Ocelové konstrukce slouží pro uchycení světelných ramp a ramp ozvučovací techniky při zkoušení této techniky

V článku je prezentován návrh a realizace skladovací haly s administrativní vestavbou firmy High Lite Touring s. r. o. V rámci realizace areálu bylo záměrem investora vybudovat v západní části pozemku skladovací halu s potřebnou částí infrastruktury, která bude sloužit pro skladování potřeb pro zajištění technického provedení kulturních, společenských a sportovních akcí. Firma se totiž zaměřuje a specializuje na ozvučení a osvětlení stavebních objektů včetně zastřešení, laser show, video a LED projekce.

INFORMACE O STAVBĚ

  • Investor: High Lite Touring s. r. o.
  • Generální projektant: Technoprojekt, a. s.
  • Generální dodavatel: HSF System a. s.
  • Projektant ocelové konstrukce: Stahl‑Projekt, Ing. Jaroslav Slezák
  • Projektant interiérů: RMJM Prague s. r. o.
  • Software: SCIA Engineer

ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ – OBECNĚ

Jedná se o halový objekt obdélníkového půdorysu o osových rozměrech 57,5 × 36,0 m. Absolutní nadmořská výška vodorovné atiky objektu je totožná se sousedním objektem SO 03 a je na kótě +10,100 m. Opláštění objektu je tvořeno stěnovými sendvičovými panely v barvě RAL 7016. Soklovou část objektu tvoří soklový prefabrikovaný panel s vnějším zateplením s vrstvou šedé dekorativní omítky. Prosklené plochy jsou tvořeny pásovými plastovými okny s hliníkovými částmi v místech sloupů. Nad hlavním vstupem je zavěšená lehká skleněná stříška.

Nosný systém objektu je tvořen prefabrikovaným železobetopnovým skeletem, a to včetně střešních vaznic, jejichž horní hrana vytváří spád střechy. V části os B.2‑C je střecha ocelová. Plochá střecha je vyspádována do jednotlivých zaatikových vpustí. Ve střešní konstrukci jsou v hale osazeny pásové světlíky. Podlaha uvnitř objektu je tvořena drátkobetonovou deskou. Vnitřní dělící příčky jsou tvořeny ze sádrokartonových konstrukcí. Dělící stěna mezi administrativou a halovou částí je zděná.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Zemní práce
Před prováděním zemních prací bylo nutné vytýčení a vyznačení dotčených inženýrských sítí. Zemnící pásky byly vloženy do výkopů a přivařeny k výztuži základů podle projektu elektro. Výkopy byly provedeny v nezbytně nutném množství pro základové konstrukce (hlavice pilot, jímky a prohlubně).

Výkopy byly prováděny jako otevřené, příp. pažené. Prováděné práce byly prováděny v souladu s ČSN EN 1997‑1, resp. ČSN 73 6133 – Zemní práce. Při výkopových pracích byly respektovány podzemní inženýrské sítě podle výkresu situace stavby a dokumentace příslušného objektu. V rámci projektu sousední haly byl proveden inženýrsko‑geologický průzkum.

Základové konstrukce
Založení objektu je provedeno v sytému ražených, na místě betonovaných pilot Franki ∅ 670 mm. Na pilotách jsou osazeny železobetonové hlavice, které nesou základové prahy. Základová spára, tj. spodní úroveň železobetonové hlavice, je na úrovni –2,950 m. Na hlavice pilot jsou po obvodě objektu uloženy prefabrikované soklové panely, z vnější strany zateplené 50 mm extrudovaného polystyrenu, mezi které byl proveden hutněný násyp ze štěrkodrti tloušťky cca 1 000 mm.

Ocelové konstrukce
V úseku tzv. atria je kvůli snadnějšímu zavěšování technologie střešní nosná konstrukce ocelová. Jedná se o systém příhradových vazníků a příhradových vaznic, který je doplněn o další konstrukce sloužící k zavěšování dočasných technologických břemen (trubky průměru 114 mm nazývané v tomto projektu jako krokve). Příhradové ocelové vazníky jsou na úrovni +7,800 uloženy na železobetonové sloupy. Z konstrukčních důvodů má část střechy mimo uvedené atrium (tj. v části B.2‑C/8‑9 a 13‑14) rovněž nosnou ocelovou konstrukci. Jsou to vaznice z ocelových válcovaných profilů IPE200. Ocelové konstrukce se zvýšenou nosností slouží pro realizaci uchycení světelných ramp a ramp ozvučovací techniky při zkoušení této techniky.

