Škola pro Kraj Vysočina s maturitním oborem Stavebnictví. Vzdělávání pokračuje i v pandemii.

publikováno:
autor:

Pokračujeme v našem seriálu o školách stavebního a technického zaměření. Nyní se vydáme na Vysočinu. Střední škola stavební (dále SŠS) je školou s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina. SŠS nabízí různorodé studijní programy. Zařazení do konkrétního studijního programu závisí na zájmu uchazeče, ale také na jeho výsledcích v předchozím studiu, jeho talentu a schopnostech.

Škola nabízí čtyřletý maturitní obor STAVEBNICTVÍ se čtyřmi různými zaměřeními po absolvování druhého ročníku studia, tříleté učební obory se stavebním a dřevařským zaměřením, nástavbové maturitní studium navazující na tříleté učební obory, nabízíme také jednoduchý dvouletý učební obor se stavebním zaměřením.

Škola je regionálního charakteru. Více než 30 % studentů je z okolních okresů, především z okresu Ždár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v domově mládeže (Žižkova 58 v Jihlavě), který se stal od 1. ledna 2015 součástí SŠ stavební Jihlava.

Budova školy a odloučené pracoviště

Teoretická část výuky maturitních i učebních oborů probíhá v hlavní budově školy na Žižkově ulici 20 v Jihlavě. Praktická část výuky všech oborů je od 1. 9. 2013 zajišťována na odloučeném pracovišti v Heleníně (Hálkova 42), kde vznikly prostorné a moderní dílny pro žáky učebních oborů - truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry, ale i pro žáky maturitního oboru Stavebnictví. Škola získala také rozsáhlou venkovní plochu, která bude využívána pro skladování dřeva, stavebního materiálu a zařízení a také pro bezpečné parkování vozidel.

Od 1. ledna 2015 se stal součástí SŠ stavební Jihlava dříve samostatný Domov mládeže a Školní jídelna, Žižkova 58 v Jihlavě. Vzniklo tak nové odloučené pracoviště školy, které poskytuje své služby nejenom žákům SŠ stavební Jihlava, ale i celé řadě studentů z jiných veřejných i soukromých středních škol v Jihlavě. V případě volné kapacity nabízí ubytování a stravování také žákům jihlavských vyšších odborných škol a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Školní jídelna byla v nedávné době kompletně rekonstruována a zajišťuje celodenní stravování ubytovaných žáků, nabízí však kvalitní obědy i cizím strávníkům.

Škola nabízí maturitní čtyřleté obory se stavebním zaměřením, nástavbový dvouletý obor s dřevařským zaměřením, celou řadu učňovských tříletých oborů a jeden dvouletý učební obor.

 • Maturitní obory stavební průmyslovky (obor Stavebnictví se čtyřmi různými zaměřeními) jsou určeny žákům základní školy, kteří dosahují velmi dobrých výsledků a mají zájem o studium na střední škole s profesní orientací. Po maturitě mohou žáci pokračovat ve vysokoškolském studiu, především technického směru. Maturitní obor Stavebnictví mohou absolvovat chlapci a dívky.
 • Tříleté učební obory jsou určeny žákům základní školy, kteří nemají přílišný zájem o teoretické studium, ale jsou zaměřeni na manuální dovednosti. Praktická část výuky je zajištěna na odloučeném pracovišti školy v Heleníně a ve spolupracujících firmách. Ke tříletým oborům patří například obory Zedník, Klempíř – stavební výroba, Elektrikář – silnoproud, Truhlář, Tesař, Pokrývač, Instalatér…
 • Speciálním oborem mezi tříletými učebními obory je obor Umělecký truhlář. Tento obor je určen pro výtvarně nadané žáky se vztahem k ruční práci se dřevem.
 • Nástavbové obory jsou určeny absolventům stavebních a dřevařských tříletých učebních oborů, kteří mají zájem o prohloubení svých teoretických znalostí. Nástavbové studium je organizováno denní formou (trvá dva roky) a je ukončeno maturitní zkouškou.
 • Dvouletý učební obor je určen především žákům, kteří ukončili základní školní docházku v nižší než 9. třídě, ale také například neúspěšným žákům tříletých učebních oborů. Většina času je u dvouletého učebního oboru věnována praktickým dovednostem v odborném výcviku a teoretické předměty jsou upraveny na minimum.


