Churchill I – projekt výjimečný rychlostí projekční a realizační fáze bez kompromisů investora v požadované kvalitě

Churchill I Churchill I

Administrativní objekt komerčního charakteru je umístěný v oblasti Prahy 2, podél ulice Italská v těsné návaznosti na náměstí W. Churchilla, které svou hmotou pomáhá dokončit a uzavřít. Projekt je výjimečný zejména rychlostí projekční a realizační fáze bez kompromisů investora v požadované kvalitě. S nadsázkou by se proto dala použít slavná slova Winstona Churchilla: „Krev, pot a slzy“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Investor: Penta Real Estate
 • Autor architektonického návrhu a generální projektant: doc. Ing. Arch. Jakub Cigler, jakub cigler architekti
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. David Poláček, Ing. Pavel Prchal
 • Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
 • Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
 • Tým:
  • Ing. arch. Ilia Charushin,
  • Ing. Filip Šmolík,
  • Ing. Marian Kolbasky,
  • Ing. Martin Vítek,
  • Ing. Klára Poskočilová,
  • Ing. arch. Radomír Paulus,
  • Ing. arch. Ondřej Pechar,
  • Ing. arch. Dai Cuong Phan,
  • Ing. arch. Martin Zemánek,
  • MSC. Anna Salingerová
 • Architekt projektu do fáze územního rozhodnutí: Aukett s. r. o.
  • Ján Kostrian,
  • Petr Levý,
  • Jana Lehotská,
  • Tomáš Vorel
 • Návrh interiéru kancelářské vestavby Deloitte: ATELIER KUNC architects, s. r. o.
  • Michal Kunc,
  • Michal Matějíček,
  • Lucie Eisová,
  • Mirka Fiedlerová
 • Realizace: 2019
 • Užitná plocha: 33 100 m2
 • Plocha pozemku: 10 275 m2
 • Počet pater: 2 podzemní, 7 nadzemních

ARCHITEKTURA

Administrativní budova Churchill I je půdorysně členěna tak, aby vytvářela nové otevřené veřejné prostory se zahradní architekturou, která se koncepčně vypořádává se svažitým terénem a poskytuje i přes blízkost frekventované komunikace prostor pro relaxaci. Objekt je výškově i půdorysně členěn tak, aby nevytvářel příliš jednolitou a objemnou bariéru. Svým hmotovým členěním reaguje na ubíhající linii svahu a plynule navazuje na již existující zástavbu.

Fasáda objektu dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje, nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku. Ostře řezané linie domu jsou kontrastně doplněny plynulými křivkami v parteru. Ty střídavě pronikají do hmoty domu a zase z ní vycházejí a tvoří jakési zálivy, které oddělují provoz na ulici Italská od klidnějších pobytových ploch. V parteru objektu se nachází kantýna, restaurace a kavárna. Mezi objektem Churchill I a navazujícím objektem Churchill II (druhý objekt je momentálně ve výstavbě) vzniká pobytové náměstíčko se zelení, vodním prvkem a výhledem na panorama Prahy.

HARMONOGRAM PRACÍ

 • 05/2017: Počátek projektování realizační dokumentace objektu
 • 11/2017: Počátek realizace objektu – piloty
 • 02/2019: Kolaudace objektu

ZAKLÁDÁNÍ

Stávající svah podél ulice Italská byl zajištěn pomocí dočasné kotvené záporové stěny s tím, že zemní tlaky budou vnášeny do objektu. Objekt je založen hlubinným pilotovým založením do horniny třídy min R4. Hladina podzemní vody byla zastižena pod úrovní základové spáry.

Z důvodu ochrany spodní stavby proti hromadění vsakující se dešťové vody, která by se postupně vsakovala a protékala k základové spáře objektu bez další možnosti odtoku, byla navržena pod úrovní základové spáry obvodová drenáž. Ta eliminovala efekt překážky, který spodní stavba objektu Churchill square I a dalších fází, představují. Dále tato drenáž odvádí podzemní vodu přitékající z podloží v patě svahu.

