Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE

Celkový pohľad na konštrukciu haly Celkový pohľad na konštrukciu haly

STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným procesom, v ktorom bolo nutné tvarovo aj materiálovo zohľadniť návrh nosnej konštrukcie. Celý rozsah expanzie závodu ZKW tvorí viacero veľkých stavebných objektov celkovej výmery 42 000 m2. Pri projekte boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu, oceľových konštrukcií až po návrh základových a podlahových dosiek v spoločnosti STAT‑KON vďaka vlastným kapacitám a špecialistom pre konkrétne oblasti. STAT‑KON spolupracoval počas celého obdobia na tomto projekte s autormi celého areálu Ing. arch. Martinom Stoličným a Ing. arch. Luciou Véghovou a tímom spoločnosti REDE.

RIEŠENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

Areál firmy ZKW SLOVAKIA sa nachádza v priemyselnej zóne obce Krušovce (okres Topoľčany, Nitriansky kraj). V roku 2018 sa na základe kapacitných požiadaviek nových kontraktov spoločnosť rozhodla rozšíriť výrobno‑montážne ako aj administratívno‑sociálne zázemie. Nové objekty spoločnosti sú navrhnuté ako dostavba výrobných, skladovacích a obslužných priestorov na výrobu plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Cieľom stavby je vytvoriť kvalitatívne vysoko technicky prevedené prostredie pre výrobu spomenutých dielov pre automobilový priemysel. Zároveň s tým si projekt kladie za cieľ dotvoriť tieto výrobné priestory o kvalitné a reprezentatívne administratívne a sociálne zázemie zamestnancov spoločnosti.

Cieľ výstavby:

  • zvýšenie kapacity existujúcej výroby,
  • optimalizovanie logistiky výroby,
  • zabezpečenie priestorov pre nové technologické zariadenia výroby,
  • zvýšenie kapacity a kvality skladovania,
  • zabezpečenie nových a kvalitnejších hygienických priestorov pre pracovníkov závodu,
  • zlepšenie hospodárenia s energiami,
  • výrazné zlepšenie BOZP v rámci areálu závodu.

Výstavba nových výrobných priestorov pre ZKW KRUŠOVCE (6. etapa) spočíva vo vybudovaní výrobno‑skladovej haly SO 20, rozšírení dostavby SO01 pod označením SO18 ako aj v rekonštrukčných stavebných úpravách na pôvodnom objekte SO01, ktoré je spojené so stavebným prepojením existujúcich a nových častí areálu. Úroveň podlahy nových výrobných priestorov je navrhovaná na rovnakej úrovni ako existujúca hala. Pri hale SO20 budú vybudované silá na granulát SO21.

V rámci haly SO20 bude na 2. NP administratívno‑sociálny vstavok, v rámci ktorého budú šatne a sociálne priestory pre zamestnancov, výdajňa jedál s kantínou, kancelárske priestory pre technikov a školiace priestory a technické priestory kompresorov a technologického zázemia chladenia a vykurovania. Na prízemí v rôznych vstavkoch budú sociálne priestory pre výrobných pracovníkov, priestory ambulancie, priestory zázemia výdajne jedál s výťahmi, kancelárie logistiky so zázemím, rôzne technologické priestory ako sú rozvodne VN, NN, trafostanice, sklady chemikálií a podobne. Vertikálne prepojenie prízemia výrobných priestorov a 2. NP budú slúžiť dve nové vertikálne komunikačné jadrá so schodišťami a osobnými výťahmi. Vertikálne komunikačné jadro na východnej fasáde bude prepojené na úrovni 2. NP priamo s novo budovaným parkoviskom osobných áut.

Takto bude zabezpečený komfortný a bezpečný prechod zamestnancov priamo ku šatniam výroby. Rozšírením existujúcej haly SO01 o 15 m na severnej fasáde existujúceho objektu SO01 vznikne objekt SO18 – dostavba objektu SO01.

RIEŠENIE STREŠNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

Strešná nosná konštrukcia je tvorená sústavou predpätých prefabrikovaných väzníkov a väzníc. Väznice majú tvar prierezu „T“ a sú navrhnuté na rozpätie 15,0 až 25,0 m v rastri á = 6,65 m. Väzníky majú tvar „T“ a sú vysoké 1,65 m.

Geometrické usporiadanie strešnej konštrukcie si vzhľadom na obmedzujúce faktory vyžadovalo výškovo najúspornejšie možné riešenie. Obmedzujúce faktory (vo väčšine pôdorysnej plochy) sú najmä: Stanovená výška atiky na úrovni +14,20 a minimálna svetlá výška 11,30 m. Z tohto dôvodu nebolo možné položiť väznice na hornú pásnicu väzníkov klasickým spôsobom v opačnom prípade by dané obmedzenia nemohli byť splnené.

Horná hrana týchto strešných prvkov musela byť v jednej rovine.

Toto je možné riešiť primárne dvoma spôsobmi:

  • Vytvorením betónových konzol vo väzníku a uložením väzníc cez ozub.
  • Použitím systémových skrytých konzol a závesov od špecializovaného výrobcu.

1. Vytvorením betónových konzol vo väzníku a uložením väzníc cez ozub

Vytvorenie klasickej betónovej konzolky alebo „kapsy“ umožňuje zarovnať horné hrany prvkov. Konzolky sa musia navrhnúť na dané vyloženie podľa príslušného článku STN EN 1992‑1‑1. Výsledkom sú väzníky s kapsami, v ktorých je montážny otvor (HWR) a vo väzniciach trčiace tŕne pre fixáciu počas montáže. Priestor medzi stienkami kapsy a väznicou sa vypĺňa vysokopevnostnou maltou alebo vymedzovacími elastomernými ložiskami.

Toto riešenie predstavuje lacnejšiu alternatívu. Nevýhodou však je, že pri výrobe väzníkov musí byť ich debnenie v miestach konzoly prerušené, čo môže pri systémových oceľových formách v akých sa väzníky často vyrábajú problém, ktorý zvyšuje prácnosť a pri konzolkách v meniacich sa pozíciách aj ekonomické znevýhodnenie.

2. Použitím systémových skrytých konzol a závesov od špecializovaného výrobcu

Druhá alternatíva, ktorá dokáže riešiť daný problém je použitie špeciálnych prvkov od špecializovaného výrobcu. Daný systém sa skladá zo skrytých oceľových konzol a závesov.

Skrytá oceľová konzola má zabetónovanú časť do väzníkov, ktorá poskytuje rovnú stenu a dodatočne skrutkovaná konzola ponúka rektifikáciu a vysokú mechanickú odolnosť. Konzolový systém je skrytý v úrovni väznice a umožňuje dosiahnuť optimálnu výšku prípoja bez vyčnievajúcich častí, a tým vytvára vizuálne príťažlivé pripojenie nosníkov. Konzoly sú dimenzované tak, aby bolo možné dodatočné nastavenie umiestnenia konzolovej časti vzhľadom ku zabetónovanej časti. Po priskrutkovaní konzolovej časti na zabetónovanú, je konzola pripravená na použitie bez potreby zvárania. Štandardné typy konzol sú navrhnuté tak, aby odolávali vertikálnemu zaťaženiu do 1 500 kN.

Prievlakové závesy sa používajú na jednoduchú inštaláciu železobetónových vystužených aj predpätých prefabrikovaných betónových nosníkov. Prievlakový záves sa používa ako protikus ku skrytým oceľovým konzolám. Prievlakové závesy sú zabetónované do nosníkov, prievlakov, kde sú všetky časti závesu skryté. Skladá sa z oceľových platní, ktoré tvoria kapsu pre konzoly a kotviacich prútov na ukotvenie prvku do betónu. Prievlakové závesy sú dimenzované na používanie s konzolami tak, aby bolo možné voľne nastaviť konečnú polohu nosníka na konzole. Štandardné typy prievlakových závesov sú navrhnuté tak, aby odolali vertikálnym a horizontálnym zaťaženiam s maximálnou konštrukčnou hodnotou pre zvislé zaťaženia do 1 500 kN.