Posuzování stavebních výrobků

Ilustrační foto Ilustrační foto

Posuzování stavebních výrobků vychází ze zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon vysvětluje mimo jiné základní pojmy, jako jsou např. výrobce, distributor, dovozce, uvedení výrobku na trh, uvedení výrobku do provozu, dále vyjmenovává technické předpisy a normy včetně způsobu jejich tvorby a vydávání (právní předpisy, české technické normy, evropské technické normy). Rovněž vysvětluje a popisuje termíny jako certifikace, autorizace, notifikace, posuzování shody a další.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE A POJMY

Stavební výrobek – každý výrobek nebo sestava určená pro trvale zabudování do stavby. Stanovený stavební výrobek – každý výrobek nebo sestava určená pro trvale zabudování do stavby, který svými vlastnostmi může ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, kterými jsou:

 1. Mechanická odolnost a stabilita
 2. Požární bezpečnost
 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání
 5. Ochrana proti hluku
 6. Úspora energie a tepla
 7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

2. POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Při posuzování shody stanovených stavebních výrobků se postupuje podle:

 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (zkráceně nařízení CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh – zjednodušeně „evropský postup posuzování“.
 • Nařízení vlády 163/2002 (v platném znění), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky – zjednodušeně „národní postup posuzování“.

3. EVROPSKÝ POSTUP POSUZOVÁNÍ (POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ)

Dle nařízení CPR jsou systémy (způsoby) prokazování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků následující:

3.1. Systém 1+, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce musí:

 • zavést, provozovat a udržovat systém řízení výroby v místě výroby v rozsahu požadovaném technickou specifikací,
 • v pravidelných intervalech, stanovených technickou specifikací, provádět zkoušky určených vlastností výrobků na základě zpracovaného plánu zkoušek.

Oznámený subjekt (notifikovaná osoba – certifikační orgán) provádí:

 • zkoušky typu výrobku (včetně odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (hEN, ETA),
 • počáteční inspekci a posouzení systému řízení výroby ve výrobním závodě (v místě výroby) průběžný dozor v rozsahu prověřovacích zkoušek vzorků výrobku a posouzení systému řízení výroby.

Výstupem z posuzování je Osvědčení o stálosti vlastností (Certificate of constancy of performance).

3.2. Systém 1, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce musí:

 • zavést, provozovat a udržovat systém řízení výroby v místě výroby v rozsahu požadovaném technickou specifikací,
 • v pravidelných intervalech, stanovených technickou specifikací, provádět zkoušky určených vlastností výrobků na základě zpracovaného plánu zkoušek.

Oznámený subjekt provádí:

 • zkoušky typu výrobku (včetně odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (hEN, ETA),
 • počáteční inspekci a posouzení systému řízení výroby ve výrobním závodě (v místě výroby),
 • průběžný dozor v rozsahu posouzení systému řízení výroby.

Výstupem z posuzování je Osvědčení o stálosti vlastností (Certificate of constancy of performance).

3.3. Systém 2+, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce musí:

 • provést, nebo nechat provést zkoušky typu výrobku (včetně odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (hEN, ETA),
 • zavést, provozovat a udržovat systém řízení výroby v místě výroby v rozsahu požadovaném technickou specifikací,
 • v pravidelných intervalech, stanovených technickou specifikací, provádět zkoušky určených vlastností výrobků na základě zpracovaného plánu zkoušek.

Oznámený subjekt provádí:

 • počáteční inspekci a posouzení systému řízení výroby ve výrobním závodě (v místě výroby),
 • průběžný dozor v rozsahu posouzení systému řízení výroby.

Výstupem z posuzování je Osvědčení o shodě řízení výroby (Certificate of conformity of the factory production control).

3.4. Systém 3, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce musí:

 • zavést, provozovat a udržovat systém řízení výroby v místě výroby v rozsahu požadovaném technickou specifikací.

Oznámená zkušební laboratoř provede:

 • zkoušky typu výrobku (včetně odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (hEN, ETA). 

Výstupem z posuzování je Protokol o posouzení vlastností (Report on the assessment of performance).

3.5. Systém 4, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce musí:

 • provést zkoušky typu výrobku (vč. odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (hEN, ETA),
 • zavést, provozovat a udržovat systém řízení výroby v místě výroby v rozsahu požadovaném technickou specifikací.

Oznámený subjekt (certifikační orgán) nevykonává žádnou činnost.

3.6. Harmonizovaná technická specifikace
V rámci evropského systému jsou stanovené stavební výrobky posuzovány s ohledem na požadavky stanovené v harmonizované technické specifikaci, tj. v harmonizované EN (hEN) nebo v EAD „Evropský dokument pro posuzování“ (European Assessment Document).

3.6.1. Harmonizovaná evropská norma (hEN)
Harmonizovaná evropská norma – evropská norma, která byla vypracována jedním z evropských normalizačních orgánů (zpravidla CEN – evropský výbor pro normalizaci) jako technická specifikace pro posuzování a byla Evropskou komisí zveřejněna jako harmonizovaná v Úředním věstníku Evropské unie.

Každá takto přijatá hEN obsahuje přílohu ZA, ve které jsou mimo jiné:

 • základní informace o posuzovaných charakteristikách (vlastnostech) výrobku, jeho deklarovaných úrovních a třídách,
 • systém(y) prokazování shody (1+, 1, 2+, 3, 4) v závislosti na určeném použití výrobku,
 • úkoly výrobce a oznámeného subjektu (notifikované osoby) v rámci posuzování,
 • návod na vypracování Prohlášení o vlastnostech a příklad CE označení,

dále každá hEN obsahuje:

 • požadavky na výrobky (deklarované úrovně),
 • zkušební metody, způsob hodnocení a odběr vzorků příp. odkazy na ně,
 • hodnocení shody (zpravidla s detailními informacemi o počátečním zkoušení typu a systému řízení výroby u výrobce).

V případě existence hEN je výrobce povinen posoudit/nechat posoudit výrobek oznámeným subjektem, vystavit prohlášení o vlastnostech a připojit označení CE.

3.6.2. Evropské technické posouzení (ETA)
ETA „Evropské technické posouzení“ (European Technical Assessment) se vypracuje na žádost výrobce na výrobky, pro něž se nevztahuje hEN. ETA vypracovává subjekt pro technické posuzování (TAB).

Podkladem pro vypracování ETA je EAD „Evropský dokument pro posuzování“ (European Assessment Document), příp. ETAG „Průvodce pro zpracování technického posouzení“ (European Technical Assessment Guideline). EAD, příp. ETAG schvaluje Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA). Seznam vydaných EAD, příp. ETAG je pro jednotlivé výrobky k dispozici na webových stránkách EOTA.

ETA „Evropské technické posouzení“ obsahuje podobné informace a údaje o výrobku obdobně jako hEN, je vydáno pro konkrétního výrobce a jeho platnost není časově omezená, pokud nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo ETA vydáno (změna technické specifikace výrobku, změna technologie výroby, používaných materiálů, aj.). Seznam všech vydaných ETA zveřejňuje Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA) na adrese http://www.eota.eu/.

ETA je dobrovolná cesta k získání označení CE v případech kdy neexistuje hEN nebo výrobek není pokryt hEN. S výjimkou systému prokazování shody 3 a 4 ETA není finálním dokumentem posouzení. V systémech 1+, 1 a 2+ pak ještě následuje certifikace oznámeným subjektem.

3.7. Dokumenty vystavené výrobcem
Na výrobky posouzené podle hEN, nebo podle ETA výrobce:

 • vypracuje Prohlášení o vlastnostech dle zásad uvedených v čl. 6, CPR v platném znění (příloha III nahrazena Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 Sb.),
 • připojí na výrobek, příp. uvede na jeho technické dokumentaci označení CE dle obecných zásad uvedených v čl. 8 a 9 CPR.

4. NÁRODNÍ POSTUP POSUZOVÁNÍ (POSUZOVÁNÍ SHODY)

Technické požadavky na vybrané stavební výrobky jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Dle tohoto nařízení jsou postupy posuzování shody následující:

4.1. Certifikace výrobku dle § 5, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce nebo dovozce (případně distributor):

 • poskytne autorizované osobě/certifikačnímu orgánu své identifikační údaje (v případě dovozce rovněž údaje o výrobci a místě výroby), technickou dokumentaci a vzorky výrobku,
 • zajišťuje a udržuje takový systém řízení výroby, příp. takový způsob kontroly výrobku při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené technickou specifikací.

Autorizovaná osoba (certifikační orgán):

 • provede počáteční zkoušky typu výrobku (včetně odběru zkušebních vzorků) v rozsahu daném technickou specifikací pro daný výrobek (ČSN nebo STO),
 • provede počáteční prověrku v místě výroby, u dovážených výrobků posouzení způsobu kontroly výrobku u dovozce,
 • provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby (u dovozce dohled nad řádným fungováním kontroly výrobku), odebírá zkušební vzorky výrobku, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají deklarovaným požadavkům.

Výstupem z posuzování je Certifikát výrobku dle § 5, vydaný autorizovanou
osobou.

4.2. Certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu dle § 5a, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce nebo dovozce má úkoly stejné jako v případě certifikace výrobku dle § 5. Autorizovaná osoba (certifikační orgán) provádí stejné činnosti jako v případě certifikace výrobku dle § 5 s tím rozdílem, že při pravidelných dohledech neodebírá zkušební vzorky výrobku a neprovádí jejich zkoušky. Výstupem z posuzování je Certifikát výrobku dle § 5a, vydaný autorizovanou osobou.

4.3. Posouzení systému řízení výroby dle § 6, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce nebo dovozce:

 • provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku a vyhodnotí, zda výrobek odpovídá požadavkům uvedeným v technické dokumentaci (ČSN, STO…),
 • zajistí technickou dokumentaci výrobku,
 • zajišťuje a udržuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené technickou specifikací, u dovážených výrobků musí dovozce zajistit posouzení systému řízení výroby v místě výroby.

Autorizovaná osoba (certifikační orgán):

 • provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby,
 • provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby.

Výstupem z posuzování je Certifikát systému řízení výroby, vydaný autorizovanou osobou. V případě, kdy dovozce nezajistí autorizované osobě možnost provedení počáteční prověrky v místě výroby a posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení výrobku postupem dle § 5.

4.4. Ověření shody dle § 7, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce nebo dovozce:

 • zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku (na vzorku),
 • zajistí technickou dokumentaci výrobku,
 • zajišťuje a udržuje takový systém řízení výroby, příp. takový způsob kontroly výrobku při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené technickou specifikací.

Autorizovaná osoba (certifikační orgán):

 • provede počáteční zkoušky typu a posoudí, zda odpovídá požadované (deklarované) technické specifikaci (určeným normám, technickým předpisům, nebo stavebnímu technickému osvědčení); o výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

Výstupem z posuzování je Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku, vydaný autorizovanou laboratoří.

4.5. Posouzení shody výrobcem dle § 8, v jehož rámci jsou úkoly následující:
Výrobce nebo dovozce:

 • provede, nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku (na vzorku) a posoudí, zda typ výrobku odpovídá požadované (deklarované) technické specifikaci (určeným normám, technickým předpisům, nebo stavebnímu technickému osvědčení),
 • zajistí technickou dokumentaci výrobku,
 • zajišťuje a udržuje takový systém řízení výroby, příp. takový způsob kontroly výrobku při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené technickou specifikací.

Výstupem z posuzování je doklad (zpráva, protokol) o posouzení typu výrobku, vydaný výrobcem nebo dovozcem. V případech kdy na výrobek neexistuje určená norma nebo tato zcela nepokrývá posuzovaný výrobek, vypracuje autorizovaná osoba stavební technické osvědčení. V případě, kdy dovozce není schopen zajistit splnění předchozích požadavků, provede se postup posouzení dle § 7.

4.6. Posouzení shody při kusové výrobě dle § 9, v jehož rámci výrobce zajistí posouzení jedním z následujících postupů:

 • u výrobků dodávaných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám a pořídí doklad o tomto posouzení,
 • u výrobků, jehož vlastnosti nejsou v souladu s určený mi normami, nebo pokud normy, nebo technické předpisy, nekonkretizují základní požadavky s ohledem na použití výrobků ve stavbě, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace a vystavení Stavebního technického osvědčení (STO). Následně výrobce posoudí, zda výrobek odpovídá STO a pořídí doklad o tomto posouzení.

