Národní sportovní centrum v Prostějově

Řešený objekt se nachází na severozápadním okraji města Prostějov (Za Velodromem 7) v místě, kde se dlouho rozkládal nepoužívaný a uzavřený areál koupaliště. Součástí stavby je i nové řešení okolních komunikací a vytvoření rozptylové plochy pro pěší veřejnost. Zadáním projektu bylo vytvoření prostoru pro sportovní aktivity jako volejbal a basketbal pro mládež, které by bylo možno využít i pro mezinárodní juniorské turnaje. Sportovní plocha je tedy řešena tak, že obsahuje jak jedno podélné hlavní hřiště pro zápasy, tak i dvě cvičná hřiště orientovaná příčně, a to vždy pro oba sporty. Turnaje je možné sledovat z tribuny s kapacitou přes 300 diváků.

ÚDAJE O STAVBĚ

 • Autor architektonického řešení: Miroslav Pospíšil,
  • spolupráce: Daria Johanesová, Lucie Lindovská, Robert Randys, Lucie Rohelová (všichni atelier‑r, s. r. o.)
 • Investor: Prostějov olympijský, z. s.
 • Generální dodavatel: OHL ŽS, a. s.
 • Náklady: cca 140 milionů Kč (vč. DPH) a interiéru
 • Použitý sportovní povrch: Mondoelastic

Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, která je na jižní a západní straně „vybrána“. Obě tyto fasády tak ustupují zpět oproti hraně střechy a ta tak vytváří jakýsi sešikmený „kšilt“, který kryje obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou pro návštěvníky pohledově nejvíce exponované a jsou tedy tvořeny lesklou, stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Jako kontrast ke zmíněným ušlechtilým, lesklým plochám jsou fasády hlavního objemu kvádru na severní a západní straně provedeny z trapézových plechů s povrchovou úpravou v černém, matném provedení. Fasády z černého trapézového plechu jsou kotveny k roštu vynesenému pomocí konzol před tepelnou izolaci z minerální vaty.

Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené. Za tímto prosklením se nacházejí hlavní prostory pro veřejnost i administrativu haly. Samotná hrací plocha a tribuny jsou umístěny již mimo prosklenou fasádu a jsou osvětlovány přes vnitřní prosklení v pracovnách a také pomocí střešních světlíků. Prosklené fasády vytváří hliníkový systém.

V prostorné vstupní hale je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna. Na vstupní prostor navazují také toalety pro veřejnost, zázemí pro zaměstnance objektu a vstup do zóny pro sportovce, která obsahuje šatny, sprchy a toalety. Součástí je také šatna pro rozhodčí a místnost maséra sportovců. Všechny tyto prostory jsou umístěny pod tribunou diváků. Vstup do druhého podlaží je realizován ze vstupního foyeru pomocí schodiště a výtahu. Tudy se návštěvníci dostanou na tribunu a do privátní zóny, která obsahuje kanceláře vedení haly a místnost pro tiskové konference nebo menší skupinová cvičení. V této části jsou také zahrnuty prostory pro VIP hosty s vlastním barem, toaletami a tribunou umístěnou na jižní straně hřiště. Na protější straně sportovní haly se pak nachází prostor pro pracovny trenérů.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Projekt konstrukční části řešil návrh nosných konstrukcí objektu sportovního centra v Prostějově. Statické řešení budovy zpracovali pro atelier‑r Ing. Stanislav Barák a Ing. František Balcárek.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
Konstrukční systém objektu byl navržený jako prostorový stěnový ze železobetonových stěn a ocelových a železobetonových sloupů. Stropní konstrukce je železobetonová – křížem armovaná stropní deska tl. 200 a 250 mm a nad chodbou k tribuně 170 mm. Veškerá schodiště jsou monolitická – propojená se stropními deskami. Všechna schodiště byla po odbednění přebroušena pro dosažení potřebné rovinnosti a opatřena vícevrstvým probarveným polyuretanovým nátěrem. Střešní konstrukce je z ocelových příhradových vazníků prostorového uspořádání.

Spodní stavba
Mimo klasické postupy před betonáží základů, jako je vytyčení veškerých sítí, bylo v tomto případě navíc nutné provést rozsáhlou úpravu podloží. Protože se pod asi polovinou objektu dříve nacházel bazén koupaliště, jehož betonová vana byla při demolici použita společně s hlínou na zásyp jámy po bazénu, bylo nutné tuto navážku zpevnit. V místě bývalého bazénu byla tedy vytěžena stávající navážka tvořená zahliněným štěrkem s kusy stavebního odpadu z železobetonu. Železobetonové bloky z navážky byly podrceny na frakci 0/63 a pod dozorem geologa byly vybrané části upravené suti hutněny po vrstvách zpět do jámy. Pod základovou deskou byla pláň upravena hutněným polštářem z drceného kameniva. Na polštáři byl proveden podkladní beton tl. 100 mm.

Základová deska je provedena tl. 200 mm a je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot průměru 600 a 900 mm. Na styku obvodové stěny tl. 300 mm a vrtaných pilot jsou navrženy rozšiřující hlavice pro zachycení ohybových momentů vyvolaných montážním stavem. V místě, kde propojující výztuž prochází přes izolaci je tato vynechána a je nahrazena izolačním nátěrem. Ostatní piloty nejsou s horní stavbou propojeny, izolace tedy není přerušena. Horní hrana pilot respektuje různé výškové úrovně základové spáry.

