Churchill I – projekt výjimečný rychlostí projekční a realizační fáze bez kompromisů investora v požadované kvalitě

Churchill I Churchill I

Administrativní objekt komerčního charakteru je umístěný v oblasti Prahy 2, podél ulice Italská v těsné návaznosti na náměstí W. Churchilla, které svou hmotou pomáhá dokončit a uzavřít. Projekt je výjimečný zejména rychlostí projekční a realizační fáze bez kompromisů investora v požadované kvalitě. S nadsázkou by se proto dala použít slavná slova Winstona Churchilla: „Krev, pot a slzy“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Investor: Penta Real Estate
 • Autor architektonického návrhu a generální projektant: doc. Ing. Arch. Jakub Cigler, jakub cigler architekti
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. David Poláček, Ing. Pavel Prchal
 • Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
 • Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
 • Tým:
  • Ing. arch. Ilia Charushin,
  • Ing. Filip Šmolík,
  • Ing. Marian Kolbasky,
  • Ing. Martin Vítek,
  • Ing. Klára Poskočilová,
  • Ing. arch. Radomír Paulus,
  • Ing. arch. Ondřej Pechar,
  • Ing. arch. Dai Cuong Phan,
  • Ing. arch. Martin Zemánek,
  • MSC. Anna Salingerová
 • Architekt projektu do fáze územního rozhodnutí: Aukett s. r. o.
  • Ján Kostrian,
  • Petr Levý,
  • Jana Lehotská,
  • Tomáš Vorel
 • Návrh interiéru kancelářské vestavby Deloitte: ATELIER KUNC architects, s. r. o.
  • Michal Kunc,
  • Michal Matějíček,
  • Lucie Eisová,
  • Mirka Fiedlerová
 • Realizace: 2019
 • Užitná plocha: 33 100 m2
 • Plocha pozemku: 10 275 m2
 • Počet pater: 2 podzemní, 7 nadzemních

ARCHITEKTURA

Administrativní budova Churchill I je půdorysně členěna tak, aby vytvářela nové otevřené veřejné prostory se zahradní architekturou, která se koncepčně vypořádává se svažitým terénem a poskytuje i přes blízkost frekventované komunikace prostor pro relaxaci. Objekt je výškově i půdorysně členěn tak, aby nevytvářel příliš jednolitou a objemnou bariéru. Svým hmotovým členěním reaguje na ubíhající linii svahu a plynule navazuje na již existující zástavbu.

Fasáda objektu dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje, nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku. Ostře řezané linie domu jsou kontrastně doplněny plynulými křivkami v parteru. Ty střídavě pronikají do hmoty domu a zase z ní vycházejí a tvoří jakési zálivy, které oddělují provoz na ulici Italská od klidnějších pobytových ploch. V parteru objektu se nachází kantýna, restaurace a kavárna. Mezi objektem Churchill I a navazujícím objektem Churchill II (druhý objekt je momentálně ve výstavbě) vzniká pobytové náměstíčko se zelení, vodním prvkem a výhledem na panorama Prahy.

HARMONOGRAM PRACÍ

 • 05/2017: Počátek projektování realizační dokumentace objektu
 • 11/2017: Počátek realizace objektu – piloty
 • 02/2019: Kolaudace objektu

ZAKLÁDÁNÍ

Stávající svah podél ulice Italská byl zajištěn pomocí dočasné kotvené záporové stěny s tím, že zemní tlaky budou vnášeny do objektu. Objekt je založen hlubinným pilotovým založením do horniny třídy min R4. Hladina podzemní vody byla zastižena pod úrovní základové spáry.

Z důvodu ochrany spodní stavby proti hromadění vsakující se dešťové vody, která by se postupně vsakovala a protékala k základové spáře objektu bez další možnosti odtoku, byla navržena pod úrovní základové spáry obvodová drenáž. Ta eliminovala efekt překážky, který spodní stavba objektu Churchill square I a dalších fází, představují. Dále tato drenáž odvádí podzemní vodu přitékající z podloží v patě svahu.

