Modernizace skladového hospodářství a distribuce pivovaru Budějovický Budvar

V tomto článku popíšeme investiční akce Budějovického Budvaru, které začaly v roce 2015. Zaměříme se na plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet, který výrazně zvýší výkon logistiky. Vedle logistického areálu (zakladačový sklad + provozní budova) za 750 milionů korun se další významnou etapou stala výstavba 163 metry dlouhého „pivního“ mostu (technologický dopravník). Popíšeme i silniční most, který propojuje části pivovaru, a nakonec objekt vrátnice. Nedávno bylo do provozu uvedeno nové oddělení ležáckého sklepa a následovat budou další důležité stavby: budova pro třetí stáčírnu lahví, nové oddělení spilky a nová varna. Po dokončení všech investic v celkové hodnotě asi 2 miliardy korun se roční výstav pivovaru zvýší na 2 miliony hektolitrů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: Budějovický Budvar, n. p.
  • Generální dodavatel řešení dopravy a manipulace: SSI Schäfer s. r. o.
  • Systémový integrátor a dodavatel informačního systému: ICZ a. s.
  • Projekt: Ateliér EIS CZ s. r. o.
  • Generální dodavatel staveb: Sdružení Porr a. s. a Edikt a. s.
  • Dodavatel ocelové konstrukce technologického mostu: Desmo a. s.

LOKALIZACE STAVBY

Stavba se nachází v zastavěném území města České Budějovice (v severní zastavěné okrajové městské části). Jedná se o vnitřní prostor Areálu 2 Budějovického Budvaru při Kněžskodvorské ulici, který je výhradně určen pro manipulaci a skladování piva.

Záměrem realizace bylo zmodernizování a v maximální možné míře centralizace skladového hospodářství a distribuce výrobků Budějovického Budvaru do prostoru Areálu 2, včetně zlepšení logistiky toku výrobků mezi těmito areály. V rámci realizace vyrostla nová ocelová hala zakladačového skladu, na který bezprostředně navazuje železobetonová třípodlažní hala provozně sociálního objektu. Dále byla provedena dostavba a stavební úpravy přilehlého skladového objektu a nově zbudovaný nadzemní dopravník, propojující areál 1 a 2 přes ulici Kněžskodvorská. Dopravník slouží pro automatizovanou dopravu palet s prázdnými obaly (z areálu 2 do areálu 1) a palet s hotovými výrobky (z areálu 1 do areálu 2).

V prostoru lomu tohoto dopravníku je věž s výtahy s navazujícím menším objektem kontroly kvality palet. Na tyto objekty navazují nové zpevněné plochy včetně úpravy stávajícího jižního napojení areálu 2 na ulici Kněžskodvorská s vybudováním nové vjezdové vrátnice. Dále bylo provedeno komunikační propojení areálu 1 a 2 (mimoúrovňové křížení ulice Kněžskodvorská) sloužící pro areálovou dopravu Budějovického Budvaru, které ulehčuje dopravě na ulici Kněžskodvorská (stávající doprava mezi areálem 1 a 2 probíhala přes ulici Kněžskodvorská). Prostorově nejvýznamnější objekty jsou dále stručně popsány dále.

SITUACE AREÁLŮ

Zakladačový sklad

Jde o plně automatizovaný skladovací prostor o vnějších půdorysných rozměrech 59,01 × 101,45 metru a výšce 35,4 metru. Na západní straně k němu bezprostředně navazuje objekt expedice a administrativy a na jižní straně stávající skladová hala. Automatický zakladač slouží jak pro uskladnění, tak pro přípravu na výdej palet s pivy. Zakladač se pohybuje podél hnací kolejnice, která je upevněna k základové desce. Je veden horní vodicí kolejnicí upevněnou k můstkům v regálové uličce. Jedinečná koncepce zdvihacího rámu s vodícími profily integrovanými do statické konstrukce vede k maximální tuhosti a tlumení vibrací s pomocí minimálního množství materiálu.

Konstrukčně se jedná o prostorovou, samonosnou, ocelovou konstrukci regálů, která je kotvena k masivní nosné základové železobetonové desce. Ocelové regály zároveň tvoří nosnou konstrukci pro vlastní opláštění a zastřešení objektu. Výstavba zakladačového skladu se předpokládá ve dvou etapách, kdy nejdříve byla realizována polovina do budoucna plánované skladovací kapacity.

