Zásadní rekonstrukce Strakovy akademie skončila

Celkový pohled na Strakovu akademii po rekonstrukci Celkový pohled na Strakovu akademii po rekonstrukci

Oficiálním předáním stavby skončila ve čtvrtek 25. června 2020 komplexní oprava sídla vlády České republiky - Strakovy akademie. Probíhala od září 2017 a kromě opravy fasády budovy zahrnovala mimo jiné i výměnu či odbornou repasi okenních prvků, opravu štukových, kamenných, kovových a klempířských prvků, opravu břidlicové střechy a komínů či rekonstrukci oplocení a ohradních zdí.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Investor: Česká republika – Úřad vlády České republiky
 • Generální zhotovitel: Sdružení „Strakova akademie – Hochtief CZ a. s. + GEOSAN Group a. s.
 • Generální projektant: Studio Acht, spol. s r. o.
 • Harmonogram:
  • zahájení: 4. září 2017
  • ukončení: 25. června 2020

Do činnosti chodu Úřadu vlády rekonstrukce zásadně nezasáhla. Při výměně/repasích oken v jednotlivých kancelářích byl prostor vyklizen a příslušní pracovníci po omezenou dobu přestěhováni do náhradních prostor. Po omezenou dobu byl přestěhován předseda vlády do objektu Hrzánského paláce.

PŮVODNÍ STAV

Stav dílčích částí vnějšího pláště, zejména úseků hlavní římsy do ulice a některých části štukatur na vikýřích, atikách a štítech, byl posudkem z roku 2014 prohlášen za havarijní, hrozící oddělením a pádem a ohrožující zdraví kolemjdoucích. Ostatní části fasád v tak havarijním stavu nebyly, jednalo se o poškozené omítky, částečně odtržené od zdiva, s prasklinami, dále zdegradované části štukových říms a ostatních tažených prvků. Štukatury tvořené jako prefabrikované výdusky s hydraulickým pojivem (Kufstein) byly naopak v poměrně dobrém stavu.

U původních dvojitých oken z konce 19. století byla vnější křídla silně poškozená, postižená konstrukčními vadami, způsobujícími tlení dolních rámů. Křídla vesměs nedoléhala, chybělo těsnění. Okna z dostaveb v 30. letech minulého století byla v lepším stavu.

U střechy byly břidlicové šablony tvořící z valné části střešní krytinu z části dožilé a nezaručovaly při překládání (vynuceném nutnou revizí krovových prvků a bednění) bezpečné opětovné položení. I přes snahu zachovat co největší procento starých šablon, se nakonec ukázalo reálné soustředit použitelné dochované šablony ze všech střešních ploch na střechu tělocvičny. Krytina z měděného plechu různého stáří se zachovala v poměrně dobrém stavu. U plochých střech krytých asfaltovými pásy opravovanými relativně nedávno byl problém s jejich nedokonalým spádováním a odvodněním.

MĚŘENÍ A ANALÝZY PŘED ZAHÁJENÍM

Bylo provedeno zaměření fasád, střech a plotů klasickou metodou i za pomocí dronu. V rámci přípravných prací projektu byly projektantem zajištěny průzkumné práce technického stavu budovy i průzkumy restaurátorské.

Technické průzkumy:

 • biotický průzkum krovu,
 • posudky krytiny plechové i břidlicové,
 • technický průzkum omítek s doporučeními pro jejich opravu,
 • statický průzkum fasád a krovu.

Restaurátorské průzkumy zahrnující pasportizaci a předběžné restaurátorské záměry:

 • průzkumy oken,
 • dveří,
 • kamenných fasádních prvků,
 • kovových prvků,
 • omítek, štuků a jejich nátěrů.

JEDNÁNÍ S PAMÁTKÁŘI

Vzhledem k faktu, že se jedná o významnou památkově chráněnou budovu, bylo s památkáři jednáno od samého počátku procesu v rámci požadované třístupňové projektové dokumentaci. Problémy byly řešeny průběžně, žádná část projektu se nemusela přepracovávat. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem projektanta s obnovami památkových objektů, požadavky památkové péče projektant předjímal a zároveň argumentačně zvládal vysvětlit potřebné zásahy.

