S běžeckou dráhou na střeše. Kampus Ostravské univerzity otevře v září

Vizualizace: Ateliér Simona a Kamil Mrva Architects Vizualizace: Ateliér Simona a Kamil Mrva Architects

Kampusem Ostravské univerzity je v současnosti celé město. Budovy jsou rozesety do různých městských částí, některé objekty si tak univerzita musí přizpůsobovat, případně pronajímat. Rozhodla se tedy, že sežene finance a postaví vlastní kampus. Jeho realizace teď spěje do finále.

„Když jsme v roce 2015 začali uvažovat o zkvalitnění zázemí pro oblast umění a sportu, oslovili jsme vedení města, zda by nám pomohlo s vytipováním vhodné lokality. V té době shodou okolností získala Ostrava zpět do svého vlastnictví pozemky blízko Černé louky, a ačkoli se uvažovalo ještě o několika dalších lokalitách, Černá louka byla naším favoritem,“ přibližuje začátky projektu Petr Svoboda, vedoucí Centra pro rozvoj a inovace Ostravské univerzity.

UNIVERZITNÍ KAMPUS Obě univerzitní budovy se v rámci areálu vzájemně doplňují a to proto, že architekti objektů vzájemně spolupracovali na urbanistickém řešení společného prostoru.Stavbu kampusu má již přes dva roky na starosti. Naráží na to, že největší problém ve fungování „rozdrobené“ univerzity představovala výuka hudby v domě na Sokolské ulici a pak chybějící sportovní zázemí – univerzita si ho musela pronajímat.

Černá louka patří mezi strategicky zajímavé oblasti nedaleko centra s nevyužitým potenciálem. Z jedné strany je lemována řekou Ostravicí, cyklostezkami a z druhé pak divadlem Antonína Dvořáka. Multifunkční areál, který zde univerzita staví, se skládá ze dvou budov. Vzniká zde nová fakulta umění (Klastr umění a designu), a pak pedagogická fakulta pojmenovaná Zázemí pro sport, zdraví a technologie. Univerzita bude mít k dispozici i rozsáhlé venkovní prostory pro pořádání nejrůznějších akcí pro školu i veřejnost.

Z VĚTŠINY ZAPLATIL OPERAČNÍ PROGRAM

Celkové náklady na stavbu multifunkčního areálu byly odhadnuty na jednu miliardu korun. „Začátky byly těžké a popravdě to není jednoduché doteď. Měli jsme jen vizi a základní představu o umístění. Nedisponovali jsme financemi, neboť univerzity obecně výstavbu svého zázemí musí financovat z externích zdrojů. Běžný státní příspěvek na vzdělávání studentů stačí pouze na zabezpečení výuky. Také nám chyběly zkušenosti s rozsáhlejší výstavbou a hráli jsme o čas,“ nezastírá Svoboda. Univerzita nakonec získala 95 % částky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v opatření RESTART určené pro vysoké školy, které se nacházejí ve strukturálně postižených regionech.

AKTUÁLNÍ POHLED NA STAVBU Datum kolaudace bude znám v květnu. Univerzita počítá s otevřením studentům nejpozději v září.„Zároveň s řešením financování jsme museli započít s projektovou a stavební přípravou a investovat do ní univerzitní peníze, a to paralelně pro obě budovy. Když byla nakonec výzva vyhlášena s limitem pro všechny projekty Moravskoslezského kraje 800 milionů korun, říkali jsme si, že budeme rádi, když uspějeme s jedním návrhem, a oželíme finance spojené s přípravou druhého. Nicméně projekty byly připraveny tak dobře, že se MŠMT rozhodlo finance navýšit, abychom je mohli realizovat oba. Z naší strany to znamenalo jistou úpravu projektů, a to za pochodu. Z původního záměru postavit kompletně novou budovu pro hudební i výtvarnou část naší Fakulty umění zůstala jen hudební část a k němu zázemí pro grafický design. Sportovní budova se snížila o jedno patro a zároveň přibyly podzemní garáže, které jsou ve vlastnictví města,“ přibližuje spletité začátky projektu vedoucí rozvoje a inovace.

STAVBA JE ČLENĚNA DO TŘÍ HMOTOVÝCH ČÁSTÍ

První celek tvoří kanceláře a administrativní část, pod níž se v přízemí nacházejí cvičební sály. Tento úsek budovy se skládá z tvarově pravidelných prvků doplněných o šikmý prosklený světlík, který přímo navazuje na centrální část objektu.

