Elementová fasáda Mississippi House and Missouri Park

Pohľad na elementovú fasádu Mississippi House and Missouri Park Pohľad na elementovú fasádu Mississippi House and Missouri Park

Elementová fasáda Mississippi House and Missouri Park svojim tvarom a použitými materiálmi plynulo nadväzuje na kancelársku zónu River City Praha v Pražskom Karlíne.

Projekt dvoch samostatných, ale vizuálnym riešením prepojených objektov od dánskeho architektonického štúdia Schmidt Hammer Lassen Architects je ďalším projektom developera CA IMMO, ktorý prinesie súhrnne viac ako 20 000 m2 nových kancelárskych priestorov v lukratívnej zóne River City na Pražskom Karlíne.

Spoločnosť INGSTEEL pôsobila v projekte ako generálny dodávateľ fasádnych konštrukcií. Od prvého oslovenia investorom na posúdenie fasádneho konceptu, cez aktívnu spoluprácu na vývoji a vzorkovaní vo forme vizuálneho Mock-up až po samotnú realizáciu, je práca na tomto projekte v skutku jedinečná nielen finálnym výrazom fasády a použitými materiálmi, ale najmä časom realizácie, ktorý výrazne ovplyvňovali reštrikčné opatrenia v čase vrcholiacej pandémie COVID-19.

Vzhľadom na charakter okolitých budov bolo od začiatku zrejmé, že nové objekty musia vhodne doplniť už existujúcu výstavbu vizuálne a hmotovo rôznorodých budov, avšak s vysokou architektonickou hodnotou. Architektonické štúdio sa s výzvou vysporiadalo v podobe dvoch samostatných objektov relatívne jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu. Rukopis štúdia sa výrazne podpísal aj na fasáde, kde kombinácia rôznorodých materiálov, ich usporiadanie v rovine fasády a najmä ich artikulácia smerom do priestoru s dôrazom na vytvorenie „boxov“ s potlačenými škárami vyžadovalo od dodávateľa fasády hľadanie kompromisov medzi estetikou, fyzikálnymi vlastnosťami, cenou a prirodzene aj s termínom realizácie.

V úvode projektovania bolo posudzovaných viacero technických návrhov so všeobecnou preferenciou na maximálnu možnú mieru prefabrikácie pri dodržaní fyzikálnych a konštrukčných požiadaviek (najmä stále prísnejšej požiadavky na celkové Ucw). Po analýze všetkých návrhov sa ako najoptimálnejšie riešenie vybral koncept modulovej fasády pre dominantnú plochu fasády, vsadené rámové konštrukcie balkónov a stĺpik-priečniková fasáda v kombinácii s prevetrávaným obkladom z prírodného kameňa pre parter.

Základná typológia fasádnych konštrukcií:

  • Modulová fasáda pre 2. – 8. NP vo výmere 8 000 m2,
  • Rámové konštrukcie balkónov vo výmere 1 000 m2,
  • Stĺpik-priečnikova fasáda parteru vo výmere 650 m2,
  • Prevetrávaná fasáda z prírodného kameňa vo výmere 880 m2.

Technické riešenie

Konštrukcia modulovej fasády vznikla ako objektová modifikácia štandardnej elementovej fasády systému Schüco zo série USC 65/USC 65.HI. Z dôvodu objektovej úpravy štandardného riešenia vzniklo celkovo 7 atypických profilov. Stavebná hĺbka transparentnej časti je 225 mm s vloženými izolačnými trojsklami s hodnotou Ug = 0,5 W/(m2.K), z ktorých niektoré boli vyhotovené vzhľadom na potlačenie špár v štrukturálnom prevedení. Otváravé časti v rámci modulovej fasády sú nepriehľadné a schované za perforovaný trapézový plech vlastného vývoja. Pre vylepšenie koeficientu Uw boli ako výplne okien využité vákuové panely hrúbky 30 mm s veľmi nízkou hodnotou prestupu tepla vzhľadom na svoju malú hrúbku. Vodorovná a zvislá dizajnová kontúra „boxov“ umožnila vzhľadom na svoje vystúpenie pred čelo fasády integráciu objektových profilov stavebnej hĺbky až 270 mm, do ktorých bola vložená minerálna vata. Dizajnová požiadavka na vytvorenie „boxov“ v inom rastrovaní ako boli špáry elementov však technicky nedovolila úplnú prefabrikáciu sekundárneho obkladu v rámci montáže elementov. Z pohľadu materiálu boli na dizajnové prvky zvolené rebrá z tvarovaného obkladu z hliníkových kompozitných panelov vystužené lokálnymi hliníkovými rebrami pre zabezpečenie priestorovej tuhosti a s integrovanou predprípravou na ich osadenie a jemnú rektifikáciu na elementoch.

Vzorkovanie a Mock-Up

Navrhnuté riešenie bolo pred zahájením výroby preverené funkčnými skúškami, experimentálnymi výpočtami a vizuálnym vzorkovaním reálneho modelu dvoch na seba nadväzujúcich elementov. Na takomto mock-upe sa definitívne potvrdili povrchové úpravy materiálov, vybrali finálne varianty skiel, odladili mechanické spoje a ich vyhotovenia, ale najmä definoval kvalitatívny etalón remeselného spracovania. Zaujímavosťou je, že práve najdôležitejšia časť vzorkovania sa vzhľadom na v tom čase vrcholiacu pandémiu musela zrealizovať bez fyzickej prítomnosti hlavného architekta. Táto skutočnosť preverila hardwarové a softwarové možnosti zobrazovacích zariadení a ich schopnosť v reálnom čase čo najvernejšie nahradiť fyzický kontakt.

Výroba a doprava elementov

Samotná výroba elementov prebiehala v závode Ingsteel v Senci (SR) s priemernou produktivitou 12 vyrobených elementov na jednej výrobnej linke za deň. Elementy sa transportovali pomocou kamiónovej dopravy na horizontálne uložených boxoch s trvalou ochranou počas transportu. Celkovo bolo expedovaných 60 kamiónov a ďalších 30 kamiónov zabezpečilo prepravu 4 000 ks 3D prvkov sekundárneho dizajnového obkladu.

Montáž blokovej fasády a finalizácia 3D obkladu

Montáž modulovej fasády prebiehala v období 08 – 12/2020 kombinovane s použitím výškového žeriavu a teleskopického manipulátora s výkonom 120 m2 resp. 15 elementov za deň na jednu pracovnú skupinu. Montáž sekundárneho obkladu prebiehala až po vodotesnom zavretí objektu v období 01 – 05/2021 tromi samostatnými montážnymi skupinami za pomoci montážnych teleskopických plošín s výkonom 30 dokompletovaných elementov denne.

INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
www.ingsteel.sk