PROJEKT (BIM)

Pro projektování byl využit moderní projekční nástroj BIM – Revit Architecture. V BIM byla modelována kompletní architektonicko‑stavební část a veškeré TZB, do podrobnosti 1 : 100. Detailnější výkresy byly zpracovávány 2D v programu AutoCAD. Z BIM byly taktéž generovány Výkazy výměr a Výpis dveří (včetně kompletní specifikace). Veškeré sítě TZB byly v BIM prostorově koordinovány. BIM byl taktéž využit pro komunikaci a vzájemnou koordinaci se statickou částí, pomocí IFC exportů. Statická část byla samostatně zpracována v programu SCIA Engineer a FINE Software.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukce spodní stavby je navržena jako kombinace sloupového a stěnového monolitického železobetonového (ŽB) systému. Suterén objektu je uvažován jako ŽB krabice, dimenzovaná i na účinky zemního a případně i vodního tlaku (zasáknutá dešťová voda) a přenášející síly z horní stavby do základů.

Konstrukce základové desky a suterénních obvodových stěn je navržena jako tzv. „bílá vana“, tj. z vodonepropustného betonu bez použití hydroizolace. Konstrukční systém představuje železobetonový monolitický sloupový skelet se systémem vnitřních komunikačních jader. Na části objektu vystupuje nad 2. NP z objektu překonzolovaná část konstrukce. Konzola lokálně dosahuje až na 4,5 m a je vynesena šikmými ŽB vzpěrami.

Na objektu bylo navrženo 59 atypických ŽB prefabrikátů s třídou pohledovosti PB3. Prefabrikáty byly využity jako obkladový materiál u exteriérových konstrukcí a pro realizaci jezdeckého schodiště. Pro stavbu nejnáročnější byl obloukový prefabrikát výšky
4,5 metru a poloměrem 3 metry.

Z důvodů požadavků památkové ochrany bylo nutné eliminovat množství vyčnívajících objektů na střeše. 6. NP proto obsahuje zapuštěné únikové schodiště do úrovně střešního pláště.

V prostoru vnitřního proskleného atria je dominantním prvkem točité ocelové schodiště, obložené terazzem a corianovým obkladem. Schodiště je točité na přibližně jeden a čtvrt otáčky, na úrovni +4,150 má podestu. Nosná konstrukce schodiště je ocelová celosvařovaná. Je tvořena vnitřní schodnicí o vnitřním poloměru 385 mm, vnější schodnicí o vnějším poloměru 1 930 mm, lomenicí tvořenou plechy stupňů a podstupnic a z podesty. Vnitřní schodnice současně tvoří vnitřní zábradlí.

OPLÁŠTĚNÍ, ZASTŘEŠENÍ

Systémové hliníkové profily, a to jak pro sloupko‑příčkovou, tak i pro modulovou fasádu, jsou opatřeny standardní práškovou vypalovanou barvou RAL9004. Obkladové kazety jsou řešeny práškovou vypalovanou barvou se zrnitou strukturou s jemně lesklým efektem. Převážně modulová fasáda přechází v parteru ve sloupko‑příčkovou fasádu. Předsazený obklad je kotven přímo do lehkého obvodového pláště pro minimalizaci tepelných mostů a tvoří na objektu rastr o výšce pole přes dvě podlaží a dvou základních osových vzdálenostech svislých obkladových sloupů, které vnášejí dynamiku do vnějšího vzhledu budovy. Zároveň jsou v nárožích provedena ustoupení objektu, čímž vznikají terasy, před kterými zůstává samonosná konstrukce obkladových prvků v prodloužení standardního předsazeného obkladu.

Střešní systém je navržen se spádovými klíny z tepelné izolace. Parotěsná rovina je vytvořena na železobetonové desce, hydroizolační souvrství je poté volně položeno na tepelnou izolaci a zakryto vrstvou XPS pro zajištění ochrany hydroizolace proti poškození. Přitížení souvrství je zajištěno skladbou dřevěné terasy, nebo na střechách zásypem z praného říčního stěrku (kačírku).

SYSTÉM OSVĚTLENÍ, SYSTÉM OTK

Osvětlení v objektu je zajištěno převážně LED zdroji s režimem automatického vypnutí. V prostoru atria a dvoupodlažní recepce je navržen systém Zařízení odvodu tepla a kouře, který pracuje na bázi přirozeného větrání. Součástí zařízení je šest křídlových klapek umístěných v prosklené střeše třípodlažního atria a zařízení automatického otevírání fasádních dveří pro zajištění přívodu vzduchu.

VYTÁPĚNÍ, ŠETRNÉ PRVKY BUDOVY

V objektu Churchill I se částečně nachází technologie a zdroje i pro navazující objekt Churchill II. Zdroje tepla a chladu jsou pro oba objekty společné. Kotelna je vybavena čtyřmi kondenzačními kotli na zemní plyn o celkovém výkonu 2 028 kW. Zdrojem chladu jsou dvě chladicí jednotky (953 + 320 kW) doplněné o reverzibilní tepelné čerpadlo o chladicím výkonu 210 kW a topném výkonu 295 kW. Kondenzátorové okruhy dvou menších jednotek jsou napojeny na společný suchý chladič umístěný na střeše, pro větší jednotku jsou použity další dva suché chladiče s adiabatickým skrápěním. Oba typy chladičů jsou uvažovány jak pro kompresorové chlazení, tak pro freecooling.

Dešťové vody z obou objektů jsou svedeny do akumulační nádrže, ze které je voda používána pro závlahy a splachování toalet. Spotřeba pitné vody je dále snížena osazením úsporných baterií a zařizovacích předmětů.

Společný je také náhradní zdroj energie tvořený dvěma dieselagregáty, každý o výkonu 700 kVA. Stroje jsou uloženy ve 2. PP na antivibračním základu – v odhlučněných strojovnách.

Strojovna VZT využila volného prostoru pod rampou. Jedná se o prostor o rozměrech 39 × 16 metrů a výšce 6 až 3,3 metrů, který je půdorysně mimo obrys nadzemní části objektu. Jelikož existovala obava z možnosti kontaminace vzduchu pojezdem starších dieselových lokomotiv ze strany hlavního nádraží, byly proto navrženy anglické dvorky pro nasávání vzduchu do objektu, z kolmé strany k nádraží, mezi VZT strojovnu a objekt. Odpadní vzduch je vyfukován přes společnou výfukovou komoru směrem k hlavnímu nádraží. Potrubí do objektu prochází pod anglickými dvorky přímo pod strop garáží pod objektem.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, KOORDINOVANÉ ZÁMĚRY, REKONSTRUKCE ITALSKÉ ULICE

Výrazným prvkem projektu je příjezdová komunikace z ulice Italská, která je umístěna na objektu a ohraničuje objekt z jeho jižní a západní strany. Součástí projektu Churchill I jsou taktéž tři prefabrikované venkovní schodiště, z nichž jedno jezdecké schodiště je přímo navázáno na svažitou ulici Italská.

Projekt výstavby objektů Churchill I (CHS I) a Churchill II (CHS II) má několik koordinovaných záměrů. Jedná se zejména o stavbu bytového domu Rezidence Churchill, prodloužení severního podchodu železniční stanice Praha Hlavní nádraží a rekonstrukci Italské ulice. Kromě těchto koordinovaných záměrů bylo v průběhu výstavby nutné zabezpečit nezbytný rozsah demolic v areálu autovlaku a náhradu demolovaných provozů provozy novými.

Rekonstrukce Italské ulice zahrnovala výměnu povrchů, kultivaci přechodů pro chodce zřízením ostrůvků a posílením veřejného osvětlení, v rámci představovaného záměru na ni bylo navázáno další kultivací povrchů (pražská mozaika), založením aleje platanů v rabátkách a z toho se odvíjejících přeložek technické infrastruktury. Nedílnou součástí rekonstrukce Italské ulice bylo i zřízení křižovatky pro napojení představovaného záměru.

ZÁVĚR

Po realizaci druhé etapy projektu v roce 2020 a po dokončení veškerých koordinovaných záměrů, dojde k urbanistickému dokončení a uzavření náměstí W. Churchilla a důstojnějšímu pěšímu napojení Žižkova na Hlavní nádraží. Dlouhou dobu opomíjená plocha brownfieldu v centru města se tak konečně zapojí do jeho struktury a bude mít, jak doufáme, pozitivní dopad na vnímání tohoto místa a jeho případnou další rehabilitaci.

Ing. Pavel Prchal
Ing. Arch. Jan Fiedler, Ing. Martin Vítek
Ing. Filip Šmolík, Ing. Arch. Ondřej Pechar
jakub cigler architekti

Související články

Aktuálně

Největší česká architektonická soutěž o nejlepší realizaci Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu startuje.

V porotě zasedá Petr Štefek (Česko), Irakli Eristavi (Slovensko), Thorbjörn Andersson (Švédsko), Balázs Bognár (Japonsko) a Amanda J. Levete (Velká Británie). Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2023 a účast je zdarma. Registrace zde.