Tři speciální povrchy pro sportovní halu v Táboře

publikováno:
autor:
Momentka z výstavby Momentka z výstavby

Původní hala v Táboře z roku 1929 od slavného architekta Theodora Petříka sloužila jako dočasný objekt pro výstavu Československého válečnictví, byla již zdemolována a na jejím místě (ulice Míru) roste nová. Dřívější objekt, který byl slavnostně otevřen za účasti prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, nahradí moderní sportovní centrum za cca 160 milionů korun. Na výstavbě se podílí společnost Metrostav a. s. (jako lídr sdružení – s firmou Památky Tábor s. r. o.), konkrétně pak oblastní Divize 6 pod vedením Michala Hryzáka. Mimo železobetonářů divize 6 se na této zakázce podílí i specialisté z centrály firmy Metrostav pro návrh pilotového založení objektu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Investor: Tělovýchovná zařízení města Tábora s. r. o.
 • Generální zhotovitel: sdružení firem Metrostav a. s. a Památky Tábor s. r. o.
 • Architekt, projektant: Ing. Arch. Stanislav Kotrčka

KAPACITNÍ ÚDAJE

 • Zastavěná plocha objektu: 3 474 m2
 • Obestavěný prostor objektu: 38 555 m3
 • Užitková plocha: část A: 3 183 m2; část B: 1 926 m2

DEMOLICE

Návrh záměru předpokládal odstranění objektu tělocvičny se střešní krytinou, obsahující azbest v centrální části stavby, a stávající budovy technického zázemí na severním konci stavby. V rámci přípravy území byla odstraněna část venkovní tribuny včetně zábradlí, oplocení v potřebném rozsahu, zpevněné a nezpevněné plochy v řešeném území, stožáry veřejného osvětlení a část opěrné zdi v severní části areálu.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Objekt je rozdělen na dvě části: část „A“ je dvoupodlažní, část „B“ je jednopodlažní – přes dvě podlaží (s částečným zahloubením). Hlavní vstup do objektu je v části „A“ přímo do vstupního prostoru, který je otevřen přes dvě podlaží. V rámci tohoto prostoru jsou ve 2. NP pouze propojující lávky směrem ke galerii v části „B“ (hala míčových sportů). V 1. NP jsou kromě recepce, místností TZB, hygienického zázemí a úklidových komor také prostory jako jsou nářaďovna, posilovna a výtah umožňující využití 2. NP i imobilním.

Požadavkem investora bylo oddělení „špinavého a čistého“ provozu. Stavební rozhraní utvoří šatny a předsíně umýváren v šatnách. Schodiště je považováno za špinavé, čisté schodiště bude umístěno v atletickém tunelu a v hale míčových sportů. Ve 2. NP části „A“ jsou situovány šatny s vlastním hygienickým zázemím, klubovna, šatny pro imobilní s vlastním hygienickým zázemím, kuchyňka, taneční sál, rozcvičovna, šatna pro rozhodčí a prostory režie.

Část „B“ (hala míčových sportů) je jednopodlažní s vloženou galerií a místností TZB, které jsou přístupny z 2. NP a vstupní haly. V rámci 1. NP je kromě hrací plochy, tribuny pro diváky a prostoru pro rozhodčí s ošetřovnou navržena nářaďovna, která je zasazena pod jižní část tribuny. Zde je také umístěn prostor pro rozvodnu NN a vodoměrnou sestavu. V této části objektu je počítáno s kapacitou 378 sedících diváků. Hala je navržena pro tyto vrcholové sporty: badminton, futsal, florbal, házená a basketbal. Volejbal zde bude možný pouze na republikové úrovni.

HARMONOGRAM

Harmonogram stavby je rozdělen podle objektů na část A, kde se nachází atletický tunel, taneční sál a zázemí pro sportovce. Zde pokračujeme podle předpokladu a provádíme montáže skladby střešního pláště, montáž okenních výplní a aktuálně jsme provedli betonáž drátkobetonové desky.

