Suchá nádrž Jelení – největší hráz od dob Slezské Harty

Stavba suché nádrže Jelení (Opatření na Horní Opavě – OHO) se nachází na okraji obce Karlovice (poblíž Vrbna pod Pradědem) a jejím hlavním účelem je snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby části obce před negativními účinky povodňových průtoků způsobených lokálními přívalovými srážkami. Retenční prostor nádrže je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný průtok 4,41 m3/s. Kobylí potok a jeho pravostranný přítok budou v zátopě a v podhrází revitalizovány. Od hráze bude voda odváděna otevřeným korytem napojeným do stávajícího toku.

Samotná hráz nádrže Jelení je lichoběžníkového průřezu s maximální výškou 16 metrů, koruna hráze bude šířky 4 metry a délky 273 metrů. Jedná se o nehomogenní hráz s injekční clonou pro zajištění nepropustnosti podloží. Zemina pro stavbu hráze je těžena z prostoru budoucí zátopy a ze zemníků ležících mimo zátopu. Součástí projektu je úprava dopravního řešení a souběžného sdělovacího vedení, kdy byla v délce 1,06 km zbudována nová komunikace. Bez povšimnutí nelze nechat i fakt, že od doby dokončení hráze Slezské Harty bude suchá nádrž Jelení největší budovaná zemní hráz na území České republiky.

Výstavba započala v březnu 2017. V této stavební sezóně bylo klíčové dokončení přeložky stávající komunikace II. třídy v délce přes 1 km, která byla v místě budoucí zátopy. Dále pak byl dokončen sdružený objekt, na jehož vybudování bylo použito téměř 3 000 m3 železobetonu. Objekt je opatřen uzavíratelným vtokem, bezpečnostním přelivem a šachtou, odpadní štolou a lávkou zajišťující přístup k ovládání uzávěrů. V neposlední řadě bylo provedeno založení a dotěsnění hráze, kdy bylo třeba realizovat zavazovací zářez až na úroveň kulmských hornin (místy až do hloubky 7 metrů pod úroveň stávajícího terénu) a následné dotěsnění základové spáry injekční clonou.

Zimní část stavební sezóny roku 2018 byla naplno využita k provedení části revitalizace území (11 tůní a provedení nové trasy toku potoka). Počátek jara už byl ve znamení sypání hráze. První výzvou této části stavby bylo nastavit technologii selektivní těžby, protože materiál vhodný do těsnící části tělesa hráze se v zemnících nacházel ve velmi slabé vrstvě (cca 40 cm) a jeho kvalita nebyla vždy ideální. Znamenalo to v konečném důsledku vyšší četnost zkoušek vytěžených materiálů ze zemníků a precizní práci operátorů těžebních mechanizmů. Samotné sypání hráze pak díky dobrým klimatickým podmínkám, které v tomto roce panovaly, probíhalo plynule a bez větších komplikací.

Na konci stavební sezóny 2018 se podařilo zbudovat ještě obslužné komunikace a nouzový přeliv. Byla také provedena významná část prací na rekultivaci zemníků. Do května 2019, kdy má být stavba dokončena, zbývá ještě zrealizovat rekultivaci území, zařízení na měření a pozorování díla a výsadbu dřevin. 

Celkově jde o dílo, které nebude mít pouze protipovodňovou funkci, ale bude zadržovat vodu v krajině a svými novými biotopy přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti v místě. Za zmínku stojí fakt, že v současné době probíhá intenzivní debata o tom, zda dílo nebude sloužit k zadržování vody trvale. Fakticky by to znamenalo pouze drobnou úpravu na výtokovém objektu, protože pro tento předpoklad je dílo technicky a kvalitativně připraveno.

Nejen touto stavbou společnost OHL ŽS plynule navazuje na zkušenosti získané na rekonstrukci vodního díla Šance a posouvá je dále.