Futbalový štadión Nitra – tribuna

Na jednej strane sa vyníma Nitriansky hrad, na druhej Zobor. V takejto krásnej oblasti vyrástol nádherný futbalový domov FC Nitra. Projekt Slovenského futbalového zväzu (SFZ) rekonštrukcie a modernizácie štadiónov tak dokončil už svoj pätnásty stánok, dokopy vyšiel na necelých osem miliónov eur (mesto: 5,5 milióna eur a zväz: 2,4 milióna eur). Na rekonštrukcii sa oficiálne začalo pracovať 15. januára 2018 a 3. augusta dostal klub právo na dočasné užívanie štadióna. Tribúna je situovaná na troch stranách ihriska do tvaru U. Oceľová konštrukcia je prekrytá nad oblúkovými konzolovými nosníkmi pomocou desiek Lexan a vzadu nad poslednou radou sedadiel uzavretá profilovaným plechom. Tribúna je riešená ako 8‑radová, jej rozmery sú približne 136,5 × 90,5 m, max. výška od terénu je 9,01 m.

PRÍPRAVNÉ A BÚRACIE PRÁCE

Pred samotným začatím výstavby objektu boli zahájené búracie práce na jestvujúcich objektoch, konkrétne bolo nutné vybúrať časť spevnených betónových plôch na vale, vybúranie terénneho valu a zameranie všetkých sietí v dotknutom území.

ZEMNÉ PRÁCE, ZÁKLADY

Návrh založenia nosných stĺpov tribúny A je zabezpečený investorom (INVESTOR: NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s. r. o.). Bolo potrebné, aby návrh založenia nosných stĺpov tribúny, rešpektoval výsledky spracovaného IG prieskumu (WH Geotrend), ktorý bol urobený pre modernizáciu štadióna. Z vyhodnotenia piatich vŕtaných sond vyplýva, že pod povrchovými navážkami hrúbky 0,5 – 0,9 m sa nachádzajú ílovité vrstvy tried F4 – F8 s rôznou konzistenciou aj plasticitou. Tieto vrstvy by mali tvoriť základovú škáru. Hlbšie od úrovne 1,9 – 3,9 m pod terénom nastupujú piesčité, resp. štrkové zeminy, ktoré majú miestami charakter tenších šošoviek. Úroveň podzemnej vody bola zdokumentovaná v hĺbke 2,2 – 2,9 m pod terénom, v jednej sonde nebola zistená.

VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE

Nosným materiálom stavby sú oceľové konštrukcie/rámy – vzadu podopreté stĺpmi HEA 400, vzdialenými od seba osovo prevažne 4,030 m. Vpredu sú tri podpery vo forme krátkych stĺpikov HEA220. Stĺpy sú votknuté do základových pätiek. Zadné stĺpy spolu s prednými sú navzájom spojené šikmými nosníkmi z oceľových profilov HEA240. Na šikmé nosníky sú navarené profily L 80 × 80 × 6 mm, príp. dvojice profilov L 50 × 50 × 5 mm v trojuholníkových tvaroch, vytvárajúcich jednotlivé plošiny na tribúne.

Vodorovné nosné konštrukcie tvorí sústava oceľových nosníkov a väzníc. Strešné nosníky sú tvorené profilmi RHS 100 × 60 × 3 mm a upevnené kolmo na priečne oblúkové konzoly. Výmeny medzi zadnými stĺpmi vytvárajú vysoké priehradové konštrukcie z uzavretých profilov 80 × 80 × 3 mm, spodná pásnica je z valcovaného profilu UPE 270.

Oblúkové konzoly majú premenlivú výšku od 255 mm na konci konzol po 875 mm nad zadnými stĺpmi. Za stĺpmi sa mierne zmenšujú. Ich prierez je zložený z pásnic 120 × 60 × 3 a bočných plechov hrúbky 6 – 12 mm. Časť polí je zavetrovaná stužidlami vo forme tiahel. Celá konštrukcia je navrhnutá tak, aby sa mohli vopred pripravené dielce, zvarené v dielni, po pozinkovaní na stavbe zoskrutkovať.

SCHODISKÁ – HLAVNÉ, PODRUŽNÉ, ÚNIKOVÉ

Tribúna je vybavená schodišťami s nástupom spredu. Nástup na tribúnu je zozadu, schodiskom vedeným pod tribúnou. Schodiská sú oceľové, povrchovou úpravou je zinok. K schodiskám, v krajoch a čele tribúny sú realizované oc. zábradlia, povrchovo upravené práškovou farbou – skladané z tyčových prvkov a stĺpikov. Madlo je prevedené v identickom materiálovom prevedení. Podružné únikové schodiská sú oceľové, povrchovou úpravou je zinok. K schodiskám, v krajoch a čele tribúny sú realizované oc. zábradlia, povrchovo upravené práškovou farbou – skladané z tyčových prvkov a stĺpikov. Madlo je prevedené v identickom materiálovom prevedení. Vstup na únikové schodisko z tribúny je riešený otváravým zábradlím.

STRECHA

Strešný plášť je tvorený jednoduchým zakrytím – na oceľové nosníky je vkladaná strešná krytina – polykarbonátové platne – mechanicky kotvená. Pri kotvení je použitý systém výrobcu Lexan. Na okrajoch sú použité oplechovania – oceľový pozinkovaný plech. Odkvapové plochy sú riešené oceľovými pozinkovanými plechmi, alt. v systéme dodávateľa polykarbonátových platní.

NÁTERY

Všetky oceľové konštrukcie (väzníky, prvky plošín, prvky tribúny, oceľové schodiská a podobne) sú opatrené pozinkovaním.

SEDAČKY

Sedadlá na tribúnach sú sklopné s plastovými sedadlami a operadlami, rám sedadiel je kovový povrchovo upravený. Ide o typový výrobok firmy Sedasport (súčasne je to aj výrobca oceľovej konštrukcie).

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRI VÝSTAVBE

Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník predloží miestnemu úradu, orgánu odpadového hospodárstva platnú zmluvu o zneškodnení všetkých druhov odpadov nevhodných na spracovanie, uzavretú s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými podľa zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch na ich zneškodňovanie.