Fasádní omítky prodělaly v průběhu cca 130. let řadu oprav rozličnými materiály včetně několika dostaveb. Úplná restaurátorská obnova původních nebyla možná a úplná náhrada novými nebyla žádoucí. Bylo dohodnuto, že původně pravděpodobně režný povrch fasád se štukovou vrstvou probarvenou ve hmotě napodobující pískovec se nebude obnovovat a bude použita povrchová úprava omítek fasádním nátěrem obdobné barevnosti. Projektová dokumentace připouštěla kromě alternativy nátěrů na vápenné bázi také bázi silikátovou (v době výstavby budovy již známou a používanou a dnešními dodavateli preferovanou pro jednodušší nároky na provádění), zástupci památkové péče trvali na vápenné bázi a tu také prosadili.

Zůstal rozdílný pohled na hydrofobizaci úseků se zvýšenou zátěží srážkovou vodou zejména odstřikující od dlažby nebo říms. Rozsahy, zejména výšky aplikace, byly na požadavek památkářů zmenšeny.

Nejtěžší hledání shody se týkalo přístupu k opravám oken. Požadavek investora (nová okna splňující dnešní požadavky na tepelně technické parametry) byl v příkrém rozporu s představou památkové péče o citlivé opravě formou restaurování a repasí. Nakonec i díky pochopení a vstřícnému přístupu památkářů byl dohodnut kompromis.

Okna fasád do ulice, kde v interiéru převažují chodby, byla opravena kombinovaně, to znamená vnější křídla a špalety byly vyrobeny jako nové repliky s izolačními dvojskly s tím, že vnitřní křídla byla repasována a osazena do nových špalet. Okna fasád do zahrad byla nahrazena novými replikami konstrukčně řešenými tak, že vnitřní křídla byla zasklena jednoduše a vnější dvojsklem. Profilace dřevěných rámů byla pečlivě okopírována podle originálů, kování bylo buď repasováno, nebo byly vyrobeny kopie.

Při opravě střechy zástupci památkové péče požadovali ponechat co největší množství původních břidlicových šablon. Nakonec akceptovali argumentaci odborných posudků zadaných zhotovitelem, které zpochybnily spolehlivost zpětné pokládky starých šablon a možnost přijetí záruk. S tímto rizikem se nakonec dohodlo znovupoužití vytříděných původních šablon jen na střechu objektu tělocvičny.

Došlo ke shodě v principu pohledové syntézy povrchů kamenných a omítaných, vycházející z původní koncepce jejich pohledové podobnosti. Nevyčistitelné, tmelené či plombované, povrchy kamenných prvků fasád byly retušovány do barevnosti zlatého okru, která se blížila barevnosti fasádních nátěrů, a nikoli barevnosti donedávna restaurátory preferovaných tmavších odstínů sjednocujících kámen, které by ještě zvyšovaly kontrast mezi kamennými a omítanými povrchy.

Dále došlo ke shodě v přístupu k evokaci původního vzhledu dostupnými prostředky (nátěry fasád, retuše kamene a podobně) s tím, že byla odmítnuta myšlenka předchozího (nerealizovaného) restaurátorského návrhu (památkáři neakceptovaného), který počítal s evokací „kamenného vzhledu“ omítaných ploch pomocí rozčlenění jejich ploch falešnou rýsovanou rustikou a fládrováním jejích jednotlivých polí, napodobujícím kresbu pískovce.

POSTUPY, TECHNOLOGIE, MATERIÁLY…

Restaurátorské práce kamenných štukových (výduskových) a kovových prvků probíhaly v rámci standardních postupů. U repasovaných oken bylo někdy těžké najít soulad mezi funkčností, vzhledem uspokojujícím uživatele a tradičně řešenými postupy požadovanými památkáři a schopnostmi řemeslníků.

Tento fakt by se mohl konstatovat obecně, např. u uprav dochovaných původních omítek, které nedosahovaly parametrů požadovaných dnešními normami (zejména přídržnost), ale byly v podstatě kompaktní a z památkového hlediska hodny zachování. Ovšem navazování restaurovaných ploch a ploch nahrazených není nikdy bezproblémové a je čitelné, což ruší celistvý výraz fasádních ploch.

