Nový administrativní komplex v brownfieldu textilky Vlněna

Celkový pohled na brněnský administrativní komplex Vlněna Celkový pohled na brněnský administrativní komplex Vlněna

Administrativní komplex Vlněna se nachází jižně od historického centra Brna a sousedí s významnou komunikační osou „centrum města – Hlavní nádraží – Galerie Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka“. Nachází se v zastavěném území městského bloku o ploše cca 40 000 m2, který je vymezen ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská. Východní hranici areálu tvoří říčka Ponávka. Komplex vzniká na místě původního brownfieldu - areálu bývalé textilní továrny Vlněna, který byl v důsledku svého původního využití částečně kontaminován. V těsném sousedství novostaveb zůstal v areálu zachován původní Palác Bochnerů ze Stražiska, který je jedním z nejstarších neorenesančních paláců v Brně. V současné době je snaha zachovat z původní zástavby také objekt Výtopny s komínem.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Při tvorbě konceptu pro tak rozsáhlé území bylo potřeba pracovat s měřítkem čtvrtí, kterých se bezprostředně dotýká. Velkoměstský charakter ulice Dornych uvádí areál velkorysým měřítkem, na nějž přímo navazuje odsazení a rozšíření ulice Přízova až k Bochnerově paláci. Tento nově vzniklý prostor ulici rozšiřuje na úkor pozemku investora a vnáší do ní, díky v parteru umístěné kavárně a bistru, život.

První a druhá etapa výstavby představuje městský charakter zástavby s modelovaným měřítkem a přístupným veřejným prostorem typu náměstí s velkým podílem retailu a služeb (budovy A – H). Administrativní budovy vytváří kompaktní uliční zástavbu a směřují ke směrovému zlomu – budově I.

Budova I svoji výškou a dispozicí představuje vyvrcholení prvních dvou etap a zároveň uvozuje etapu třetí, ve které se počítá s bytovou zástavbou organického charakteru ve volné přírodě podél říčky Ponávka.

Předěl mezi dvěma charakterově rozdílnými částmi komplexu tvoří budovy A – D. V jejich bezprostředním okolí bude městský prostor rozdělen na několik zákoutí. Jedná se například o zahradu za Bochnerovým palácem, průchod do ulice Mlýnská či prostor před bývalou Výtopnou. Již dokončená budova H nabývá konečně své plánované funkce a představuje ostroh, oblázek, který celý areál uvozuje směrem od centra Brna. Plánovaná budova I by měla v protikladu vytvářet monumentální vertikální těžiště celého území.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÝCH FASÁD OBJEKTŮ A, B, C

Ze zmíněných kancelářských objektů je současně nejvyšší objekt A, který je dvanáctipodlažní. Objekty B a C mají o jedno podlaží méně. Fasády objektů Vlněna A, B a C jsou materiálově charakterizovány prosklenými plochami a kamenným obkladem. Pro všechny tři objekty je charakteristické provedení opláštění v kombinaci modulů (velkoformátové dílce vyrobené v dílně) obložených částečně kamennými deskami a rastrovými fasádami. Všechny rastrové i modulové fasády jsou navrženy, vyprojektovány a vyrobeny z hliníkových systémových profilů firmy SCHÜCO.

Rastrové fasády jsou konkrétně ze systému FW 50+.HI a modulové dílce ze systému USC 65.HI. Všechny viditelné plochy profilů a lemovacích viditelných plechů jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7021 mat (černo-šedá). Zasklení rastrových fasád v 1. NP je provedeno izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem ve složení směrem od exteriéru 8 mm ESG Float Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35, 16 mm rámeček Swisspacer černý + Argon 90 %, 55.2 VSG Float Glass ExtraClear. Ostatní rastrové a modulové fasády jsou zaskleny izolačním trojsklem ve složení směrem od exteriéru 6 mm Float Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35, 16 mm rámeček Swisspacer černý + Argon 90 %, 4 mm Float Glass ExtraClear, 16 mm rámeček Swisspacer černý + Argon 90 %, 55.2 VSG ClimaGuard Premium2 Float Glass ExtraClear.

