Po odstrojení až na „kost“ získala radnice v Praze 7 i novou fasádu

publikováno:
autor:
Pohled na rekonstruovanou budovu radnice Pohled na rekonstruovanou budovu radnice

V článku je popsán nový objekt radnice v Praze 7. Účel budovy je administrativní. Celá budova slouží jako nové sídlo Úřadu městské části Prahy 7, všechna nadzemní podlaží jsou vyhrazena kancelářím úřadu a jednacím místnostem převážně s volným přístupem veřejnosti. Vstupní 1. NP a část 2. NP koncentrují služby pro veřejnost, i ostatní podlaží jsou pro veřejnost přístupná, s předpokládanou menší četností. V suterénu je umístěn, kromě technického zázemí, zasedací sál zastupitelstva. Střecha na úrovni 9. NP slouží pouze pro pobyt osob v rámci konání společenských akcí, terasy přivrácené do ulice U Průhonu na úrovních 6. – 8. NP si zachovávají pobytovou funkci s přístupem pouze zaměstnanců úřadu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Investor: Praha 7
 • Architekt: Atelier bod architekti s. r. o.
 • Projektant: DELTAPLAN spol. s r. o.
 • Stavební firma: sdružení GEOSAN GROUP a. s. / Metrostav a. s.

ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY

 • Zastavěná plocha budovy: 642,2 m2
 • Obestavěný prostor budovy: 19 604 m3
 • Hrubá podlažní plocha: 5 446,9 m2
 • Užitná plocha místností celé budovy: 4 635 m2
 • Počet kancelářských míst: 202 míst
 • Počet míst v zasedacích místnostech: 230 míst

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Původní budova byla kompletně odstrojena až na nosnou konstrukci. V budově byly umístěny nové vertikální komunikace – schodiště a výtahy, a instalační šachty. Jejich svislé konstrukce jsou železobetonové lité.

Příčky v 1. PP jsou převážně vyzděné z keramických tvárnic. Instalační předstěny jsou ze sádrokartonu. V ostatních podlažích 1. – 9. NP jsou příčky sádrokartonové či ze skla, tloušťky a provedení podle požadovaných vlastností. SDK příčky mezi kancelářemi a mezi kancelářemi a chodbami jsou s nadsvětlíkem. Všechny příčky jsou provedeny až po stropní konstrukci. Dveře mezi kancelářemi jsou plné, kovové. Dveře do sanitárních prostor jsou plné, hladké, dřevěné, do technických místností v suterénu pak kovové hladké, případně s požadovanými protipožárními vlastnostmi.

Stropy jsou ve všech podlažích opatřeny kovovými mřížkovými podhledy, nad podhledy ve věnci kanceláří na obvodu budovy za fasádami s okny jsou osazeny plošné prvky vytápění/chlazení, které jsou pokrývat cca 65 až 70 % plochy stropní desky, nad nimi pak jsou stropní desky obloženy akusticky pohltivým materiálem. Celá jižní obvodová stěna v 1. PP v interiéru je opatřena tepelně izolační přizdívkou v tl. 100 mm. Severní a východní stěna zastupitelského sálu v témže podlaží je obložena akustickým obkladem.

Podlahy v části 1. PP jsou položeny na vložené betonovo‑ocelové nosné konstrukci, která překonává výškový rozdíl mezi základovou vanou a úrovní 1. PP, po odstranění zásypu. Podlahy ve strojovně VZT a v zastupitelském sále a navazujících prostorách jsou na nižší úrovni, jsou položené přímo na betonové vaně. Podle potřeby je do podlah vložena tepelná izolace.

Podlahy v 1. NP jsou o tl. 150 mm s vloženou tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu, od 2. NP výše jen v tl. 100 mm s integrovanou proti kročejovou izolací na bázi minerální vlny. Nášlapné vrstvy podlah jsou v kancelářích a zasedacích místnostech dřevěné, na chodbách a v sanitárních prostorách z polyuretanové stěrky.

Střechy na terasách od 6. NP do 9. NP mají nové všechny vrstvy konstrukční (tepelná a hydroizolace), povrchová nášlapná vrstva je tvořena dřevěnou palubou z exotických dřevin. Schodiště je na úrovni 9. NP zakryto skleněným světlíkem.