Pro dodavatele bylo také těžké vyrovnat se s užitím vápenných fasádních nátěrů, velmi citlivých na přípravu a vyzrání podkladu, dodržení potřebných technologických postupů a pracovní kázně, včetně ochrany nátěru po provedení. Pro dodavatele byl problém zajistit dostatečnou kapacitu zejména pro odborné opravy omítek a oken.

Okna
Pokud pomineme malá kovová sklepní okna, která byla nahrazena novými kovovými s dvojsklem, pak v nadzemních podlažích se jednalo o cca 660 oken. Z toho bylo cca 90 nejméně poškozených celkově repasováno podle požadavků zástupců památkové péče bez konstrukční změny.

U cca 160 tzv. kastlových oken proběhla tzv. kombinovaná oprava, kdy vnější křídla a dřevěné špalety byly vyrobeny nově a vnitřní křídla se po truhlářské opravě osadila do vnitřních rámů špalety včetně původních zadlabacích pantů a doplněna těsněním. Největší část (cca 410 oken) byla vyrobena jako novodobá replika (vnější křídla s dvojskly).

Prakticky všechna okna byla opravována dílensky. Bylo třeba částečně vyklidit místnost, demontovat vnitřní obložky případně celé vnitřní deštění, celou konstrukci dvojitého okna („kastlového“), tj. vnitřní a vnější rám včetně dřevěné špalety, která je spojuje uvolnit a vysunout do interiéru, poté osadit provizorní výplň okna. Následoval transport, dílenská oprava v požadovaném rozsahu příp. výroba nového okna s přesnými rozměry. Při vrácení okna zpět byl postup opačný. Důležitá část opravy byla oprava nátěrů. U vnitřních povrchů opravovaných křídel byl požadavek na nátěry štětcem. Bylo třeba si uvědomit, že na nátěry starých rámů není možné mít estetické nároky jako na nové stříkané.

K potřebě výměn vnějších okenních rámů přispěla konstrukční nedokonalost původních oken, kde spodní (prahové) rámy neměly vyřešený odtok zateklé vody (nepomohly by ani odtokové otvory, protože prahy byly zapuštěny hluboko za parapet, a ani jeho oplechování). U oprav oken památkově chráněných budov se mnohdy ukázkově střetávají někdy až protichůdné požadavky různých dotčených orgánů (zde zejména památkových) a technických předpisů. Vzhledem k tomu, že je kladen vysoký důraz na energetické úspory a zároveň se vytrácí řemeslná úroveň, tak mizí nejen autentický vzhled oken ale i pečlivé řemeslné zpracování.

To se naštěstí netýkalo Strakovy akademie, i když i zde bylo třeba přistoupit k řadě kompromisů. Např. povolení užít pro vnější křídla izolačních dvojskel vedlo ke změnám dimenzí rámů, ve směru kolmém k rovině fasády. Dodavatel trval na jejich rozšíření pro krytí distančních rámečků tak, aby platila certifikace. Původní zasekávací závěsy (zadlabávací panty) byly u nových křídel nahrazeny snáze rektifikovatelnými zavrtávanými panty, u kterých byla tradiční forma kuželkového zakončení vyřešena designovým návlekem. Mechanismus ovládající sklápěcího okna nad poutcem, originálně nůžkový, byl nahrazen novodobým prvkem, který umožní okno těsně uzavřít tak, aby byla okna dostatečně těsná.

Energetické úspory
Oproti dosavadním dvojitým oknům v dřevěných špaletách byly užita okna kombinovaná (vnější křídla dvojitá, vnitřní jednoduchá, u repasovaných ne zcela těsnící, část pak byla repasována bez konstrukčních změn). Exaktní posouzení není jednoduché a nelze jednoduše kvantifikovat. Závisí též na regulaci topného systému. Bude předmětem inovovaného energetického auditu. Pro něj bude možno užít hodnot součinitele prostupu tepla:

 • Okna pouze repasovaná: u = cca 2,3 až 2,4 W/m2K
 • Okna kombinovaná: u = 1,5 W/m2K
 • Okna nová: u = 1,2 W/m2K