Modulové fasády jsou osazené v komplexu Vlněna na objektech A, B, C a na krčku, který spojuje objekt C s objektem D. Na všech třech objektech a spojovacím krčku je celkem osazeno 1 456 modulů včetně rohových. Tyto moduly pokrývají celkem plochu 12 242 m2. Na objektu A je celá plocha jižní a západní strany od ulice Dornych a objektu H provedena z modulů, a to od terénu až do 11. NP. Zbylé dvě strany objektu A, objekty B a C jsou osazeny moduly až od úrovně 3. NP do patra 10 respektive 11 u objektu A.

Standardní rozměr modulu je 3 000 × 3 650 mm, ty kryjí asi 80 % všech ploch. Největší moduly, které jsou na fasádách objektů osazeny, mají rozměr 3 000 × 4 476 mm. Jedná se o moduly osazené ve 3. NP, které v sobě zahrnují i krytí stropní desky a podhledu stropu nad 2. NP a dále moduly, které kryjí železobetonové parapety balkonů, které se nepravidelně vyskytují na většině stran všech tří objektů od 8. NP výše. Rohové moduly mají standardní rozměry (1 019 + 1 019) × 3 650 a největší (1 019 + 1 019) × 4 476 mm.

Podle architektonického návrhu jsou moduly v místě neprůhledných částí kryty z exteriérové strany smaltovaným jednoduchým sklem (odstín emailu na pozici 2 je RAL 7021) nebo kamennými deskami tloušťky 20 mm, které jsou před kompletně vodovzdorně uzavřené moduly předsazeny, ale zároveň jsou jejich součástí. Pro obklad byl architektem vybrán kámen Mušlovec.

Typický modul se skládá ze dvou polí na šířku, která je různá a řídí se umístěním modulu v půdoryse, a tří polí po výšce, kde spodní pole začíná na úrovni podlahy a je vysoké 2 050 mm, následuje průhledný nadsvětlík s výškou 750 mm a neprůhledné pole vysoké 850 mm. Atypické moduly mají navíc ještě jedno neprůhledné pole a to buď dole (moduly 3. NP) nebo ještě jedno pole nahoře (krytí balkonů a atiky v posledním podlaží).

VÝROBA

Výroba jednotlivých dílců probíhala ve výrobním areálu společnosti PS BRNO, s. r. o. v městské části Chrlice. Protože však asi 85 % modulů bylo osazeno kamenným obkladem, bylo nutné vyřešit, jakým způsobem budou kamenné desky na neprůhledných částech ukotveny. Po obrobení hliníkových systémových profilů a jejich sestavení do rámu, byla do neprůhledné části rámu osazena ocelová konstrukce, kterou tvoří ocelový válcovaný profil L s navařenými čely z ocelového ohýbaného plechu tvaru L.

Kamenný obklad na popsaný modul byl o celkové hmotnosti 150 kg a tvořily jej čtyři kusy desek rozměru 415 × 1 486 mm tloušťky 20 mm. Tyto desky nebyly osazovány na moduly ve výrobním závodě, protože by jednak zvětšovaly celkovou tloušťku modulu a zvyšovaly by jeho hmotnost pro přepravu, ale hlavně by mohlo dojít k jejich popraskání při manipulaci s modulem, zejména pak při změně z ležaté do stojaté polohy.

Kompletní moduly bez kamenného obkladu byly ukládány do připravených přepravních boxů. Do jednoho bylo možné uložit až šest modulů, které byly kladeny do boxů na boční stranu, šířkovým rozměrem na výšku. Pro ukládání modulů byl vypracován plán logistiky návozu boxů na stavbu a ukládání jednotlivých modulů. Protože jednotlivé moduly byly odváženy na stavbu bez kamenného obkladu, bylo nutné navrhnout a vyrobit takový montážní přípravek, který by umožnil osazení kamene na postavený modul způsobem odpovídajícím jeho osazení ve stavbě.

Na základě popsaného byly vyprojektovány, vyrobeny a sestaveny celkem dva kusy ocelové montážní konstrukce z válcovaných profilů ukotvené do vlastních základů, které tvořily silniční panely. Tyto konstrukce obdélníkového půdorysu byly smontovány a ukotveny vedle železobetonového monolitického skeletu na stavbě. Jejich půdorysný rozměr 7,5 × 2,4 metru umožňoval na každou z nich zavěsit celkem šest modulů včetně rohových. Výška montážních konstrukcí byla navržena tak, aby bylo možné na ni zavěsit moduly různých výšek včetně těch nejvyšších (4 476 mm).

