Založení sportovní haly v Kuřimi s nosnou ocelovou konstrukcí probíhalo pod dohledem pyrotechniků

Sportovní hala vznikla jako součást mozaiky postupně se rozrůstajícího území sportovišť města Kuřimi. Pozemek pro sportovní halu se nachází zhruba v centru tohoto perspektivního území. Také proto bylo záměrem autorů vytvořit dům, odrážející ve svém výrazu svůj účel – dům hravý a zároveň výrazný, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. Návrh haly byl vybrán na základě vítězství v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2009. Objem haly je navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých a černých ploch. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu.

INFORMACE O STAVBĚ

  • Investor: Město Kuřim
  • Generální projektant a autoři haly: CUBOID ARCHITEKTI s. r. o.
  • Projektant ocelové konstrukce: OKF s. r. o.
  • Generální dodavatel: E.PROXIMA s. r. o.
  • Dodavatel ocelové konstrukce: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.
  • Zastavěná plocha: 1 890 m2
  • Užitná plocha: 2 478 m2
  • Obestavěný prostor: 22 217 m3
  • Náklady: cca 67 milionů korun (bez DPH)

Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40 × 20 metrů, světlé výšce 10 metrů a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy.

Autorská zpráva:
Bílá a Černá jako barvy Kuřimi,
jako protiklady, které se doplňují,
jako míč, jako hra...

Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodním podlaží a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně.

ZAKLÁDÁNÍ POD DOHLEDEM

Zajímavostí z realizace stavby je fakt, že celý staveništní prostor se nachází v pásu spojeneckého bombardování z 2. světové války, které cílilo na sousedící strojírenský areál TOSu Kuřim. Proto při provádění zemních prací bylo nutno pracovat s velkou obezřetností a za průběžného pyrotechnického dozoru. Přímo v půdorysu sportovní haly byly pak objeveny dva krátery po vybuchlé letecké pumě, zasypané nesourodou navážkou. Tyto krátery bylo nutno vytěžit a následně sanovat postupně hutněným zásypem a s použitím armovací tkaniny.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska konstrukčního tvoří spodní patro železobetonovou podnož, nad kterou je vztyčena subtilní ocelová konstrukce nadzemních částí haly. Tento princip vychází z faktu, kdy úroveň sportovní plochy haly je z východní, jižní a částečně i západní strany zapuštěna pod niveletou navazujícího okolního terénu. Obvod haly je proto v tomto rozsahu tvořen železobetonovou opěrnou stěnou na celou výšku 1. PP, která tak zároveň vytváří oporu pro železobetonovou stropní konstrukci v zázemí, pro rámy divácké tribuny i pro následné vztyčení ocelové konstrukce nadzemních částí.

Opláštění je tvořeno svisle kladenými hladkými sendvičovými panely. Vnitřní převážně nenosné dělící konstrukce jsou vyzděny z hladkých betonových bloků a sjednoceny bílým nátěrem. Povrchy stěn s vyššími nároky na voděodolnost jsou opatřeny keramickým obkladem. Sportovní podlaha je provedena jako speciální umělý povrch Taraflex na jednoduchém odpruženém roštu, na všech ostatních podlahách je aplikována bezespará epoxidová stěrka. Budova je vytápěna kaskádovým plynovým kotlem, hygienické větrání zajišťuje centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Osvětlení sportovní plochy je zajištěno systémem lineárních LED svítidel s možností volby rozsahu i intenzity osvětlení sportovní plochy, umožňující i hladinu osvětlení nutnou pro TV přenosy.

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce nadzemní části objektu je řešena jako pravoúhlý rastr nosných ocelových prvků navržených z obdélníkových trubek a válcovaných profilů. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena rovinnými příhradovými vazníky statické výšky 2,70 m o rozpětí 30,0 m uloženými na dvou řadách kruhových sloupů v modulu 7,5 m. Lehký střešní plášť haly je tvořen trapézovým plechem uloženým na vaznicích situovaných ve směru kolmém na osy vazníků. Po obvodu střechy je konstrukce ztužena příhradovými ztužidly z čtvercových trubek, která jsou napojena na stěnová ztužidla. Ta jsou navržena jako tažená, v pohledových částech ze systémových táhel z vysokopevnostní oceli.

DALŠÍ KONSTRUKCE

Jednostranná vnitřní divácká stupňovitá tribuna, vložená do objemu haly, je tvořena pohledovými železobetonovými prefabrikáty tvaru obráceného L, kladenými na nosné rámy z ocelových válcovaných nosníků HEB. Vnitřní schodiště jsou řešena jako železobetonová monolitická.

Vlastní založení opěrných konstrukcí, samostatných sloupů ocelové konstrukce i monolitických konstrukcí zázemí sportovní haly je provedeno hlubině na vrtaných železobetonových pilotách průměru 630 a 900 mm a délky 4 až 11 metrů.

OPLÁŠTĚNÍ

Opláštění haly je tvořeno svisle kladenými hladkými sendvičovými panely s jádrem z tvrdé minerální vlny, které jsou skrytě kotveny do vnitřní nosné ocelové podkonstrukce. Vnitřní, převážně nenosné, dělící konstrukce jsou vyzděny z hladkých betonových bloků, vyspárovaných a sjednoceny bílým nátěrem. Povrchy stěn s vyššími nároky na voděodolnost jsou opatřeny keramickým obkladem. Sportovní podlaha je provedena jako speciální umělý sportovní povrch na jednoduchém odpruženém roštu, na všech ostatních podlahách je aplikována bezespárá epoxidová stěrka.

Budova je vytápěna kaskádovým plynovým kotlem a klasickými otopnými deskovými tělesy umístěnými při obvodu haly. Hygienické větrání zajišťuje centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací odpadního vzduchu. Sportovní plochu osvětluje systém lineárních LED svítidel s možností volby rozsahu i intenzity osvětlení sportovní plochy, umožňující i dosažení hladiny osvětlení nutné pro TV přenosy.

Systém dešťových vod ze střech je veden do retenčního zemního průlehu před halou, který umožňuje částečný odpar této vody a zároveň, při velmi špatných místních podmínkách pro vsakování, její postupné regulované odtékání do místní vodoteče.

Aktuálně

Nemovitostní portfolio Pražské developerské společnosti (PDS) má aktuální tržní hodnotu 4,298 miliardy korun. PDS, příspěvková organizace hl. m. Prahy, nechala zpracovat pravidelné tržní ocenění svého nemovitostního portfolia, které čítá 683 000 m2 městských pozemků určených zejména pro bytovou výstavbu. Tržní hodnota oceňovaných nemovitostí byla k 1. dubnu 2022 mezinárodní poradenskou společností Knight Frank stanovena na 4 298 800 Kč. Pravidelná tržní ocenění, běžná u privátních správců nemovitého majetku, slouží jako podklad pro strategická rozhodnutí hl. m. Prahy, jak se svým majetkem nakládat a jak jej dále zhodnocovat. Tržní ocenění bude také mimo jiné nezbytným podkladem pro jednání o struktuře financování realizace a provozu projektů městského nájemního bydlení, které PDS připravuje.