Nenávratný zánik památky odvrácen na poslední chvíli. Statika památkově chráněného objektu rychty a návrhy na obnovu

Jižní fasáda – původní stav (nejvyšší fasáda na objektu) Jižní fasáda – původní stav (nejvyšší fasáda na objektu)

Předmětem tohoto článku je zpráva – statické zhodnocení památkově chráněného objektu (Rodinný dům v Karlovicích č.p. 280 – bývalá rychta) na základě místního šetření ze 26. listopadu 2017 – vizuální prohlídka s nedestruktivními mechanickými testy. Jsou postupně uvedeny jednotlivé části této kulturní památky nacházející se pod Pradědem v pohoří Jeseníky, jejich stav, možné příčiny poškození a doporučení pro další opatření, která by měla být na objektu prováděna.

Barokní dvojpodlažní objekt s kamennými sklepy a částečně obytným podkrovím má půdorys ve tvaru L – na severní straně jsou znatelné pozůstatky hospodářské části. Střecha je mansardová, krytina břidlicová, místy dřevěný šindel. Památkový katalog uvádí rok výstavby objektu 1745. Objekt byl v okamžiku statického posudku v havarijním stavu a dlouhodobě neudržován.

STAVEBNĚ‑TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

Na základě vizuální prohlídky, nedestruktivních mechanických testů a pořízené fotodokumentace jsou dále rozepsány zjištěné skutečnosti.

Objekt má několik staticky významných či závažných poruch, které jsou společně provázány a jejich propojení způsobilo havarijní stav budovy. Tato místa jsou podrobně popsána dále u jednotlivých částí objektu.

Pozemek

Objekt je umístěn ve svahu, který není udržován a má přirozené odvodnění. Díky neudržovanému porostu je zajištěna stabilita svahu pomocí kořenů rostlin a křovin, které zabraňují erozi zeminy při přívalových deštích. Na severní straně se nachází obrysy kamenné hospodářské budovy, která náležela k rychtě. Její stav byl vyhodnocen jako zřícenina. Zarostlá střecha s původní břidlicovou krytinou je nebezpečná pro pohyb osob. Celý objekt je prorostlý zelení, obvodové zdivo není soudržné a stropy/střechy jsou z části úplně propadlé. (P1)

Klenby jsou nesoudržné a hrozí jim zřícení, zdivo je rozvolněné. Na rozhraní kamenné zříceniny a objektu domu (severní strana) je místo, kde dochází k vyšší koncentraci vody a došlo zde pravděpodobně ke změně základových poměrů. (P2)

Svahy na severní straně jsou stabilní stejně jako ty na západní straně.

Poznámky – doporučení:
P1: Pro pohyb v části zříceniny hospodářské stavby je doporučeno odstranit zbytky střešní konstrukce a vytvořit si stabilní pochozí plochy, které dovolí pohyb kolem objektu při údržbě a rekonstrukci. Taktéž se doporučuje zajistit rozvolněné zdivo a stropy, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a dalšímu poškození okolí.

P2: Místo je vhodné vykácet a vyčistit, aby bylo možno zjistit podrobněji základové poměry. Odvodnění této části lze provést jednoduchým svahováním, drenáží a prostupem pro odvod vody zeminou – štěrková vrstva, drenážní trubka.

Spodní stavba

Objekt má kamenný základ, podlaha je hliněná. Některé omítky jsou zachovány. Mezi základovými zdmi jsou vybudovány sklepní prostory, jež jsou přístupny z exteriéru (východní strana) a interiéru. Jsou od sebe vzájemně odděleny a zaklenuty valenými klenbami s výsečemi. Ve sklepech nebyly zjištěny stopy po nadměrném zatékání a dlouhodobém zadržování vody v prostoru.

