Rustonka 2 – objekt s protipožárním systémem Hypoxia

Vizualizace objektu Rustonka 2 Vizualizace objektu Rustonka 2

Článek se zabývá stavbou nové budovy banky J&T – Rustonka 2, která se nachází v Praze v prostoru mezi ulicemi Sokolovská, Rohanské nábřeží a K Olympiku a v blízkosti linky B pražského metra, stanice Invalidovna. V textu je krátce přiblíženo založení stavby, nosná konstrukce objektu, řešení fasády a vyzdvihnuto zajímavé řešení požární ochrany budovy – systém permanentní inertizace.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: J&T REAL ESTATE CZ, a. s.
  • Architekt a generální projektant: CMC ARCHITECTS a. s.
  • Generální zhotovitel: Společnost „GEOSAN-METROSTAV-RUSTONKA“, Sdružení společností GEOSAN GROUP a. s. a Metrostav a. s.
  • Převzetí staveniště: 12/2017
  • Zahájení prací: 01/2018
  • Dokončení díla: 06/2020

V lokalitě „Rustonka“ dříve sídlila Pražská akciová strojírna – jeden z prvních strojírenských podniků v hlavním městě. Strojírna byla umístěna ve východní části Karlína na hranici s Libní v prostoru zvaném Švábky, mezi libeňskou Palmovkou a karlínskou Invalidovnou. Poslední budova postupně zanikajícího areálu strojírny, někdejší kotelna s osmibokým cílovým komínem pocházející z poloviny 19. stol., byla stržena na přelomu února a března roku 2014.

Nový objekt Rustonka 2, který byl v těchto místech postaven, má v nadzemních podlažích obdélníkový půdorys s vnějšími rozměry 98,5 × 22,4 m, v suterénu je zvětšen na rozměr 116,8 × 32,7 m. Objekt má tři podzemní podlaží a devět nadzemních podlaží. Horní hrana poslední stropní desky je v úrovni + 34,640 m, horní hrana základové desky je v úrovni – 12,200 m. Nosná konstrukce objektu je tvořena monolitickou prostorovou železobetonovou konstrukcí. Objekt tvoří jeden dilatační celek se sloupovým systémem železobetonové konstrukce se ztužujícími stěnami kolem středového jádra objektu.

ZAKLÁDÁNÍ STAVBY

Objekt je založen kombinovaně na základové desce se spolupůsobícími hlubinnými velkoprůměrovými pilotami. Z hlediska hydroizolace je objekt řešen systémem bílé vany s těsněnými pracovními spárami a s návrhovou šířkou trhliny.

Budova banky J&T Rustonka 2 je založena na úrovni – 12,200 m (podlaha 3. PP). Základová deska v základní tloušťce 550 mm (v exponované středové části tloušťce 750 mm) byla betonována přes separaci na podkladní betony tloušťky 150 mm (ve střední části 100 mm).

Obvodové podzemní stěny jsou v tloušťkách odpovídajících jejich statickému namáhání. Základní tloušťka stěn 3. PP činí 400 mm, tloušťka stěn 2. PP 350 mm a tloušťka stěn 1. PP je 300 mm. Stěny bílé vany 3. PP – 1. PP byly navrženy na řízenou trhlinu vytvořenou pomocí křížových těsnících plechů.

Pod 3. PP je nosná základová deska řešená s lokálními zesíleními (náběhové hlavice pod sloupy). Plynulý přechod desky mezi různými tloušťkami je řešen náběhy pod 45°. Základová deska je podepřena vrtanými pilotami o průměrech 900 – 1 200 mm.

Konstrukce suterénů jsou vystaveny trvalému působení tlakové podzemní vody. Během výstavby byla hladina podzemní vody snižována čerpáním vody z odvodňovacích studní. V určité fázi výstavby (když již nehrozilo nadzvednutí konstrukce vztlakem vody díky vlastní dostatečné tíze) bylo čerpání vody zastaveno a studny byly utěsněny a přebetonovány.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

V přízemí je realizována sloupkovo-příčková fasáda, v nadzemních patrech pak modulová a sklo-hliníková fasáda, doplněná o hliníkové a alucobondové přisazené boxy.

Obvodový plášť technologických nástaveb na střeše je tvořen kontaktním zateplovacím systémem. Železobetonová nosná konstrukce a vyzdívky z betonových tvárnic jsou zatepleny deskami z minerálních vláken tloušťky 100 mm. Povrch desek je opatřen armovací cementovou stěrkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. Následně byla provedena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka (barevnost podle výběru architekta). Soklová část byla zateplena deskami XPS 200 F tloušťky 100 mm, které byly kotveny do stěny nad hydroizolací. Desky byly opatřeny armovací cementovou stěrkou vyztuženou sklotextilní síťovinou a následně byla provedena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka.