Protože montáž modulů ve spodních patrech začala již v období, kdy nebyl dokončen železobetonový monolit, nebylo možné v denních hodinách využívat stavební jeřáb. Proto práce spojené se zabudováním modulů do stavby probíhaly ve večerních a nočních hodinách. Po složení boxu s moduly na stavbě byly moduly navěšeny na připravené montážní ocelové rámy.

Následně pracovníci dodavatele kamenného obkladu začali osazovat na moduly hliníkovou podkonstrukci a kotvit ji k připraveným šroubům vyčnívajícím z modulu. Na jednotlivé kamenné desky byly osazeny hliníkové úchyty a kamenné desky byly osazeny na připravenou podkonstrukci. Takto pracovníci dodavatele kamenného obkladu v průběhu dne připravili a osadili kamennými deskami všechny moduly, které byly navěšeny na ocelové montážní konstrukci. Kompletně připravené moduly byly následně v průběhu večera a noci zabudovány do stavby.

ROHOVÉ MODULY

Rohové moduly byly náročnější na uskladnění., které byly celoprosklené nebo obložené kamennými deskami. Rohové moduly obložené kamenem byly vyztuženy ocelovou pomocnou konstrukcí uzavřenou uvnitř modulu, ze které byly ven vytaženy závity nerezových vratových šroubů M6. Na stavbu byly rohové moduly odváženy položené na valníku vždy po dvou kusech podle logistického plánu tak, aby je bylo možné po příjezdu na stavbu osadit na montážní ocelovou konstrukci a pracovníci dodavatele kamenného obkladu je mohli obložit a připravit k zabudování do stavby.

RASTROVÉ FASÁDY

Z rastrových fasád tvoří největší souvisle pokrytou plochu spojovací krčky mezi objekty A, B a B, C. Tyto fasády jsou staticky postaveny od 2. NP až k terase v 9. NP. Jedná se o celoprosklené plochy z průhledného a neprůhledného skla. Neprůhledné průběžné pásy jsou vždy v úrovni stropních desek o výšce 850 mm a ve svislých krajních polích navazujících na objekty o šířce 840 mm. Ostatní průhledná pole rastrové fasády jsou široká 1 500 mm a vysoká 2 800 mm. Ve 2. NP navazují fasády obou krčků na rastrové fasády objektu B a C, které jsou zasunuty směrem do interiéru. Z rastrového fasádního systému je rovněž proveden společný parter, který začíná a končí na severní straně u výškové budovy A a tvoří jeden průběžný prosklený prstenec nadstavený v nadpraží kamenným obkladem až k plechové atice, probíhající na západě pod objektem B, i C, dále přes severní stranu pod objektem C a na východní straně se vracející až k objektu A.

FASÁDY PARTERU

Fasády parteru jsou ze statického hlediska provedeny jako „postavené“, dilatující na celou výšku podlaží. Z hlediska členění je pro partery typický svislý rastr sloupků po 3 000 mm a vodorovný rastr příček je 2 586 mm ve spodní řadě začínající u podlahy a 625 mm v nadsvětlíku. Ve fasádách parterů je osazeno celkem 14 kusů jednokřídlových ven otevíravých dveří ze systému SCHÜCO ADS 70 HD zasklených oboustranně bezpečnostním izolačním dvojsklem. Na západní straně jsou do fasád parteru zasazeny dva celoskleněné manuálně otočné karusely. Od poslední příčky až po plechovou atiku je prostor pohledově obložen kamennými deskami. Desky kamenného obkladu jsou ze statického hlediska ukotveny na zavěšené hliníkové podkonstrukci.

ZÁVĚR

Výškové budovy areálu Vlněna byly prováděny ve dvou etapách s odstupem asi jednoho roku. První etapa začala realizací opláštění objektů A a B v září roku 2018, druhá etapa, která zahrnoval mimo objektů D a E i objekt C začala v květnu roku 2019 a montáž na objektu C začala v září 2019. Závěrem lze konstatovat, že opláštění výškových budov objektů A, B a C představovalo pro středisko hliníkových konstrukcí a fasád společnosti PS Brno jednu objemově z největších zakázek, kterou středisko realizovalo přímo pro investora. Rovněž i množstvím modulů to byla největší zakázka v historii dodavatele.

Ing. Petr Plachý
PS BRNO, s. r. o.