Vnitřní zbylé omítky nejsou nadměrně promočené, nemají vykreslené „vodní mapy“ a ani vrstvy mechu. Jsou přiměřeně vlhké a voda ze sklepních prostor je pravděpodobně odváděna propustnými kamennými základy. Vnější omítky jsou zvětralé, částečně zcela chybí. Jejich stav odpovídá podmínkám, ve kterých objekt byl „udržován“. Základová konstrukce a sklepy nejsou vystavěny pod úrovní terénu, spodní stavba je jednostranně zapuštěna. Kamenné zdivo je konzistentní, není porušeno tření a jednotlivé prvky nejsou prasklé. Únosnost kamene nebyla vyčerpána. Kamenný sokl je na jižní straně tvarován jako opěrná stěna. Zde bylo zjištěno místo, kde jsou lokálně uvolněny drobnější kameny. (P3)

Pravděpodobnou příčinou jsou klimatické podmínky a vodní eroze – dešťová voda stékající lokálně v jednom místě na stěně. Na stěně objektu jsou také letité porosty popínavé a náletové zeleně, která nepříznivě ovlivňuje vlhkostní a pevnostní podmínky zdiva spodní i horní stavby. (P4)

Na severní straně u ruiny hospodářské části je lokálně prolomená základová stěna. Došlo k propadu (a stále dochází) svislým směrem. Příčina lokálního propadu není zcela jasná. (P5)

V této části je viditelný obrys otvoru či klenby, který byl staticky porušen. K tomuto mohlo dojít nešetrnou demolicí či odstraněním nějaké části nosné konstrukce, která se tam nacházela (propojení s hospodářskou částí, výklenek, překlad) v kombinaci se změnou vodních poměrů v zemině. Trhlina a sedání se jeví stále jako aktivní. Kameny jsou prozatím neporušeny lomem, jejich pevnost je prozatím dostatečná a soudržnost zajišťuje tření společně s váhou horní stavby. Horní stavba však není svázána pozedními věnci ani funkčními stropy či krovem a její stabilita je diskutabilní, neurčitá. Při pohledu ze severního svahu na severní stěnu se toto místo nachází směrem vpravo k rohu. Na stejné stěně zrcadlově je v levém rohu stěny malá klenba, která se propadá obdobným způsobem, jako na opačné straně. Navazující stěny hospodářské části jsou nestabilní a nesoudržné. U severní stěny dochází k většímu podmáčení základové půdy, jež může mít vliv na rychlejší sedání základové konstrukce. Dynamické zatížení od propadu způsobilo pravděpodobně v zemině nové stlačení na již proběhlé konsolidaci a upravilo základové poměry i směry toku podzemních vod. (P6)

Poznámky – doporučení
P3:
Celá spodní stavba musí být vizuálně a jemně mechanicky zkontrolována a uvolněné kameny zajištěny. To lze provést vyklínováním a případným zpevněním – obetonováním. Odstranění zvětralých a nesoudržných omítek pomůže k nalezení dalších možných míst s tímto problémem.

P4: Je nutné odstranit porosty zdiva, aby nedocházelo k uchycování kořenů ve spárách. Kořeny a výhony způsobují trhliny a mění vlhkostní parametry stěn.

P5: Toto místo je třeba zpevnit dozděním kameny z hospodářské části a po řádném vyklínování dobetonovat vysokopevnostním betonem. Před těmito zásahy musí být stěna lokálně podepřena a zajištěna.

P6: Po vyčištění a zajištění odvodnění tohoto místa je doporučeno provést sondy pro zjištění stavu zeminy. Zpevnění základu a zeminy by mělo probíhat ideálně souběžně. V nejhorším případě je potřeba zajistit vyklínování a zpevnění stěny a poté zajistit úpravu základové půdy vhodným způsobem – výměna, odvodnění, injektáže.

Horní stavba

Konstrukce horní stavby je viditelně rozvolněná v horizontálním směru – její prostorová tuhost je vyčerpána. Nosné zdivo (cihly plné) má otevřené svislé spáry, spárové trhliny a je nakloněno z roviny. Střešní konstrukce je místy zcela otevřená a do objektu zatéká. Výplně otvorů jsou nefunkční, může docházet k přetlaku či podtlaku v objektu vlivem větru. Nefunkční a místy zcela chybějící omítky nechrání zdivo před povětrnostními podmínkami. Lokálně je zdivo oslabeno odlomením zvětralých cihel.