PROJEKT (BIM)

Pro projektování byl využit moderní projekční nástroj BIM – Revit Architecture. V BIM byla modelována kompletní architektonicko‑stavební část a veškeré TZB, do podrobnosti 1 : 100. Detailnější výkresy byly zpracovávány 2D v programu AutoCAD. Z BIM byly taktéž generovány Výkazy výměr a Výpis dveří (včetně kompletní specifikace). Veškeré sítě TZB byly v BIM prostorově koordinovány. BIM byl taktéž využit pro komunikaci a vzájemnou koordinaci se statickou částí, pomocí IFC exportů. Statická část byla samostatně zpracována v programu SCIA Engineer a FINE Software.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukce spodní stavby je navržena jako kombinace sloupového a stěnového monolitického železobetonového (ŽB) systému. Suterén objektu je uvažován jako ŽB krabice, dimenzovaná i na účinky zemního a případně i vodního tlaku (zasáknutá dešťová voda) a přenášející síly z horní stavby do základů.

Konstrukce základové desky a suterénních obvodových stěn je navržena jako tzv. „bílá vana“, tj. z vodonepropustného betonu bez použití hydroizolace. Konstrukční systém představuje železobetonový monolitický sloupový skelet se systémem vnitřních komunikačních jader. Na části objektu vystupuje nad 2. NP z objektu překonzolovaná část konstrukce. Konzola lokálně dosahuje až na 4,5 m a je vynesena šikmými ŽB vzpěrami.

Na objektu bylo navrženo 59 atypických ŽB prefabrikátů s třídou pohledovosti PB3. Prefabrikáty byly využity jako obkladový materiál u exteriérových konstrukcí a pro realizaci jezdeckého schodiště. Pro stavbu nejnáročnější byl obloukový prefabrikát výšky
4,5 metru a poloměrem 3 metry.

Z důvodů požadavků památkové ochrany bylo nutné eliminovat množství vyčnívajících objektů na střeše. 6. NP proto obsahuje zapuštěné únikové schodiště do úrovně střešního pláště.

V prostoru vnitřního proskleného atria je dominantním prvkem točité ocelové schodiště, obložené terazzem a corianovým obkladem. Schodiště je točité na přibližně jeden a čtvrt otáčky, na úrovni +4,150 má podestu. Nosná konstrukce schodiště je ocelová celosvařovaná. Je tvořena vnitřní schodnicí o vnitřním poloměru 385 mm, vnější schodnicí o vnějším poloměru 1 930 mm, lomenicí tvořenou plechy stupňů a podstupnic a z podesty. Vnitřní schodnice současně tvoří vnitřní zábradlí.

OPLÁŠTĚNÍ, ZASTŘEŠENÍ

Systémové hliníkové profily, a to jak pro sloupko‑příčkovou, tak i pro modulovou fasádu, jsou opatřeny standardní práškovou vypalovanou barvou RAL9004. Obkladové kazety jsou řešeny práškovou vypalovanou barvou se zrnitou strukturou s jemně lesklým efektem. Převážně modulová fasáda přechází v parteru ve sloupko‑příčkovou fasádu. Předsazený obklad je kotven přímo do lehkého obvodového pláště pro minimalizaci tepelných mostů a tvoří na objektu rastr o výšce pole přes dvě podlaží a dvou základních osových vzdálenostech svislých obkladových sloupů, které vnášejí dynamiku do vnějšího vzhledu budovy. Zároveň jsou v nárožích provedena ustoupení objektu, čímž vznikají terasy, před kterými zůstává samonosná konstrukce obkladových prvků v prodloužení standardního předsazeného obkladu.

Střešní systém je navržen se spádovými klíny z tepelné izolace. Parotěsná rovina je vytvořena na železobetonové desce, hydroizolační souvrství je poté volně položeno na tepelnou izolaci a zakryto vrstvou XPS pro zajištění ochrany hydroizolace proti poškození. Přitížení souvrství je zajištěno skladbou dřevěné terasy, nebo na střechách zásypem z praného říčního stěrku (kačírku).

SYSTÉM OSVĚTLENÍ, SYSTÉM OTK

Osvětlení v objektu je zajištěno převážně LED zdroji s režimem automatického vypnutí. V prostoru atria a dvoupodlažní recepce je navržen systém Zařízení odvodu tepla a kouře, který pracuje na bázi přirozeného větrání. Součástí zařízení je šest křídlových klapek umístěných v prosklené střeše třípodlažního atria a zařízení automatického otevírání fasádních dveří pro zajištění přívodu vzduchu.

