Nový zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb by měl vstoupit v účinnost 1. ledna 2022

Ilustrační foto Ilustrační foto

O doplňující rozhovor k článku Posuzování stavebních výrobků jsme požádali autora článku, Stanislava Zrzu z ostravské pobočky Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p.

Chápu to dobře, že pojem Posuzování stavebních výrobků a Uvádění stavebních výrobků na trh je výrazně odlišný pojem?
Samozřejmě, jde o odlišné pojmy… Posuzování shody stavebního výrobku (SV) je proces, ve kterém se ověřuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem deklarovaným výrobcem nebo technickým specifikacím (normám) a zda je systém řízení výroby nastaven tak, aby tyto vlastnosti byly v procesu výroby a skladování dodrženy. Uvádění výrobku na trh je podle definice zákona 22: první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie.

Chystá se v tomto směru nějaká novela zákona č. 22/1997 Sb. či Nařízení vlády (NV) 163/2002?
Novely uvedených předpisů se nepřipravují, připravuje se nový zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, zákon by měl vstoupit v účinnost 1. ledna 2022.

Zákon 22 je o technických požadavcích na výrobky a netýká se pouze SV, požadavky na posuzování shody pak upřesňují jednotlivá nařízení vlády, pro výrobky je to NV 163. Zákon 22 a NV 163 stanovují požadavky, na tzv. stanovené SV při uvedení na trh v ČR.

Požadavky se stanovují z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele. I v souvislosti s novým zákonem o SV a jejich použití do staveb lze předpokládat novelu zákona 22 a samozřejmě bude zrušeno NV 163.

Vyjmutí SV ze zákona 22 má za cíl zabezpečit kvalitní a bezpečné stavby v ČR. Návrh nového zákona stanovuje navíc požadavky pro použití SV do staveb a rozšiřuje pravomoci ČOI – upřesnění podmínek pro dozor nad výrobky dodávanými přímo na stavbu nebo skladovacích prostor pro potřeby stavby.

Mimo národní zákon zde máme i evropské předpisy… Je naše norma přísnější než evropská?
Naše národní předpisy v oblasti stavebnictví korespondují s předpisy EU a ty mají za úkol chránit zákazníky, uživatele výrobků, obecně veřejnost.

Můžete uvést pár posledních příkladů průniku nekvalitních nebo necertifikovaných výrobků na český trh? Mimochodem, jak velké sankce a komu vlastně pak hrozí pokuta?
Za uvedení výrobku na trh je plně odpovědný výrobce, distributor, resp. dovozce. Dozor nad naším trhem provádí Česká obchodní inspekce, tedy tuto otázku je nutné směřovat na představitele této instituce.

Naše organizace, Technický s zkušební ústav stavební Praha, s. p., nemá pravomoc ani odpovědnost kontrolovat stavební výrobky již uvedené na trh. Naše organizace je službou pro výrobce stavebních výrobků, kdy posuzujeme shodu těchto výrobků s předepsanými technickými specifikacemi a výstupy našich služeb jsou doklady/podklady, které umožňují výrobcům vypracovat prohlášení o vlastnostech (u harmonizovaných stavebních výrobků) a uvést své výrobky na trh EU, resp. výrobcům, distributorům a dovozcům zpracovat prohlášení o shodě (u stanovených stavebních výrobků) a uvést své výrobky na trh.

Známé jsou například průniky betonářské oceli pochybného původu…
I toto je spíše otázka na ČOI. My v oblasti betonářské výztuže spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Na webu ministerstva je proto k dispozici tabulka s prověřenými výrobci či dodavateli betonářské výztuže, kteří jsou prověřování naší Autorizovanou osobou 204 a jsou držiteli platných certifikátů.

Otázka na závěr… Myslíte si, že jedním z dopadů pandemie může být třeba to, že si část stavebních výrobků, dříve dovážených z ciziny, budeme vyrábět na tuzemském trhu?
Tato otázka by měla mířit na výrobce stavebních výrobků nejen v ČR, ale i na teritoriu Evropské unie. Myslím si, že v každém segmentu stavební výroby asi bude jiná situace.


Ing. Stanislav Zrza (7. 4. 1963)
Vystudoval Střední odborné učiliště NHKG, čtyřletý učební obor s maturitou „Tváření kovů“. Následně nastoupil na vysokoškolské studium na VŠB Ostrava (zaměření Nauka o kovech – materiálové inženýrství). Aktuálně pracuje v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p. – pobočka Ostrava (TZÚS). Zde je vedoucí posuzovatel certifikačního orgánu na výrobky (COV), inspekčního orgánu (IO) autorizované osoby (AO) a notifikované osoby (NO) pro posuzování stavebních výrobků. Je taktéž hlavním specialistou TZÚS v oboru Stavební kovové dílce a v oboru Betonářská a předpínací výztuž. Je i vedoucím oddělení Kovy ve stavebnictví.

Související články