Horní stavba není komplexně prostorově tuhá a stále dochází k jejím posunům. Trhliny jsou způsobeny poruchou stavby a je lokálně téměř vyčerpána pevnost materiálu. Objekt je staticky ne zcela funkční a bez řádného ztužení a oprav dojde pravděpodobně při lokálním vyčerpání únosnosti a tuhosti k masivnímu zřícení a havárii objektu. Vzhledem k závažnosti poškození, tvaru a umístění trhlin, vybočení stěn a vyčerpané tuhosti stropních konstrukcí, může způsobit lokální havárie řetězový efekt. Pokud by došlo k těmto událostem, objekt bude poškozen již nenávratně. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je doporučeno co nejrychleji začít se sanačními pracemi a zajištěním objektu, aby nedocházelo k ohrožení života osob, majetku a zániku památkově chráněné stavby.

Obvodové zdivo

Nosná obvodová konstrukce je z plných cihel, tloušťka nebyla zjišťována. Fasáda je pokryta zbytky zvětralých omítek, náletovou zelení a mechem. Severní stěna má oslabenou tloušťku vlivem klimatických vlivů – odpadnutí zvětralých cihel. Životnost zdiva na severní straně je diskutabilní. Pro větší přesnost by musela být provedena šetrná mechanická sonda. Uložení cihel na kamenný základ je vesměs rovinné a tuhé. Lokálně jsou významně poškozeny některá místa, které je nutné stabilizovat. Jedná se především o místo propadlé základové konstrukce na severní stěně. (P7)

Na západní stěně je významná staticky závažná trhlina, která vznikla pravděpodobně v návaznosti na pokles základu a nefunkční vazbu krovu a stropních konstrukcí. Došlo k vyčerpání spárové únosnosti, soudržnosti a stěna se utrhla v místě nejmenší tuhosti kolem okenního otvoru. Chybějící příčné vazby v úrovni jednotlivých podlaží způsobují odklánění stěny od objektu ven. Trhlina je hodnocena jako aktivní. Bez řádného zajištění a stažení objektu dojde pravděpodobně k utržení stěny. (P8)

Cihelné klenby nad otvory v západní stěně jsou vlivem trhliny porušeny a hrozí jejich zborcení. V interiéru lze vidět spárové rozestupy a trhliny v jednotlivých místnostech, které jsou lokální. Stropní konstrukce má vyčerpanou funkci horizontálního ztužení a je nutno objekt po celé výšce stáhnout táhly v každé úrovni podlaží včetně střešní konstrukce. Vnitřní omítky částečně chybí zcela (mechanicky odstraněny), někde jsou zachovány. Na vnitřních stěnách jsou zdivo a omítky napadeny dřevokaznými houbami (dřevomorkou). (P9)

Zděné překlady nad okny musí být překontrolovány a vyklínovány.

Poznámky – doporučení:
P7:
Po zpevnění základu bude v úrovni uložení cihelného zdiva na základový práh provedeno lokální ztužení a stažení objektu ocelovými táhly.

P8: Stěnu je nutno stabilizovat příčně rozepřením do svahu a po zpevnění základové stěny zajistit její příčné stažení a propojení se stabilní částí objektu.

P9: V rámci sanačních prací musí být ošetřeno i zdivo, které je v přímé návaznosti na ztrouchnivělé trámy a překontrolovat také blízké okolí.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce v přízemí jsou z části tvořeny cihelnými klenbami (křížová klenba a valená klenba), které mají rozevřené spáry. Není zajištěna dostatečná únosnost spárové výplně a lokálně jsou cihly uvolněny. (P10)

Dřevěné trámové stropy jsou v havarijním stavu, čemuž napomohla také destrukce krovu. Zatékání do objektu je napříč podlažím až do spodní úrovně objektu. Podhledy jsou promáčené, nadměrně deformované, místy zcela odpadnuté, kousky nosných trámů jsou uvolněny (uhnutím, vypadnutím) ze svých pozic a leží na podlaze. (P11)

Stropní i podlahová konstrukce je napadena dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami v pokročilém stádiu. Hniloba stropní konstrukce je bílá i hnědá, místy lze vidět poslední fázi hniloby – kostkovitý rozpad dřeva. (P12)

Na podlahách se nachází zaplachtování či zakrytí neprodyšnými vrstvami (PVC folie), které způsobuje zadržování vodních par a nadměrnou vlhkost. Tímto přispívá k další degradaci dřevěných stropů a podlah. (P13)

Poznámky – doporučení
P10:
Doporučuje se překontrolování všech stropních kleneb a zafixování uvolněných částí vyklínováním, zpevněním, doplněním maltoviny a řádným vyspárováním.

