Šetrná hala s ocelovou konstrukcí

V průběhu prázdnin bylo dokončeno výrobní a administrativní sídlo rodinné společnosti KIPO. Ta se nachází v obci Čebín. Společnost KIPO se zaměřuje na přesnou strojní výrobu, a to prostřednictvím počítačem řízených frézovacích center, vyvrtávaček a soustruhů. Srdcem nového objektu je výroba. Zde se nachází CNC stroje a společně s příručním skladem a dvěma jeřáby tvoří hlavní část objektu. Na ni navazuje zázemí a dvě administrativní patra.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Architekt, projektant: M2AU ARCHITEKTI
  • Investor: KIPO – spol. s r. o.
  • Zhotovitel: DT Mostárna, a. s.
  • Technický dozor investora: Ing. Pavel Šudák

SUBDODAVATELÉ

  • Polykarbonáty: Rodeca
  • Sendvičové panely: Balex
  • Kompresorovna: TSV Peňáz
  • Jeřáby: Iteco
  • Podlahy: SIKA CZ, Comfortfloor
  • Projektant: M2AU ARCHITEKTI

Cílem architektonického návrhu a následné výstavby bylo realizovat reprezentativní sídlo na důležitém místě v obci. O to víc byla naše snaha použít naprosto běžné materiály nestandardně. Sendvičový panel a polykarbonátové desky činí základní skladebné prvky fasády. Sendvič je kladen vertikálně, čímž odpadla potřeba použít nevzhledné lišty, zrychlila se montáž a požární odolnost. Místo často poruchových světlíků byl zvolen polykarbonátový panel Rodeca (40, s10f, U = 0,99) kolem celého objektu. Dům je tak schopen komunikovat s okolím a zaměstnancům poskytuje přirozené osvětlení na pracovní ploše. Kompresorovna, která dodává výrobním technologiím provozní vzduch, byla umístěna u vchodu a je spojena s objektem markýzou. Ta odděluje vstup pro zaměstnance od logistického dvora a zároveň akcentuje hlavní příchod do objektu.

KONSTRUKČNĚ‑MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o samostatnou jednolodní halu s nosnými ocelovými rámy. V hale jsou umístěny dva jeřáby o nosnosti 20 tun od firmy Iteco s. r. o. Ocelová konstrukce je ukotvena do železobetonových základových konstrukcí. Jak již bylo uvedeno, fasádu tvoří sendvičové panely (Balex, typ Balextherm PU, PIR 120 mm – sendvičový panel s polyisokyanurátovým jádrem, skrytý spoj) a polykarbonátovými deskami. Rodeca GmbH, Rodeca 40, s10f, U = 0,99). Ty jsou vyneseny přes tenkostěnné paždíky. Podlahu tvoří ve výrobě leštěný drátkobeton. Podlahy v prostoru zázemí 1. NP tvoří EP stěrka (SIKA CZ) s protiskluznou úpravou, v administrativě ve 2. a 3. NP PU stěrka Comfortfloor.

ZALOŽENÍ STAVBY

Založení stavby je provedeno na hlubinných pilotách profilu 0,63 m. Dvojice pilot pod sloupy, které vynáší jeřábovou dráhu, mají délku 8 metrů. Piloty vynášející část zázemí a fasádu v čele objektu jsou dlouhé 5 metrů. V hlavách pilot jsou monolitické betonové hlavice čtvercového nebo obdélníkového průřezu, na kterých je uložena ocelová konstrukce. Mezi hlavicemi jsou osazeny prefabrikované soklové dílce. Na betonovou konstrukci základů je použit materiál C20/25 XC2. Betonářská výztuž B 500B.

Technickým specifikem byly speciálně dilatované základy pro horizontální vyvrtávačku o rozměrech 10,5 × 10,3 m a dilatované základy pro horizontální soustruh 3,5 × 3,2 m. Jedná se tedy o poměrně velké a těžké stroje, které mají své nároky na velkou přesnost a i z důvodu pohybu jeřábu musely být jejich základy dilatovány. Pro tyto účely byl poptán ve sledované oblasti zkušený statik, který toto speciální zakládání v projektové dokumentaci řešil.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je tvořena šestnácti příčnými vazbami, na které navazuje čtyřlodní administrativní část z pěti sloupů a dvanácti příčlí. Sloupy i příčle jsou z válcovaných profilů HEA nebo IPE. Kotvení rámů je kloubové. Příčné vazby v hale jsou jednolodní, tvořeny dvěma sloupy a příhradovým vazníkem, sloupy jsou do základů vetknuté, příhradové vazníky jsou kloubově uloženy na vrcholy sloupů. Sloupy jsou od kotvení po uložení jeřábové dráhy provedeny jako svařované o průřezu I. Jeřábová dráha je z profilu IPE. Horní a dolní pasy příhradových vazníků jsou z profilu HEA, svislice a diagonály z ocelových čtvercových trubek. V podélném směru haly i administrativní části je použito příhradové ztužení. Nosná konstrukce pláště je tvořena tenkostěnnými paždíky. Ty jsou uloženy na vnějším líci sloupů. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem. Na nosnou konstrukci je použit materiál S 235JR, tenkostěnné paždíky S 450G, trapézové plechy jsou S 320G. Povrchová úprava byla po otryskání provedena protikorozním nátěrem v bílém odstínu.

ŠETRNÝ PŘÍSTUP

Díky úzké spolupráci se zahradní architektkou bylo vysázeno třináct vzrostlých lip, sedm okrasných třešní. Kolem jezírka následně tři vrby a dva buky. V rámci prostorové rezervy je proveden luční výsev. Údržba louky je pouze dvakrát ročně. Navíc se jedná o ekologičtější úpravu oproti závlahu vyžadujícím trávníkům. Ty nevyžadují závlahu (Pozn. redakce – 1 m2 trávníku vyžaduje za rok 300 až 400 l vody), louka je rovněž prostředí s výrazně vyšší biodiverzitou. S ohledem na zahradní úpravy byl od počátku projektu prosazován koncept nulové bilance zeminy. Ta se použila na zahradní modelaci. Ornice byla využita jako finální vrstva v rámci zahradních úprav a část byla rozvrstvena v nejbližším okolí místním zemědělským družstvem.

Možnost přirozeného vsaku a výparu, tj. šetrného nakládání s dešťovou vodou považujeme za stále více aktuální téma. Dešťová voda ze střechy a zpevněných povrchů je přiváděna revitalizačním korytem s meandry do jezírka, kde je při přívalech přepadem pouštěna do místní vodoteče.

Hydrogeologická zkouška zjistila špatný koeficient vsaku řešené lokality. Rovněž nejsou použity lapoly na zachytávání částic. Speciální výsadba rostlin v jezírku vodu přirozeně filtruje.