Rehabilitace nevyužitých průmyslových hal ze 70. let v areálu strojírny TOS Varnsdorf

publikováno:
autor:
Pohled na zrekonstruovanou halu v areálu strojírny TOS Varnsdorf Pohled na zrekonstruovanou halu v areálu strojírny TOS Varnsdorf

Objekt dvojhalí, který byl dlouhé roky nevyužitý, se nachází v areálu strojírenské firmy TOS Varnsdorf. Stavba vznikla v 70. letech minulého století jako jedna z řady objektů areálu firmy. Sestávala z dvojice ocelových velkorozponových hal pro výrobu a zděných přístaveb pro administrativu a skladování. Časem se výroba přesunula a stavba zůstala nevyužitá. Hlavní ideou návrhu bylo vytvoření objektu pro vzdělávání s průmyslovým charakterem a unikátní atmosférou, blízkou skutečným výrobním prostorům a procesům, s místy pro setkávání studentů, pedagogů a odborníků firmy. Žáci se tak ocitají v inspirativním prostředí, blízko skutečné praxi ve strojírně TOS Varnsdorf.

Řešené pozemky se nachází v jihovýchodní části města Varnsdorf, v areálu firmy TOS Varnsdorf, cca 2,5 km od centra města. Areál, jehož je řešený objekt součástí, je vymezen ze severní strany zástavbou rodinných domů, z východní strany přechodem do volné krajiny (les, pastviny, pole) a státní hranicí ČR‑SRN, z jižní strany rozptýlenou zástavbou okraje města a ze západní strany železniční tratí Liberec – Varnsdorf – Rybniště/Zittau.

Z urbanistického hlediska se jedná o průmyslovou zónu bez výrazné urbanistické krajiny. Okolní pozemky jsou zastavěny rozptýlenou zástavbou rodinnými domy převážně z 2. pol. 20. století – většinou jednoho nadzemním podlaží a podkroví. Tvar ani sklon střechy zde nejsou jasně definovány, střídají se zde ploché, sedlové nebo polovalbové střechy.

Terénní situace pozemku je rovinná. Přístup do areálu probíhá ze severozápadu, z ulice Říční, vedoucí z hlavní silnice (ul. Plzeňská). Řešený objekt je od hlavního vstupu do areálu vzdálen cca 200 m v dohledové vzdálenosti. V blízkosti areálu (cca 500 m od objektu) je železniční zastávka Dolní Podluží. K hlavnímu vstupu do areálu je zavedena autobusová doprava.

KONCEPT STAVBY

Opírá se o vestavbu nové struktury do existujícího dvojhalí – vkládá jednotlivé bloky nových funkcí, definujících nové prostory. Hmotové řešení je lineární – na dvojhalí navazuje příčné a podélné křídlo, které jej obepíná. Výraz objektu definují jednoduché linie a průmyslové materiály, evokující strojní výrobu – stříbrný kov, horizontální linie černých oken, bílá hladká omítka, nerezová typografie. Výrazným prvkem je do hmoty horizontálně prolomený hlavní vstup s průhledem napříč objektem. Z hlavní fasády vystupuje do předprostoru objektu panoramatické okno kanceláře vedení školy.

VNITŘNÍ DISPOZICE

Jde o centrální halový prostor s oranžovým amfiteátrem, sloužícím odpočinku, setkávání a přednáškám. Dále navazují odborné učebny s variabilním dělením prostorů, svým uspořádáním blízké skutečným výrobním prostorám. V navazující části je navržena sportovní hala se zázemím. Centrální halový prostor je lemován galeriemi, které jej propojují s blokem kmenových učeben, jejichž vstupy jsou akcentovány oranžovými nikami. Součástí je ze vstupní haly přístupná jídelna s výdejnou jídel pro žáky a pedagogy, orientovaná velkoformátovým prosklením do přírodního prostředí. V navazujícím příčném křídle se nachází zázemí pro pedagogy a vedení školy. V nejvyšším podlaží jsou navrženy specializované učebny.

STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU PŘED REKONSTRUKCÍ

Řešený objekt je jednou z výrobních budov areálu. Samotná dvojlodní hala je jednopodlažní, má obdélníkový půdorys cca 96,0 × 44,7 m. Konstrukce je tvořena tenkostěnnou ocelovou rámovou konstrukcí, nosníky jsou po cca 6 m. Obě lodě mají stejné proporce, šířku cca 18 m, max. výšku 10,5 m. Hala je zastřešena sedlovou střechou ve sklonu 11° s hřebenovými světlíky 4 × 12 m. Výška hřebene od terénu je 11 m.

K hale ze severovýchodu přiléhá zděný 4podlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 12,3 × 44,5 m, s výškou atiky cca 13,7 m. Půdorysně je objekt dvoutraktový s železobetonovým schodištěm umístěným v centru dispozice na severovýchodní fasádě. Z jihozápadu přiléhá jednopodlažní přístavek o rozměrech cca 7,7 × 96,0 m. Hlavní hmota je původně průmyslovou stavbou s administrativním a skladovým přístavkem. V objektu jsou umístěny jeřábové dráhy.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Nově byla upravena vstupní partie – navržena nová zadlážděná plocha pro příchod žáků, napojená na hlavní přístupovou komunikaci od brány do areálu firmy TOS Varnsdorf. Vstup do objektu je akcentován prolomenou prosklenou fasádou a nerezovou typografií označení objektu školy.

Bourací práce
Při rekonstrukci bylo zásadně zasaženo do stávajícího objektu. Halové objekty byly odstrojeny až na základní ocelovou nosnou konstrukci. Obvodové opláštění hal bylo demontováno (rozebráno) vč. jejich nosné konstrukce (paždíky) a parapetních zdí. Bylo odstraněno podlahové souvrství. Z dvojhalí zůstaly pouze nosné rámy. U stávající zděné přístavby byla odstraněna horní dvě podlaží. Dále byly provedeny lokální bourací práce v rámci nových otvorů v nízké přístavbě a prolomení otvoru pro vstupní niku.

Základy a spodní stavba
Byly vytvořeny nové základové konstrukce pro vnitřní nosné stěny a sloupy. Stěny jsou založeny na železobetonových monolitických pasech uložených pod úroveň přilehlého terénu s mikropilotami. Byla nově provedena hydroizolace a protiradonová izolace spodní stavby. Nová podlaha na terénu byla doplněna o tepelnou izolaci.

Vodorovné nosné konstrukce
V rámci halového prostoru byla provedena ocelobetonová vestavba – ocelové sloupy s ocelobetonovým stropem uloženým na průvlaky HEA. Zděná budova byla dostavěna do tří nadzemních podlaží a zastropena ocelobetonovým stropem se stropnicemi HEA.

Svislé nosné konstrukce
Prostor dvojhalí byl funkčně rozdělen vnitřními nosnými železobetonovými konstrukcemi na celou výšku stavby. Pro vestavbu učeben byl navržen skeletový jednostranně pnutý stropní systém, tvořený ocelovými sloupy a ocelobetonovými stropy. Na zděnou část bylo dostavěno jedno podlaží.

Svislé nenosné konstrukce – příčky a stěny
Dělící příčky mezi učebnami jsou systémové sádrovláknité tl. 150 mm a 300 mm s potřebnými akustickými, tepelně‑technickými a protipožárními (EI 45´) vlastnostmi. V učebnách jsou příčky doplněny obklady.

Dělící příčky v hygienických blocích jsou zděné z cihelných tl. 150 mm s potřebnými akustickými a tepelně‑technickými vlastnostmi, doplněny stěrkou. Pro krytí vedení dešťových a kanalizačních svodů byly provedeny předstěny na celou výšku místností o tl. 150 mm.

Schodiště
Stávající vnitřní schodiště při severovýchodní fasádě objektu slouží jako hlavní vertikální komunikace objektu a chráněná úniková cesta. Jedná se o železobetonové schodiště. Bylo ponecháno bez zásadních úprav. Nově byly realizovány povrchy schodišťových stupňů a podest – podlahová stěrka; bylo vyměněno či repasováno stávající madlo; veškeré vnitřní povrchy byly sjednoceny a opatřeny novou výmalbou.

