Rozšíření skupinového vodovodu pro vybrané obce na Šlapanicku

Vodojem Pozořice I Vodojem Pozořice I

Od září 2019 pracují zaměstnanci Divize Morava společnosti OHL ŽS spolu s partnerem ve sdružení na realizaci projektu s oficiálním názvem „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa“, jehož cílem je odstranění problémů se zásobováním vodou ve vybraných obcích tohoto regionu. Investorem zakázky je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Pitnou vodou zásobuje patnáct ze šestnácti členských obcí: Blažovice, Babice nad Svitavou, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrou-Horákov, Ochoz u Brna, Podolí, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, Šlapanice, Tvarožnou a Viničné Šumice. To vše se děje prostřednictvím kvalifikovaného provozovatele, kterým je Vodárenská akciová společnost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Oficiální název projektu: Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa
  • Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
  • Zhotovitelé: OHL ŽS, a. s., IMOS Brno, a. s.
  • Projektant: AQUA PROCON s. r. o.
  • Termín zahájení: 09/2019
  • Termín dokončení: 11/2021
  • Finanční objem: 176 milionů Kč

ÚVOD
Společnost OHL ŽS byla zhotovitelem již první etapy stejnojmenného projektu, jehož realizace probíhala v letech 2013 až 2015. V rámci této stavby byly zrekonstruovány přivaděče od nově vybudovaného hlubinného vrtu HV 301 na Říčkách, až po původní vodojem nad Jiříkovicemi. U nového vodojemu v Mokré, jehož akumulace činí 2 000 m3, byla postavena dokonce i rozhledna. Hlavním efektem první etapy bylo posílit zdroje vody a minimalizovat ztráty. Smyslem druhé etapy tohoto projektu, která začala v září 2019 a na níž práce dosud probíhají, je rozšíření skupinového vodovodu Říčky o další obce směrem na jih, tzn. Blažovice, Prace, Kobylnice a Ponětovice. Navržená koncepce předpokládá napojení těchto obcí na zdroj Říčky, nicméně ponechává stále možnost jejich zásobování ze Šlapanic. V navrhovaném systému se předpokládá průměrná distribuce cca 1 700 m3/d, respektive 3 150 m3/d v denním maximu. Systém bude dotován pitnou vodou ze dvou zdrojů, primárně ze zdroje Říčky a sekundárně z Brněnské vodárenské soustavy. Poměr využití jednotlivých zdrojů bude záležet na jejich aktuální vydatnosti.

ZDROJ ŘÍČKY

Základním zdrojem pitné vody pro tento skupinový vodovod je zdroj Říčky I a II. V lokalitě Říčky I byl v rámci projektu vybudován nový hydrogeologický vrt HV 4 hloubky 218 metrů, který je vystrojený v celé délce AC zárubnicemi. Provedená čerpací zkouška, trvající 21 dní, potvrdila vydatnost vrtu 7,5 l/s a následné fyzikálně-chemické a bakteriologicko-mikrobiologické rozbory potvrdily výbornou kvalitu podzemní vody s parametry vody kojenecké s vyššími hodnotami iontů vápníku a hořčíku.

VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEMY

Celková délka vybudovaných vodovodních řadů je 17,5 km. Z ní bylo položeno 6,5 km potrubí z tvárné litiny DN 200 a 11 km potrubí PE 100 RC DN 150 a DN 100. Při pokládce potrubí PE 100 RC DN 150 bylo ve vhodných lokalitách využito technologie pluhování. Délka takto uložených vodovodních řadů dosáhla šesti km. Neméně důležitou součástí projektu se stala výstavba šesti vodojemů buď jako novostaveb nebo v místech stávajících vodojemů, které již kapacitně a tlakově nevyhovovaly. Čtyři z těchto vodojemů byly provedeny monoliticky: VDJ Sivice (2× 150 m3), VDJ Pozořice I (2× 125 m3), VDJ Pozořice II (2× 75 m3) a VDJ Prace (2× 200 m3). Zbylé dva vodojemy, VDJ Pozořice III (2× 100 m3) a VDJ Tvarožná (2× 100 m3), byly provedeny ze sklolaminátového potrubí. Dvě akumulační nádrže délky 17 metrů o průměru DN 3000 jsou spojeny čelní armaturní komorou délky 7,5 metru.

ZÁVĚR

Finální dokončení projektu se předpokládá v listopadu letošního roku. Kvůli budování celého nového vodovodního systému za provozu je nutná etapizace zprovozňování jednotlivých vodovodních řadů a vodojemů tak, aby bylo zachováno kontinuální zásobování obyvatel pitnou vodou. Provedení takto rozsáhlého vodárenského projektu bude mít zásadní vliv na kvalitu a zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatele obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice a Tvarožná.

V neposlení řadě je třeba zmínit výraznou podporu Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje, bez jejichž příspěvku by se projekt nepodařilo realizovat.

Ing. Petr Široký, vedoucí projektu
Divize Morava, OHL ŽS, a. s.