„Základové poměry pro nové Bazaly byly složité. Při realizaci byly dokonce objeveny volné podzemní prostory,“

Ing. Petr Slezáček Ing. Petr Slezáček

uvedl v doplňujícím rozhovoru o novém sportovním centru ve Slezské Ostravě pro časopis KONSTRUKCE Petr Slezáček, projektový manažer HOCHTIEF CZ a. s.

Před zahájením prací v areálu bývalých Bazalů bylo potřeba demolovat množství objektů. Celkem šlo o 21 stavebních objektů a areálové zpevněné plochy. V jakém byly vlastně konstrukce, třeba hlavní tribuny, stavu?
Původní hlavní tribuna byla postavena ve druhé polovině šedesátých let minulého století. S ohledem na stáří objektu, dlouhodobě zanedbanou údržbu a absenci významnějších investic do rekonstrukcí stavby a jejich technických systémů byl areál v neuspokojivém technickém stavu. Spodní i horní hydroizolace stavby již nesplňovaly svou funkci, což se projevilo na celkovém stavu konstrukcí v objektu.

Konstrukční a prostorové řešení staré tribuny tedy neumožňovalo pouhou opravu? Musela se stavět tribuna celá nová?
Konstrukční a prostorové řešení bylo velmi problematické pro naplnění požadavků kladených na hlavní objekt tréninkového centra, jeho provozní funkci a kapacity. Zejména z těchto důvodů a z důvodů ekonomických bylo rozhodnuto majitelem a investorem stavby o odstranění celé budovy s výstavbou nového hlavního objektu areálu.

Bylo založení stavby s ohledem na lokalitu bývalého hornického kraje z pohledu zhotovitele problematické?
Geologické poměry v zájmovém území byly hodnoceny jako složité z důvodu značných mocností a rozmanitého složení antropogenních navážek a dále z důvodu výskytu významných a dosud neodezněných projevů poddolování (tzv. Hladnovská porucha). Při realizaci pilotové stěny byly v hloubce cca 11 metrů objeveny volné podzemní prostory, které bylo potřeba zajistit tak, aby nebyla ohrožena stabilita pilotové stěny.

Byla proto zpracována dokumentace na zajištění volných podzemních prostor. Zajištění bylo provedeno ve čtyřech etapách. I. etapa spočívala v zaplavení volných prostor cementopopílkovou suspenzí, ve II. etapě byl proveden metanscreening (atmogeochemický průzkum pro měření koncentrací metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu), při III. etapě byl proveden vrtný „doprůzkum“ pod patou piloty a následné vyplnění volných prostor. Poslední IV. etapa byla o vysokotlaké injektáži paty piloty.

Stavba se nachází u frekventované silnice v blízkosti obytné zástavby. Pracovalo se s omezením provozu na této komunikaci?
Při realizaci nebylo možné omezovat provoz na přilehlé ulici Českobratrské, protože provoz byl již omezen rekonstrukcí nedaleké estakády. Veškeré návozy jsme museli koordinovat tak, aby nebyl již tak omezený provoz narušován.

Velice rozsáhlé, zdá se, byly opěrné zdi. Byly v něčem specifické?
Z důvodu uvedených složitých geologických poměrů byla realizace pilotové stěny problematická. Jednotlivé piloty se musely vrtat ve vyšší třídě vrtatelnosti, které tvořily karbonské horniny a čedičové valouny o průměru až 70 cm. Tato skutečnost způsobila nadměrné opotřebení vrtacího zařízení, což realizací značně zpomalilo a prodražilo.

Můžete uvést pár příkladů, které zvyšují komfort budoucích uživatelů sportoviště?
Hlavní tribuna je vybavena systémy, které se v dnešní době standardně používají. Jedná se o nucené větrání a chlazení kancelářských prostor, systém měření a regulace, elektronická požární signalizace, systém elektronické zabezpečovací signalizace, systém elektronické kontroly vstupu, kamerový systém, strukturovaná kabeláž a společná televizní anténa.

Byly v rámci rekonstrukce uplatněny nějaké prvky šetrné k životnímu prostředí?
Pro částečné pokrytí potřeby vody na závlahu travnatých hracích ploch byla vybudována dvoukomorová retenční nádrž. Tato retenční nádrž, která jímá dešťovou vodu ze střechy a části areálových komunikací je schopna pojmout až 97 m3 vody.

Na jaké akci nyní pracuje tým vašich specialistů, který realizoval Bazaly?
Realizační tým aktuálně pracuje na akci Nový areál firmy Nevoga ne Znojmě. Na ploše o rozloze téměř sto tisíc čtverečních metrů vyroste vysoce moderní závod na výrobu distančních prvků, stavebních fólií, příslušenství do bednění, výztužných napojovacích prvků a bednicí techniky. Součástí areálu budou nejen výrobní objekty, ale i sklady surovin i hotových výrobků, administrativní objekt se zázemím, manipulační plochy a parkoviště pro 270 osobních aut zaměstnanců a návštěvníků areálu. Součástí areálu bude neveřejná čerpací stanice.

Související články