Zabudování oken – průvodce požadavky norem

Ilustrační foto Ilustrační foto

Zabudování oken a vnějších dveří je opomíjený, a přesto velmi zásadní stavební proces, který může významně ovlivnit kvalitu užívání vnitřního prostoru. Při správném zabudování za použití vhodných materiálů se zajistí bezchybné dlouhodobé fungování okna, ovšem při nesprávném, odbytém nebo „levném“ zabudování, bez řádného utěsnění spáry a upevnění okna, se může velmi záhy z novostavby nebo nákladné rekonstrukce stát noční můra, ohrožující i zdraví uživatele.

NORMY TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ NA ZABUDOVÁNÍ OKEN

 • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (základní norma stanovící požadavky na zabudování výplně otvoru do vnější stěny budovy)
 • ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití (stanoví volby parametrů výrobků určených pro zabudování podle zatížení větrem, větrné oblasti a další kritéria)
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (Definuje požadavky na doplnění zábradlí u oken s nízkým parapetem)
 • ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (stanoví požadavky na akustickou izolaci výplní otvorů a postup stanovení akustické izolace oken podle tabulkových hodnot a parametrů použitého skla).

VOLBA SPRÁVNÉHO OKNA

Při výběru okna je důležitá nejen volba rozměrů a tvaru okna, materiálu a barvy profilů, ale také vhodných parametrů těsnosti, akustické a tepelné izolace, bezpečnosti proti vloupání, a také způsobu osazení do stavebního otvoru. Pro správnou specifikaci veškerých požadavků je možné použít poptávkový formulář České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP).

S přihlédnutím k tomu, že většina výrobků zavedených výrobců a dodavatelů nabízí okna v třídách vodotěsnosti a průvzdušnosti, plně dostačující pro zabudování do většiny staveb na území Česka, v souladu s požadavky normy ČSN 74 6078, je důležité zabývat se dalšími parametry, které mohou být podstatné pro správnou funkci zabudovaného okna.

Nejdůležitější parametr z hlediska legislativních požadavků na stavby, ekonomiky provozu budovy a kvality vnitřního prostředí je součinitel prostupu tepla okna, který je ovšem přímo závislý na skleněné výplni. Je ovšem nutné v případě použití trojskla použít dostatečně hluboký profilový systém. Nelze do systému určeného především pro dvojsklo aplikovat trojsklo s tenkými distančními rámečky o šířce 10 až 12 mm, protože pak použité trojsklo nedosahuje předpokládané a dosažitelné tepelné izolace Ug = 0,5 W/m2K.

Dalším neopominutelným parametrem je vážená vzduchová neprůzvučnost, a to především v oblastech, kde je vyšší hladina venkovního hluku, například od dopravy nebo od blízkosti dalších zdrojů hluku. Je nutné poznamenat, že tento parametr se vztahuje na okno v zavřeném stavu a nelze jej kombinovat s přirozeným větráním otevřeným oknem. Norma ČSN 73 0532 definuje požadavky na izolaci vnější stěny včetně výplně otvoru, a zároveň stanoví postup, jak podle požadavku na útlum zvuku vnější stěnou odvodit požadavky na samotné okno. Norma dále stanoví, jak podle akustického útlumu použitého skla lze za určitých podmínek odvodit útlum celého okna. Pro poměrně výrazné zlepšení akustického útlumu běžného okna je vhodné použít v izolačním skle jednu tabuli skla vrstveného s PVB fólií, případně akustickou fólii. Použití vrstveného skla má další efekt – zvýšenou bezpečnost.

Volitelný parametr, který je vhodné zohlednit, je bezpečnost okna proti vloupání. Tento parametr se vyjadřuje třídami odolnosti RC od jedničky do šestky. Pro běžnou bytovou výstavbu nebo rodinné domy je efektivní uvažovat maximálně třídu RC2, a to především u oken v přízemí, respektive oken dosažitelných z úrovně terénu. Zajištění oken proti vloupání se týká jednak kování okenního křídla, kdy je použito více zamykacích bodů se speciálními prvky a s klikou, s možností zablokování uzavřené polohy, a dále prosklené výplně, kdy je použita minimálně jedna tabule v izolačním skle z vrstveného skla s požadovanou odolností. Pro odolnost okna ve třídě RC1 se použije sklo s odolností P2A, ve třídě RC2 pak sklo s odolností P4A. Takové sklo má i vyšší akustický útlum (viz předchozí odstavec).

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o požadavcích na stavby, je nutné otevíravá okna s parapetem nižším než 850 mm nad podlahou a pod nimiž venku je prostor hlubší než 0,5 metru, doplnit zábradlím. Podrobně jsou možná řešení popsána v normě ČSN 74 3305.

Dalším významným parametrem jsou tzv. radiační vlastnosti skla, tedy prostup světla a prostup slunečního záření (tedy včetně infračerveného záření – tepelné složky). Obvykle se pro běžné prostory pro bydlení používají základní izolační skla, která zajišťují maximální prostup světla (při zajištění požadované tepelné izolace), ale také propouštějí velké množství sluneční energie. To je vhodné u nízkoenergetických a pasivních objektů, optimálně u oken doplněných vnějším stíněním. U velkoplošných prosklení orientovaných na jih je možné uvažovat o použití skel s protisluneční ochranou, která omezí přehřívání interiéru. Návrh vhodných radiačních vlastností skel se odvíjí od využití
a velikosti vnitřních prostorů, od orientace vnější stěny vůči slunci a expozice okna slunečnímu svitu (vliv terénu, okolních staveb, vegetace, vnějších stínících prvků (markýza, slunolam a podobně)). Protože je zde mnoho výše zmíněných aspektů a mnoho možných řešení, je vhodné nechat volbu radiačních parametrů na specialistovi.

ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ OKNA

Okno je jasně definovaný stavební výrobek určený pro zabudování do stavby. A právě způsob zabudování je rozhodující pro zajištění bezchybného a energeticky efektivního provozu vnitřního prostoru. Všechny aspekty zabudování okna jsou popsány v normě ČSN 74 6077. Rozhodující je bezpečné a pevné upevnění okenního rámu do stavebního otvoru a těsné provedení připojovací spáry.

Připojovací spára je stavební detail, který má tři části – vodotěsný uzávěr, tepelně‑izolační výplň a parotěsný uzávěr.

Jestliže se do stavby osazuje vodorovně nebo svisle orientovaná sestava okenních rámů – tzv. pásové okno, musí být mezi jednotlivými rámy dilatační spára umožňující vzájemný pohyb rámů vlivem teplotní roztažnosti. Utěsnění této dilatační spáry musí být bezchybně a trvale napojeno na utěsnění připojovací spáry. V tomto napojení, nebo spíše nenapojení, se mnohdy objevují zásadní nedostatky.

Při návrhu a provedení připojovací spáry je nutné mít na zřeteli:

 • vzduchotěsnost,
 • vodotěsnost vnějšího uzávěru,
 • parotěsnost vnitřního uzávěru,
 • paropropustnost vnějšího uzávěru,
 • redukci tepelných mostů,
 • akustickou izolaci.

Nově jsou v normě definovány také požadavky na zabudování dvojitých (špaletových) oken. Pro zabudování dvojitých oken platí stejné zásady návrhu a provedení připojovací spáry jako pro jednoduchá okna. V případě, že je vnější rám dvojitého okna v úrovni vnějšího líce fasády, je nutné zajistit ochranu připojovací spáry a funkční spáry okna proti stékající vodě, například umístěním okapnice na horní profil rámu.

Návrh připojovací spáry, tedy zabudování okna do stavby musí být součástí projektové dokumentace, ze které vyplývá:

 • poloha výrobku ve stavebním otvoru,
 • tvar, rozměry a tolerance stavebních otvorů,
 • způsob upevnění výrobku,
 • provedení připojovací spáry,
 • provedení vnitřního a vnějšího ostění, parapetů, nadpraží.

V případě, že se jedná o výměnu oken nebo dodávku nových oken na základě smlouvy mezi stavebníkem a dodavatelem oken (nebo montážní firmou), je odpovědnost za správný návrh připojovací spáry na stavebníkovi. Tento může tuto odpovědnost smluvně převést na dodavatele, ovšem měl by si zajistit odborný technický dozor.

Okno se osazuje do stavebního otvoru. Požadavky na provedení a přípravu otvoru jsou stanoveny normou ČSN 74 6077. Stavební otvor by měl být především stavebně začištěn (omítnut) s požadovanou soudržností a přesností tvaru a rozměrů. Tolerance a odchylky rozměrů jsou normou definovány, stejně jako svislost a vodorovnost ploch ostění.

Při přípravě stavebních otvorů a následně při montáži několika oken v jedné místnosti je žádoucí dodržet stejnou úroveň spodní hrany otvoru, respektive rámu okna od plánované čisté podlahy. Tento požadavek není normou ani jiným dokumentem stanoven, a proto by měl být uveden například ve smlouvě nebo smluvní montážní dokumentaci.

Při návrhu stavebního otvoru pro dveře je vždy nutné mít na zřeteli šířku profilu dveřního rámu a šířku připojovací spáry, aby bylo možné zajistit předepsanou minimální šířku dveří, která je stanovena normovými a legislativními požadavky, nebo požadavky stavebníka.

Podložení prahu vnějších dveří a balkónových dveří s nízkým prahovým profilem musí být průběžné na celou šířku rámu (například staticky únosným podkladním profilem).

Přesnost zabudování výrobku do stavby je také popsána normou a vztahuje se především na:

 • svislost a vodorovnost rámu,
 • pravoúhlost rámu,
 • rovinnost rámu (minimalizace zkřížení v rovině rámu),
 • přímost (rovinnost) profilů rámu – minimalizace průhybu profilu.

Tolerance se vztahují na jednotlivé rámy použité v sestavě pásového okna. Tolerance a odchylky se nevztahují na ostatní profily výrobku – rám křídla, případně vložené příčky. Tyto se posuzují podle pravidel a směrnic dodavatele systému nebo výrobce. Ovšem platí, že průhyby nebo nerovnosti těchto profilů nesmí ovlivnit funkčnost výrobku, tedy především těsnost a ovládací síly.

OKENNÍ PARAPET

Norma nově stanoví požadavky na provedení okenního parapetu. Okenní parapet (parapetní deska) je vodorovné nebo šikmé zakrytí tloušťky parapetu (podprsně) v interiéru nebo exteriéru navazující na okenní rám.

V normě jsou definovány požadavky na technické provedení:

 • přesah přední hrany parapetu musí být minimálně 30 mm,
 • doporučený sklon horní plochy parapetu má být více než 3°,
 • ukončení parapetu na bocích do ostění musí zabránit zatékání vody pod parapet do zdiva,
 • musí být zajištěn bezpečný odvod srážkové vody,
 • provedení musí umožnit dostatečnou tepelnou izolaci spodní připojovací spáry,
 • musí být zabezpečeno odvedení kondenzátu a zatečené vody z rámu okna.

ZÁVĚR

Norma ČSN 74 6077 spolu s dalšími normami uvedenými v úvodu článku poskytuje komplexní a podrobný soupis požadavků a kritérií, týkajících se zabudování oken a vnějších dveří. Tuto stavební činnost by měli provádět zkušení a proškolení montážní pracovníci a stavebník by si měl vždy najmout odborný technický dozor pro kontrolu realizace.