Štuky
Štukové plastické ozdoby fasád, které byly již v 2. pol. 19. stol. vyráběny jako prefabrikáty z maltové směsi pojené silně hydraulickým vápnem, zvaným kufsteinské (podle rakouského místa tehdejší výroby), dnes obecně známé jako románské cementy, a osazovány na kovové kotvy, se ukázaly v podstatně lepším stavu, než se předpokládalo. Jejich nejvíce exponované povrchové plochy byly poněkud abrazivně porušené, ale vlastně méně, než dnes opravované betonové povrchy brutalistních budov z šedesátých let 20. století. Souvisí to mimo jiné s tím, že tyto směsi jsou mimořádně odolné a jsou poměrně brzy přetírány fasádními nátěry, které plní ochrannou funkci.

Kamenné prvky
Kamenné prvky bylo třeba nejprve důkladně a zároveň šetrně očistit, včetně zčernalých krust. Dále bylo třeba v místech, kde došlo např. vlivem solí ze srážkových vod k rozpadání (např. v místech srážkových stínů) tyto povrchy kamenů konsolidovat (zpevnit). Pro tyto účely byly užity materiály na bázi organokřemičitanů. Po doplnění a dotmelení porušených povrchových úseků byly v souladu s uvedeným společným názorem projektanta a zástupce památkové péče lehce retušovány do sjednocující barevnosti.

OPRAVA BŘIDLICOVÉ STŘECHY A KOMÍNŮ

Návrh obnovy střešního pláště počítal s celkovou výměnou střešní břidlicové krytiny s požadavkem na zachování maximálního množství stávajících šablon. Ze zkušeností z obdobných staveb vyvstávalo vysoké riziko nemožnosti demontáže staré krytiny bez jejího vážného poškození znemožňující opakovanou montáž. Díky šetrné demontáži a třídění bylo zachováno dostatečné množství pro zakrytí střechy objektu tělocvičny. Pro hlavní plochu byla použita pohledově obdobná nová břidličná šablona o větším hrubém rozměru, umožňujícím větší přesahy jednotlivých šablon (podle požadavků dnešních norem) a při zajištění obdobného formátu pohledové plochy.

V souvislosti s novou krytinou proběhla celková obnova pojistných hydroizolací, podkladního bednění a konstrukce krovu v detailech vykazujících statické i biotické poškození. Specifickou oblastí obnovy střešního pláště byly klempířské konstrukce a zejména kupole kryté plošně měděným plechem. Zde bylo přistoupeno k minimalizaci výměny plechu, jehož životnost byla konstatována jako vysoká a obnova se zaměřila na opravu detailů, spojů a lokálních defektů. Všechny plochy, kde došlo k výraznějším výměnám, či doplněním nového plechu byly opatřeny pigmentačním nátěrem akcelerujícím přirozené procesy zvětrávání mědi pro dosažení obdobného vzhledu s okolními plochami. Tělesa komínů byla zednicky i klempířsky obnovena nad rovinou střešního pláště a došlo tím k jejich tvarovému sjednocení napříč celou stavbou.

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ A OHRADNÍCH ZDÍ

Sokl zděný z lomového kamene na způsob kyklopského zdiva byl opraven konzervační metodou, vyspraveny kaverny a uvolněné tmely, horní plocha lehce sjednocena lazurní retuší. U pilířů oplocení bylo užito stejných technologií, jako na fasádách. Problémy vyvstaly u pat pilířů, kde po výměně degradovaných vrstev omítek bylo třeba nahodit silnější vrstvy nové omítky, které velmi dlouho zrály a s tím se vynořily problémy se solnými výkvěty a vápennými nátěry. Problematická byla také snaha o začištění otvorů v pilířích pro kotvy kovaného plotu.

FASÁDA

V rámci oprav byly využity ověřené standardní postupy. Konkrétně na fasádách byly odstraněny fasádní nátěry z minulé opravy (80. léta minulého století), pojené dispezemi na bázi akrylátových pryskyřic, tvořící na omítce málo prodyšný film a způsobující její degradaci. K tomu se kombinovaly mechanické a chemické prostředky tak, aby se dosáhlo maximálního účinku s minimálním poškozením omítky. Místo problematického tryskání bylo vesměs užito páry a škrabání.

