Krizoví manažeři sestavili doporučení pro firmy, jak zvládnout přicházející krizi v důsledku koronaviru

publikováno:
autor:
Petr Karásek Petr Karásek

Česká asociace interim managementu se rozhodla svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady koronaviru. Přicházející problémy totiž mohou být značné a pro některé podnikatele a podniky likvidační. Tým krizových manažerů vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních činností.

„První dopady už vidíme a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců budou následovat další. Bohužel musíme počítat s tím, že dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén nebo dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek apod.  se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou. K tomu ještě přibývají problémy s přeshraniční dopravou zboží a materiálu. Velká část firem není logicky na tuto situaci vůbec připravena,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu a zkušený krizový manažer, který mimo jiné vedl krizovou záchranu automobilky Tatra a dalších strojírenských firem.

Petr Karásek a tým 10 krizových manažerů zpracovali svá doporučení pro firmy, zejména výrobní, do 16 kapitol, z nichž každá pojednává o významném podnikovém procesu nebo činnosti. Kapitola věnovaná obchodu například popisuje, jak lze zabránit škodám z neplněných kontraktů v důsledku virové nákazy, kapitola plánování zakázek do výroby popisuje tvorbu jednoduchých scénářů, další kapitola zaměřená na expedici a předprodejní servis popisuje náhradní možnosti přejímek výrobků a plnění. Následující kapitoly jsou věnovány nákupu, logistice, organizaci výroby či poprodejním službám a servisu. Obsáhlými kapitolami jsou ekonomika a finance, péče o pracovníky a interní a externí komunikace v krizové situaci atd. Důležitá sdělení jsou také uvedena v obsáhlém úvodu, který shrnuje základní principy krizového managementu – tedy jak v dané situaci organizovat týmy, jak komunikovat, zásady vedení, principy kontroly v této situaci a také se věnuje nutnosti krizového plánování, a to i přes poměrně hektický vývoj okolní situace.

„V tomto okamžiku je třeba, aby si managementy a majitelé uvědomili, že opatřeními na dennodenní operativní bázi situaci v podniku už nebudou schopni efektivně zvládat. Přichází krize a je třeba s chladnou hlavou vzít tento fakt na vědomí a podle toho se začít chovat. My máme zkušenosti a považovali jsme za důležité je nyní nabídnout ve prospěch podnikání a české ekonomiky. Náš dokument mohou zdarma využít jednotlivci i oborová sdružení,“ doplnil Ján Dolejš, předseda České asociace interim managementu.

V dokumentu se zájemci mohou dovědět například to, že dosavadní plány a výhledy mnoha firem jsou pravděpodobně už teď nereálné, ale bez plánování činnosti by nastal chaos ještě větší, proto je třeba je nahradit plány novými – krizovými. V každém podniku ale nemůže být profesionální krizový manažer. Řešením je, že se stávající management seznámí s důležitými principy a postupy krizového řízení a ty v rámci svých schopností a možností aplikuje. Může tím předejít ještě závažnějším problémům a danou situaci sám vyřešit.

Mezi hlavní kroky krizového řízení by například měla patřit rychlá inventura všech kontraktů a smluv, podle kterých by měl podnik plnit během období krize a v období po ni následující (do konce roku 2020). Inventura by měla analyzovat všechny smluvní sankce, pokuty apod. za nedodání, dodání po termínu, problémy se zprovozněním dodaných zařízení/předprodejním servisem apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, zda a jak je ve smlouvách ošetřena tzv. vyšší moc. Každopádně je potřeba zvážit priority, například zda je nezbytně nutné v každém projektu i za současné situace pokračovat, nebo zda je efektivnější projekt po dohodě s externím partnerem pozastavit.

Nejdůležitějším bodem pro zachování chodu firmy v období největší nejistoty je zajištění dostatku finančních prostředků na hrazení závazků společnosti. Doporučení krizových manažerů je proto např. nezapomenout na možnost odložení splátek úvěrů, navýšení provozního financování, jednání s dodavateli a také institucemi o možnostech pozdější platby nebo splátkování závazků.

V personální oblasti je důležité vytipovat si klíčové pozice, které musí být obsazené a jaké pozice jsou postradatelné (např. kontrolní, duplicitní, projektové, apod.) Je dobré si udělat představu, jak vyrábět za předpokladu snížení počtu pracovníků o 20% nebo 50% a při jakém výpadku už by bylo vhodné úplně zastavit danou výrobu/provoz. Vytvořit několik alternativ budoucího vývoje je vhodné nejen z pohledu personálního, ale také pro stav hospodaření a peněžní prostředků.

Je velmi pravděpodobné, že s postupující krizí se začnou projevovat výrazné problémy v zásobovacím řetězci, zejména v případě přeshraničních dodávek. Určitě nebudou výjimkou tzv. kaskádovité výpadky v dodávkách, kde přímý dodavatel nebude schopen dodat včas kvůli problémům svých subdodavatelů.  Proto je třeba si udělat rozvahu potřebných dodávek a co nejdříve začít jednat s dodavateli o co nejrychlejším vytvoření dostatečných zásob klíčových vstupů.

Ve všech firemních činnostech je v krizové situaci důležitá rychlá a jasná komunikace, a to jak uvnitř firmy tak i navenek s ostatními subjekty, zákazníky, dodavateli, úřady.

Kompletní dokument „KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKŮ A KORONAVIRUS“ je volně přístupný na stránkách České asociace interim managementu: www.caim.cz.