Betonové konstrukce
Hlavní nosný systém objektu je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem, který je tvořen sloupy o rozměru 500 × 500, 500 × 550 a 400 × 400 mm. V ose 11 je středový vazník a v modulových osách jsou sedlové vaznice. Nosný systém vestavby uvnitř haly je rovněž tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem, který je tvořen sloupy, prefabrikovanými průvlaky a předpjatými stropními panely.

Ostatní konstrukce
V ose C jsou instalovány čtyři kusy hydraulických vyrovnávacích můstků výklopných se samonosnou ocelovou konstrukcí s protiskluznou profilací povrchu (černá barva) s ovládáním tlačítkem na rozvaděči. Můstky jsou osazeny na prefa ŽB stěny a monolitické dno. Výška rampy činí jeden metr.

Obvodový plášť
Obvodový plášť je tvořen stěnovým sendvičovým panelem tl. 150 mm a šířky 1 000 a 1 150 mm (U = 0,279 W/m2K) kladeným horizontálně, jádro panelu tvoří minerální vlna. Třída prostředí C2, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava z vnější strany (PES) 25 μm, z vnitřní 15 μm. Opláštění je přetaženo přes prefabrikovaný železobetonový soklový panel do úrovně –0,350 metru nad úroveň ±0,000 (= podlaha haly). Ve výšce +10,100 je opláštění ukončeno oplechováním atiky.

Barva obvodového pláště je ze strany exteriéru RAL 7016, ze strany interiéru RAL 9002. Z interiéru je obvodový plášť v administrativní části obložen sádrokartonem.

Vnitřní vodorovné konstrukce (stropy)
V místě vestavby uvnitř haly je strop nad 1. NP tvořen předpjatými dutinovými panely Spiroll tl. 250 mm. Panely jsou uloženy na stropní průvlaky, které jsou součástí prefabrikovaného ŽB skeletu objektu. Mezipodesta schodiště do 2. NP je součástí prefabrikovaného ŽB schodiště. Výměníková stanice v hale má zastropení ze samonosného podhledu Knauf typu D 131.

Střešní konstrukce
Nosná část střechy je z trapézového plechu TR150/280×0,75 (hala) a TR150/280×1,0 (administrativa), ocelové trapézové střešní plechy, galvanizované a opatřené nátěrem v tl. 15 μm, vnitřní barva RAL 9002.

Jednotlivé vrstvy střešního pláště tvoří tepelná izolace s parotěsnou zábranou. Tepelná izolace je z desek z minerálních vláken tl. 2 × 80 mm mechanicky kotvená k trapézovému plechu a v místě atik doplněná o protispádové klíny z polystyrenu. Povrchová střešní vodotěsná izolace je z hydroizolační folie z PVC‑P tloušťky 1,5 mm. Foliová hydroizolace je zdvojena v namáhaných místech – kolem světlíků a v místech pochozích cest. Dešťové vody na hlavní střeše jsou odváděny zaatikovými vpusti podtlakovým systémem. Pro případ ucpání střešních vpustí, jsou v atice umístěny bezpečnostní přepady.

Před provedením střešního pláště byla do trapézového plechu provedena montáž kotvících bodů záchytného systému střechy, který je tvořen permanentním nerezovým lanem ø 6 mm a montážním lanem.

Přístup na střechu haly je pomocí ocelového požárního žebříku se suchovodem. Navržená skladba střešního pláště má požární odolnost 30 minut EI a současně klasifikaci BROOF(t3).

Světlíky
Ve střeše halové části jsou umístěny čtyři obloukové světlíky rozměru 1,2 × 8,94 metru. Světlíky mají samonosný rám bez ocelových výměn. Zasklení světlíků je polykarbonátovými deskami tl. 16 mm, ze samozhášivého neskapávajícího polykarbonátu.

Podlahy
Podsypy
Pod podlahou haly se provedl zhutněný podsyp ze štěrkodrtě, (frakce 0 – 32 s optimální křivkou zrnitosti), hutněný po vrstvách max. 300 mm, na každé hutněné vrstvě Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5, na finální vrstvě Edef,2 > 80 MPa + obsyp výkopu kolem hlavic pilot, šachtic, jímek, hutněný po vrstvách max. 300 mm s dodržením Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 na každé hutněné vrstvě, včetně průkazných statických zkoušek kruhovou deskou dle ČSN 721006. Před samotným hutněním byl proveden pilotní pokus pro nastavení optimálních podmínek hutnění (mocnost jednotlivých vrstev, počet pojezdů s vibrací a bez vibrace).

