku na plochu areálové komunikace. Zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi areálovou komunikací a přilehlou plochou hlavního tréninkového hřiště.

Ing. Pavel Krátký
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.

Související články