Projekt aplikace BIM „od A do Z“ byl pilotně nasazen v Třinci, nosná konstrukce haly školy je z oceli

publikováno:
autor:

Slavnostním otevřením nového sportovního centra v Třinci mezi Jubilejní Masarykovou ZŠ a Základní školou Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, které proběhlo v pátek 31. května 2019, se zřejmě začala psát nová etapa českého stavebnictví. Hala poslouží jak žákům obou přilehlých škol, tak širší veřejnosti. Statutární město Třinec je jedním z prvních v Česku, které na této stavbě aplikuje metody BIM, tedy Building Information Modeling. V článku se zaměříme na část realizace ocelových konstrukcí, následovat bude rozhovor s primátorkou RNDr. Věrou Palkovskou a vedoucím oddělení rozvoje města Ing. Danielem Martynkem – právě k problematice BIM.

PŘEDSTAVUJEME DODAVATELE:

  • Hlavní architekt: Fiala Architects
  • Stavební firma: Hochtief CZ
  • Dodavatel systému Spiroll: Goldbeck Prefabeton, Prefa Tovačov
  • Software ViewPoint ForProjects: Callida (více o softwaru a možnosti jak snížit náklady na koordinaci a řízení projektů naleznete ZDE)
  • Systém opláštění, materiál opláštění: Lindab Click + sendvičové panely ARPANEL S MiWo
  • Tepelná izolace: Knauf, Styrodrade
  • Zdivo: KM BETA SEDWIX

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Prostorové řešení areálu je přizpůsobeno požadavkům investora na budoucí využití s ohledem na platnou legislativu. Návrh je v souladu s místním urbanismem a bude zcela zapadat do charakteru krajiny. Ve školním areálu se nachází jedno, dvou až tří podlažní objekty. Hmotově se jedná o jednopodlažní nepodsklepený objekt s vyvýšeným prostorem tělocvičny. Nová přístavba nebude převyšovat hlavní část polské školy. Spojující krček bude také jednopodlažní. Hlavní část tělocvičny bude působit vyvýšeným kontrastním dojmem k připojovacímu krčku. Tento dojem ještě podpoří rozdílnost fasádních materiálů, které budou svým moderním charakterem dotvářet školní areál. Architektonické řešení je esencí designového přenesení sportovní dynamiky a minimalismu a účelovosti. Materiálové exteriérové řešení je kombinací fasádního plechu a silikonové omítky. Barevné řešení je plně v souladu s charakterem prostředí.

SVISLÉ KONSTRUKCE

SO01 – Tělocvična se zázemím

Nosnou konstrukci horní stavby tělocvičny tvoří skeletový systém. Hlavní části tvoří ocelové sloupy HEA260, které vynáší střešní vaznice. Vzdálenost příčných vazeb byla volena projektantem hodnotou 5,7 metru. V části objektu nad zázemím jsou použity sloupy HEA160. Ve štítové stěně jsou umístěny sekundární sloupy HEA240. Izolační výplň mezi sloupy tvoří sendvičový panel tl. 200 mm.

Pod pásovým oknem v tělocvičně je provedena železobetonová zeď tl. 200 mm, která kopíruje přilehlý násyp. Kratší sloupy u spojující chodby jsou tvořeny ocelovými profily HEA160. Nosné zdivo spojující chodby je z vápenopískových cihel tl. 240 mm (pevnost min. P20) na tenkovrstvou maltu M10. Vnitřní příčky jsou také z vápenopískových cihel vyjma přizdívek, které jsou z porobetonu. Vnitřní část zdiva (včetně příček) je pouze opatřena nátěrem, tedy bylo zapotřebí zdivo vyzdít v pohledové kvalitě. Spáry bylo nutné upravit do pohledové kvality. Materiálem pro zazdění stávajících tří oken na jídelně se stal pórobeton.

Tloušťka byla uzpůsobena tak, aby vyzdívka z obou stran lícovala s okolním zdivem. Sádrokartonové příčky, nacházející se u napojení na stávající objekt „A“ a „B“, jsou provedeny na systémové hliníkové konstrukci s jednoduchým opláštěním s výplní z izolační minerální vaty (požární požadavek EI 15DP1). Stěny zázemí je po celém obvodu obehnány atikou, která bude na věncích vytvořena pomocí VPC, tl. 175 mm. Nad ocelovými průvlaky je atika vytvořena pomocí tvarovek ztraceného bednění, tl. 175 mm, které budou vyztuženy svislou výztuží R12 (á 250 mm) v jedné vrstvě uprostřed a ve spodní části přivařeny k horní pásnici těchto průvlaků. Pro propojení se sousedním zdivem atiky byla použita také rozdělovací výztuž R10 v každé ložné spáře, která byla vytažena do sousedních zděných atik na délku min. 500 mm.

