Zajištění stabilní teploty a vlhkosti v halách a skladovacích prostorách

Pohled na průmyslový areál Pohled na průmyslový areál

Společnost Ekoreex Praha působí na trhu v oblasti TZB šest let. Jsme rozrůstající se firma s vysokým důrazem na kvalitu služby nabízenou zákazníkům, jejichž požadavky převádíme do realizace. Již několik let se zabýváme vytápěním budov a vstupujeme do projektů, ve kterých hledáme úspory a doplňujeme je moderními technologiemi. Jako zásadní vnímáme fakt, že uvádění nových technologií v našem oboru je vždy spojeno s vyššími pořizovacími náklady, což použití mnohdy skvělých technických a úsporných řešení nepřipravuje lehkou cestu k zákazníkovi. Snižování energetické náročnosti budov, zejména pak hal a skladovacích prostor, se u velké části klientů stále ještě potýká s nákladovou bariérou.

Problematika provozování klimaticky stabilních prostředí hal a skladů je často skloňovaná tématika. Vývoj technického vybavení, technologií IT a odvaha inženýrů tuto problematiku stále posunuje dopředu.

Jedním z takto vzniklých progresivních řešení je vytápění a chlazení prostor vzdušninou s udržením stabilní teploty a vlhkosti. Jedná se o známou metodu, kterou realizační tým firmy Ekoreex Praha pozvedl na vyšší „level“ a využívá pro vytápění hal.

ŘEŠENÍ EKOREEX PRAHA

Velkou výhodou řešení Ekoreex Praha je použití sestav z běžně dostupných technologických celků. Zušlechtění otopné vzdušniny je prováděno v sestavných VZT jednotkách. Vybavenost jednotek, i za podmínky dosažení vysoce přesných hodnot teploty a vlhkosti, je standardní. Odpadá tedy nutnost nasazení speciálních komponent nebo jednotek přesných klimatizací.

Procesní řízení těchto celků funguje na platformě nadřazených systémů. Systém řízení, vyvinutý sesterskou firmou Digibro, plně respektuje autonomitu jednotlivých částí technologických sestav. Vývoj vlastního software typu SCADA, aplikovaného pod obchodní značkou ScaDI, nyní umožňuje široké použití napříč celým spektrem řídících procesů. Systém ScaDI, na rozdíl od ostatních konkurenčních systémů, umožňuje nezávislé propojení podřízeného systému bez nutnosti pevné internetové přípojky, a je tedy možné ho využít i v mobilních aplikacích. Dále obsahuje velké množství funkcí s důrazem na vizualizaci, energetický management, interní komunikátor pro servisní organizace, možnost ukládání servisních dokumentů, plánů, revizí či jiných potřebných dat souvisejících s konkrétním objektem či zařízením.

Ale přenesme se trochu do historie…

VYTÁPĚNÍ BUDOV V PRŮMYSLOVÉM AREÁLU Q PARK MĚŠICE

Základem pro rozvoj této metodiky byl požadavek investora Q Park Měšice na dodávku spolehlivého a provozně nenáročného systému vytápění rekonstruovaných objektů areálu. V roce 2014 začaly společnosti Ekoreex Praha a TC ing (řízení staveb) spolupracovat s majiteli průmyslového areálu v Měšicích na jeho revitalizaci. Investice byla rozdělena pro výstavbu nových objektů a rekonstrukce stávajících budov.

Díky pozitivnímu vztahu majitelů areálu k umění se naskytla příležitost vybudovat zde i vysoce specializované objekty pro skladování uměleckých děl. Vybrané objekty by se měly přeměnit na skladové haly pro umělecká díla – depozitáře. Společnost Ekoreex Praha byla v této souvislosti oslovena na realizaci technologií vytápění, chlazení a větrání rekonstruovaných budov.

Vytápění tří objektů depozitáře

Prvním objektem byla stará třípatrová administrativní budova o rozloze cca 1 500 m2. Objekt byl kompletně přestavěn. Byla zazděna všechna okna, kompletně rekonstruovaná podlaha, doplněny izolace. Nejvýznamnější změnou bylo vybavení budovy moderní technologií podle původního projektu externího projektanta, která měla zajišťovat jak požadovanou kvalitu vzduchu ve skladovém prostoru, tak bezpečnost pro skladovaná umělecká díla. Bezpečnost objektu vycházela z požadavků klienta (ve třídě bezpečnosti BT3) a vše bylo ještě doplněno o speciální elektronický požární systém, který pomocí interaktivního multisenzoru nasává a analyzuje vzduch, a tím lze detekovat potenciální požár mnohem efektivněji.

Požadavky na stálost prostředí depozitářů byly náročné. Každý depozitář musí mít zajištěnou přesnou teplotu a vlhkost, což v tomto případě znamenalo teplotu 19 °C ± 1 °C a vlhkost 50 % ± 5 %. Tyto parametry měly být dosaženy pomocí jednotek přesné klimatizace, které jsou napojeny na venkovní hlavní vzduchotechnickou jednotku, zdroj chladu a celý systém je doplněn o parní generátory. Z důvodu ochrany skladovaných uměleckých děl musela být veškerá technologická zařízení umístěna mimo skladové prostory. Důvodem je eliminace zaplavení prostor. Zároveň muselo být zajištěno, aby ve skladovaných prostorách po uzamčení a po aktivaci bezpečnostního systému nezůstalo v provozu žádné elektrické zařízení.