Odhalené omítkové vrstvy bylo třeba zpevnit organokřemičitými konzolidanty. V rámci omítkových systémů byly použity omítky, které nebyly připravované na místě, ale byly to omítky vápenné s přírodním hydraulickým vápnem nebo s hydraulickými přísadami pro zvýšení pevnosti a odolnosti. Bylo třeba citlivě volit pevnost nových omítek, které by měly být měkčí a pružnější, než je v dnešní době běžné, protože musí být kompatibilní se zdivem a navazujícími staršími omítkami. Proto u těchto oprav není vhodné užívat portlandský cement, který je u novostaveb běžně užívaným pojivem.

KONSTRUKCE KROVU, KRYTINA

Konstrukce krovu prošla celkovou revizí po stránce statické i mykologické a nebyly konstatovány vážné defekty nebo poškození. Obnova se zaměřila zejména na lokálně zazděné prvky (zhlaví vazných trámů a pozednice), které vykazovaly biotické poškození. Uvolnění zazděných prvků proběhlo preventivně ve všech pozicích, aby se zvýšila odolnost založení konstrukce. Druhým zásadnějším bodem rekonstrukce bylo zpevnění a prolepení segmentů ramenátů v krajních kupolích. Jako sanační prostředky proti biotickým škůdcům a pro doplnění protipožárních nátěrů na nových prvcích byly použity klasické ověřené přípravky.

Pro břidlicové šablony pro krytinu byla užita břidlice ze španělských lomů, jejíž kvalita byla ověřena na řadě pražských památek.

OCHRANA PŘED BLESKEM, PROTI PTACTVU

Celá soustava ochrany proti blesku byla revidována s cílem dosažení parametrů odpovídajícím dnešním standardům. Z tohoto důvodu vznikla zásadní diskuse s památkovým dohledem o množství doplňovaných svodů vedoucích po fasádě. Podařilo se najít kompromis, který zajistil kvalitní technické i estetické řešení. Všechny nové svody byly propojeny na zemnící síť, která byla zejména v oblasti zahrad výrazně rozšířena. V částech navazujících na chodníky a ostatní zpevněné plochy bylo většinově využito zemnících tyčí a lokálních propojení. Ochrana proti ptactvu pomocí sítí byla použita zejména v oblastech výrazněji profilované fasády v centrální části. Systém sítí byl doplněn o liniové sestavy trnů na širších římsách. Celý projekt ochrany proti ptactvu byl pečlivě revidován po postavení lešení, aby bylo dosaženo minimalizování prvků se zachováním dostatečného efektu.

ZÁVĚR

V průběhu realizace nevznikly žádné neočekávané vlivy počasí, které by omezily pokračování prací nad rámec předpokládaného klimatu. Omezení vznikaly v průběhu realizace zejména z důvodů zachování běžného provozu objektu Strakovy akademie včetně konání důležitých jednání a protokolárních akcí, které vyžadovaly operativní zastavení prací. S tímto faktem bylo počítáno a bylo zakotveno ve smlouvě o dílo. Neočekávané omezení vzniklo z důvodu pandemie Covid-19, kdy byly práce kompletně zastaveny po dobu trvání nouzového stavu.

V návaznosti na opravu fasády bude probíhat obnova zahrady Strakovy akademie, zateplení podlah půdních prostor pro dosažení dalších energetických úspor, postupná renovace teracových podlah, repase vnitřních dveří objektu a další.

V objektu Úřadu vlády probíhají průběžné opravy a údržba v rámci potřeb a priorit provozu Úřadu. V roce 2019 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP objektu u tiskového sálu. Postupně dochází k repasi původních teracových podlah v chodbách, které jsou/byly zakryté zátěžovým kobercem, v plánu je rekonstrukce zasedacího sálu vlády. Veškeré opravy a rekonstrukce probíhají v součinnosti s Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Z podkladů poskytnutých Úřadem vlády ČR 
(Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic),
architekta a vedoucího inženýra projektu (Ing. Pavel Jakoubek)

Prezentace GEOSAN GROUP, a.s. (generální zhotovitel - člena sdružení) je ke stažení ZDE.​