Nová výpravní budova v Radotíně roste vedle té historické

publikováno:
Foto: SAGASTA s. r. o. Foto: SAGASTA s. r. o.

Při úvahách, zda rekonstruovat historickou výpravní budovu v Radotíně, nebo vystavět novou, se ukázalo, že stávající budova není schopna pojmout nynější provoz a intenzitu pohybu cestujících v rámci stanice. Jedná se o variantu, která je také cenově výhodnější.

Když byla v roce 1862 postavena stávající výpravní budova, byl Radotín malou obcí a nádraží bylo situováno ve volné krajině. Dostupnost železnice zapříčinila v dalších letech rozvoj zástavby v okolí železniční stanice, a to jak průmyslové, tak později i městské obytné. 

Okolí železniční stanice se stalo součástí širšího centra tehdejšího městečka a dnešní městské části hlavního města Prahy. Železniční stanice Praha-Radotín je integrální součástí systému městské hromadné dopravy. V roce 2014 jí prošlo 2,3 mil. cestujících, nyní je toto číslo s ohledem na růst obcí okolo Prahy ještě větší. 

Vizualizace nové nádražní budovy v Radotíně.Stávající výpravní budova stojí stranou mimo hlavní trasy pěších ze železniční stanice k autobusům městské hromadné dopravy a do centra Radotína. 

Zvolili jsme proto výstavbu nové výpravní budovy v nové poloze západně od budovy stávající. Ta mohla zůstat zachována pro jiné využití a jako doklad kvality železničního stavitelství 19. století. Toto řešení ukázalo novostavbu jako ekonomicky nejvýhodnější variantu. Autorem záměru i projektu je SAGASTA s. r. o., investorem stavby je Správa železnic. Nová výpravní budova vzniká v prostoru, kde je ohromné množství sítí i vedení ve stávajícím stavu. Dále v prostoru výpravní budovy probíhá rekonstrukce infrastrukturní stavby mezi Smíchovem a Černošicemi, kde další vedení vznikají. Bylo proto složitější tyto stavby a sítě zkoordinovat.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Nová výpravní budova je situována při výstupu z podchodu k nástupištím do ulice Vrážská. Tvoří vstupní bránu do stanice. Navazuje na stávající výpravní budovu a technologickou budovu, která je využívána pro technologii a provoz dráhy, doplňuje uliční frontu a lemuje pěší trasu ze stanice směrem k terminálu autobusů městské hromadné dopravy a do centra Radotína. Původní výpravní budova bude investorem opuštěna a přeprodána k dalšímu využití městskou částí.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A DISPOZICE

Vizualizace nové nádražní budovy v Radotíně.Budova je navržena jako mírně převýšená transparentní hala, jejíž zastřešení plynule navazuje na zastřešení 1. nástupiště. Její střecha tak přestřešuje navazujícím způsobem i vstup do podchodu vedoucí na ostatní nástupiště. Podchod je situován mezi technologickou budovou a novou výpravní budovou. 

Prostor pod zastřešením se vůči vnějšku vymezuje subtilní prosklenou fasádou. Výpravní budova integruje zázemí pro cestující, pokladny dopravců, kavárnu na nároží a menší obchodní jednotku. Architektonicky je koncipována jako kontinuální prostor, který vizuálně i funkčně propojuje přednádražní veřejné prostranství s prostorem nástupišť. Stavba je navržena jako ocelový skelet vynášející zastřešení, přičemž vnitřní prostor je směrem do ulice a do boků vymezen transparentním lehkým obvodovým pláštěm.

Vizualizace nové nádražní budovy v Radotíně.Komerční jednotky na nároží se prosklenými stěnami otevírají jak do veřejného prostranství, tak směrem k 1. nástupišti. Střed budovy obsahující zázemí je navržen zděný, obložený lícovými keramickými pásky okrového odstínu. Sloupky prosklené fasády budou antracitové v materiálové a barevné návaznosti na celek rekonstruované stanice. 

Věříme, že nová budova bude důstojným dokladem snahy o technický pokrok a pohodlné cestování a stane se sebevědomou a nedílnou součástí Radotína, stejně jako jím je původní historická budova. 

Text: Ing. arch. Marek Wajsar a Ing. Jan Pospíšil