V prostoru pod podlahou je mocnost podsypu cca 800 mm, z toho 750 mm hrubá frakce 0 – 32, 50 mm jemná frakce 0 – 8 (příp. 0 – 4).

1. NP – Skladovací hala
Podlahu uvnitř skladovací haly na úrovni 1. NP tvoří drátkobetonové deska z betonu C20/25 tl. 180 mm, 20 kg/m3 vláken 3D 45/50BL s povrchovou úpravou vsyp s odolností proti mechanickému poškození od pojezdu vysokozdvižných vozíků apod. Vhodný pro tento účel byl cementový vsyp na bázi syntetických a minerálních agregátů MasterTop 800 (MASTERTOP 800).

Dilatační spáry drátkobetonové desky jsou provedeny v rastru 6 × 4,47 m. Po obvodu sloupů jsou osazeny desky z EPS polystyrénu tl. 20 mm.

1. NP – Vestavba
Podlahu uvnitř vestavby na úrovni 1. NP tvoří hlazená drátkobetonové deska z betonu C20/25 tl. 150 mm, 20 kg/m3 vláken 3D 45/50BL, pod kterou je umístěna tepelná izolace z XPS tl. 80 mm. Jako finální povrchová úprava je pak provedena dle účelu místnosti keramická protiskluzná dlažba, zátěžový koberec, hlazený beton nebo PVC. Včetně soklů – keramický, PVC soklová lišta, soklový kobercový profil.

V místě sociálního a hygienického zázemí je provedena hydroizolační stěrka (případně nátěr), která je vytažena na okolní svislé konstrukce – do výšky 2 000 mm v místě sprchy, 1 200 mm v místě umyvadla, 150 mm v ostatních případech.

2. NP – Vestavba
Na ŽB panely stropní konstrukce je provedena kročejová izolace tl. 30 mm (ve stlačeném stavu), poté se položila separační fólie, provedl se litý anhydritový potěr tl. 55 mm s vrstvou nivelační stěrky a položila finální povrchová úprava dle účelu jednotlivých místností. Včetně soklů – keramický, PVC soklová lišta, soklový kobercový profil. Ukončení koberce na posledním stupni schodiště je pomocí ukončovací lišty.

V místě sociálního a hygienického zázemí je provedena hydroizolační stěrka (případně nátěr), která je vytažena na okolní svislé konstrukce – do výšky 2 000 mm v místě sprchy, 1 200 mm v místě umyvadla, 150 mm v ostatních případech.

NETRADIČNÍ PODHLEDY

Podhledy v administrativní části jsou trojího typu. Ve foyer v 1. NP a 2. NP je použitý kovový lamelový podhled z hliníkových lamel typu LH2 (výšky 141 mm) v odstínu kovové stříbrné šedi. Lamely jsou částečně uloženy paprskovitě pro vytvoření originálního vzoru.

Nosná konstrukce lamel a stropní desky v 1. NP jsou pro lepší zakrytí viditelných částí natřeny černou barvou.

Do místností kancelářského typu, byl zvolen dřevovláknitý akustický podhled typu Heradesign s hustotou vláken Superfine. Kazety o typových rozměrech 600 × 600 mm a 600 × 1 200 mm jsou složeny do volně zavěšených ostrůvků. Barva kazet je bílá, podobná RAL 9010, se skrytou konstrukcí a hranou typu AK‑02/20. U těchto dvou typů podhledů jsou volné prostory mezi ostrůvky (resp. lamelami) využity pro zavěšení svítidel.

V méně frekventovaných prostorách, jako jsou části pro zaměstnance nebo kuchyňky byl uplatněn minerální akustický kazetový podhled v rastru 600 × 600 mm typu Thermofon s viditelnou konstrukcí. Barva desek bílá podobná RAL 9010.

V podhledech jsou v návaznosti na rastr podhledu umístěny vyústky VZT a klimatizační jednotky. Pouze ve výměníkové stanici je podhled sádrokartonový – samonosný. Volný prostor nad zavěšenými stropy se využívá pro potrubní a kabelové rozvody.

ZÁVĚR

Výstavba nového průmyslového areálu „Nad Porubkou“ je situována ve městě Ostrava v městském obvodu Ostrava‑Poruba. Stavba haly High Lite Touring s. r. o., která je součástí areálu, soutěžila v prestižní anketě Stavba Moravskoslezského kraje.