Největším zásahem do odstrojené budovy je nové opláštění. Obvodové konstrukce jsou dvojího druhu: fasáda s okny a fasáda plná. Plná fasáda se uplatní na východním štítě, který je na hranici pozemku č. 883. Stěna ve styku se sousední budovou je vyzděna s obkladem z lícových cihel s tepelnou izolací.

Fasády severní, západní a jižní jsou tvořené okny osazenými mezi sloupy nosné konstrukce budovy. Červené lícové zdivo fasády je upevněno pomocí konzol JORDAHL® JVAeco+. Díky správnému ukotvení se zatížení přenáší do nosné konstrukce, což zajišťuje dlouhou životnost. Společně s nosnou konstrukcí je zároveň vytvořena dvouplášťová konstrukce, která má vynikající stavebně fyzikální vlastnosti. Použití materiálů s nízkou tepelnou vodivostí v konzolích JVAeco+ minimalizuje tepelné ztráty. Okna jsou sestavena ze sloupko‑příčníkového fasádního systému s přítlačnými lištami šířky 50 mm (lehký obvodový plášť – LOP), zasklená izolačním trojsklem se zábradelní funkcí. Části tohoto systému, který zasahuje do izolace meziokenních pilířků, do parapetu a do nadpraží, jsou neprůhledné z plných izolovaných panelů. Fasádní panely LOP jsou kotvené po celém obvodu do nosné železobetonové konstrukce.

Meziokenní pilířky, parapety a celé východní průčelí jsou obložené lícovými cihlami uloženými na nerezové nosné konstrukci kotev, které jsou připevněné do průvlaků nebo obvodových ztužidel. Maximální vyložení těchto kotev je 365 mm. Šikmý parapet a okenní nadpraží jsou obložena lepenými cihelnými pásky. Obklad ostění je také z lícových cihel, které jsou uložené na zděných/betonových zídkách pod parapetem.

Tepelné izolace v ploše fasády jsou z minerální vlny. Izolační desky, na nichž jsou položeny (přilepeny) cihelné pásky jsou z XPS (parapety i nadpraží oken).

Všechna okna od 2. NP výše jsou z vnější strany opatřena hliníkovými žaluziemi na motorový pohon, jsou ovládána automatikou (meteostanicí) a místně. U některých oken v 1. NP a v celém 2. NP na západní fasádě jsou okna na vnitřní straně opatřena protipožárními roletami pro zmenšení požárně nebezpečného prostoru tak, aby nezasahoval na sousední nemovitosti.

Opláštění haly v 9. NP je provedeno ze skla. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Zastřešení je provedeno ze železobetonu, s tepelně izolační a hydroizolační vrstvou. Strojovna chlazení na střeše je ohrazena akustickou zástěnou pro zamezení šíření hluku do okolí.

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA – ÚPRAVY NOSNÉ KONSTRUKCE

Konstrukce objektu je z unifikované soustavy montovaného skeletu S 1.2. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, které jsou umístěné pod obvodovými stěnami a vnitřními sloupy. Tyto pozice doplňují nové piloty pod ztužujícími stěnami objektu a tahové mikropiloty v zastupiteském sále a strojovně vzduchotechniky v 1. PP. V budově byla provedena změna polohy zavětrovacích prvků, byla provedena realizace nového schodiště a výtahové šachty, průhled vstupního podlaží do 2. NP, úprava vstupu do objektu a další změny konstrukce drobnějšího charakteru. Uvedené úpravy si vyžádaly následující zásahy do nosné konstrukce budovy: 

 • Vybourání zavětrovacích stěn, vybudování nových zavětrovacích stěn. Pod novými stěnami byly provedeny základové prahy podporované mikropilotami. Nové ztužující stěny jsou provedeny ze železobetonu. Stěny jsou propojeny se sloupy a stropními panely vlepenou betonářskou výztuží. Případně jsou stěny v rovině stropu tuze spojeny novými částmi železobetonových stropů. Z provedených srovnávacích výpočtů vyplývá, že nové pozice zavětrovacích desek zajišťují dostatečnou tuhost konstrukce – vyšší než v původním stavu díky spřažení s monolitickými stropními dobetonávkami.
 • V jednom případě je požadavek na vyjmutí průvlaku soustavy (strop nad 1. NP v místě propojení 1. a 2. NP). Tento zásah je proveden za podmínky zajištění původní vzpěrné délky navazujících sloupů – kotvením do okolních konstrukcí.
 • Nové konstrukce schodišťových a výtahových stěn jsou provedené ze železobetonu.
 • Úprava vstupu do objektu – přestavuje podepření stropních panelů na suterénní stěně, fixace vnějších sloupů do této stěny. Následně byly části panelů odstraněny – přeříznuty.