Charakteristika oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

Délka trvání: 4 roky
Ukončení: maturita
Zaměření:

 • pozemní stavitelství
 • stavební obnova
 • architektura a design
 • ekonomika a podnikání
 • dřevěné konstrukce a stavby

Zaměření si žáci vybírají po úspěšném absolvování dvou ročníků studia, kdy jsou již více orientovaní v oblasti stavebnictví. Nabídkou zaměření vychází škola vstříc různým individuálním zájmům žáků a jejich záměrům v další profesní orientaci nebo v navazujícím vysokoškolském studiu.

Absolventi oboru STAVEBNICTVÍ se mohou uplatnit v pracovních pozicích stavebního technika - například při přípravě staveb jako rozpočtáři nebo projektanti, v oblasti provádění staveb jako stavbyvedoucí.

V oblasti výroby stavebních dílů a materiálů se může absolvent uplatnit jako technolog výroby, provozní dispečer nebo kontrolor jakosti.

Někteří absolventi také nastupují do správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, mohou se však uplatnit i jako pracovníci marketingu ve výrobě, při prodeji stavebních materiálů a výrobků nebo v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách.

Pokud chtějí absolventi oboru začít soukromě podnikat, musí k tomu získat živnostenské oprávnění – u tzv. vázaných živností nebo u řídících funkcí v projektové oblasti nebo při realizaci staveb je nezbytná autorizace v příslušném oboru působnosti.

Stále více absolventů však pokračuje v dalším studiu na vysokých školách, především na stavebních fakultách a fakultách architektury.

Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 1939/20, 586 01 Jihlava 1
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Toman

+420 567 578 576

E-mail 
ptoman@ssstavji.cz

Web https://www.ssstavji.cz
Facebook https://www.facebook.com/Stredni.skola.stavebni.Jihlava/


Zaměstnavatelé tuto školu doporučují

Hodnocení škol ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI přinesla v roce 2019 již 6. rokem pohled na střední školy v regionech i fakulty vysokých škol celostátně očima zástupců stovek firem v celé ČR.

Právě zaměstnavatelé znají velmi důkladně školy na obou stupních, úroveň výuky, vybavení, úroveň pedagogů i přístup k praxím, ale také výslednou kvalitu absolventů. Na hodnocení se loni podílelo přes 500 společností napříč regiony a každoročně roste nejen jejich počet, ale také prestiž ocenění u samotných škol.

Střední škola stavební Jihlava se v roce 2019 dostala mezi prestižní desítku středních škol v Kraji Vysočina, které byly ohodnoceny nejlépe. Konkrétně naše škola obsadila v Kraji Vysočina 6. příčku, což považujeme za velmi dobré ohodnocení všech našich aktivit. Pokud se jedná o střední školy stavebního zaměření, tak máme v Kraji Vysočina jednoznačně nejlepší hodnocení.

PhDr. Pavel Toman, ředitel školy


O pandemii, ale i běžném životě školy s ředitelem Pavlem Tomanem
 

Pane řediteli, jak vlastně škola funguje v období této mimořádné situace?
Po dobu mimořádné situace způsobené šířením koronaviru jsou hlavní budova školy i všechna odloučená pracoviště školy žáky uzavřeny. Vzdělávání žáků probíhá na dálku s využitím webového prostředí systému “Bakaláři“, který jsme dosud využívali především v podobě elektronické třídní knihy, kam byla zadávána absence žáků a hodnocení žáků. Systém "Bakaláři" je však možné využít i pro umisťování výukových materiálů a zadávání úkolů pro žáky.

Vzhledem k epidemiologické situaci a v souladu s instrukcemi ministerstva školství je velmi pravděpodobné, že vzdělávání většiny žáků středních škol bude probíhat na dálku až do konce školního roku 2019/20. Výjimku budou mít pouze žáci závěrečných ročníků – v našem případě se to týká žáků dvou tříd maturitních oborů a dále tří tříd učebních oborů, kteří budou moci nastoupit do školy od 11. 5. 2020.

Pojďme k pozitivnějším záležitostem. Až se žáci a učitelé vrátí do školy, mohou se těšit na vylepšené zázemí.
Věřím, že ano. Ještě v březnu jsme stihli začít opravy osvětlení a výmalby tříd. V posledních letech jsme postupně opravovali elektroinstalaci ve škole na Žižkově ulici 20 a vyměňovali stará osvětlovací tělesa ve třídách a na chodbách školy za nová s lepší svítivostí. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní osvětlení ve třídách má značný vliv na vnímání žáků a na jejich pozornost při výuce. V současné době je možné zvolit pro osvětlení různou barvu a teplotu zářivkových trubic. Pro naše třídy a chodby jsme vybírali takové zářivkové trubice, které mají nejblíže k přirozené denní barvě světla. K pohodě žáků ve třídách samozřejmě patří i čistá a vhodná výmalba, takže žáci by se měli vrátit do „nových“ tříd a prostor školy.

