Požární ochrana ocelových nosných prvků pomocí obkladů

publikováno:
Obklad ocelové konstrukce PROMATUBEX® – Infocentrum Krásná Lípa Obklad ocelové konstrukce PROMATUBEX® – Infocentrum Krásná Lípa

V tomto článku jsou popsány výhody aplikace obkladů pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí, a tedy i požární odolnosti celých staveb. Autor článku se zmiňuje o možnosti použití až tří modifikací desek PROMATECT®.

Ačkoliv u široké laické veřejnosti převládá názor, že ocelové nosné prvky jsou nehořlavé, tudíž by měly v případě požáru vydržet dlouhou dobu, opak je pravdou. Tyto nosné prvky mají vlastní požární odolnost velmi nízkou. Při působení účinků požáru dochází k rychlému ohřevu nechráněných průřezů a k následným ztrátám mechanických vlastností oceli (mez kluzu, mez úměrnosti, modul pružnosti).

Mezní stav požární odolnost staticky zatíženého tyčového prvku (nosníku, sloupu) je značen symbolem R a lze ho stanovit časem dosažení kritické teploty oceli θa,cr. Tato hodnota se u nechráněných prvků pohybuje cca od 5 do 20 minut v závislosti na masívnosti daného prvku. Hodnota kritické teploty se pak pohybuje v rozmezí 350 až 750 °C. Z tohoto důvodu je nutné ocelové konstrukce před účinky požáru chránit.

Kritická teplota oceli θa,cr závisí na stupni využití μo a je vyjádřená rovnicí:

θa,cr = 39,19 × ln [1/ (0,967 × μo3.833) – 1] + 482,

kde stupeň využití: μo = Efi,d / Rfi,d.

OBKLAD = VÝHODNĚJŠÍ ALTERNATIVA NÁTĚRU

Jednou z možností zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí je použití obkladu. Výhodou obkladu je, na rozdíl například od nátěru, jeho neomezená životnost a vysoká požární odolnost.

K tomuto účelu má firma Promat odzkoušené tři modifikace požárně ochranných stavebních desek:

  • PROMATECT®‑H s R až 180 (jde o desky s největší pevnosti v tlaku, tahu i ohybu).
  • PROMATECT®‑XS s R až 240.
  • PROMATECT®‑200 s R až 300.

Protože každý typ má jinou skladbu a strukturu, mají desky i jiné tepelně izolační schopnosti. Hodnocení těchto schopností lze provádět různými metodami. Výsledkem jsou tabulky pro stanovení potřebných tlouštěk ochranného materiálu v závislosti na součiniteli průřezu chráněného prvku Ap/V, kde Ap = obvod; V = plocha příčného průřezu ocelového profilu.

KRUHOVÝ TVAR NENÍ PŘEKÁŽKOU

V mnoha případech jsou na stavbách použity ocelové sloupy kruhového tvaru. Většinou jde o architektonický záměr. A aby tato myšlenka nebyla zmařena obkladem z deskového materiálu, firma Promat nabízí unikátní systém PROMATUBEX®.

Ten je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek, které jsou vzájemně propojeny pomocí pásků ze skelného vlákna. Rohože se na daný sloup přilepí lepidlem Pomat®K84 a vzniklé spáry se přetmelí tmelem. V případě požadavku na vysoké estetické pojetí je možné povrch upravit podle požadavku investora či architekta.

Touto rychlou dodávkou a jednoduchou montáží lze docílit požární odolnosti až R 180.

V průmyslových objektech, kde estetika nehraje jednu z hlavních rolí, je možné pro ochranu OK použít i nástřik PROMASPRAY®. Ale to už je téma pro samostatný článek třeba v některém z dalších čísel časopisu KONSTRUKCE.