Po obvodě základové desky jsou realizovány základové pasy z prostého betonu, které byly navrženy do nezámrzné hloubky. Tyto pasy jsou situovány mezi piloty a hlavice. Základové konstrukce jsou vyztuženy prutovou výztuží z oceli B500B a KARI sítěmi. Před betonáží základové desky bylo pod terén osazeno potrubí technologických rozvodů procházející po té základovou deskou a k výztuži desky byly navázány zámečnické prvky pro kotvení ocelových sloupů.

VRCHNÍ STAVBA

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce horní stavby objektu tvoří železobetonové monolitické stěny tl. 200, 250 a 300 mm. Stropní desky nad 1. NP až 3. NP jsou navrženy jako obousměrně pnuté desky a jsou navrženy tl. 200 a 250 mm a nad chodbou k tribuně 170 mm. Hlavní tribuna byla navržena jako zalomená stropní deska. V místě nosné stěny vyššího podlaží opatřena průvlakem 750/250, který byl vynesen ocelovými sloupy zazděnými ve zděných příčkách. Ve stropní desce nad vstupním foyer byly navrženy ocelobetonové spřažené nosníky delta 300/200, které jsou kladeny na železobetonové sloupy kruhového průřezu 300 mm.

V průběhu realizace nosných železobetonových konstrukcí byly vyzdívány jen zděné stěny s nosnou funkcí, všechny ostatní zděné konstrukce musely být provedeny jako nenosné až po betonáži a odbednění stropní desky. Ve zděných nosných stěnách nesměly být prováděny žádné vodorovné drážky, jinak hrozila ztráta únosnosti zdiva. Schodiště jsou z monolitického železobetonu se zalomenou nosnou deskou a mezipodestami. Nosná konstrukce výtahové šachty je železobetonová monolitická.

Viditelné hrany u konstrukcí z betonu byly koseny 10/10 mm. Vzhledem k tomu, že u stavby převládá stěnový nosný systém, bylo již v průběhu projekčních prací nutné zohlednit umístění jednotlivých prostupů v monolitických stěnách pro pozdější osazení technické infrastruktury stavby. Tomu předcházela koordinace tras jednotlivých instalací. Změny jejich umístění totiž v takovém systému již nejsou příliš možné. Všechny prostupy rozměru 150 × 150 mm a větší byly zaneseny již v projektu nosných konstrukcí pro jejich vybednění a prostupy menšího rozměru byly vrtány do stěn až po jejich dokončení, a to po konzultaci se statikem. Prosklená fasáda a strop nad 1. NP včetně konstrukce střechy je vynesena na obvodu pomocí ocelových sloupů U200+P10.

Vodorovné konstrukce
K zastřešení celého objektu byla s ohledem na rozpon přes 27 m využita ocelová příhradová konstrukce, která je realizována z ocelových příhradových vazníků. Vazníky jsou ztuženy prostorovými ztužidly a zavětrováním v rovině střechy. Ocelová konstrukce střechy je svařovaná z ocelových uzavřených profilů typu jackel a opatřená ochranným nátěrem. Celá střešní konstrukce byla navržena s požadovanou požární odolností 15 minut. Na příhradovénosné konstrukci střechy jsou osazeny trapézové plechy, na které již bylo provedeno potřebné zateplení a hydroizolační vrstvy.

MONIERKY

Železobetonové monierky jsou provedeny jednak uvnitř haly před zavětrovadly střešních vazníků, kde uzavírají prostor nad nosnými stěnami po úroveň konstrukce střechy, a na vnější straně u severního štítu haly, kde plní funkci fasády a podhledu z pohledového betonu. Tyto svislé monierky jsou osazeny na základu z prostého betonu, který zajišťuje přenos svislých sil do základové půdy, a jsou přikotveny přes tepelnou izolaci tahovými stabilizačními kotvami k nosným stěnám. Rovněž podhledové monierky jsou ke stropním konstrukcím přikotveny tahovými kotvami.

Zajímavosti

 • Tepelně‑izolační dvojskla sportovního centra disponují protisluneční funkcí, kterou zajišťuje pokovení na vnitřní straně skel.
 • Osvětlení v hale je zajištěno většinou LED svítidly. V prostoru sportovní plochy jsou světla kotvená pod ocelovou příhradovou konstrukci. V ostatních prostorech se jedná zejména o svítidla zápustná do podhledu.
 • Dešťová voda je sváděna pomocí liniových zaatikových žlabů nebo pomocí vpustí do retenční nádrže umístěné pod terénem, odkud voda odchází do kanalizace.
 • Zajímavostí montáže nosných konstrukcí bylo to, že realizační firma použila jeřáb na kolejové dráze, který se pohyboval podél haly.
 • Budova je realizována s obálkou, která svou skladbou vždy splňuje doporučené hodnoty normy zabývající se prostupem tepla.
 • Fasády z tahokovu jsou kotveny pomocí konzolek k roštu skrytému pod černou difuzní folii v zateplení minerální vatou.
 • Sportovní povrch (Mondoelastic) je podlahou pro lepší výkon sportovce. Mondoelastic je dřevěná elastická podlaha s certifikací FIBA level 1.