Košická fotbalová aréna má za sebou první etapu výstavby

Vizualizace finálního návrhu Košické fotbalové arény Vizualizace finálního návrhu Košické fotbalové arény

Stavba Košické fotbalové arény (KFA) v městské části Jih začala v říjnu roku 2018. Jedná se o realizaci nové fotbalové arény s dalšími stavebními objekty, jako jsou tréninková hřiště, šatny, zpevněné plochy a ostatní potřebné provozní zázemí podle standardů UEFA pro stadion 3. a 4. kategorie, jakož i doplňkové administrativní zázemí fotbalového klubu. Stadion i díky svému umístění představuje projekt nadregionálního významu a bude umožňovat různé aktivity od fotbalových zápasů podle předpisů UEFA až po kulturní a společenské akce.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

 • Název stavby: KOŠICKÁ FOTBALOVÁ ARÉNA
 • Místo stavby: KOŠICE IV, KOŠICE JIH
 • Investor: Košická futbalová aréna a. s.
 • Autor projektu DSP: ADIF s. r. o.
 • Generální projektant DSP: HESCON s. r. o.
 • Zhotovitel: Sdružení AVA-stav, s. r. o. a OHL ŽS Slovakia, a. s.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v lokalitě „VŠEŠPORTOVÝ AREÁL A 6. VÝROBNÝ OKRSOK“ v blízkosti haly Cassosport. Na území areálu byly v předstihu (v rámci přípravy území) provedeny práce na demolici původních zpevněných ploch, hrubé terénní úpravy, překládky inženýrských sítí, kácení dřevin a stavba dočasného oplocení areálu.

Umístění areálového komplexu KFA splnilo základní požadavky UEFA a SFZ pro bezproblémový přístup diváků i z evropských klubů. Stadion bude snadno dostupný pro leteckou dopravu z blízkého letiště, pro železniční a dopravní spojení i pro dálniční a městské dopravní sítě. Areál je dopravně napojen přes nově vybudovanou přístupovou komunikaci, umožňující snadnou dostupnost podle směrnic UEFA/SFZ pro autobusy hráčů i pro přenosové vozy až k jejich stanovištím na multifunkční rozptylové ploše. Obdobným systémem je řešeno i napojení soustavy pěších komunikací kolem areálu.

Celkový rozměr stadionu s tribunou je 154,15 × 114,15 metru s vyčnívajícími hroty hlavní budovy směrem na západ. Navrhovaný rozměr hrací plochy pak činí 105 × 68 metrů. Plně funkční hrací plocha je vybavená doplňky, jako jsou drenážní systém, automatický postřik, teplovodní vyhřívání a meteostanice. Výška hlavní budovy činí 13,45 metru. Osvětlovací stožáry jsou asymetricky osazeny sérií několika halogenových světel a kamerovými plošinami podle předpisů s úhlem 16 stupňů.

Základní údaje o stadionu:

 • Zastavěná plocha: 17 441 m2
 • Zastavěná plocha: 7 961 m2 (bez hřiště)
 • Plocha tribun: 6 948 m2
 • Počet diváků: 12 658
 • Plocha střechy: 10 555 m2
 • Vyhřívaná hrací plocha: 8 057 m2
 • Odvodňovací travnatá plocha: 8 666 m2
 • Parkoviště A: počet stání: 191 aut, zpevněná plocha: 7 073 m2
 • Parkoviště B: počet stání: 153 aut, zpevněná plocha: 4 625 m2

HLAVNÍ BUDOVA

Nosná konstrukce hlavní budovy sestává z monolitického železobetonového skeletu. Ten tvoří železobetonové sloupy doplněné železobetonovými jádry. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je z části zasunut pod tribunu. Půdorysný rozměr jednotlivých podlaží se postupně zmenšuje směrem nahoru. Obvodová fasáda hlavní budovy je sendvičové konstrukce, tvořena sendvič‑plechovými panely, zevnitř sádrokartonovými obklady a Ruukki Forma kazetami. Jednotlivé viditelné prvky jsou kotveny na ocelovou konzolovou podkonstrukci, která bude uchycena do železobetonových prefabrikovaných sloupů na připravené ocelové desky.

Všechna podlaží protínají čtvercové sloupy 600 × 600 mm, které jsou zhotoveny ve stejném rastru jako tribunové nosníky. Ztužující jádra vedou také průběžně přes všechna podlaží. Nacházejí se v nich výtahy, schodiště a instalace. Horizontální nosné konstrukce nad všemi podlažími tvoří železobetonové bezprůvlakové stropní desky. Důvodem je nutnost získání podstropních prostorů pro horizontální instalační vedení vzduchotechniky, chlazení a vytápění, elektrorozvodu, slaboproudu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, požárního vodovodu, pitné vody a osvětlovacích těles. Schodiště (ramena a mezipodesty) jsou železobetonové.