Druhý celek je reprezentován centrální sportovní halou a běžeckým oválem na úrovni 4 podlaží. Ve stejné úrovni jsou umístěná vědecká pracoviště s laboratořemi a s kancelářemi doktorandů. Tento úsek svými obloukovými částmi vystupuje ze základní hmoty a vytváří hlavní dominantu objektu.

Třetí celek představují shromažďovací prostory, posluchárny, technické a technologické zázemí sportovní haly. Tato část stavby je tvořena jednotlivými ustupujícími podlažími, jež jsou zastřešená pomocí tribuny, sloužící zároveň jako hlavní shromažďovací prostor pro konání venkovních společenských akcí.

Kromě MŠMT projekt finančně podpořilo město Ostrava, které věnovalo univerzitě čtyři hektary pozemků v hodnotě 42 milionů korun. Dále buduje podzemní garáže pod budovou sportu a upravuje dopravní infrastrukturu v okolí univerzitního kampusu. Finančně se zapojil také Moravskoslezský kraj, jenž projekt doposud podpořil téměř 28 miliony.

ZÁZEMÍ PRO SPORT A ZDRAVÍ

Ateliér Simona v čele s architektem Romanem Kubou navrhl studii univerzitního zázemí pro sport a behaviorální zdraví v roce 2017.

Budova počítá kromě výuky studentů, vědy a výzkumu rovněž s konáním velkých sportovních či kulturních akcí. Čelní terasovitá fasáda tvořená schody a pobytovými plochami pojme až 1 000 diváků. Do centrální části objektu je situována sportovní hala pro míčové a vybrané raketové sporty s kapacitou 550 osob. Hala má vnitřní minimální rozměry hrací plochy 33 × 50 m a výšku 12,5 m. Po jedné delší straně haly je navrženo hlediště.

ZELENÁ STŘECHA Střecha nabídne venkovní inline a běžecký ovál, workoutové hřiště a pobytové terasy.Do přízemí je v návaznosti na centrální recepci navrženo zázemí v podobě centrálních šaten, sprch nebo toalet, dále je zde umístěna magnetická rezonance, přístup do technologického zázemí a do tří sportovních sálů, které jsou určeny pro aerobní cvičení, gymnastiku a fitness.

Do druhého nadzemního podlaží je situována aula pro 118 studentů, seminární místnost a učebna. Také se zde nachází místnost monitoringu určená pro sportovně výukové potřeby a galerie.

Třetí nadzemní podlaží bude využíváno převážně jako zázemí pro vyučující, které bude také nabízet místnosti pro individuální konzultace. Dále je zde navržena počítačová místnost pro 32 studentů, dvě variabilní posluchárny pro 16 studentů a jedna posluchárna pro 34 studentů.

Do čtvrtého nadzemního podlaží je umístěn indoor atletický ovál se čtyřmi atletickými dráhami vedle sebe. Ovál v oblých částech vystupuje mimo hlavní hmotu objektu a tvoří dominantní architektonický prvek budovy. Ovál je navržen s napojením na biomechanickou laboratoř, jež se nachází společně s dalšími diagnostickými pracovišti v tomto podlaží, které je určené svou hlavní funkcí pro vědu a výzkum. Jsou zde proto situovány vyšetřovny, laboratoře a kanceláře doktorandů, seminární místnost pro analýzu pohybu, vyšetřovna biomechaniky nebo behaviorálního zdraví, které nabízí možnosti měření v oblasti analýzy lidského pohybu pomocí systémů pro kinematickou a kinetickou analýzu.

Sportovní hala pro míčové a vybrané raketové sporty pojme 550 osob.Vertikálně jsou jednotlivá patra propojena dvěma objektovými schodišti s výtahem.

Na střeše nad 3. NP budou realizovány strojovny pro umístění technologie VZT a vytápění. Střecha nad centrální částí budovy je navržená jako zelená s venkovním inline a běžeckým oválem, doplněná o pobytové možnosti s využitím terasy, workoutové hřiště a sociální zázemí nad schodišťovým prostorem. Přístup bude řešen vytažením jednoho schodiště s výtahem, rovněž bude možné použít venkovní schodiště navazující na vnější tribuny s výhledem do areálu se sportovišti a centrální plochou pro pořádání společenských akcí.

Stavba je podsklepená a suterénní část bude využívaná převážně pro parkování osobních vozidel s kapacitou 155 parkovacích míst, dále zde budou skladovací prostory a zázemí pro technologie.