Všechny navrhované konstrukce obvodového pláště splňují tepelně-technické požadavky podle ČSN 730540 a akustické požadavky podle ČSN 730532 a akustické studie.

Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou pokrytou asfaltovými pásy, doplněnou pobytovou částí (dřevěná terasa) a truhlíky s rostlinami. Voda ze střechy je využívána na závlahu a splachování toalet.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Pro zásobování objektu byla zvolena varianta centrálního zásobování teplem s napojením na primární horkovod z Pražská teplárenská, a. s., která zajišťuje dodávku tepla v dané lokalitě. O této variantě bylo rozhodnuto s přihlédnutím na ochranu životního prostředí a také z důvodu, že horkovod má v dané lokalitě dostatečnou kapacitu.

Zdroj tepla je umístěn v prostoru 1. PP objektu v samostatné místnosti. Pro vytápění objektu byla zvolena teplovodní dvoutrubková soustava s nuceným oběhem topné vody. Potrubí je ukončeno po výstupu do patra uzavíracími armaturami a následně přes patrové rozvody jsou napojeny FCU (Fan-Coil Unit) jednotky sloužící pro vytápění objektu.

INTERIÉR A OSVĚTLENÍ

Celý interiér nájemce J&T BANK od 1. po 8. NP realizovala firma STAVEBNÍ INTERIÉROVÉ SYSTÉMY s. r. o. Kompletní „fitout“ kanceláří obsahoval zdvojené podlahy, podlahové krytiny, designové prvky včetně atypického nábytku, akustických lamelových podhledů, výstavbu koupelen s velkoformátovými obklady, všechny recepce, lounge a TV stěny.

Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu zajišťuje rovnoměrné osvětlení v každé místnosti. K celkovému osvětlení jsou osazena převážně LED svítidla nebo zářivková svítidla s elektronickými předřadníky. Spinální osvětlení se nachází u vstupu do jednotlivých místností a prostorů nebo je provedeno pohybovými čidly. Ve vybraných prostorách jsou světla ovládána systémem DALI (Digital Adressable Lighting Interface) v kombinaci se systémem MaR v objektu.

SYSTÉM PERMANENTNÍ INERTIZACE

V objektu je ve vybraných místnostech provedena instalace systému permanentní inertizace. Jedná se o systém zvyšující požární bezpečnost pomocí implementace zařízení pro permanentní snižování kyslíku. Jedná se o prostory s IT i Non-IT infrastrukturou (serverovny) a trezoru cenných předmětů.

V rámci realizace byl instalován jeden společný autonomní systém s vlastní detekcí hladiny kyslíku, ovládací ústřednou a signalizací včetně systému detekce požáru pomocí vysoce citlivých senzorů.

Strojní část systému (kompresor, vzdušníky a generátor hypoxického vzduchu) jsou instalovány v samostatné místnosti – strojovně. Ovládací ústředna se nachází rovněž ve strojovně hypoxického vzduchu.

Systém HYPOXIA je požárně bezpečnostní zařízení, které v chráněném prostoru vytvoří a následně trvale udržuje snížené procento kyslíku pod hranicí 16 % po celou dobu životnosti stavby. Toto snížené procento kyslíku vede k preventivní ochraně, díky které by nemělo dojít ke vzniku požáru. Nejedná se tedy o systém reaktivní (systém, který reaguje na vznik požáru vypuštěním hasiva), ale o systém aktivní, který permanentním udržováním snížené koncentrace kyslíku v chráněném prostoru přímo zabraňuje samotnému vzniku požáru.

Princip činnosti tohoto systému je založen na separaci molekul plynů pomocí membrány z dutých vláken a jejich difúzi touto membránou. Výsledným produktem je tzv. hypoxický vzduch (10 % zbytkové koncentrace kyslíku), který se pomocí potrubí vhání do chráněné místnosti tak dlouho, dokud neklesne koncentrace O2 na požadovanou úroveň.

Po snížení koncentrace O2 v chráněném prostoru na požadovanou úroveň (běžně 15 % O2) se systém vypne a zůstane tak do doby, než se v chráněném prostoru vlivem netěsností či otvíráním dveří/vrat koncentrace O2 nezvýší. Vyrovnávání hladiny O2 probíhá automaticky, kdy četnost a délku spuštění systému určuje nastavená hystereze, velikost netěsností chráněného prostoru a četnost otevírání dveří/vrat.

Ing. JUDr. Karel Kutnohorský, vedoucí projektu
GEOSAN GROUP a. s.

Ing. Milan Kolaja, vedoucí projektu
Metrostav, a. s., Divize 3

Prezentace společnosti STAVEBNÍ INTERIÉROVÉ SYSTÉMY s. r. o.  - realizátora interiéru objektu Rustonka 2 je ke stažení ZDE.

Související články