Který obor byl v posledních letech nejžádanější?
Jedním z nejatraktivnějších a na trhu práce nejžádanějších učebních oborů je obor Instalatér. Tento obor však patří současně mezi nejnáročnější profese. Součástí výuky je absolvování několika speciálních kurzů, které pro Střední školu stavební Jihlava zajišťuje svářečská škola SVAŠ v Hruškových Dvorech u Jihlavy. Právě v tomto období absolvují náročný kurz svařování plamenem naši žáci druhého ročníku oboru Instalatér. Po absolvování celého kurzu je čekají v pátek 6. 3. 2020 závěrečné zkoušky, na základě kterých získají cenný svářečský certifikát. Přiložené fotografie jsou z probíhajícího kurzu.

Vaše škola je výrazně zaměřená na stavebnictví. Má to logiku, před 750. lety například vznikl jihlavský stavební řád…
Přesně tak. S našimi žáky se tak zajímáme se i o stavební historii. Město Jihlava bylo založeno během let 1240-1243, první doložená písemná zmínka o městě je z roku 1249 v kronice dominikánského kláštera v alsaském Colmaru v souvislosti s velkým pohybem horního lidu a potvrzuje tzv. stříbrnou horečku následující po objevu rud drahých kovů u Jihlavy. V 60. letech 13. století, která je možno považovat za období stabilizace po různých stránkách, se již jevila naléhavá potřeba, aby město i po stavební stránce dostalo pevný řád. Výsledkem tohoto vývoje bylo pergamenové privilegium, které Jihlavští dostali, či spíše si vyžádali, od krále Přemysla Otakara II. Bylo podepsáno 12. ledna 1270. I když je tam zmínka o starších právních ustanoveních tohoto druhu, je to bez pochyby první městský stavební řád jihlavský. Zároveň je to pravděpodobně nejstarší dochovaná listina tohoto druhu v českých zemích a vůbec jeden ze vzácných středověkých stavebních městských řádů.

Spolupráce s oborem stavebnictví je tak velice intenzivní?
Musí být. Dám příklad. Heluz je cihlářská společnost, která patří mezi tři největší výrobce materiálových kompletů pro hrubou výstavbu rodinných, bytových, administrativních a jiných domů na našem trhu. Proto jsme nedávno pozvali zástupce firmy Zdeňka Kobzu, aby seznámil naše žáky podrobněji o stavebním systému Heluz a veškerém dalším sortimentu, který firma nabízí. V úterý 21. ledna 2020 se tedy v našem přednáškovém sále sešli žáci 3. a 4. ročníku maturitních oborů a také žáci 3. ročníku oboru zedník a dozvěděli se veškeré podrobnosti o vlastnostech a využití cihel, stropů, překladů, komínů, ale i dalších výrobků v sortimentu firmy jako jsou například lepidla na cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěny. Se zástupcem firmy jsme se také domluvili, že vybaví názornými pomůckami jejich výrobků naše odloučené pracoviště praktické výuky v Heleníně.


VYBRANÉ SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY V REGIONU

SVAŠ Přibyl s.r.o. – Svářečská škola vznikla v roce 1992. Zabývá se výukou svařování kovů, plastů a pájením. Provádí zaškolení, základní a úřední kurzy svařování kovů, pájení, základní kurzy svařování plastů, zkoušky v simulovaném výkopu dle ČSN EN 12 732 Čl.1. Periodická přezkoušení svářečů kovů a plastů ZK, EN, ISO (rozsahy zkoušek dle požadavku zákazníků). Základní a zaškolovací kurzy jsou prováděny v souladu s ČSN 05 0705 (harmonizovanou 12/2008). Úřední kurzy svařování kovů dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 14 732. Pájení mědi dle ČSN EN ISO 13 585. Svařování plastů dle ČSN EN 13 067 a Doc. 581-14. Mezi další činnosti patří:

 • svářečské dozory (staveb, výrobků atd.) dle ČSN EN 14 731
 • virtuální kontrola svarů kovů dle ČSN EN ISO 9712 a plastů dle ČSN EN 13 100-1
 • svářečské práce - litina, nerez, hliník
 • zámečnické práce - brány, branky, zábradlí, mříže atd. opravy a výroba
 • instalatérské a topenářské práce
 • plyno-instalatérské práce

 Více informací ZDE.

Svářečská škola Kunžak

Svářečská škola - Unisvar cz s.r.o.

SVAROS s.r.o.

Dopravní vzdělávací institut, a.s., Svářečská škola