SO02 – Spojovací krček

Nosná část spojujícího zastřešení je řešena jako skeletová konstrukce. Sloupy v této části nejsou kladeny svisle, ale každý je vynášen pod různým úhlem, což byl záměr architekta. Byly vytvořeny dvě podélné řady ocelových sloupů HEA160. Hlavním materiálem pro výstavbu byla použita ocel S235 – sloupy, vazníky, ztužidla a rošt pro osazení podhledu.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE A ZTUŽUJÍCÍ PRVKY (VĚNCE)

SO01 – Tělocvična se zázemím

Vodorovné konstrukce hlavní části tělocvičny jsou součástí střešní příhradové konstrukce. Tvoří je ocelové profily. Vzdálenost příčných vazeb byla volena projektantem hodnotou 5,7 metru. Pro překlenutí velkého rozpětí byla zvolena varianta příčného roznosu zatížení pomocí příhradových vazníků. Horní pás vazníku je vytvořen pomocí válcovaných profilů HEA200. Spodní pás je vytvořen pomocí válcovaných profilů HEA180. Spodní pás se připojil ke sloupům jižní obvodové stěny pomocí horizontálně posuvného spojení. V části objektu nad zázemím byl vytvořen menší vazník. Horní pás se vytvořil ve stejném sklonu jako horní pás vazníku nad tělocvičnou – profil byl přitom zachován.

Spodní pás bude vytvořen pomocí válcovaných profilů HEA140 a bude připojen na středový sloup pomocí horizontálně posuvného spojení. Diagonály obou vazníků jsou řešeny pomocí válcovaných rovnoramenných profilů „L“ různých velikostí.

Vaznice jsou z válcovaných profilů HEA180. Rošt pro osazení podhledové konstrukce byl vyřešen pomocí válcovaných profilů L110 x 110/8. Tyto profily se vkládaly mezi jednotlivé spodní pásy vazníků příčně (á max. 900 mm). Podélně byla konstrukce ztužena mezi sloupy pomocí portálového ztužidla v jižní obvodové podélně stěně, kvůli nutnosti osazení okna. Ve středové stěně a zadní severní podélné stěně bude ztužení vyřešeno pomocí kříže mezi sloupy. V obou případech byla ztužidla vytvořena pomocí trubkových profilů a ztužení bylo provedeno mezi druhou a třetí řadou sloupů z obou podélných stran objektu – kvůli nutnosti osazení dveří v krajních polích. Příčná střešní ztužidla jsou vytvořena pomocí ocelových táhel D20 a byly kladeny v krajních střešních polích.

Vodorovné stropní konstrukce ostatních části přístavby tvoří železobetonové předpjaté panely Spiroll. Překlady do světlosti otvoru dvou metrů byly systémové (stejný výrobce jako zdivo – porotherm) z vápenopískových U tvarovek a železobetonovou výztuží. Po obvodu je realizován ŽB věnec výšky min. 250 mm. Prostor zázemí, který není zastřešen pomocí ocelových vazníků, je zastřešen pomocí předem předpjatých ŽB panelů typu „Spiroll“. Panely se kladly podélně v příčném směru objektu. Nad prostory s větším rozpětím byly použity panely tl. 300 mm.

Nad prostory chodby (krčku) budou použity panely tl. 200 mm. Bylo zapotřebí v této části vytvořit několik ocelových průvlaků pro překlenutí otvorů s větším rozpětím než 2 000 mm. Na vnější obvodové zdi bude probíhat spojitý průvlak IPE270.

Spodní pásnice průvlaku sloužila pro osazování stropních panelů. Spojitý průvlak byl ukotven na východní straně do stávající obvodové nosné zdi. V části objektu, kde se nachází druhá tělocvična, bylo kvůli projektovanému rohovému otvoru zapotřebí vytvořit rohový průvlak HEA240, na který se budou osazovat stropní panely. Průvlak je spojitý i přes druhý otvor a tvoří spojitý nosník. Tím pomohl průhybu převislého konce, kde se nachází rohový otvor.

SO02 – Spojovací krček

Nosnou část spojujícího zastřešení představuje skeletová konstrukce. Nosná konstrukce zastřešení je řešena pomocí dvou hlavních průvlaků HEA200, které jsou umístěny nad zhlavím jednotlivých sloupů. Průvlaky jsou umístěny každý v jiné výškové úrovni, aby docházelo k plynulému odtékání vody ze střešní konstrukce a byl dodržen patřičný příčný sklon zastřešení. Průvlaky budou v určitých místech příčně spojeny pomocí profilů IPE160.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Střešní konstrukce nad tělocvičnou je sedlová, atypická je se sklonem 12 a 30 °. Nosnou část tvoří příhradové nosníky, na které se osadil finální střešní plášť z trapézového plechu (tl. 42 mm). Zbylý střešní plášť je tvořen plochou střechou s minimálním sklonem 2 %. Pohledová vrstva je tvořena přímo hydroizolačním asfaltovým pásem. Nosnou část střechy tvoří opět panely typu „Spiroll“.

Řez halou v PDF

Související články