Polyfunkčné mestské centrum ZUCKERMANDEL v Bratislave

publikováno:
autor:
Letecký pohľad Letecký pohľad

Novú atraktívnu mestskú štvrť pod Bratislavským hradom s výhľadom na Dunaj a nezabudnuteľnou atmosférou mestského bulváru tvorí sedem budov, ktoré spolu vytvárajú výnimočný verejný priestor s historickým nádychom. Dominantu tvorí Messerschmidtovo námestie s jeho charakterovými hlavami a veľkorysou zelenou lávkou prechádzajúcou ponad električkovú trať k dunajskej promenáde.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Developer: J&T REAL ESTATE, a. s.
  • Autori architektonického riešenia: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o., A.M. architects, s. r. o.
  • Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
  • Realizačný projekt: KONSTRUKT Plus, s. r. o.

O PROJEKTE

Uličky rôznej šírky a dĺžky, námestia, zeleň a budovy rôznorodej architektúry vytvárajú prirodzené mestské prostredie, ktoré nadväzuje na atmosféru historického centra Bratislavy. Dobudovaním štvrte sa vrátil život pod hradné bralo, došlo k rozšíreniu centra mesta a k pešiemu prepojeniu s nábrežnou promenádou. Nezabudnuteľnú atmosféru lokality vytvára prírodný skalný masív, tzv. Skalný nos, ktorý je miestom prvého popisu skalničníka guľkovitého a zároveň aj najjužnejším výbežkom Karpát na území Slovenska. Od Skalného nosa vedie východným smerom náučný chodník, ktorý má dĺžku približne 250 metrov a je venovaný prírodným a historickým hodnotám územia Zuckermandel.

Súčasťou štvrte sú tiež administratívne budovy, stavby určené na bývanie, ale aj pestrá škála obchodíkov a služieb, pričom verejný priestor tvorí viac ako polovicu celkovej plochy územia. Nová mestská štvrť, ktorá sa pýši zelenými strechami, získala za krátku dobu niekoľko slovenských aj zahraničných ocenení. Na 13. ročníku CIJ Awards Slovensko 2017 až štyri ocenenia – Leading Green Building, Best Office, Best Residential a Best Office Lease a Cenu verejnosti časopisu Eurostav VISIO 2020 za rok 2017/2018 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. Všetky tri administratívne budovy splnili prísne kritériá zelenej certifikácie podľa štandardu BREEAM EXCELLENT.

Hlavným východiskom pri tvorbe urbanisticko‑architektonického konceptu bola snaha o vytvorenie typicky mestskej štruktúry, ktorá by vhodným spôsobom doplnila chýbajúcu časť dunajského nábrežia a skĺbila jednotlivé prvky prostredia – zelený masív hradného vrchu, historickú a novú zástavbu, rušnú dopravnú tepnu a rieku so stromoradím nábrežnej promenády – do harmonického celku. Nová štruktúra rešpektuje historickú urbanistickú stopu Žižkovej ulice, priečnych uličiek a historických námestí. Je tvorená jednotlivými hmotami radenými do blokov, ktoré svojim usporiadaním vytvárajú ulice, námestia a parčíky. Hlavnou pozdĺžnou osou územia je obnovená Žižkova ulica. Hlavnú priečnu os tvorí obnovené Mockovo námestie v súčasnosti je na počesť známeho barokového sochára Franza Xavera Messerschidta, ktorý žil a tvoril na Zuckermandli, premenované na Námestie F. X. Messerschmidta. Námestie cez zelenú pešiu lávku prepája zelený masív okolo skalného výbežku na severe s dunajským nábrežím na juhu. Hmotová kompozícia reaguje nielen na morfológiu terénu, ale aj na okolitú novodobú a historickú zástavbu.

Architektúra jednotlivých blokov je rozmanitá merítkom jednotlivých hmôt, ale aj ich architektonickým výrazom, použitými materiálmi a farebnosťou. Od Dunaja tvorí kompaktnú štruktúru, typickú pre mestské nábrežia, ktorá mení pôvodný charakter priestoru z dopravnej tepny na nábrežný mestský bulvár. Charakter vnútorných priestorov novej štvrte je komornejší, v transformovanej podobe navodzuje atmosféru pôvodného Zuckermandlu. Dominantnými sú tu verejné a poloverejné priestory rozmanité proporciami a charakterom, ktoré pre pozorovateľa vytvárajú stále sa meniaci zážitok.

ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Nová zástavba Zuckermandlu je organizovaná do niekoľkých blokov, postavených na spoločnej podnoži parkovacej garáže. Podlažnosť garáže je navrhnutá tak, aby bolo možné obnoviť nad ňou pôvodnú prirodzenú morfológiu terénu, stúpajúcu z juhovýchodu na severozápad. V západnej časti komplexu vystupuje garáž dvomi podlažiami nad úroveň nábrežnej komunikácie. V tejto časti sú pred garážou umiestnené obchodné priestory, takže samotná garáž je z nábrežného bulváru nevnímateľná. V nadzemnej časti je na západnej strane štruktúry umiestnený obytný blok, charakteristický oblúkovým nárožím, orientovaným do centrálneho námestia. V strednej časti za námestím sa nachádza budova banky, tvorená dvomi hmotami, prepojenými premostením nad Žižkovou ulicou. Vo východnej časti je v prednej línii realizovaná drobnejšia štruktúra s jedným administratívnym a jedným obytným objektom. V zadnej časti severne od Žižkovej je kompaktný blok, tvorený administratívnou budovou a bytovým domom.

Architektúra jednotlivých objektov je rôznorodá, s cieľom dosiahnuť charakter prirodzenej rastlej mestskej štruktúry. Architektúry sa odlišujú materiálom, farebnosťou a členením fasád. Ustúpené podlažia s odlišným materiálovým stvárnením opticky znižujú hmotovú štruktúru a dávajú jej pohľadovo exponovanému dunajskému priečeliu výrazne horizontálny charakter. 

Z organizačného hľadiska bola zástavba rozdelená do niekoľkých blokov. Západný blok A (Žižkova 13, 15, 17, 19 a 21), budova banky blok B (Žižkova 11), východná časť územia blok C (žižkova 7, 9, 22A a 22B), časť garáže pod námestím s vjazdom blok D a všetky verejné priestory vrátane pešieho premostenia blok E.

BLOK A

Blok A sa skladá z dvoch hmôt. Hlavná hmota pôdorysného tvaru „L“ orientovaná na nábrežie a do námestia (Žižkova 13, 15, 17, 19) má štyri bytové sekcie, druhú hmotu (Žižkova 21) tvorí samostatný bytový dom na severozápadnej strane bloku. Budovy vytvárajú poloverejný vnútroblokový parčík. Domy majú od úrovne námestia 6, resp. 7 podlaží a 2 ustúpené terasové podlažia. Spolu sa v nich nachádza 123 bytov, apartmánov a obchodné priestory v parteri. Na prízemí je vyhradený priestor pre zdravotnícke zariadenie. Na strane k nábrežnej komunikácii má blok dvojpodlažnú podnož s obchodným priestorom. Jednotlivé bytové sekcie hlavnej hmoty sú individuálne architektonicky stvárnené. V úrovni podnože a ustúpených podlaží majú všetky sekcie spoločný architektonický výraz, ktorý opticky spája blok do jedného celku. Vertikálne je hmota členená na dvojpodlažnú podnož na úrovni nábrežia, s pravidelnou tektonikou zvislých a vodorovných prvkov s kamenným obkladom, jednopodlažný parter na úrovni námestia, s kombináciou tmavosivého obkladu a presklených plôch, päť až šesť úrovňové hlavné hmoty jednotlivých sekcií s prevážne omietkovými úpravami a dve ustúpené podlažia, na ktorých sa opakuje architektonický výraz parteru. Ťažiskovým je rohový objekt s charakteristickým oblúkovým nárožím a výraznými horizontálnymi líniami priebežných balkónov.

Dispozičné riešenie bytov využíva danosti lokality a uprednostňuje výhľady na rieku, či zeleň. Spálne sú orientované do tichého dvora, obývacie izby s lodžiami na Dunaj a do námestia. Kuchyne v bytoch sa dajú oddeliť od obývacieho priestoru a majú dostatok prirodzeného osvetlenia. Horné podlažia s lukratívnejšími bytmi sú uskočené a materiálovo zvýraznené, viaceré sú mezonetového typu.