P11: Pro bezpečný pohyb v objektu při rekonstrukci a sanaci je doporučeno odstranit zbytky podhledů. Při zavadění u přenosu materiálu pro rekonstrukci by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob.

P12: Únosnost stropní konstrukce je diskutabilní. Je doporučeno odstranit části shnilé podlahy, desky a podhledy, také neúnosné a vyhnilé trámy a vytvořit novou provizorní konstrukci pro bezpečné přemísťování v objektu – především pro dopravu a manipulaci s materiálem. Nadměrné lokální zatížení může vyvolat propad.

P13: Je nutné „otevřít“ všechny povrchy podlah, aby bylo možné proudění vzduchu a odvádění vlhkosti z podlah. Uzavření dřevěné podlahy pod neprodyšnou vrstvu v takových klimatických podmínkách způsobuje téměř vždy hnilobu.

Střešní konstrukce

Krov je zhotoven jako stojatá stolice s hambálkem, tvar střechy je mansardový s polovalbami na průčelí objektu. Na jižní straně je zachována funkce krokví a pozednice, také vaznice a vzpěry. Dřevo zde nemá plnou únosnost, ale není poškozeno nadměrnou hnilobou. Vzhledem k vysoké vlhkosti v půdních prostorech je zde přítomen dřevokazný hmyz. Krov momentálně z převážné části neplní vůbec svou statickou funkci a k větší havárii nedošlo kvůli včasnému podepření konstrukce dodatečnými trámy. Téměř celá severní strana je lokálně propadlá, chybí část střešní krytiny a hlavní nosné prvky – vaznice, sloupky, vzpěry. Tyto jsou buď uhnilé, přerušené, nebo upadlé do půdního prostoru. Téměř všechny hlavní vazné trámy v této části jsou přerušeny, taktéž chybí kleštiny a hambálky. Krov je značně nestabilní a jakákoliv manipulace a pohyb v tomto prostoru je nebezpečný. Pokud nebude v co nejkratší době podchycena střešní konstrukce, nahrazeny zcela chybějící prvky a zajištěna tuhost a funkce krovu, hrozí zřícení, které bude mít díky prohnilým stropním konstrukcím velké následky (řetězový efekt). (P14)

Původní dřevěná šindelová krytina je zachována už pouze jen na jižní části, zbylá část je nahrazena břidlicovou. Nosná konstrukce krovu nebyla navržena na těžkou krytinu, prvky byly přetíženy. Dochází k neustálému zatékání do objektu, jehož vliv je viditelný o několik podlaží níže. (P15)

Střecha je lokálně zaplachtována v místě propadu nosné konstrukce.

Poznámka – doporučení:
P14:
Půdní prostor musí být neprodleně vyčištěn a konstrukce, které jsou nezajištěny, volně visící, převislé a utržené, musí být zajištěny. Chybějící části krovu musí být nahrazeny tak, aby plnil svou statickou funkci a byl bezpečný.

P15: Všechny otvory, kde chybí střešní krytina, musí být lokálně opraveny, zakryty. Je nutné zamezit jakémukoliv dalšímu pronikání vody do objektu.

Nenosné a další konstrukce

Vnitřní vřetenové schodiště je z části kamenné, dále dřevěné. Dřevěné stupně jsou uhnilé, prolomené a popraskané. Pohyb po něm je nebezpečný, schodiště je v havarijním stavu. Pro bezpečné užívání je nutné vybudovat provizorní schodiště, nebo nahradit nefunkční části tak, aby nedošlo k propadu a ohrožení osob. Okna jsou dvojkřídlá, kastlíková, členěná do osmi tabulek. Výplně otvorů jsou převážně zachovalé, rámy oken i sklo. Je nutné zajistit okenní křídla proti samovolnému pohybu, aby se eliminovaly škody. Otevřená okna způsobují přídavné zatížení tlaky při větrném počasí, otevřenými okny také do objektu prší. Dřevěné podlahy jsou z různých druhů dřeva. Jsou překryty místy fóliemi, napadeny dřevokaznými houbami a hmyzem, někde zcela uhnilé (různá stádia hniloby) a propadlé. Komíny jsou v havarijním stavu a jejich vrchní část by měla být rozebrána a zpevněna.

