Rekonstrukce haly Jewel Fine Foods Plant pomocí 3D

Tento projekt se zabýval dovybavením stávající skladové haly o rozloze 10 760 m2 v australském městě Sydney, která slouží společnosti Jewel Fine Foods. Cílem bylo vybavit halu takovými konstrukcemi a následně i technologiemi, aby mohla sloužit jako výrobní potravinářský závod s možností balení výsledných produktů. Společnost Jewel Fine Foods patří k jedné z největších v oblasti cateringu.

Podkladem pro rekonstrukci a dovybavení haly byl 3D sken. Bylo pořízeno více než 500 milionů bodů, které zobrazovaly polohu všech objektů ve stávající konstrukci skladu. Zobrazeny byly základní prvky konstrukce jako např. sloupy, vazníky a železobetonové prvky. Naskenovány byly i veškeré instalace potrubí vody a elektrická kabelová vedení.

Prvotní 3D sken ukázal na skutečnost, že při výstavbě stávající konstrukce nebylo dodrženo nadvýšení střešních konstrukcí. Následkem byl průhyb v polovině rozpětí u některých vazníků až 110 mm a vyhnutí vazníků v podélném směru až 35 mm. Následovalo okamžité zahájení opravných prací, které mělo napravit tyto deformace. Po dokončení byl opět proveden sken celé konstrukce, aby byla zkontrolována správnost celé geometrie.

Opravy ocelové konstrukce byly prováděny na podkladech 3D skenu stávající konstrukce. Při modelování nové konstrukce v programu Tekla Structures byly použity komponenty a přípoje spolu s předdefinovanými body rozvržení tak, aby byla zajištěna poloha kotvení do betonové konstrukce. Všechny vaznice, které byly nově vytvořeny, byly modelovány a vyrobeny na přesný rozměr. Tento postup byl zvolen s ohledem na podélnou deformaci. Zároveň nebylo povoleno použití oválných otvorů pro rektifikaci polohy těchto vaznic.

Pro vyřešení případných kolizí nosné konstrukce s vedením vzduchotechniky, chlazení a jiných technologií byly použity nástroje Tekla BIMsight, Trimble Connect, Skype.

Po ustanovení polohy kotvení v modelu byl na stavbu vyslán dvoučlenný tým s RTS jednotkou, pomocí které vyznačili 464 pozic pro chemické kotvy sloupů a 1 056 pozic pro šrouby určené k napojení nové a stávající konstrukce. Práce probíhala ve výšce 13 metrů nad úrovní podlahy. Po doručení všech 3 419 nově vyrobených dílců na stavbu, byly tyto dílce osazeny s milimetrovou přesností do všech 1 520 otvorů. Při vyznačení polohy byla dodržena nejvyšší možná přesnost, z toho důvodu nebylo potřeba dodatečně upravovat žádné vyrobené dílce.

ZÁVĚR

Při realizaci rekonstrukce skladové haly na přípravnu a balírnu potravin firmy, zabývající se cateringem, byly použity 3D skeny stávající konstrukce. Ty posloužily jako podklad pro vyhotovení přesné výrobní dokumentace. Zároveň pro vytyčení přesných pozic kotvení do železobetonové konstrukce a napojení na stávající konstrukci bylo využito RTS jednotky pro dosažení milimetrové přesnosti.

Tento a podobné projekty ukazují, jak velký význam může mít využívání moderních technologií. Jednoznačně investorům prezentují kolik času a financí je možno ušetřit a zároveň zvýšit úroveň projektové dokumentace a konstrukcí obecně.