AKUSTICKÉ PODMÍNKY BUDOVY

Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy ČSN 73 0525 a 73 0527, tak i praktické zkušenosti speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných akustických podmínek. V případě zasedacích místností, hovoren a zastupitelského sálu bylo proto hlavním cílem splnit toleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku stanovené na základě požadavků výše uvedených norem a dosáhnout tak odpovídajících akustických podmínek pro zajištění dobré srozumitelnosti mluveného slova.

Dále bylo nutné vhodnou konfigurací akustických prvků zabránit nežádoucím odrazům zvuku a podpořit odrazy žádoucí. Zejména u akusticky pohltivých materiálů je velmi důležité jejich vhodné umístění tak, aby byly potlačeny silné násobné odrazy zvuku mezi dvěma rovnoběžnými odrazivými stěnami (tzv. třepotavá ozvěna), která by výrazně snižovala akustickou kvalitu řešeného prostoru. Z výše uvedeného vyplynulo, že v akusticky náročných prostorech radnice nebylo možné provést plnohodnotnou akustickou úpravu pouze umístěním akustického podhledu. V případě takového řešení není pohltivá plocha rozmístěna rovnoměrně a mezi stěnami dochází často ke vzniku zmíněné třepotavé ozvěny. Prostory budovy byly rozděleny do dvou skupin: 

 • A) Akusticky náročné prostory (zasedací místnosti, hovorny, zastupitelský sál), kde bylo nutné dosáhnout optimální doby dozvuku T0 (s) a tolerančního pásma pro frekvenční průběh doby dozvuku dle uvedených norem, zadání a zkušeností.
 • B) Prostory s menšími požadavky na akustické parametry, kde šlo zejména o snížení hladin hluku a zlepšení srozumitelnosti mluveného slova (chodby, kanceláře, kavárna atd.)

Hlubší pozornost si rozhodně zaslouží zastupitelský sál, a to zejména pro inovativní skloubení prostorové akustiky a interiérového designu. Zaujme hlavně jeho dvoudílné provedení s předělem v podobě nosného průvlaku podepřeného sloupy a závěsu, který v sobě spojuje funkci vizuálního oddělení i akustického doladění, konkrétně zkrácení doby dozvuku na středních a vysokých kmitočtech dle konkrétní provozní potřeby. V hlavní části sálu jsou akustické obklady provedeny v bílém laku. Jedná se o kombinaci několika funkčně odlišných prvků, perforovaných absorpčních panelů, kmitajících nízkofrekvenčních absorbérů a panelů vykrývacích. Stropu pak dominuje čistá světelná plocha pnutých fólií Barrisol. Naopak druhá část sálu ztvárňuje designovou myšlenku sjednocení plochy podlahy, stěn a stropu. Z tohoto důvodu byla povrchová úprava akustických obkladů zpracována ve zcela netradičním páskovém kladení dubové dýhy imitujícím podlahu v provedení průmyslové mozaiky. Optimální doba dozvuku zastupitelského sálu se v oblasti řečového pásma pohybuje kolem 0,7 sekund, což lze považovat za ideální z hlediska srozumitelnosti mluveného slova. Projekt prostorové akustiky a realizaci akustických úprav realizovala společnost AVETON s. r. o.

Pozn.: Pro zasedací místnosti, hovorny a zastupitelský sál neexistuje v české legislativě striktní předpis stanovující optimální dobu dozvuku. Jako vhodný ekvivalent lze použít předpis pro posluchárny, které mají obdobné nároky na srozumitelnost mluveného slova.

Z podkladů Jakuba Straky, Atelier bod architekti s. r. o.