TUHOST A STABILITA OBJEKTU

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že i přes (prozatím) dostatečnou tuhost základové konstrukce, která po zpevnění lokálních míst bude obnovena, je objekt nestabilní a jeho prostorová tuhost je vyčerpána. V předešlých letech bylo provedeno několik prohlídek a posouzení. Výsledky měření trhlin a rozestupů označují trhliny jako „Aktivní“. Mohu vyhodnotit, že je to tak i nadále. Stavba se lokálně dostává do nestabilního stavu (utržení rohu severní stěny) a nelze přesně říci, jak dlouho v tomto stavu vydrží. Je jasné, že dodatečné včasné provizorní podepření střešní konstrukce oddálilo zcela jistě poměrně závažnou havárii, která by měla významné následky.

Pokud má být objekt zachován, je nutné jej co nejdříve stabilizovat. Stabilizace zde bude provedena kombinací metod celkového stažení ocelovými táhly, stehování zdiva, spárových kleštin, lokálních injektáží, obnovy stropů, zpevnění zeminy. Přesné určení a postupy se vyhodnotí před začátkem sanačních prací podle výsledků podrobných průzkumů.

ARCHITEKTONICKÉ A HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Zajímavé objektu je použití kombinací stropních konstrukcí valených a křížových kleneb s trámovými stropy. V obvodovém zdivu lze nalézt niky (původní i zazděné), které byly využívány k umísťování náboženských symbolů. V pokojích s plochými stropy lze nalézt štukové římsy a fabiony. Vnější kordonová římsa je poměrně zachovalá na východní a jižní části. Obloukové střešní vikýře v provedení „volské oko“ lze vidět už jen na jižní části střechy, kde je původní dřevěná krytina. Na severní straně je možné vidět jeden obrys vikýře doplněný břidlicovou krytinou.

Objekt, jeho tvar a členění je významnou památkou. Některé z jeho přilehlých částí již nejsou zachovány, zejména hospodářská část. Historické prameny udávají, že se usedlost karlovické rychty skládala také ze dvora, stájí, stodol, šenku a zahrad, luk včetně orné půdy. Z původního zařízení nezbylo nic, co je uvedeno v inventářích. Po odsunu původního obyvatelstva v poválečném období již objekt nenabyl dřívějšího významu a sloužil pouze k účelům bydlení.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ

Objekt je v havarijním stavu, lokálně již došlo k několika haváriím částí nosných konstrukcí. Byla vyčerpána únosnost i použitelnost některých konstrukcí a materiálu. Časové období, ve kterém lze konstrukci udržet v tomto stavu, není možné určit. Stavba je znehodnocena krom zanedbané údržby také vlivem neodborně provedených stavebních zásahů v objektu a jeho okolí. Bez okamžitého započetí sanačních prací hrozí lokální zřícení objektu a jeho následná celková havárie. Tento stav by byl již nenávratný a v tomto případě je objekt odsouzen k zániku i jako kulturní památka.

Sanační a rekonstrukční práce musí být provedeny v souladu s platnými normami, vyhláškami a případné výjimky nesmí ohrozit zdraví a život osob, poškození majetku a kulturní památky. Při provádění je vhodné využít firmy se zkušenostmi v tomto oboru. Průběh prací a zjištěných dalších skutečností musí být evidován (stavební deník), na místě bude zajištěn odborný dozor a musí být dodržována bezpečnost při práci. Postupně by měla být zhotovována dokumentace objektu.

V současné době probíhají intenzivní sanační a rekonstrukční práce podle všech doporučení, které byly nastíněny ve zprávě. Na obnově rychty se aktuálně podílí specializovaná rekonstrukční firma a skupina dobrovolníků hnutí DUHA Jeseníky – vlastník rychty.

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D.
Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb