Crestyl finišuje rozsáhlý projekt DOCK v pražské Libni, staví se poslední budova. Dock IN FIVE

publikováno:
autor:
Pohled na dokončené objekty čtvrti DOCK Pohled na dokončené objekty čtvrti DOCK

Skupina Crestyl dokončuje svou čtvrť DOCK vyrůstající kolem dvou slepých ramen Vltavy v pražské Libni. V současné době je ve výstavbě poslední budova – kanceláře DOCK IN FIVE. Skončily již práce na hektarovém parku přímo v areálu, který byl dokončen a otevřen během jarních měsíců. Rezidenční budovy jsou všechny dokončené a byty vyprodané. Podobně všechny dokončené kancelářské budovy jsou až na posledních pár metrů plně obsazené nájemci. Dokončení poslední kancelářské budovy DOCK IN FIVE je naplánováno na druhou polovinu roku 2022. Nabídne přibližně 21,5 tisíce metrů kancelářských ploch a obchodních prostor. V článku je popsáno stavebně-konstrukční řešení tohoto posledního objektu projektu DOCK.

„Naši rozsáhlou čtvrť DOCK se nám už podařilo prakticky celou dokončit, chybí poslední budova, která se ale již staví. Závěrečnou rezidenční část DOCK Marina Boulevard, umístěnou na vlastním poloostrově mezi slepými rameny Vltavy, jsme zkolaudovali před více jak rokem, o pár měsíců později i předposlední administrativní budovu v areálu. Teď se tak naplno soustředíme na náš poslední objekt,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel skupiny Crestyl. „Zájem o DOCK ukázal, že místo spojující kanceláře s byty v bezprostředním okolí láká jak k bydlení, tak k práci, navíc celkovou unikátní atmosféru zde ještě podtrhuje velké množství zeleně a přilehlá řeka. V celém areálu nám zbývá nájemci obsadit jen tu poslední budovu DOCK IN FIVE, která bude dokončena až v příštím roce. Několik desítek procent plochy zde máme již nyní pronajato, na zbytek probíhají jednání s vážnými zájemci,“ dodává.

Komerční část DOCK IN pražského projektu DOCK skupiny CRESTYL má celkem pět fází. Projekt DOCK je koncipován jako kombinace klidného bydlení a kanceláří s promenádou u vody. Nabízí kromě přístupu k marině také blízké golfové odpaliště, přímé napojení na cyklostezku a přístup do parku s dětským hřištěm i rozlehlých Thomayerových sadů. Přes klidné prostředí má DOCK vynikající spojení městskou hromadnou dopravou díky metru a tramvajím. Nová pěší lávka přímo propojuje nové budovy s Libeňským mostem, stanice metra Palmovka je proto vzdálena méně jak čtyři minuty chůze. Lokalita Palmovky nabízí kompletní občanskou vybavenost – školy, sportoviště, zdravotnická zařízení, poštu, divadlo, obchody nebo restaurace.

V kampusu DOCK se dokončil i nový relaxační park o rozloze jednoho hektaru, který již nabízí odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití, například při venkovním fitness či lekcích jógy. Sportovci oceňují i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, který je i napojen na městské cyklostezky vedoucí do centra města a do Troje. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch, šaten a míst pro umístění kol přímo v budově.

Celková podlahová plocha komerčního areálu DOCK IN činí přibližně 80 tisíc m2. Největší plochu obsadí kancelářské prostory, součástí areálu jsou ale i obchody, kavárny a restaurace.

DOCK IN FIVE – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Základní rozměry
Nosná konstrukce novostavby administrativní budovy v Praze Libni má půdorysné rozměry (vnější průmět podzemních a nadzemních podlaží) cca 71 × 89 metrů. Vnější obrys podzemní podsklepené části objektu je ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku. Nadzemní části objektu jsou tvořeny dvěma bloky o půdorysných rozměrech cca 65 × 92 a 19 × 60 metrů, rovněž tvaru nepravidelného mnohoúhelníku. Stavba byla navržena se třemi podzemními a 6. a 7. nadzemními podlažími. Podzemní podlaží budou sloužit jako technické zázemí objektu a prostory podzemních garáží. V 1. NP se nachází komunikační prostory, technické zázemí a kanceláře. 2. – 7. nadzemní podlaží budou využívány jako kancelářské prostory.

Nosná konstrukce objektu
Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonová monolitická. Jedná se o skeletový systém s lokálně podporovanými obousměrně pnutými stropními deskami, které jsou v místě uložení na sloupy opatřeny zesilujícími hlavicemi. Skeletový systém je doplněn železobetonovými stěnami komunikačních jader a lokálně obvodovými a vnitřními stěnami. Konstrukce spodní stavby jsou navrženy jako tzv. „bílá vana“ ve třídě A1 a A2 podle rakouských norem /26/. Budova je založena na základové desce, která je v místech pod sloupy opatřena zesilujícími náběhy. Ustupující části objektu 1. PP a 1. NP jsou založeny na tenké základové desce, která je v místech pod sloupy uložena na velkoprůměrových vrtaných pilotách zasahujících do únosného podloží ulehlých štěrkopísků a ordovických břidlic. Objekt sestává ze dvou dilatačních celků. Dilatace je navržena po celé výšce objektu.