VYTÁPĚNÍ, ŠETRNÉ PRVKY BUDOVY

V objektu Churchill I se částečně nachází technologie a zdroje i pro navazující objekt Churchill II. Zdroje tepla a chladu jsou pro oba objekty společné. Kotelna je vybavena čtyřmi kondenzačními kotli na zemní plyn o celkovém výkonu 2 028 kW. Zdrojem chladu jsou dvě chladicí jednotky (953 + 320 kW) doplněné o reverzibilní tepelné čerpadlo o chladicím výkonu 210 kW a topném výkonu 295 kW. Kondenzátorové okruhy dvou menších jednotek jsou napojeny na společný suchý chladič umístěný na střeše, pro větší jednotku jsou použity další dva suché chladiče s adiabatickým skrápěním. Oba typy chladičů jsou uvažovány jak pro kompresorové chlazení, tak pro freecooling.

Dešťové vody z obou objektů jsou svedeny do akumulační nádrže, ze které je voda používána pro závlahy a splachování toalet. Spotřeba pitné vody je dále snížena osazením úsporných baterií a zařizovacích předmětů.

Společný je také náhradní zdroj energie tvořený dvěma dieselagregáty, každý o výkonu 700 kVA. Stroje jsou uloženy ve 2. PP na antivibračním základu – v odhlučněných strojovnách.

Strojovna VZT využila volného prostoru pod rampou. Jedná se o prostor o rozměrech 39 × 16 metrů a výšce 6 až 3,3 metrů, který je půdorysně mimo obrys nadzemní části objektu. Jelikož existovala obava z možnosti kontaminace vzduchu pojezdem starších dieselových lokomotiv ze strany hlavního nádraží, byly proto navrženy anglické dvorky pro nasávání vzduchu do objektu, z kolmé strany k nádraží, mezi VZT strojovnu a objekt. Odpadní vzduch je vyfukován přes společnou výfukovou komoru směrem k hlavnímu nádraží. Potrubí do objektu prochází pod anglickými dvorky přímo pod strop garáží pod objektem.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, KOORDINOVANÉ ZÁMĚRY, REKONSTRUKCE ITALSKÉ ULICE

Výrazným prvkem projektu je příjezdová komunikace z ulice Italská, která je umístěna na objektu a ohraničuje objekt z jeho jižní a západní strany. Součástí projektu Churchill I jsou taktéž tři prefabrikované venkovní schodiště, z nichž jedno jezdecké schodiště je přímo navázáno na svažitou ulici Italská.

Projekt výstavby objektů Churchill I (CHS I) a Churchill II (CHS II) má několik koordinovaných záměrů. Jedná se zejména o stavbu bytového domu Rezidence Churchill, prodloužení severního podchodu železniční stanice Praha Hlavní nádraží a rekonstrukci Italské ulice. Kromě těchto koordinovaných záměrů bylo v průběhu výstavby nutné zabezpečit nezbytný rozsah demolic v areálu autovlaku a náhradu demolovaných provozů provozy novými.

Rekonstrukce Italské ulice zahrnovala výměnu povrchů, kultivaci přechodů pro chodce zřízením ostrůvků a posílením veřejného osvětlení, v rámci představovaného záměru na ni bylo navázáno další kultivací povrchů (pražská mozaika), založením aleje platanů v rabátkách a z toho se odvíjejících přeložek technické infrastruktury. Nedílnou součástí rekonstrukce Italské ulice bylo i zřízení křižovatky pro napojení představovaného záměru.

ZÁVĚR

Po realizaci druhé etapy projektu v roce 2020 a po dokončení veškerých koordinovaných záměrů, dojde k urbanistickému dokončení a uzavření náměstí W. Churchilla a důstojnějšímu pěšímu napojení Žižkova na Hlavní nádraží. Dlouhou dobu opomíjená plocha brownfieldu v centru města se tak konečně zapojí do jeho struktury a bude mít, jak doufáme, pozitivní dopad na vnímání tohoto místa a jeho případnou další rehabilitaci.

Ing. Pavel Prchal
Ing. Arch. Jan Fiedler, Ing. Martin Vítek
Ing. Filip Šmolík, Ing. Arch. Ondřej Pechar
jakub cigler architekti

Související články