Jak předcházet vzniku tepelných mostů?

publikováno:
autor:

Příčiny vzniku tepelných mostů mohou být různé. Vždy ale mají stejné důsledky v podobě tepelných ztrát. Zjistěte, jak můžete zabránit jejich vzniku.

Tepelné mosty jsou místa, kde dochází k nekontrolovaným únikům tepla z budovy. Nejčastěji tepelné mosty vznikají v místech spojů různých stavebních konstrukcí a styku různých materiálů. Ke konstrukcím, které jsou nejvíce náchylné na vznik tohoto jevu, patří obvodové zdi. Příčinou výskytu tepelných mostů je nejčastěji použití různých materiálů nebo konstrukční chyby. Je vhodné si uvědomit, že i když tepelné mosty nelze odstranit úplně, je vhodné usilovat o jejich minimalizaci v budově.

Přestože tepelné mosty mají poměrně malou plochu, procentuálně jimi uniká mnohem více tepla než např. přes celou plochu konstrukce. Podle odhadů zvětšují spotřebu  elektrické energie až o 50 kWh/m2 rok. Proč k tomu dochází?

Oproti jiným součástem budovy se tepelné mosty vyznačují vyšší tepelnou vodivostí. Při nízké venkovní teplotě dochází k bodovému ochlazení obvodových konstrukcí. V důsledku toho se v těchto místech nejčastěji kondenzuje vodní pára, izolační a konstrukční materiál vlhne a dochází zde ke tvorbě plísní. Nesmíme také zapomenout na velké ztráty tepelné energie.

Druhy tepelných mostů

Tepelné mosty. ALUPROFGeometrické mosty vznikají tehdy, když se velikost venkovní plochy konstrukce liší od velikost vnitřní plochy konstrukce. K tomu dochází např. na rozích budov, kde plocha odevzdávání tepla je větší než plocha jeho dodávky. V těchto místech vznikají tepelné mosty neustále.  

Konstrukční tepelné mosty se vyskytují v místech styku konstrukcí z různých materiálů, např. zeď je vyzděna z keramických tvarovek a překlad je proveden z mnohem studenějšího železobetonu. Tepelné mosty také vznikají v místech přerušení nebo ztenčení izolační vrstvy stavby.

Bodové tepelné mosty vznikají na okrajích okenních a dveřních otvorů a někdy také v místě styku balkonové železobetonové desky se zdí. K jejich vzniku dochází také v místech perforace tepelné izolace spojovacím materiálem s vysokou tepelnou vodivostí (mnohem vyšší než u zateplovacího materiálu).

Rozlišujeme ještě liniové mosty, které vznikají tehdy, když na nějakém místě chybí tepelná izolace, když je izolace tenčí nebo je z materiálu s nevyhovujícími tepelně izolačními parametry. Nejčastější příčinou výskytu mostů tohoto typu je vadné provedení stavebních prací.

Tepelné mosty. ALUPROF

Způsoby, jak zabránit vzniku tepelných mostů

Na omezování tepelných mostů je nutné myslet již ve fázi projektování stavby. K provedení první vrstvy stavebních konstrukcí je vhodné použít materiály s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi. Díky tomu se zmenší tepelný most na styku základové a obvodové konstrukce. Pokud bude první řada zdi vyzděna z tvarovek s nižším koeficientem tepelné vodivosti než u dalších řad, sníží se tím vliv liniového mostu v místě styku podlahy, základů a obvodové zdi. 

„Tepelné mosty se velmi často objevují také v místech montáže oken a dveří. Příčinou je nevyhovující izolace styku otvorové výplně s povrchem zdi. Ztrátám tepla v tomto místě lze zamezit použitím tzv. předsazeně nebo vrstvené montáže. U tohoto způsobu montáže se prostor mezi zárubní a stěnou vyplňuje polyuretanovou pěnou,“

uvádí Tomáš Buček, project business manager společnosti Aluprof System Czech s.r.o.

Tepelné mosty. ALUPROFPolyuretanová pěna se také zevnitř budovy zajišťuje parotěsnou páskou. Díky tomu do izolační vrstvy neproniká vlhkost vznikající v místnostech. Zvenčí se pak lepí tzv. paropropustná páska, která umožňuje, aby vlhkost unikala ven z konstrukce, a také chrání před vnějšími vlivy.

Kromě správně provedené montáže je velmi důležitá také volba energeticky úsporných oken a dveří, které snižují tepelné ztráty budovy. Za pozornost určitě stojí systémy oken a dveří Aluprof MB-104 PASSIVE a Aluprof MB-70. Díky výjimečně nízké hodnotě součinitele prostupu tepla a nejvyšším parametrům tepelné izolace jsou vhodné pro energeticky úsporné, ekologické a pasivní stavby.

Let’s build a better future

Bohužel neexistuje žádný způsob, jak vzniku tepelných mostů zcela zabránit. Naštěstí jejich množství lze podstatně snížit. K nejdůležitějším způsobům patří: správně zpracovaný stavební projekt, volba vhodných materiálů a péče o kvalitu konečného efektu. Celkovou energetickou bilanci lze také zlepšit pomocí energeticky úsporných výplní otvorů.

Jednoduchým způsobem, jak snížit náklady na vytápění, zvýšit komfort a zlepšit podmínky užívání stavby, je zajištění kvalitní izolace všech obvodových konstrukcí a odstranění většiny tepelných mostů.

Článek sponzorovaný společností Aluprof

Související články