Základová železobetonová deska má tloušťku 500 mm s lokálním zlepšením podloží pomocí tryskové injektáže. Vzhledem ke značné výšce zakladače byl kladen velký důraz na rovinnost základové desky. S přihlédnutím k inženýrsko‑geologickým poměrům v místě stavby byla pod deskou pro zlepšení únosnosti a stability podloží provedena trysková injektáž v rastru 3 × 3 metry.

Obvodový plášť je tvořen skládaným pláštěm z „C“ kazet 160/600 (vyplněných minerální vatou). Vše je opláštěno trapézovým plechem, kotveným přes distanční profily k „C“ kazetám. Použil se plech Dekmetal (25/50/750, tl. 0,75 mm) v bílé a šedé barvě. Celá skladba fasádního pláště garantuje požární odolnost EI45/EW45 DP1. Významným prvkem fasády jsou tzv. žiletky, o kterých se více rozepisujeme v rozhovoru s tvůrcem architektonického návrhu.

Střešní plášť tvoří trapézový plech položený na ocelových střešních nosnících. Další vrstvy už tvoří standardní skladba plochého střešního souvrství zakončena PVC fólií.

Zajímavostí realizace byla nutnost finální pokládky epoxidové podlahy až v momentě kompletně uzavřené obálky objektu. Pro uzavření objektu musela být hotova celá prostorová konstrukce zakladače a tudíž výška pracovního a manipulačního prostoru byla omezena pouze na 40 cm od úrovně podlahy.

Objekt expedice a administrativy

Jedná se objekt o vnějších rozměrech 38,85 × 101,4 m s rozšířením v jižní (16,25 × 15,25 m) a severní (23,46 × 4,35 m) části objektu a výšce 20,55 metru. Objekt bezprostředně navazuje na nový zakladačový sklad. Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet se sloupy o rozměrech 400 × 400 mm, doplněných o ztužující stěny tl. 200 mm. V příčném směru o čtyřech polích s průvlaky (železobetonové předpjaté) v podélném směru, mezi něž jsou vkládány předpjaté panely tloušťky 400 mm. Založení je na širokoprofilových pilotách s hlavicemi se ztužením v obou směrech – pomocí ztužujících stěn. Spodní část je tvořena železobetonovou deskou (drátkobetonová se vsypem tl. 200 mm).

1. NP objektu je řešeno jako zvýšené (+1,2 m nad okolní terén) z důvodů najíždění kamiónů k rampám. Celé přízemí (až na menší část v místě jižního rozšíření, které tvoří kancelářské prostory a zázemí pro řidiče kamiónů) tvoří jeden otevřený prostor vychystávací zóny, který je přes drátěnou mezistěnu volně propojen s přilehlým zakladačovým skladem. Jedná se o manipulační prostor, kde dochází k transportu plných palet ze zakladačového skladu směrem k naskladňovacím rampám. Ty jsou tvořeny vyrovnávacím můstkem, sekčními vraty a těsnícím límcem na fasádě objektu.

2. NP je řešeno trojtaktem v prvním rozšířeném poli skeletu podél západní fasády objektu, kde jsou umístěny administrativní/kancelářské, sociální a technické prostory. Další tři vnitřní pole skeletu (směrem k zakladačovému skladu) tvoří prostor skladu sezónního vybavení. Toto patro je s přízemím propojeno celkem třemi výtahy a schodišti s tím, že středové schodiště je řešeno jako venkovní ocelové únikové.

Technologický dopravník (pivní most) přes ulici Kněžskodvorská

Jde o stavbu šířky 7 m a výšky 5,5 m (12 metrů nad niveletou vozovky), která plní funkci transportního propojení areálů 1 a 2 přes ulici Kněžskodvorská. Dopravník se v příčném směru skládá z prostoru pro vlastní transport zboží (dvě kolejnice pro současný obousměrný pohyb zboží) a technologické chodby. Most slouží pro automatizovanou dopravu palet s prázdnými obaly z obou areálů a palet s hotovými výrobky v opačném směru. Dopravník je v Areálu 1 zaústěn do posledního patra stávajícího objektu. Odtud vede přes areál 1, přes ulici Kněžskodvorská a Areál 2 až do prostoru zakladačového skladu. Dopravník je v prostoru Areálu 2 zalomen. V prostoru tohoto lomu je provedena věž s dopravními výtahy pro přepravu zboží s navazujícím menším objektem kontroly kvality palet a naskladňování palet.