BLOK B

Blok B je tvorený dvojicou hmôt, charakteristických vnútornými, zhora presvetlenými átriami. Budova má od úrovne námestia 5, resp. 6 podlaží a jedno ustúpené podlažie. Hmoty sú ponad Žižkovu ulicu prepojené trojpodlažným premostením, ktoré vnáša do prostredia špecifický mestský prvok. Na strane k nábrežnej komunikácii má blok dvojpodlažnú podnož so vstupnou halou. Charakteristická je fasáda s tehličkovým obkladom, svetlou podnožou a ustúpeným podlažím, ako aj drevené lamelovanie na dvojúrovňovej vstupnej hale a premostení.

Obe časti budovy – južná aj severná, majú výrazné spoločné znaky, ich architektúra je však individuálne prispôsobená urbanistickému kontextu.

Južná hmota, orientovaná k nábrežnej komunikácii a námestiu, je súčasťou nábrežnej fronty Zuckermandlu. Jej architektúra je horizontálne členená na tri časti – západné nárožie s bohatým presklením a s výrazne horizontálnym členením, presklenú časť a východné nárožie s typickou tehličkovou fasádou, perforovanou pravidelným rastrom okenných otvorov. Vertikálne je hmota zo strany nábrežia členená na podnož s presklenou vstupnou halou a rokovacím traktom, tienenú nepravidelným rastrom horizontálnych lamiel, ktorá v západnej časti prechádza do plného nárožia so svetlým cementovláknitým obkladom, perforovaného charakteristickým rohovým otvorom výjazdu z garáže. Nad podnožou je štvorpodlažná hlavná hmota a jedno ustúpené podlažie s terasou.

Severná hmota, situovaná v kľudovej polohe medzi Žižkovou ulicou a hradným vrchom je pohľadovo exponovaná hlavne zo strany námestia a zelene okolo skalného nosa. Jej architektúra je jednoduchšia, s tehličkovou fasádou a rastrom okenných otvorov. Presklená podnož je len na západnej strane, čiastočne na strane Žižkovej ulice a smerom k hradnému vrchu. Zvyšok hmoty je osadený priamo na terén. Hlavná hmota, vrátane podnože je šesťpodlažná, nad ňou je jedno ustúpené podlažie.

Po stránke funkčného využitia je južná časť budovy s hlavnou vstupnou halou a pobočkou banky viac orientovaná na klientov a návštevy, severná časť s kantínou je skôr zamestnaneckou zónou. Budova má kapacitu cca 1 200 pracovných miest.

BLOK C

Blok C je charakteristický architektonickou rôznorodosťou. Administratívna budova v nábrežnej línii (dom CA, Žižkova 9) má pôdorysný tvar „U“, ktorý vytvára smerom k nábrežnej komunikácii komorný parčík. Od úrovne nábrežia je objekt šesťpodlažný s dvomi ustúpenými podlažiami. Z hľadiska architektonického výrazu je možné objekt rozčleniť na dve časti, západnú, charakteristickú horizontálnymi pásovými oknami s kombináciou tmavosivého a bieleho obkladu a východnú, charakteristickú presklenou fasádou s horizontálnymi predsadenými rímsovými prvkami a vertikálne členenou podnožou a ustúpenými podlažiami s obkladom z vlnitého plechu.

Výrazným architektonickým prvkom je oblúkové severozápadné nárožie. Dispozične je objekt riešený tak, že každé podlažie je možné rozčleniť na dve prevádzkovo nezávislé časti. Budova je koncipovaná pre menších klientov, ktorým poskytuje optimálne riešenie ich priestorových požiadavkou spolu s výhodami atraktívnej polohy.

Bytový dom CB (Žižkova 7T) tvorí prechod k zachovaným historickým architektúram, je preto navrhnutý v tradičnej omietke v kombinácii s plochami obkladu s drevodekorom. Tejto situácii sa prispôsobuje aj celkovým merítkom. Objekt je štvorpodlažný s dvomi ustúpenými podlažiami. Vertikálne je členený na tmavosivú podnož, výraznú trojpodlažnú hlavnú hmotu a dve terasovite ustúpené podlažia s výraznými predsadenými pergolami. Je v ňom 23 bytov s obchodnou vybavenosťou v parteri.

Na severnej strane Žižkovej ulice je zrealizovaná administratívna budova (dom CX Žižkova 22B) půdorysného tvaru „U“ a bytový dom CY (Žižkova 22A). Spolu vytvárajú blok s relatívne uzatvoreným, ale verejne prístupným vnútroblokovým priestorom. Dom CX je zo strany Žižkovej ulice štvorpodlažný, smerom k hradnému kopcu sa podlažnosť zvyšuje. Nižší blok je ukončený strešnou terasou pridruženou k prenajímateľným administratívným plochám.