Svislé nosné železobetonové konstrukce
Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými sloupy a stěnami. Ve vnitřní části dispozice jsou navrženy železobetonové monolitické sloupy, oválného a kruhového průřezu, rozměry jsou patrné z výkresů tvarů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy převážně v tloušťkách 200 a 250 mm. Sloupy a pilíře a některé vybrané vnitřní stěny jsou navrženy z betonu třídy C35/45-XC1, C30/37-XC1, příp. C40/50-XC1. Ostatní svislé nosné konstrukce jsou provedeny z betonu třídy C25/30-XC1. Přesná specifikace tříd použitých betonů viz. výkresy tvaru. Obvodové stěny v 3. PP až 1. PP jsou provedeny v tloušťkách 400 až 300 mm z vodostavebného betonu v provedení technologie bílá vana. Všechny sloupy a stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B 500B. Stykování sloupů a stěn je navrženo v úrovni horního líce stropní desky každého podlaží.

Pro betonáž vsazených konstrukcí (schodišťové mezipodesty) budou použity vylamovací lišty pro svislé pracovní spáry – Halfen HBT. Do železobetonových sloupů a stěn je zakázáno provádět jakékoliv úpravy vedoucí k oslabení průřezu, tj. zabrušování krycí vrstvy, je zakázáno osazovat trubkování a krabice elektro, je zakázáno provádět niky a prostupy, je zakázáno osazovat pomocné prvky pro bednění, je zakázáno osazovat části hromosvodů a jakýchkoliv instalací. Rovněž je nepřípustné cokoliv kotvit do sloupů za použití jádrové vrtačky, přeřezávat a nařezávat výztuž, řezat do betonu sloupů, cokoliv k výztuži sloupů přivařovat – kotevní desky musí mít vlastní výztuž. Dále se nesmí svařovat armokoše, pokud není výslovně uvedeno v projektu.

Vodorovné konstrukce
Stropní desky jsou navrženy jako monolitické obousměrně pnuté lokálně podporované železobetonové desky, které jsou v místě sloupů opatřeny zesilujícími hlavicemi. Základní modulový rastr sloupového skeletu je 8,1 × 8,1 metru. Tloušťka stropních desek v typických podlažích je 220 mm v poli, v místě zesilujících hlavic nad sloupy je tloušťka desek 320 a 340 mm. Základní rozměry hlavic jsou 3,5 × 3,5 metru.

Stropní deska nad 1. PP je navržena tloušťky 300 mm lokálně opařená zesilujícími žebry a hlavicemi až 600 mm. Rozmístění zesilujících hlavic a žeber je patrné z výkresu tvaru.

Stropní desky nad 3. PP a 2. PP jsou navrženy konstantní tloušťky 250 mm. Ve dvou místech jsou opatřeny zesilujícími hlavicemi celkové tloušťky 350 mm.

Betonáž stropních desek nad 3. PP, 2. PP a 1. PP se předpokládá na několik záběrů s minimálně jedním smršťovacím pruhem uprostřed desky. Značnou pozornost je nutno věnovat technologii návrhu betonové směsi tak, aby bylo minimalizováno smrštění betonu.

V objektu je navržena jedna dilatační spára, která se nachází přibližně v 1/3 rozpětí mezi osami 5 – 6. Smykové uložení stropních desek bude řešeno pomocí smykových trnů, šířka spáry je navržena 20 mm. Dilatační spára bude propsána v jedné rovině všemi vodorovnými i svislými konstrukcemi. Dilatační styk v podzemních stěnách bude řešen rovněž pomocí smykových trnů. Dilatační spára bílé vany bude opatřena systémovými těsnícími prvky zajišťující vodotěsnost spoje.

Všechny stropní konstrukce jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B 500B. Tvary a tloušťky stropních desek včetně lokálních úprav v jednotlivých podlažích jsou patrné z výkresů tvarů.

Do stropních konstrukcí je zakázáno dělat jakékoliv zásahy oslabující stropní desky bez souhlasu projektanta statiky. Jedná se především o dodatečné vrtání a řezání prostupů a sekání nik. Dále se jedná o zabrušování krycí vrstvy, přeřezávání a nařezávání výztuže apod. Tyto dodatečné úpravy musí být odsouhlaseny projektantem statiky.

Komunikační krčky
3. – 6. nadzemní podlaží jednotlivých bloků budovy budou mezi sebou v místě os 7 – 8 propojeny komunikačními krčky. Propojení budou zajišťovat lehké ocelobetonové lávky uložené na okrajích vykonzolovaných stropních desek tl. 340 mm. Hlavní nosné prvky lávky jsou dva podélné ocelové nosníky profilu HEM800 na rozpětí cca 17,3 m, mezi které budou v příčném směru osazeny ocelové I stropnice. Mezi stropnice bude na ocelové úhelníky položen trapézový plech, na kterém bude provedena tenká plechobetonová deska. Trapézový plech bude přichycen minimálně v každé druhé vlně samořezným šroubem k L úhelníkům, které budou přivařeny z boku na stojině stropnic. Hlavní nosníky budou osazeny pomocí ozubů na smykově vyztužených okrajích stropních desek. Uložení nosníků bude na jedné straně provedeno jako pevné a na druhé straně posuvné.

Hlavní nosníky profilu HEM budou ve třetinách rozpětí propojeny kyvnými stojkami z obdélníkového jeklu. Stojky mají za úkol vyrovnat rozdílné deformace jednotlivých podlaží v případě, že budou stropní desky zatížené rozdílnými hodnotami proměnných zatížení. Shodný průhyb hlavních nosníků v jednotlivých podlažích nad sebou je nezbytný pro bezproblémové osazení fasádního pláště.

Most mezi objekty DOCK 04 – 05
Spojovací „mostní“ konstrukce mezi objekty Dock 04 – 05 bude tvořena čtyřmi příhradovými ocelovými nosníky na rozpětí 20,6 až 21,7 metru. Nosníky jsou navrženy přes čtyři podlaží 3. – 6. NP, výška nosníků je 14,8 metru. Vzdálenost příhradových nosníků v příčném směru je navržena 5,65, 5,70 a 5,40 metru. Hlavní nosné prvky (středové) příhradové konstrukce budou tvořit ocelové tyče průřezu HEB300 a HEA300, které budou doplněny svislými sloupky profilu HEA200 a vodorovnými stropními průvlaky IPE výšky 300 mm v úrovni jednotlivých podlaží. Styky jednotlivých prvků jsou předpokládány jako šroubové, příp. mohou být provedeny jako svařované.

Stropní konstrukce budou tvořeny plechobetonovým stropem, který bude proveden na stropnicích a IPE/HEA. Na ocelové stropnice IPE240 v osové vzdálenosti á 1 350 mm bude shora přikotven trapézový plech s výškou vlny 50 mm a nadbetonávkou nad vlnu 60 mm, která bude opatřena betonářskou výztuží ve vlnách a spojitou kari sítí v polovině výšky nabetonávky. Trapézový plech bude kotven ke stropnicím samořeznými vruty pro zajištění stability nosníků proti klopení, případně budou na horní pásnice stropnic přivařeny smykové trny zajišťující spřažení s horní betonovou deskou. Stabilita v úrovni stropní konstrukce bude zajištěna tuhou plechobetonovou stropní deskou a křížovými ztužidly, které budou doplněny v podélném a příčném směru v úrovni stropnic.

Hlavní nosná příhradová konstrukce bude osazena na masivním obvodovém železobetonovém průvlaku v úrovni stropních konstrukcí 2. NP objektů 04 a 05. Na straně objektu 05 je předpokládán pevný kloub, na straně objektu 04 je navržen posuvný kloub, umožňující volnou dilataci v podélném směru konstrukce. Jednotlivé stropní konstrukce budou rovněž propojeny v úrovni železobetonových stropních desek objektů 04, 05. Na straně objektu 05 je předpokládán pevný kloub, na straně objektu 04 posuvný kloub umožňující posun v podélném směru. Tuhé stropní plechobetonové desky se ztužidly budou zajišťovat podélnou a příčnou stabilitu hlavní nosné příhradové konstrukce. Na možnost vodorovného dilatačního posunu na straně objektu 04 je nutné navrhnout rovněž detail napojení kompletačních konstrukcí. Protipožární odolnost nosné ocelové konstrukce bude zajištěna protipožárním obkladem.

ZÁVĚR

Nová pražská čtvrť DOCK se nachází v atraktivní lokalitě na rozhraní Libně, Karlína a Holešovic kolem dvou slepých ramen Vltavy. Projekt DOCK je stavěn v několika etapách a po svém dokončení nabídne celkem 120 000 m2 komerčních i rezidenčních ploch. Součástí kampusu je i privátní jachtařský klub s marinou, park, restaurace, kavárny a další služby. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 7,5 miliardy korun. V současné době jsou již dokončeny kancelářské budovy DOCK IN ONE, DOCK IN TWO, DOCK IN THREE a DOCK IN FOUR, marina a všechny tři rezidenční komplexy DOCK Marina View, DOCK River Watch a DOCK Marina Boulevard.

Z podkladů Skupiny Crestyl