Výstupem z posuzování je doklad (zpráva, protokol) o posouzení výrobku, vydaný výrobcem.

4.7. Výrobkové skupiny a technické návody
Při „národním“ postupu posuzování shody se vychází z přílohy 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, v němž jsou vybrané stavební výrobky rozděleny do 12 výrobkových skupin (a dále podskupin), k nimž je přiřazen předepsaný postup posouzení shody. Na podkladě této přílohy byly speciálními pracovními skupinami zpracovány tzv. Technické návody (TN), které slouží jako podklad pro posuzování. V TN je mimo jiné uvedeno:

 • výrobková skupina/podskupina a číslo technického návodu (vychází z přílohy 2 NV 163/2002 Sb.),
 • vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě,
 • základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností s uvedením určených norem,
 • podklady pro zpracování STO (odkazy na technické normy a předpisy, které nejsou určenými),
 • způsob vzorkování (způsob odběru zkušebních vzorků, výběr reprezentantů, aj.),
 • požadavky na technickou dokumentaci,
 • vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení (zkušební postup, počty zkušebních vzorků,
 • požadavky na posouzení systému řízení výroby u výrobce a způsobu kontroly výrobku u dovozce,
 • postup posuzování shody,
 • zpracovatel a datum poslední aktualizace (min. 1 x ročně).

4.8. Technická specifikace pro posuzování
V rámci „národního“ postupu posuzování jsou stanovené stavební výrobky posuzovány s ohledem na požadavky určené normy, nebo na podkladě vydaného Stavebního technického osvědčení (STO).

4.8.1. Určená norma
ČSN příp. ČSN EN norma, která byla schválena ÚNMZ a vyhlášena ve Věstníku UNMZ jako technická specifikace pro posuzování. Určená norma zpravidla obsahuje mimo jiné:

 • základní informace o posuzovaných charakteristikách (vlastnostech) výrobku,
 • požadavky na výrobky (deklarované úrovně),
 • zkušební metody, způsob hodnocení a odběr vzorků,
 • příp. požadavky na systém řízení výroby u výrobce,
 • v případě, kdy požadavky na systém řízení výroby nejsou v určené normě stanoveny, musí splňovat požadavky přílohy 3, NV 163/2002 Sb.

4.8.2. Stavební technické osvědčení (STO)
Stavební technické osvědčení (STO) vydává Autorizovaná osoba v případě, kdy vlastnosti stanoveného stavebního výrobku nejsou pokryty určenými normami, nebo pokud normy, nebo technické předpisy, nekonkretizují základní požadavky s ohledem na použití výrobků ve stavbě. Postup pro zpracování a vydání STO se řídí dle § 3, NV 163/2002 Sb. STO obsahuje mimo jiné:

 • identifikační údaje o výrobci/dovozci,
 • identifikaci a popis výrobku,
 • vymezení způsobu použití ve stavbě vč. případných omezení,
 • přehled použitých technických podkladů a podkladů předložených žadatelem,
 • údaje o technických vlastnostech výrobku, způsobu posouzení a deklarovaných úrovních,
 • požadavky na systém řízení výroby v místě výroby, příp. způsobu kontroly výrobku u dovozce,
 • údaje o době platnosti STO.

4.9. Dokumenty vystavené výrobcem nebo dovozcem
Na výrobky posouzené podle určených norem, nebo podle STO výrobce příp. dovozce:

 • vypracuje v českém jazyce „Prohlášení o shodě“ dle zásad uvedených v § 13, NV 163/2002, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. které poskytne uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě, nebo na internetových stránkách.

Pozn.: Přednáška byla prezentována na konferenci Trendy ve svařování ocelových konstrukcí (19. – 21. 2. 2020).

Ing. Stanislav Zrza, IWE/EWE
Technický a zkušební ústav stavební
Praha, s. p. – pobočka Ostrava

Související články