Technické řešení budovy přibližuje jednatel a hlavní inženýr Ateliéru Simona Pavel Hynčica: „I když se navenek budova tváří jako prosklená, většina stěžejních funkcí je umístěna v místnostech s minimem prosklených ploch s ohledem na optimalizaci provozních nákladů. Prosklené plochy jsou řešené pomocí izolačních trojskel s odrazovou vrstvou, která minimalizuje průnik tepla. Šikmé prosklené plochy jsou navíc doplněné potiskem skel a pevnými stínicími lamelami. Stejné je to s indoor běžeckým oválem, který působí jako celoprosklený, přitom většina ploch je řešena coby sendvič z plných izolačních stěn, před nímž je kalené probarvené sklo.“

V přízemí se nachází centrální recepce a zázemí pro sportovce.Zastřešení budovy bude z velké části provedené pomocí zelené střechy, kde je pro zavlažování využívaná akumulovaná dešťová voda. Tato voda se bude rovněž používat i pro sociální zařízení v celé budově.

Většina prostor bude větraná pomocí rekuperačních jednotek. Systém řízení budovy umožní ekonomické předchlazení vybraných prostor zejména v nočních hodinách.

Zdrojem tepla a chladu v budově budou tepelná čerpadla, kogenerační jednotka a plynová kotelna. Pavel Hynčica k energetickým úsporám doplňuje: „Zejména kogenerační jednotka umožňuje hospodárný provoz při výrobě vlastní elektrické energie a tepla. Hospodárnost by měla být znásobena i energetickým propojením se sousední budovou Fakulty umění.“

STAVBA PLNÁ ZVRATŮ

KLASTR UMĚNÍ A DESIGNU Fasáda je tvořena předsazenou tyčovou konstrukcí z eloxovaného hliníku, doplněná o pohledový beton.Obě univerzitní budovy se v rámci areálu vzájemně doplňují. Architekti spolupracovali zejména na urbanistickém řešení prostoru mezi objekty.

Kampus staví konsorcium dvou firem: IMOS Brno a IPS Třinec. Dle původního plánu měla samotná výstavba trvat 24 měsíců. Dokončena měla být původně v lednu tohoto roku. V důsledku nejen pandemie covidu-19 ale došlo hned zpočátku k prodloužení doby výstavby o tři měsíce. „Teď zkoumáme novou žádost zhotovitele o prodloužení doby výstavby v důsledku nečekaných komplikací v plánovaném technologickém postupu výstavby budovy sportovního zázemí. Datum kolaudace budeme znát nejpozději v květnu,“dodal Svoboda v březnu 2022. Nejpozději v září však chce univerzita otevřít nové budovy svým studentům.

Petr Svoboda z Ostravské univerzity přibližuje výstavbu plnou zvratů: „Stavba začala těsně před vznikem pandemie covidu-19, což se projevilo zpožděním hned v úvodu v důsledku uzavření hranic a také nedostatkem materiálů. Ani samotná příprava nebyla nejjednodušší. Kromě zmenšování budov v průběhu samotného projektování se jednalo například o komplikace spojené s vymístěním tramvajové smyčky, aby se nám do vybrané lokality vešly obě nové budovy, či komplikace spojené s nečekanou kontaminací zeminy v oblasti výstavby.“

Za univerzitu jsou vyhlášeny všechny potřebné veřejné zakázky na dodávky zařízení a technologií pro obě budovy.

VĚDĚT, CO NÁS ČEKÁ, VÁHALI BYCHOM

Nabízela se otázka, co by univerzita udělala při výstavbě kampusu jinak, kdyby ho stavěla znovu. „Největší komplikace souvisely se skutečnostmi, které univerzita ovlivnit nemůže. Například příprava stavebních projektů, když nemáte zajištěné financování a nevíte, jak velkou dotaci získáte. Také délka a složitost územního řízení a stavebního povolení. Složitost zákona o zadávání veřejných zakázek a omezení, která z něj plynou pro veřejné zadavatele… Možná kdybychom předtím věděli, jaké všechny problémy a komplikace nás na cestě čekají, více bychom se rozmýšleli, zda do tak velkého projektu jít. Takže v konečném důsledku jsme rádi, že jsme to nevěděli, a v Ostravě díky tomu vznikne zcela unikátní místo,“ uzavírá Svoboda.

Vizualizace budovy Zázemí sportu, zdraví a technologií: Ateliér Simona
Vizualizace budovy Klastr umění a designu: Kamil Mrva Architects

Související články