Dostavba nemocničního hematologického oddělení: „Obláček nad Plzní“

publikováno:
Nově navržená ocelová konstrukce představuje nástavbu nad stávajícím osmým nadzemním podlažím pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. Nově navržená ocelová konstrukce představuje nástavbu nad stávajícím osmým nadzemním podlažím pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín.

Nově navržená ocelová konstrukce představuje nástavbu nad stávajícím osmým nadzemním podlažím pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, respektive nad jeho plochou střechou. Celková dispozice konstrukce zčásti opisuje půdorys stavby, ale s výjimkami, kdy dílčí části konstrukce jsou předsazeny mimo půdorys stávajícího objektu nemocnice (vykonzolované konstrukce). První patro nástavby je umístěno přibližně 0,5 m nad stávající střechou a tím se vytváří meziprostor, skrze který jsou vedeny veškeré technologické instalace.

Požadavkem zadavatele bylo vytvoření upraveného návrhu a řešení hlavní ocelové konstrukce nástavby, a to i v souvislosti s tehdejším celoevropským stavem dostupnosti jednotlivých průřezů ocelových prvků na trhu s hutním materiálem, který byl, bohužel, propojen s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině i pandemickou situací ohledně šíření se viru covid.

Dalším úkolem zhotovitele bylo navrhnout provedení nového statického řešení ocelové konstrukce, a to i v podobě návrhu spojitých nosníků (stropnice a vaznice) a tím vytvoření tuhého roštu v podlahové a střešní rovině konstrukce.

Východní dilatace je jednopodlažní o půdorysném rozměru přibližně 36,0 × 26,0 m s výškou patra 3,6 m (konstrukční výška bez atiky). Při jižní straně mezi osami N-Q je významná vykonzolovaná část konstrukce, kde budou umístěny aplikační místnosti.

Západní dilatace je dvoupodlažní o půdorysném rozměru přibližně 36,0 × 21,8 m s výškou patra 3,6 m, respektive 4,2 m (konstrukční výšky). V 10. NP je významná vykonzolovaná část konstrukce, kde bude umístěn menší konferenční sál – přednášková místnost.

Náhled na ocelovou konstrukci se základním popisem rozdělení.

Střední dilatace je zčásti jednopodlažní (severní část střední dilatace a východní část střední dilatace), a to v prostorech zázemí pro personál a v prostorech napojení na východní dilataci, kde je umístěna čekárna. Jednopodlažní část střední dilatace je také ve střední části – prostor pro technologické jednotky. Třípodlažní část střední dilatace je při jižní straně stavby, a to z důvodu propojení se stávajícím pavilonem v 8. NP, a to pomocí nového schodiště a dvou výtahových šachet, respektive výtahů. Celá propojující část konstrukce je vykonzolovaná před stávající půdorys stavby.

 

Stručný popis konstrukce
Východní dilatace: osy K1-Q / 4-8
Západní dilatace: osy A-F1 / 5-8
Střední dilatace: osy G-I-K / 1-7
Výtah – západ: A0 / 6

 

Výtahová šachta je umístěna na západní straně stavby, má půdorysný rozměr 2,4 × 2,15 m a výšku 30,8 m. Ocelová konstrukce výtahové věže je kotvena do betonového límce (obruby základu) a po výšce k stávající betonové stěně a k nové betonové stěně (nové schodiště). Uvnitř výtahové věže bude dodatečně vytvořena vnitřní konstrukce pro vynesení samotného výtahu.

ÚDAJE O POUŽITÝCH VÝPOČETNÍCH PROGRAMECH

Pro návrh a posouzení konstrukce byl použit výpočetní program SCIA ENGINNER 19.1, který lze považovat za vhodný vzhledem k prováděné práci – návrh a posouzení konstrukce za běžných a mimořádných podmínek, stabilitní posouzení (pouze vybrané konstrukce). Statické modely konstrukcí byly rozděleny následovně:

  • Východní dilatace, západní dilatace a střední dilatace, výtah – západ. Tímto způsobem provedené členění respektuje dilatační rozdělení stavby. Statický model východní dilatace je staticky nezávislý na střední dilataci.
  • Mezi střední dilatací a západní dilatací je vazba/propojení (ve spojích byl umožněn vodorovný posun v podélném směru stavby).
  • Návrh a posouzení detailů byl proveden kombinací metod: výpočetní program IDEA StatiCa verze 21 a 22 a tzv. „ruční přepočet“ (v menším zastoupení, dále vybrané detaily byly řešeny také tzv. „konstrukčně“).
  • Jako stěžejní/primární pro návrh přípojů byl použit výpočetní program IDEA StatiCa, ve kterém bylo posouzeno přibližně 150 typů přípojů (včetně vybraných posudků kotvení).
  • Pro návrh a posouzení kotvení byl použit program Profis Engineering od společnosti Hilti.

 

Základní údaje o stavbě
Investor: Český národní registr dárců kostní dřeně
Dodavatel a zhotovitel ocelových konstrukcí včetně statického řešení: Nordec

 

Jako další důležitý požadavek investora byl návrh užitný zatížení jednotlivých prostor objektu, a to dle ČSN EN 1991-1-1, v rozsahu kategorie B (kancelářské plochy) s hodnotou užitného zatížení 2,5 kN/m², a to pro 9. NP a vymezenou část 10. NP. V 9. NP se nacházejí čekárny, ordinace a laboratoře. V těchto prostorách se mohlo uvažovat o zařazení do kategorie A, kdy užitné zatížení představuje hodnotu 1,5 kN/m², ale vzhledem k charakteru prostoru a potenciálně možným změnám v budoucnosti bylo přistoupeno k zařazení do kategorie B.

Kategorie C, respektive C3 (plochy bez překážek pro pohyb osob – např. přístupové plochy v nemocnicích) s hodnotou užitného zatížení 5,0 kN/m² byla uvažována pro vymezenou část 10. NP (konferenční sály, foyer, konferenční hala a chodby).

Náhled na ocelovou konstrukci východní dilatace.Pro balkony v užitných kategoriích B až D lze použít užitné zatížení 4,0 kN/m². Jedná se o prostory v 10. NP při jižní straně stavby a kuřárnu.

Pro lodžie lze použít stejné užitné zatížení jako v souvisících místnostech, tedy např. 2,5 kN/m², respektive 3,5 kN/m² (přičteny přemístitelné příčky).

Do kategorie E byly zařazeny plochy ve střední dilataci – střed (technologické prostory – strojovny, rozvodna, serverovna a místnost požárního zařízení).

Do kategorie E (standardně plochy pro skladování) byly tyto plochy zařazeny záměrně, a to z důvodu vyšší hodnoty kombinačního součinitele.

Náhled na ocelovou konstrukci západní dilatace.Střechy představují kategorii H. Jedná se o střechu nepřístupnou pro veřejnost s výjimkou běžné údržby a oprav.

Vlastní montáž ocelových konstrukcí i podlahových a střešních trapézových plechů byla prováděna primárně pomocí dvou stacionárních staveništních věžových jeřábů. Dále byly použity až 45 m vysoké montážní kloubové dieselové plošiny, staveništní lešení a menší, kloubové elektrické plošiny, tzv. „spidery“, které byly ukládány na již zabetonovaná podlaží.

Náhled na ocelovou konstrukci střední dilatace.

Důležitým aspektem pro možnou montáž konstrukce bylo sledování povětrnostních podmínek, kdy byla povolena montáž konstrukcí do rychlosti větru 3,3 m/s. Dále koordinace s FN Plzeň-Lochotín, jelikož ve vzdálenosti 20 m od západní hrany objektu (západní dilatace) se nachází ve výšce okolo 10 m heliport, tedy bylo nutné koordinovat práce a zdvihy ocelových dílů pomocí věžových jeřábů vzhledem k příletům a odletům vrtulníků.

V neposlední řadě bylo potřeba koordinovat dopravu, návozy a odvozy materiálu s ohledem na nepřerušený provoz v celém areálu nemocnice.

ealizace ocelové konstrukce.Složitost montáže, práce ve výškách a nutná opatření kvůli nemožnosti přerušení chodu nemocnice si vyžádaly provedení speciálních školení a koordinaci na denní bázi v rámci výstavby v oblasti bezpečnosti práce, staveništní koordinace, a to jak mezi montážníky, tak mezi generálním zhotovitelem stavby i ostatními dodavateli.

Stavba byla zajímavá také pro studenty Fakulty stavební ČVUT. S laskavým svolením prováděcí firmy a investora byla vytvořena sada virtuálních prohlídek. Virtuální prohlídky umožňují člověku pomocí svého počítače či telefonu procházet stavbou v celém jejím rozsahu a nabízí mnoho různých pohledů. To, že byla výstavba zaznamenávána v různých fázích, umožnilo studentům i širší veřejnosti z pohodlí domova detailně procházet stavbou a sledovat, co se v které fázi výstavby změnilo. Velmi přínosné bylo zejména to, že se studenti mohli k jednotlivým fázím opakovaně vracet a pokaždé si všímat nových detailů, které jim dodaly lepší přehled o stavební praxi.

Autor: Nordec