Meziareálový dopravník o celkové délce více než 160 metrů tvoří ocelová příhradová konstrukce s podporami ve vzdálenosti cca 45 metrů, opláštěná lehkým tepelně izolačním sendvičovým pláštěm. Jednotlivé palety jsou přepravovány na gondolách v uzavřeném tubusu. Hlavní prvky nosné konstrukce tvoří boční příhradové nosníky výšky (osově) 4,50 metru z masivních uzavřených ocelových profilů. V úrovni stropu a podlahy jsou propojeny stropnicemi. V horní úrovni stropnice vynáší skladbu střechy s trapézovým plechem, dále je zde vodorovné zavětrování konstrukce. K těmto nosníkům jsou kotveny kolejnice pro gondoly. Ve spodní úrovni stropnice vynáší plechobetonovou desku, které tvoří podlahu tubusu a zároveň vodorovné zavětrování konstrukce.

Jednotlivé úseky dopravníku jsou podporovány podpěrami výšky cca 11,5 m. Ty jsou tvořeny vždy dvojicí železobetonových prefabrikovaných sloupů, které jsou po výšce ve třetinách propojeny. Dále jsou v hlavách spojeny masivní „převázkou“, na kterou jsou uloženy přes ložiska konce jednotlivých částí dopravníku. Ve spodní části jsou sloupy vetknuty pomocí systémových kotevních prvků do základových prahů, které jsou podporovány velkoprůměrovými železobetonovými pilotami.

U stávajícího objektu je dvojice sloupů umístěna cca 1,60 m od stěny objektu. Další podpěry jsou na obou stranách Kněžskodvorské ulice, jsou vždy tvořeny dvojicemi sloupů, které jsou orientovány rovnoběžně s ulicí (tzn. šikmo vůči dopravníku). Na západní straně u nového areálu jsou sloupy součástí objektu vrátnice.

Dalším podpěrným místem dopravníku je železobetonový objekt s výtahy. Ten má půdorysné rozměry 11,70 × 10,40 m a výšku 18,0 m. Jeho nosnou konstrukci tvoří železobetonové stěny. Objekt je umístěn excentricky vzhledem k první části dopravníku. Směrem k místu půdorysného lomu dopravníku jsou z tohoto objektu vytaženy (vykonzolovány) železobetonové stěny, které tvoří podpory přímé části dopravníku směrem od stávajícího areálu. Konstrukce objektu je masivní železobetonová s tloušťkou stěn 300 mm, je podporována základovým roštem z vrtaných železobetonových pilot. Další úsek dopravníku je opět tvořen ocelovým tubusem.

Poslední část navazuje na nově budovaný zakladačový sklad. Tento objekt je opět s výtahy. Jeho nosná konstrukce je ale oproti předchozímu objektu kombinovaná. V části pří stávajícím objektu je tvořena ocelovou konstrukcí včetně zavětrování, zbylá část je opět masivní železobetonová. Založení objektu je rovněž tvořeno základovým roštem z vrtaných železobetonových pilot.

Vrátnice

stávající dvoupodlažní objekt je zastřešen plochou střechou. Prošel celkovou rekonstrukcí a s navazující přístavbou vjezdové brány se středovou vrátnicí. Tato středová vrátnice je „obestavěna“ kolem sloupů, které nesou „pivní“ most. V rekonstruovaném objektu vznikla nová vrátnice s kompletním sociálním zázemím. Vjezdový portál je z lehké ocelové konstrukce opláštěné plechem s využitím podpěr meziareálového dopravníku. Vjezd a výjezd je v půdorysném rozměru 14,6 × 19,7 m a je plně zastřešen.

Komunikační propojení areálů Budvar přes ulici Kněžskodvorská

Řešení poskytuje převedení silniční dopravy (a to včetně těžkých nákladních vozidel) a jednoho pruhu, určeného pro pěší, z tělesa Kněžskodvorské ulice. Založení je provedeno jako hlubinné na vrtaných, velkoprůměrových, plovoucích železobetonových pilotách o průměru 880 mm. Spodní stavbu tvoří dvojice krajních monolitických železobetonových masivních opěr a dvojice vnitřních monolitických železobetonových pilířů. Na obě krajní opěry navazují konstrukce opěrných zdí, které jsou vetknuté do společného plošného základu a tvoří tak polorámovou konstrukci ve tvaru písmene „U“. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená konstrukce beton‑beton z prefabrikovaných nosníků s příčným řezem ve tvaru písmene „T“ z přepjatého betonu a zmonolitňující železobetonovou deskou s podporovými příčníky. Nosná konstrukce má šířku 8,25 m po celé délce mostu, její celková délka činí 38,0 m.

Z podkladů firmy: Jihočeská stavebně‑konstrukční kancelář s. r. o.