V halovém prostoru bylo navrženo nové ocelové schodiště. Konstrukce je tvořena hlavní vřetenovou zdí, na kterou jsou kotvena jednotlivá ramena. Zábradlí je tvořeno příhradovou konstrukcí opláštěnou plechem, výšky 1,1 metru. Z dvojhalí je navrženo venkovní únikové ocelové schodiště.

Respirium
Společný prostor komunikační části haly je definován galeriemi, výtahovou věží a prostorem respiria. Dominantní prvek respiria v sobě obsahuje jedno ze schodišť, dále slouží jako odpočinkové místo pro přestávky mezi výukou a případné shromažďování tříd. Konstrukce je monolitická, opatřená kontrastní barvou doplňující interiér celého prostoru. Pod respiriem jsou umístěny skladovací prostory pro učebnice a pomůcky školy.

Výtah
V prostoru haly je navržen výtah o rozměru kabiny 1 100 × 1 400 mm. Výtahová šachta je zděná s vlastním základem. Výtah je vybaven pro používání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zastřešení
Střecha je systémová s plechovou krytinou, jako hydroizolační vrstva je použita PE folie. Spádová vrstva je na zděné budově vytvořena tepelnou izolací. Jako tepelná izolace je použita minerální vata, PIR izolace.

Okna, dveře a světlíky
Ve fasádách objektu jsou nová okna, vnější dveře, roletová vrata a střešní světlíky. Část výplní otvorů je ovládána pomocí EPS, EZS, SOZ. V části stavby jsou okna s hliníkovými profily, v části okna s plastovými rámy. V opláštění hal jsou okna osazena mezi paždíky. Součástí oken v JV části (učebny) jsou exteriérové stínící rolety, skryté ve fasádě objektu.

Hlavní vstupní dveře jsou automatické posuvné s elektrickým pohonem. Zásobovací vrata jsou sekční s elektrickým nebo mechanickým pohonem. Dveře a vrata jsou napojeny na systém EPS, EZS, SOZ.

V prostoru únikového schodiště v poslední podlaží zděné stavby je umístěn výlez na střechu nejvyšší budovy. Je přístupny žebříkem pevně kotveným do schodišťové zdi. Ze střechy je možný přístup také na střechu dvojhalí.

Na střeše dvojhalí jsou světlíky zajišťující světlo a větrání hlavního prostoru. Polykarbonátová fixní výplň je doplněná po stranách RWA klapkami. Větrání probíhá přes navržené klapky pomocí ovladače u vrátnice objektu. Světlíky jsou součástí systému SOZ, ovládané EPS.

Finální vrstvy podlah
V prostoru společné chodby je nášlapná vrstva z probarvené podlahové stěrky. V prostoru hygienického zázemí je nášlapná vrstva z probarvené podlahové stěrky. V prostoru učeben a kabinetů je nášlapná vrstva z plnoplošně lepených vinylových dílců. Podlahy v servisních prostorech (úklid, sklad) jsou z probarvené podlahové stěrky. V prostoru haly budou eliminovány odrazivé plochy.

Vnější povrchy
Bylo provedeno nové opláštění haly ze stěnových sendvičových panelů (typu DP1) ve stříbrné barvě, s mikroprofilací. Vnější omítky na zděné části jsou provedeny na upravený povrch kontaktního zateplovacího systému. Finální omítka je lomená bílá, jemnozrnná.

Vnitřní povrchy
Vnitřní povrchy stávajících stěn byly sjednoceny vrstvou hrubé vápenné omítky a vápenným nátěrem v bílé barvě. Povrchy nově realizovaných sádrovláknitých příček jsou opatřeny tónovaným nátěrem nebo stěrkou. Niky při vstupech do učeben jsou opatřeny výraznou barvou v rámci konceptu orientačního systému. Stávající nosné ocelové rámy v rámci dvojhalí jsou opatřeny nátěry či SDK konstrukcí pro zajištění požární odolnosti. V prostorách školy jsou provedeny akustické úpravy v hlavních vyučujících místnostech a ve sborovně.

VYTÁPĚNÍ

Objekt je zásobován teplem areálovým rozvodem. V centrální hale jsou jako zdroj tepla umístěny sálavé panely. Učebny jsou vytápěny otopnými tělesy pod okny. Celková potřeba tepla činí 610 kW. Předpokládaná roční potřeba tepla pro VZT: 90 MWh/rok. Předpokládaná roční potřeba tepla pro ohřev TUV: 120 MWh/rok. Předpokládaná celková roční spotřeba tepla: 1 145 MWh/rok.

VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

Pro větrání je navržena centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Zařízení je vybaveno úspornými EC motory a je určeno pro trvalý chod po celou vyučovací dobu.

Jednotky VZT jsou umístěny ve strojovně VZT ve 2. NP objektu. Jednotka je vybavena filtrací, protiproudým rekuperátorem s obtokem, ohřívačem (voda), ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Jednotka pracuje se 100 % venkovního vzduchu – není možnost směšování.

Pro kmenové učebny a pro foyer jsou v potrubí VZT osazeny zónové dohřívače vzduchu pro částečné pokrytí tepelné ztráty prostorů. Celkové množství vzduchu je nadimenzováno na počet žáků a vyučujících osob a výměnu vzduchu obvyklou pro daný typ provozu. Pro regulaci množství vzduchu do jednotlivých tříd jsou navrženy regulační boxy s regulátory průtoku vzduchu pro každou třídu. V rámci šaten jsou umístěny distribuční prvky přívodu vzduchu s přívodními anemostaty nebo obdélníkovými výustky, pro odvod vzduchu obdélníkové výustky, talířové ventily.

Prostory hygienických zařízení v objektu jsou větrány nuceně, podtlakově, pomocí střešních ventilátorů. Do hlavního vstupu do objektu budovy školy je instalována dveřní vzduchová clona. Clona je horizontální umístěná nad dveřmi. Clona je s ohřevem (teplovodním) a filtrací vzduchu, oběhová, pracující s cirkulačním vzduchem, vybavena vlastní regulací, dveřním spínačem.

Sání čerstvého vzduchu do vzt. jednotky je přes protidešťovou žaluzii z exteriéru. Výfuk odsávaného vzduchu je vyveden nad střechu objektu a je ukončen také protidešťovou žaluzií, nebo výfukovou hlavicí. Chod centrální jednotky je řízen digitální, automatickou
regulací.

Celkové množství vzduchu vzt. zařízení:

  • Hlavní halový prostor: do 8 450 m3/h
  • Kmenové učebny: do 4 100 m3/h
  • Odborné učebny: do 2 000 m3/h
  • Šatny: 2 300 m3/h až 3 600 m3/h
  • Jídelna a výdej: Je počítáno min. s 30 až 50 m3/h čerstvého upraveného vzduchu na osobu a výměnu vzduchu cca 4 až 20×/hod.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce požárně bezpečnostního řešení zahrnuje celý objekt. Jednotlivé provozy jsou odděleny a tvoří samostatné požární úseky. Je navržen systém odvodu tepla a kouře přirozeným komínovým efektem. V podlaží 1. NP jsou napojeny některá okna a dveře na EPS pro automatické otevření v případě požáru. Na střeše hlavní haly a tělocvičny jsou světlíky s RWA klapkami. Objekt školy se opírá celkem o 6 únikových cest na volné prostranství. Tělocvična a dílna mají vlastní únik na volné prostranství. V prostorách školy jsou instalovány hydranty a hasicí přístroje.

Elektroinstalace
Objekt je napojen na rozvodnou síť v rámci areálu. V budově je nainstalován nový hlavní rozvaděč HR, který je napájen dvěma samostatnými přívodními kabely. Z hlavního rozvaděče jsou napájeny všechny patrové rozvaděče a rozvaděče. Pro osvětlení objektu jsou použita LED svítidla s průmyslovým designem. Nouzové osvětlení je provedeno svítidly s integrovanými záložními bateriovými zdroji. Na objektu je instalována ochrana před bleskem a sestává se z jímacího vedení, svodů a připojení na zemnící síť. V objektu je instalován nouzový zvukový systém, CENTRAL STOP a TOTAL STOP.

ZÁVĚR

Byl prodloužen životní cyklus dožilé a nevyužité stavby dvojhalí, její recyklovaná konstrukce dala vzniknout stavbě s novou vzdělávací funkcí. Ve srovnání s novostavbou tak byl zásadně snížen vliv na životní prostředí.

Z podkladů DOMYJINAK architekti