Národní sportovní centrum v Prostějově

Řešený objekt se nachází na severozápadním okraji města Prostějov (Za Velodromem 7) v místě, kde se dlouho rozkládal nepoužívaný a uzavřený areál koupaliště. Součástí stavby je i nové řešení okolních komunikací a vytvoření rozptylové plochy pro pěší veřejnost. Zadáním projektu bylo vytvoření prostoru pro sportovní aktivity jako volejbal a basketbal pro mládež, které by bylo možno využít i pro mezinárodní juniorské turnaje. Sportovní plocha je tedy řešena tak, že obsahuje jak jedno podélné hlavní hřiště pro zápasy, tak i dvě cvičná hřiště orientovaná příčně, a to vždy pro oba sporty. Turnaje je možné sledovat z tribuny s kapacitou přes 300 diváků.

ÚDAJE O STAVBĚ

 • Autor architektonického řešení: Miroslav Pospíšil,
  • spolupráce: Daria Johanesová, Lucie Lindovská, Robert Randys, Lucie Rohelová (všichni atelier‑r, s. r. o.)
 • Investor: Prostějov olympijský, z. s.
 • Generální dodavatel: OHL ŽS, a. s.
 • Náklady: cca 140 milionů Kč (vč. DPH) a interiéru
 • Použitý sportovní povrch: Mondoelastic

Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, která je na jižní a západní straně „vybrána“. Obě tyto fasády tak ustupují zpět oproti hraně střechy a ta tak vytváří jakýsi sešikmený „kšilt“, který kryje obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou pro návštěvníky pohledově nejvíce exponované a jsou tedy tvořeny lesklou, stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Jako kontrast ke zmíněným ušlechtilým, lesklým plochám jsou fasády hlavního objemu kvádru na severní a západní straně provedeny z trapézových plechů s povrchovou úpravou v černém, matném provedení. Fasády z černého trapézového plechu jsou kotveny k roštu vynesenému pomocí konzol před tepelnou izolaci z minerální vaty.

Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené. Za tímto prosklením se nacházejí hlavní prostory pro veřejnost i administrativu haly. Samotná hrací plocha a tribuny jsou umístěny již mimo prosklenou fasádu a jsou osvětlovány přes vnitřní prosklení v pracovnách a také pomocí střešních světlíků. Prosklené fasády vytváří hliníkový systém.

V prostorné vstupní hale je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna. Na vstupní prostor navazují také toalety pro veřejnost, zázemí pro zaměstnance objektu a vstup do zóny pro sportovce, která obsahuje šatny, sprchy a toalety. Součástí je také šatna pro rozhodčí a místnost maséra sportovců. Všechny tyto prostory jsou umístěny pod tribunou diváků. Vstup do druhého podlaží je realizován ze vstupního foyeru pomocí schodiště a výtahu. Tudy se návštěvníci dostanou na tribunu a do privátní zóny, která obsahuje kanceláře vedení haly a místnost pro tiskové konference nebo menší skupinová cvičení. V této části jsou také zahrnuty prostory pro VIP hosty s vlastním barem, toaletami a tribunou umístěnou na jižní straně hřiště. Na protější straně sportovní haly se pak nachází prostor pro pracovny trenérů.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Projekt konstrukční části řešil návrh nosných konstrukcí objektu sportovního centra v Prostějově. Statické řešení budovy zpracovali pro atelier‑r Ing. Stanislav Barák a Ing. František Balcárek.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
Konstrukční systém objektu byl navržený jako prostorový stěnový ze železobetonových stěn a ocelových a železobetonových sloupů. Stropní konstrukce je železobetonová – křížem armovaná stropní deska tl. 200 a 250 mm a nad chodbou k tribuně 170 mm. Veškerá schodiště jsou monolitická – propojená se stropními deskami. Všechna schodiště byla po odbednění přebroušena pro dosažení potřebné rovinnosti a opatřena vícevrstvým probarveným polyuretanovým nátěrem. Střešní konstrukce je z ocelových příhradových vazníků prostorového uspořádání.

Spodní stavba
Mimo klasické postupy před betonáží základů, jako je vytyčení veškerých sítí, bylo v tomto případě navíc nutné provést rozsáhlou úpravu podloží. Protože se pod asi polovinou objektu dříve nacházel bazén koupaliště, jehož betonová vana byla při demolici použita společně s hlínou na zásyp jámy po bazénu, bylo nutné tuto navážku zpevnit. V místě bývalého bazénu byla tedy vytěžena stávající navážka tvořená zahliněným štěrkem s kusy stavebního odpadu z železobetonu. Železobetonové bloky z navážky byly podrceny na frakci 0/63 a pod dozorem geologa byly vybrané části upravené suti hutněny po vrstvách zpět do jámy. Pod základovou deskou byla pláň upravena hutněným polštářem z drceného kameniva. Na polštáři byl proveden podkladní beton tl. 100 mm.

Základová deska je provedena tl. 200 mm a je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot průměru 600 a 900 mm. Na styku obvodové stěny tl. 300 mm a vrtaných pilot jsou navrženy rozšiřující hlavice pro zachycení ohybových momentů vyvolaných montážním stavem. V místě, kde propojující výztuž prochází přes izolaci je tato vynechána a je nahrazena izolačním nátěrem. Ostatní piloty nejsou s horní stavbou propojeny, izolace tedy není přerušena. Horní hrana pilot respektuje různé výškové úrovně základové spáry.