Po spuštění systému se provoz potýkal s velkým množstvím nepřesností a poruch. Postupně se začalo prokazovat, že projektované řešení je velmi náročné na provozování a vyžaduje stálou obsluhu.

Firma Ekoreex Praha proto navrhla úpravy řešení. Jedna se týkala zásahu do technologií, např. oddělením zdroje chladu a tepla, čímž bylo zrušeno nespolehlivé 120kW reverzibilní tepelné čerpadlo „renomovaného“ výrobce. Došlo taktéž k přeprogramování řídicích procesů.

Následné osazení nového monofunkčního tepelného čerpadla typu Chiller, trvalé propojení na areálový rozvod otopné vody z centrální kotelny, doplnění čerpadlových sestav a nezanedbatelný zásah do jednotek přesných klimatizací, byl velmi odvážný postup, který by nebyl možný bez 100% důvěry investora. Výsledkem je stabilní prostředí ve všech částech haly a v předepsaných odchylkách, které je schopno reagovat na změny v souvislosti s vnějšími vlivy.

Stejná teplota v každém místě haly

Druhým objektem byla stará skladová hala s plochou 2 100 ma s výškou sedm metrů. V tomto objektu byla výzvou právě výška, která nebyla jednoduchou záležitostí pro zajištění přísných parametrů kvality vzduchu. I tento objekt musel splňovat veškeré bezpečnostní a technické parametry. Způsob zabezpečení byl stejný jako u prvního objektu, ale způsob vytápění (hlavně zajištění přesné teploty a vlhkosti) byl odlišný. Požadavek klienta byl, aby byla využita celá skladová plocha haly ke skladování, což znamenalo instalaci veškerých zařízení v exteriéru. Pro zajištění požadovaných parametrů byly použity venkovní vzduchotechnické jednotky s průtokem vzdušniny celkově nad 20 000 m3 a zdroje chladu o výkonu 150 kW. Pokrytí vlhkostních deficitů zajišťují parní generátory.

Tato hala je rozdělena do třech na sobě nezávislých skladů s výškou až sedm metrů. Požadavek klienta byl, aby v každé části skladu byla dosažena hodnota teploty 19 °C ± 1 °C a vlhkost 50 % ± 5 %. Rozprostření vzdušniny, resp. jeho vnitrohalová distribuce je zajištěna sekundárním rozvodem vzduchotechniky. To znamenalo instalovat potrubní ventilátory a anemostaty, které vzduch rozpohybují. I v této hale nebylo možné mít jakékoliv elektrické zařízení pod proudem v době, kdy je sklad uzamčen a bez dozoru personálu. Proto byly použity ventilátory s vysokým krytím do výbušného prostředí. V rámci snížení energetické náročnosti provozu byla střecha budovy doplněna o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kW.

Technologické vybavení vyprojektované v rámci holdingu Ekoreex a realizované firmou Ekoreex Praha fungovalo „na první zapojení“. Realizační tým Ekoreex Praha vycházel ze zkušeností získaných z minulých aplikací a dílo jsme přivedli na svět s přidanou hodnotou procesu – „od projektu po realizaci“.

Hala 10 – vše řeší a řídí vlastní software ScaDI

Třetí realizovaná hala je rozlohou 910 m2 nejmenší. Světlá výška činí 4,2 metru, což je pro udržení stálého klimatu velmi příznivé, protože není potřeba sekundárního rozvodu vzduchu. Při projektování propojení větracích jednotek se samotnou budovou bylo přistoupeno k dalším úsporám v pořizovacích nákladech. Venkovní potrubí z pozinkovaného plechu není opatřeno tradiční tepelnou izolací a opláštěním. Tato nemalá finanční úspora nemá negativní vliv na proud vzdušniny, a ani při extrémních výkyvech klimatických teplot nezaznamenáváme reakci vnitřního prostředí na takto upravené venkovní rozvody.

Uspořádání technologického vybavení pro tuto halu je standardní řízené ScaDI.

ZÁVĚR – ŘEŠENÍ I PRO DATOVÁ CENTRA

Popsané provozy hal depozitů umění jsou náročné na udržení stability klimatu. Proto je předkládáme jako referenční projekty. Vhodnost použití systémů vytápění Ekoreex Praha je pro široké spektrum aplikací. Haly budou i v budoucnu vyžadovat ošetření pracovního prostředí a zejména stabilitu klimatu, která je zárukou minimalizování nákladů na energie. Naše aplikace tuto problematiku řeší ekonomicky a efektivně. Aplikace Ekoreex Praha jsou vhodné také pro odvod tepelné zátěže u provozů s vysokým tepelným ziskem, například datových sálů, skladů, balíren, nebo nepřetržité provozy.

Na uvedeném projektu jsme spolupracovali s firmou TC ing, zabývající se řízením staveb a rekonstrukcemi. Naše společná a mnohdy odvážná progresivní řešení mají značný vliv na realizace kvalitních staveb.

Zvláštní poděkování patří společnosti Q park Měšice, investorovi referenční aplikace vytápění hal Ekoreex Praha.

Vít Srba DiS.
Ekoreex Praha s. r. o.