Přenos vertikálních a horizontálních zatížení ze stěn a sloupů do podloží je zajištěn pomocí hloubkového zakládání na vrtaných pilotách s hlavicemi, do nichž jsou kotveny sloupy a stěny. Podzemní podlaží je tvořeno železobetonovými stěnami spolupůsobícími se sloupy a základovou deskou.

V 1. nadzemním podlaží se nacházejí turnikety, kontrolované vstupní a komunikační prostory pro hráče, aktéry, catering, novináře a VIP hosty. V tomto podlaží hlavní budovy jsou umístěny i elektrocentrály. Dvě velké prosklené stěny zajišťují vizuální kontakt VIP občerstvovacích prostor s hřištěm. VIP sklápěcí židle jsou polstrované.

V 2. nadzemním podlaží jsou místnosti pro novináře, fotografy, catering a administrativně-kancelářské prostory. Vizuální kontakt novinářských prostor z interiéru směrem na hřiště zajišťuje prosklená stěna. Píšící novináři budou mít sklápěcí židle se sklápěcími pracovními stoly a instalovanými NN a internetem.

V 3. nadzemním podlaží jsou umístěna dvě TV studia, režie, krizová místnost, tři vetší a šest menších skyboxů. Kontakty vnitřních prostor zabezpečuje zasklená stěna s dveřmi, přes které se každý dostane ke svému místu k sezení na tribuně. Tato tribuna je oproti VIP a novinářským místům výškově oddělená.

4. nadzemní podlaží tvoří plochá střecha hlavní budovy, kam ústí střední schodiště a výtah. Plochá střecha je protihlukově odvodněna vpustí přes vnitřek budovy.

TRIBUNY

Nosnou konstrukci tribun tvoří prefabrikovaná část hlediště a ocelová konstrukce střechy a opláštění. Montovaný prefabrikovaný skelet tribun tvoří skeletová konstrukce vyskládaná ze sloupů, hledištních nosníků a stupňů a ztužujících stěn. Vzdálenost jednotlivých nosných rámů je sedm metrů. Svislou nosnou konstrukci tvoří sloupy průřezu 600 × 600 mm a hlavní pylony průřezu 1 500 × 600 mm. Na sloupech jsou uloženy nosníky z vrchu zazubené šířky 600 mm. Uloženy jsou lokálně shora na vnitřní sloup a na pylon přes konzoli. Na nosníky jsou uloženy stupně tvaru L šířky 800 mm a výšky 500 mm. Tloušťka desky je 150 mm. V horní úrovni tribuny se nachází mezi pylony ztužující stěna. Vstup do jednotlivých sektorů je řešen pomocí schodišť, která jsou uložená na boční prefabrikované stěny.

Všechny sloupy jsou oboustranně vetknuté do základů systémem Peikko. Vetknutím je zajištěna prostorová tuhost nosné konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové vazníky trojúhelníkového tvaru, horní pás je ve spádu pod úhlem 4°. Horní a spodní pás tvoří válcovaný průřez z oceli S355. Mezipásové pruty jsou průřezu VHP. Vazník je šroubovaný k hlavnímu pylonu systémem Peikko Copra. Střešní vazníky mají průřez VHP a jsou spojité.

Střechu tribuny tvoří ocelové vazníky a vaznice s plnou krytinou v kombinaci s 6,15 metru širokou prosvětlovací plochou s UV stálým a UV propouštěcím polykarbonátem Lexan. Na atikové straně se nachází velký odvodňovací žlab, který je napojen do retenční nádrže. Na straně nad hřištěm se nacházejí osvětlovací „tykadlové“ stožáry se světly.

POUŽITÉ MATERIÁLY

 • Ocelové konstrukce: S355, S235
 • Prefabrikované konstrukce: ČSN EN 206-1-C30/37, C40/50, C50/60
 • Monolitické konstrukce: ČSN EN 206-1-C30/37
 • Betonářská ocel: B500 B

OPLÁŠTĚNÍ

Hlavní nosnou konstrukci opláštění tvoří svislé příhradové vazníky tvořené průřezy VHP. Vazník je přivařený k hlavnímu pylonu montážními svary. Vazníky mají různé tvary kopírující plochu opláštění navrženou architektem. Překlady kotvené na vnější straně vazníků mají průřez VHP a mezi nimi je natažená membrána tvořící opláštění.

ZÁVĚR

Výstavba stadionu je rozdělena na tři etapy. První etapa skončila v srpnu 2020. Po dokončení třetí etapy, zahrnující dostavění zbylých dvou tribun za brankami, bude mít fotbalová aréna celkovou kapacitu 12 658 diváků. Po kolaudaci bude stadion splňovat kategorii UEFA 3 i kritéria Slovenského fotbalového svazu (SFZ) a budou se na něm moci hrát zápasy nejvyšší slovenské fotbalové soutěže.

Ing. Róbert Latiak a kol.
obchodní ředitel Divize S – Slovensko
OHL ŽS, a. s.