Po obvodě základové desky jsou realizovány základové pasy z prostého betonu, které byly navrženy do nezámrzné hloubky. Tyto pasy jsou situovány mezi piloty a hlavice. Základové konstrukce jsou vyztuženy prutovou výztuží z oceli B500B a KARI sítěmi. Před betonáží základové desky bylo pod terén osazeno potrubí technologických rozvodů procházející po té základovou deskou a k výztuži desky byly navázány zámečnické prvky pro kotvení ocelových sloupů.

VRCHNÍ STAVBA

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce horní stavby objektu tvoří železobetonové monolitické stěny tl. 200, 250 a 300 mm. Stropní desky nad 1. NP až 3. NP jsou navrženy jako obousměrně pnuté desky a jsou navrženy tl. 200 a 250 mm a nad chodbou k tribuně 170 mm. Hlavní tribuna byla navržena jako zalomená stropní deska. V místě nosné stěny vyššího podlaží opatřena průvlakem 750/250, který byl vynesen ocelovými sloupy zazděnými ve zděných příčkách. Ve stropní desce nad vstupním foyer byly navrženy ocelobetonové spřažené nosníky delta 300/200, které jsou kladeny na železobetonové sloupy kruhového průřezu 300 mm.

V průběhu realizace nosných železobetonových konstrukcí byly vyzdívány jen zděné stěny s nosnou funkcí, všechny ostatní zděné konstrukce musely být provedeny jako nenosné až po betonáži a odbednění stropní desky. Ve zděných nosných stěnách nesměly být prováděny žádné vodorovné drážky, jinak hrozila ztráta únosnosti zdiva. Schodiště jsou z monolitického železobetonu se zalomenou nosnou deskou a mezipodestami. Nosná konstrukce výtahové šachty je železobetonová monolitická.

Viditelné hrany u konstrukcí z betonu byly koseny 10/10 mm. Vzhledem k tomu, že u stavby převládá stěnový nosný systém, bylo již v průběhu projekčních prací nutné zohlednit umístění jednotlivých prostupů v monolitických stěnách pro pozdější osazení technické infrastruktury stavby. Tomu předcházela koordinace tras jednotlivých instalací. Změny jejich umístění totiž v takovém systému již nejsou příliš možné. Všechny prostupy rozměru 150 × 150 mm a větší byly zaneseny již v projektu nosných konstrukcí pro jejich vybednění a prostupy menšího rozměru byly vrtány do stěn až po jejich dokončení, a to po konzultaci se statikem. Prosklená fasáda a strop nad 1. NP včetně konstrukce střechy je vynesena na obvodu pomocí ocelových sloupů U200+P10.

Vodorovné konstrukce
K zastřešení celého objektu byla s ohledem na rozpon přes 27 m využita ocelová příhradová konstrukce, která je realizována z ocelových příhradových vazníků. Vazníky jsou ztuženy prostorovými ztužidly a zavětrováním v rovině střechy. Ocelová konstrukce střechy je svařovaná z ocelových uzavřených profilů typu jackel a opatřená ochranným nátěrem. Celá střešní konstrukce byla navržena s požadovanou požární odolností 15 minut. Na příhradovénosné konstrukci střechy jsou osazeny trapézové plechy, na které již bylo provedeno potřebné zateplení a hydroizolační vrstvy.

MONIERKY

Železobetonové monierky jsou provedeny jednak uvnitř haly před zavětrovadly střešních vazníků, kde uzavírají prostor nad nosnými stěnami po úroveň konstrukce střechy, a na vnější straně u severního štítu haly, kde plní funkci fasády a podhledu z pohledového betonu. Tyto svislé monierky jsou osazeny na základu z prostého betonu, který zajišťuje přenos svislých sil do základové půdy, a jsou přikotveny přes tepelnou izolaci tahovými stabilizačními kotvami k nosným stěnám. Rovněž podhledové monierky jsou ke stropním konstrukcím přikotveny tahovými kotvami.

Zajímavosti

 • Tepelně‑izolační dvojskla sportovního centra disponují protisluneční funkcí, kterou zajišťuje pokovení na vnitřní straně skel.
 • Osvětlení v hale je zajištěno většinou LED svítidly. V prostoru sportovní plochy jsou světla kotvená pod ocelovou příhradovou konstrukci. V ostatních prostorech se jedná zejména o svítidla zápustná do podhledu.
 • Dešťová voda je sváděna pomocí liniových zaatikových žlabů nebo pomocí vpustí do retenční nádrže umístěné pod terénem, odkud voda odchází do kanalizace.
 • Zajímavostí montáže nosných konstrukcí bylo to, že realizační firma použila jeřáb na kolejové dráze, který se pohyboval podél haly.
 • Budova je realizována s obálkou, která svou skladbou vždy splňuje doporučené hodnoty normy zabývající se prostupem tepla.
 • Fasády z tahokovu jsou kotveny pomocí konzolek k roštu skrytému pod černou difuzní folii v zateplení minerální vatou.
 • Sportovní povrch (Mondoelastic) je podlahou pro lepší výkon sportovce. Mondoelastic je dřevěná elastická podlaha s certifikací FIBA level 1.

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí