„Partnerská spolupráce zkušených týmů investora a dodavatele je alfou a omegou úspěšné realizace,“

Michal Petřík Michal Petřík

řekl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Michal Petřík, zakladatel a ředitel společnosti BUILDSYS, a.s. Jeho tým zaštítil komplexní realizaci automatizace budovy (Měření a regulace) centrálního sídla ČSOB v Hradci Králové. „Byl to pro nás krok kupředu v odborné souhře s investorem,“ dodává.

Zmiňujete, že vás tento projekt, vlivem partnerské spolupráce s investorem, posunul o krok kupředu. V čem byl ten zásadní rozdíl oproti jiným projektům?
Především jde o samotného investora, za kterého již od počátku vystupoval tým odborníků s jasnými představami, což také souvisí s jasně definovanými technickými detaily důležitými pro celkové finální řešení obsažené v úvodní projektové dokumentaci. Vše mělo od počátku „hlavu a patu“, proto jsme společně mohli dosáhnout velmi vysoké technické úrovně a unikátního řešení.

Představme si budovu, která je technicky doladěna do sebemenšího detailu, například ukládá energii do vrtných polí (konkrétně má 107 vrtů o hloubce 180 metrů) a dokáže efektivně pracovat s teplem i chladem zcela v rámci klimatických potřeb. Řešení využívá topné a chladící „rohože“ v betonových konstrukcích stropů a podlah s téměř tisícovkou samostatných okruhů vytápění a chlazení, řízenými individuálně a plně automaticky v návaznosti na klimatické podmínky a podmínky vnitřního prostředí. Součástí jednotné koncepce řízení vnitřního klimatu a komfortu jsou dále prvky automatického řízení osvětlení a stínění pláště budovy, s okamžitou vazbou na změnu počasí včetně online předpovědi.

Výměna vzduchu je řízena centrálně, s vazbami na vlhčení, rekuperaci, dochlazování, kvalitu ovzduší a podobně. Téměř všechny prostory jsou řízeny a optimalizovány na základě měření intenzity oslunění, přítomnosti osob, CO2 a dalších vlivů. Instalovány jsou např. designové semafory v kancelářích, signalizující uživatelům kanceláří vhodnost či nevhodnost větrání okny. Cílem je tedy od počátku zajistit maximální komfort a kvalitu pracovního prostředí s minimalizací provozních nákladů a emisního zatížení. Je pro nás proto velkou ctí, že jsme mohli být součástí této náročné realizace.

Celý systém automatizace je tedy pro budovu klíčový?
Vlivem aktuálních a narůstajících potřeb vlastníků a provozovatelů budov, trendů a poznatků je jednoznačné, že systémy automatizace budov jsou ve všech komerčních budovách či výrobních závodech klíčovou profesí. Bez ohledu na to, jak jednoduché či propracované technické řešení předmětná budova v automatizaci obsahuje. Automatizace budovy (měření a regulace) je jediným nástrojem k řízení, sledování a vyhodnocování technologických hodnot, hodnot vnitřního prostředí a k optimalizaci finančních nákladů na energie. Moderní automatizovaná budova navíc pozitivně ovlivňuje (prostřednictvím čistého a zdravého prostředí) také míru produktivity pracovníků/uživatelů kanceláří a jejich spokojenost.

Do projektu jste vstupovali již v začátcích?
Vstupovali jsme poměrně pozdě, až ve fázi výstavby. Avšak úroveň technického řešení v námi přebírané projektové dokumentaci byla na velmi dobré úrovni, investor vše řádně podchytil již v zárodku a neponechal nic náhodě. Proto jsme neztráceli čas přepracováváním koncepce a mohli jsme se od samého počátku věnovat pouze vylepšení a definování dílčích a měřitelných cílů. Z poznatků víme, že jednotlivé technologie vytápění, chlazení či ventilace mohou být sebelepší, ale pokud nejsou kvalitně a centrálně řízeny, či realizace profese automatizace není provedena řádně a detailně s prokazatelným plněním dílčích technologických cílů, se potenciál jednotlivých technologií nepodaří dobře využít. Profese automatizace bývá běžně investorem přehlížena, nebo nejsou na automatizaci dostatečně kladeny správné požadavky a nároky, a to nejen v rané fázi projektování a tvorby celkové koncepce, ale následně i ve fázi výběru vhodného dodavatele. Přitom investice do automatizace budovy jsou ve srovnání k celkovým investičním nákladům minoritní, tvoří cca 2 až 4 %. Od kolaudace však automatizace ovlivňuje až 80 % souvisejících provozních nákladů, a to po celou dobu životnosti budovy.

Jak rozsáhlý byl tým na této zakázce?
Tato zakázka vyžadovala vytvoření a účast velmi rozsáhlého realizačního týmu technologů, čehož jsme dosáhli využitím našich interních kapacit z oddělení projektantů, programátorů a vývojářů, projektových manažerů, zkušebních techniků a dalších.

Společnost BUILDSYS má nespornou výhodu ve velkém počtu vysoce kvalifikovaných kmenových zaměstnanců (technologů) a také ve schopnosti dokončovat činnosti ve vysoké kvalitě, což řadí naši společnost mezi přední dodavatele systémů automatizace budov v České republice. Bez takto rozsáhlého, pod jednou střechou vedeného a spolupracujícího, týmu odborníků v podstatě takovouto zakázku nelze řádně zrealizovat a dokončit.

Tato zakázka pro nás byla příležitostí představit se novému zákazníkovi, prokázat mu naše schopnosti a zanechat za sebou na několik desetiletí kus naší energie.

Bylo toto řešení finančně nákladnější oproti běžnému řešení?
Z více jak 15 let zkušeností víme, že míra investic do automatizace je v podstatě velmi podobná, jak u technických řešení nevhodných, špatných či standardních. U těch nadstandardních může být cenový nárůst v řádu do 20 % ceny, který se však ihned kompenzuje v prvním roce provozu budovy díky vyšší efektivitě.

S tímto souvisí i získávané podněty poslední doby, kdy sledujeme u investorů či vlastníků budov právě zvyšující se požadavek zaměřený na investice v celkovém životním cyklu budovy, tedy jak na náklady investiční (CAPEX), tak i náklady provozní (OPEX). Investorů, kteří vnímají, respektive i posuzují nabízená řešení z pohledů CAPEX i OPEX, jako tomu bylo právě u tohoto projektu centrály ČSOB, je stále více. Pozornost je tímto kladena na prokazatelné úspory provozních nákladů a s tím související vliv dané budovy na životní prostředí, tedy snižování její stopy CO2.

Co byste chtěl říci závěrem?
Podařilo se všem společně zanechat za námi na několik desetiletí krásný odkaz v podobě moderní budovy 21 století. Chtěl bych poděkovat investorovi a všem podílejícím se partnerům za perfektní spolupráci, která, jak pevně věříme, tímto projektem nekončí.

Související články