Architektúra bloku CX je charakterizovaná pravidelným obdĺžnikovým rastrom konštrukcie s veľkými presklenými plochami. Výrazný prvok fasády tvoria obklady a vertikálne lamely v zlatom metalickom odtieni. Tento materiál je zjednocujúcim výrazovým prostriedkom obidvoch blokov. Dom CY je osempodlažný s výrazne horizontálnym členením fasády. V južnej časti bloku je hmota odľahčená o strešné terasy. Charakteristickým prvkom fasády sú posuvné tieniace panely v horných podlažiach. Výrazným akcentom budovy je dvojpodlažné nárožie s kaviarňou, ktoré oživuje parter Žižkovej ulice. V budove sa nachádza 33 bytov.

PODZEMNÁ ČASŤ – GARÁŽE

Dôležitou súčasťou konceptu je dopravné riešenie. Parkovacia garáž pod celým komplexom s jedným vjazdom a dvoma výjazdami priamo na nábrežnú komunikáciu zabezpečuje dopravnú obsluhu územia a súčasne minimalizujú zaťaženie vnútorných komunikácii, čo umožnilo vytvoriť vnútri zóny kľudné prostredie s dominanciou pešieho pohybu. Napriek pôvodným obavám verejnosti z negatívneho dopadu na dopravnú situáciu na nábreží sa v praxi ukazuje, že vďaka inteligentnej organizácii dopravnej obsluhy a výbornému napojeniu na hromadnú verejnú dopravu, je tento dopad minimálny. Kapacita garáže je 891 parkovacích miest, doplnená je 29 pohotovostnými miestami na teréne.

Vertikálny nosný systém je tvorený prevažne monolitickými stĺpami a komunikačnými jadrami. Horizontálne nosné prvky sú tvorené bezprievlakovými monolitickými stropnými doskami s hlavicami. Stropy majú hrúbku prevažne 200 mm. Obvodové steny suterénov sú navrhnuté z vodovzdornej železobetónovej konštrukcie tzv. bielej vane s hrúbkou 300 mm.

Na betonáž základovej dosky sa použilo ľahké stenové debnenie Frami Xlife. Nosným debniacim systémom pri výstavbe stien a komunikačných jadier bolo výkonné žeriavové debnenie Framax Xlife, pomocou ktorého sa dosiahla vynikajúca pohľadovosť betónových konštrukcií.

Na stĺpové konštrukcie sa nasadili univerzálne panely rámového debnenia Framax Xlife. Väčšina stropov sa realizovala pomocou flexibilného stropného systému Dokaflex doplneného o bezpečnostné prvky proti pádu. Pre stropy so štandardnou hrúbkou a výškou podopretia nad 6 m sa použil hospodárny podperný systém Staxo 40. Pre stropy s väčšími zaťaženiami, s hrúbkou nad 850 mm, sa nasadil výkonný podperný systém Staxo 100.

Na riešenie bočného debnenia prievlakov do výšky 800 mm boli použité prievlakové klieštiny, nástavce prievlakovej klieštiny, drevené debniace nostníky H20 top a debniaca doska 3 – SO 21 mm. V porovnaní s tradičným riešením bočného debnenia tesárskym spôsobom je uvedené systémové riešenie bezpečné, rýchle a efektívne.

Bočné debnenie vyšších prievlakov sa realizovalo pomocou ručného rámového debnenia Frami Xlife. Bezpečnosť staveniska zabezpečovali ochranné prvky ako napríklad stĺpiky ochranného zábradlia S, schodisková veža 250, ako aj teleskopické šachtové nosníky, ktoré vytvorili bezpečnú podlahu pre uloženie vnútorného debnenia a eliminovali riziko pádu pri debniacich a oddebňovacích prácach na výťahových šachtách.

VEREJNÝ PRIESTOR

Mimoriadny dôraz pri návrhu a realizácii novej mestskej štvrte Zuckermandel bol kladený na verejné priestory. Osnovu tvorí trojica pozdĺžnych línií (promenáda pri nábrežnej komunikácii, Žižkova ulica a chodník pod hradným vrchom) s piatimi priečnymi priestormi, umožňujúcim priehľady medzi dunajskou promenádou a hradným vrchom (priestor medzi blokom A a tromi vežiakmi, Messerschmidtovo námestie, vjazd do územia medzi blokom B a domom CA, malé námestie medzi domami CA a CB a priestor medzi blokom C a historickou zástavbou.

Uzlovým bodom je centrálne Messerschmidtovo námestie s nadväzujúcim premostením ponad rušnú nábrežnú komunikáciu. Tento priestor prepája prírodný zelený masív hradného kopca, ukončený skalným nosom, s riekou a dunajskou promenádou. Je stvárnený ako postupný prechod z rastlej prírodnej zelene do architektonizovaného mestského priestoru.

Centrálnym prvkom námestia je pripomienka historického Zuckermandlu s fragmentom pôvodného dláždenia, plochou zelene s ovocným stromom a fontánkou, evokujúcou prírodný prameň na úpätí kopca. Námestie je doplnené skupinou charakterových búst od barokového sochára Franza Xavera Messerschmidta. Námestie pokračuje plochou na premostení až nad Dunaj. Samotná plocha premostenia, ukončená po stranách bohatou zeleňou s možnosťou sedenia, vytvára oddychový priestor s pohľadmi na rieku aj Zuckermandel a hradný vrch.

Komorné námestie medzi domami CA a CB umožňuje priečny priehľad na hradný vrch s budovou parlamentu. Je charakteristické terasou s prvkami zo štiepaného kamenného muriva, doplnenými motívom vody. Hlavnou komunikáciou novej štvrte je obnovená Žižkova ulica. Je navrhnutá s ohľadom na preferenciu pešieho pohybu so širokými chodníkmi, v dopravne minimálne zaťaženom východnom úseku sú vozovka a chodníky zrealizované v jednej úrovni. Pešia promenáda pozdĺž južného okraja Zuckermandlu, oddelená od rušnej nábrežnej komunikácie pásom zelene, dáva priestoru nábrežia charakter mestského bulváru.

Významnou súčasťou verejných priestorov sú aj voľne prístupné dvory v bloku A a severnej časti bloku C, pričom prvý z nich má skôr charakter parčíku s prevahou zelene a druhý charakter vnútorného námestia. Na severnej strane štvrte priamo na úpätí hradného vrchu, je vytvorený vyvýšený peší chodník, prístupný z Messerschmidtovho námestia prechodom okolo skalného nosa. Tento chodník by mohol po rekonštrukcii čiastočne zaniknutých cestičiek na južnej strane hradného vrchu umožniť rýchle pešie prepojenie Bratislavského hradu s Zuckermandlom a dunajským nábrežím.

Spevnené plochy verejných priestorov sú zrealizované v kombinácii tradičnej kamennej kocky, betónovej dlažby rôzneho formátu a asfaltu na pojazdných komunikáciach. Verejné priestory sú doplnené mestským mobiliárom v jednoduchom nadčasovom dizajne.

ZÁVER

Nová atraktívna mestská štvrť, ktorá pod hradom vznikla, vďaka súhre obytných, administratívnych dispozícií a obchodných priestorov žije plnohodnotný život počas celých 24 hodín. Verejný priestor štvrte tvorí viac ako polovicu z celkovej plochy územia. Striedanie parkov, zelene, námestí, rôznorodé architektonicko-výtvarné riešenia budov, kombinácie rozličných kompozičných princípov fasád, ustúpené horné podlažia či použitie rozmanitých farieb a materiálov tvorí prirodzené mestské prostredie, ktoré nadväzuje na atmosféru historického centra. Dominantnou súčasťou štvrte je lávka ponad električkovú trať a jej prepojenie na prírodný skalný masív nazývaný aj „skalný nos“, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v celom koncepte.

V rámci výstavby komplexu Zuckermandel bola na mnohých miestach použitá tzv. mrakotínska žula. Tento materiál dodala česká spoločnosť Granit Zedníček s. r. o.

Z nábrežnej komunikácie sa stal mestský bulvár, vďaka ktorému vznikla pešia trasa z Rybného námestia cez plánovaný projekt Vydrica smerujúca až k nábrežiu. Zaujímavým prvkom je náučný chodník vedúci lokalitou, ktorý zoznámi návštevníkov nielen s históriu osady Zuckermandel, ale aj s jej najznámejším obyvateľom sochárom F. X. Messerschmidtom. V novom Zuckermandli zároveň vznikol priestor na prezentáciu historických fragmentov, ktoré objavili archeológovia a ktoré sú pripomienkou dnes už takmer zabudnutej minulosti starej štvrte pod hradom.