SCIA Engineer verze 19 – rychlý a efektivní návrh konstrukce

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících a zjednodušujících pracovní postupy při návrhu a posouzení konstrukce. Nabízí mnoho nových funkcí, které vám pomohou řešit běžné každodenní úkoly s minimálním úsilím a velmi efektivně. V článku jsou prezentovány především novinky v software pro statiku.

Odevzdávejte hospodárné a přehledně zdokumentované projekty připravené s minimální námahou díky novým funkcím jako jsou automatický návrh skutečné výztuže do betonových nosníků a sloupů, rozšířená optimalizace při návrhu smykových trnů ve spřažených stropech, uvažování nadvýšení při návrhu ocelových prvků a podobně. Pro snadnou kontrolu modelu a pro přesné vystižení odezvy konstrukce můžete využít nové, kontaktními prvky modelované zděné stěny, integrační dílce pro návrh ztužujících stěn a jader, aktualizované absence pro simulaci fází výstavby konstrukce, modifikátory tuhosti prvků konstrukce, rozšířené možnosti zobrazení výsledků a podobně.

Využijte parametrického modelování pro optimalizaci konstrukce nebo použijte svoje vlastní řešení pro nalezení nejhospodárnější a nejelegantnější varianty projektu s pomocí aktualizovaného XML rozhraní nebo zcela nového OPEN API rozhraní, které vám zprostředkuje přístup k mnoha interním funkcím software SCIA Engineer.

NÁVRH A POSOUZENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Rychlý a praktický návrh smykové výztuže

 • Vestavěné šablony různých tvarů třmínků pro rozdílné tvary průřezů,
 • automatické zohlednění vlivu třmínků na podélnou výztuž,
 • praktické rozmístění třmínků po délce nosníku s využitím třmínkových zón.
 • volitelné symetrické rozmístění třmínků po délce pole.

Praktický návrh nosné výztuže ve sloupech, nosnících a žebrech

 • Nové šablony výztuže pro sloupy s pruty pouze v rozích průřezu,
 • rovnoměrné rozmístění podélné výztuže po výšce sloupu,
 • rovnoměrné rozmístění výztuže v nosnících a žebrech nad podporami,
 • uživatelem definovaná minimální délka prutů v nosnících a žebrech.

Automatický návrh výztužných prutů v 1D dílcích

 • Automatická konverze spočtené nutné plochy výztuže na skutečné pruty,
 • zohlednění skutečných výztužných prutů ve všech posudcích podle MSÚ a MSP a také v posudku v řezu,
 • možnost ruční úpravy automaticky generované výztuže,
 • export konvertované výztuže do IFC a XML.

Výztužné pruty a sítě ve 2D dílcích

 • Návrh skutečných prutů a výztužných sítí ve 2D dílcích,
 • všechny typy výztuže se uvažují v posudcích i ve výpočtu protlačení, trhlin a dlouhodobých průhybů,
 • export všech typů výztuže do souboru ASF (ALLPLAN).

NÁVRH A POSOUZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Posudky použitelnosti

 • Podpora norem EN 1993 a SIA 263,
 • posudek podle MSP pro stálé a proměnné zatížení v jednom kroku,
 • uvažování nadvýšení v návrhu,
 • zjednodušené zadávání kritérií návrhu.

Další vylepšení návrhu

 • Výpočet plastických kloubů aktualizovaný na EN 1993‑1‑1,
 • při stanovení momentové únosnosti plastického kloubu se zohledňují specifické součinitele spolehlivosti stanovené národní přílohou,
 • otevřené posudky (Open Checks) nově podporují párové průřezy (dvojice úhelníků, U‑profily se stojinami u sebe a podobně),
 • plastické klouby jsou nyní dostupné v 64bitové verzi,
 • posudky podle SIA 263 jsou nyní dostupné v 64bitové verzi.

NÁVRH A POSOUZENÍ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Spřažené stropy

 • Ekonomický návrh trnů zohledňující běžné postupy z praxe,
 • optimalizace s lepším zohledněním konstrukčních zásad,
 • rychlejší a ekonomičtější optimalizace pro nosníky s více otvory ve stojině,
 • kratší standardní výstup s větším podílem podstatných informací,
 • podrobný výstup s důsledným odkazováním na použité články a vzorce.

NUMERICKÁ ANALÝZA A VÝSLEDKY

Zdivo

 • Zjednodušený postup pro lineární výpočty zděných dílců,
 • jednoduchá úprava parametrů ortotropie pro redukci klenbového účinku,
 • pokročilé nelineární možnosti s klouby působícími pouze v tlaku na okraji zděných stěn,
 • kontaktní prvky pro hrany vhodné i pro další využití jako analýza vrstveného dřeva, výpočty trhlinami porušených dílců a podobně.

Integrační dílec

 • Integruje vnitřní síly ze zadaného obvodu; nutné např. pro návrh ztužujících stěn,
 • snadné a přímočaré zadání „náhradního“ integračního dílce,
 • integrování vnitřních sil z 2D i 1D dílců,
 • využití pro lineární i nelineární výpočty,
 • neovlivňuje ostatní výsledky na zbývající části konstrukce.

Filtrování vlastních tvarů

 • Urychluje spektrální analýzu při současném splnění podmínky na 90 % kmitající hmoty,
 • redukuje počet nutných vlastních tvarů,
 • až desetinásobné snížení počtu vyžadovaných vlastních tvarů,
 • výrazné zkrácení doby výpočtu.

Modifikátory modelu

 • Absence a úpravy (modifikace) tuhosti ve společné skupině,
 • přiřazení k určitému zatěžovacímu stavu,
 • jsou součástí standardního typu projektu (již není třeba zakládat speciální projekt),
 • vhodné pro simulaci fází výstavby, řešení dlouhodobé odezvy konstrukce v důsledku změny modulu pružnosti apod.

Vylepšení práce s výsledky
1D prvky

 • Snadné odhalení kritických bodů na nosnících s více poli.

2D prvky:

 • Vrstvy lze používat také pro řezy na 2D dílcích,
 • nové možnosti pro výběr řezů,
 • výslednice na řezech.

INTEROPERABILITA & BIM

ESA_XML

 • Podpora pro vytvoření Engineering Reportu,
 • export Engineering Reportu do RTF, PDF apod.,
 • aktualizace projektu prostřednictvím souboru připraveného v Excelu s využitím SAF formátu (Structural Analysis Format).

OPEN API

 • Snadno propojuje SCIA Engineer s vaším řešením,
 • podporuje řadu programovacích jazyků C#, Python, VBA, …
 • poskytuje funkce pro otevření projektu, definici materiálů a průřezů, vytvoření nosníků a desek, zadání zatížení a dalších dat modelu, spuštění lineárního výpočtu a načtení výsledků,
 • s pomocí šablony projektu podporuje i nelineární a stabilitní výpočty.

OBECNÉ OVLÁDÁNÍ

 • Vylepšená práce se vzpěrnými délkami po úpravách modelu,
 • přehlednější dialog pro zadávání kombinací zatěžovacích stavů,
 • automatické propojení všech prvků modelu před výpočtem,
 • rychlé odhalení a přehledné zobrazení nestabilit v modelu,
 • lepší kontrola nad formátováním (zalomením) tabulek v Engineering Reportu,
 • urychlení základních operací jako otevření či uložení projektu, kopírování a přesouvání dílců, práce s výsledky a posudky na 2D dílcích při objemných obálkových kombinacích, otevření Engineering Reportu apod.

Ve verzi 19 software SCIA Engineer opět rozšiřuje svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci statika.

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje kompletní BIM řešení pro výpočty a posudky konstrukcí dle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.