Na objektu B výstavbu zpomalil nález ekologické zátěže v podloží po původní kotelně na lehké topné oleje. V současné době zde Metrostav dokončuje montáž skeletu konstrukce, kterou bychom měli stihnout do Vánoc osadit střešními panely. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude se pokračovat na obvodových vyzdívkách a přípravě podkladu pod základovou desku hrací plochy.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen ve zděné technologii s železobetonovými nosnými prvky. Hala je navržena jako rámová, prefabrikovaná, s montovanými stropy. S ohledem na rozměrové parametry objektu byla konstrukce rozdělena na čtyři dilatační celky. Nosné, příčné rámy, sestávají ze sloupů průřezu 400 × 500 mm až 500 × 600 mm, průvlaků a trámů různých průřezů a vazníků (předepnutých mezilehlých či železobetonových štítových). Sloupy jako realizovány vetknuté do základu. Spoje v rámových styčnících jsou tuhé, rámové nebo jako kloubové. Středové podélné průvlaky a štítové vazníky jsou dělené se vzájemným napojením přes ozuby. Stropní konstrukce budou z předpjatých panelů tloušťky 150, 250 a 320 mm (dilatační celky I – III), případně z železobetonových, dutinových, nepředepnutých panelů tloušťky 175 mm a filigránové konstrukce tloušťky 250 mm (dilatační celek IV).

Ztužení objektu je v příčném směru řešeno rámovým účinkem příčných vazeb, v podélném směru pak vyzdívkami z výplňového zdiva tam, kde nejsou výrazně oslabeny otvory.

Nosnou konstrukci tribuny tvoří železobetonové, monolitické stěny tloušťky 250 mm, na které jsou kladeny prefabrikované prvky vlastní tribuny (schodiště, lavice a zastropení).

OPLÁŠTĚNÍ, FASÁDA

Členění fasád je řešeno barevně i materiálově veslice pestře. Soklová část bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou – kamínkovou omítkou v barvě šedočerné. Základní plochy se opatří kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou probarvenou v barvě světle šedé RAL 7035 a středně šedé RAL 7040. Části uliční fasády budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s obkladovými cihelnými pásky v barvě červenohnědé. Výplně otvorů jsou navrženy plastové, příp. hliníkové v barvě tmavě šedé RAL 7046, klempířské výrobky z titanozinkového plechu předzvětralého, příp. ocelového plechu poplastovaného v barvě titanozinku.

Střechy obou částí budou ploché (střešní krytina z hydroizolační fólie PVC), lemované po obvodě zděnými atikami.

SPORTOVNÍ POVRCHY

Jako u většiny sportovišť, i zde byl kladen důraz zejména na finální povrchy, a to podle účelu zaměření jednotlivých sportů. Informační schůzka se zástupci jednotlivých sportovních oddílů se konala asi tři měsíce před zahájením stavby za velkého zájmu sportovců. I to svědčí o důležitosti této stavby pro obyvatele města Tábor.

Specifikace pružné sportovní podlahy – hrací plocha

 • Kombinovaná pružná sportovní podlaha, nášlapná vrstva – bodově pružný sportovní povrch (PVC) tloušťky cca 3 ÷ 5 mm
 • Redukce síly min. 60 %
 • Vertikální standardní deformace min. 3,8 mm
 • Odraz míče min. 93 %
 • Konstrukční výška max. 80 ÷ 100 mm
 • V případě výrobku v zahraniční licenci bude doloženo potvrzení zahraničního držitele licence (certifikace) průmyslového vzorku, že tuzemský dodavatel je oprávněn nabízený typ dodat
 • Investor si vyhradil právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou zkušebnou, kterou určí investor

Specifikace umělého sportovního povrchu – atletický koridor

 • Certifikace IAAF
 • Plně prefabrikovaný (vodonepropustný) sportovní povrch speciálně pro atletiku
 • Složení – dvě pevně vulkanicky spojené vrstvy na bázi recyklované gumy a EPDM; spodní vrstva má speciální dutinový mřížkový systém, který zabezpečuje vynikající pružnost a tlumení dopadu; vrchní vrstva vytvarována do dezénu, který zajišťuje optimální tření a vedení atletické obuvi
 • Koeficient tření podle EN 13036: za sucha – 101, za mokra – 56
 • Redukce rychlosti dle EN 14808: cca 38
 • Vertikální deformace dle EN 14809: cca 1,8
 • Plně prefabrikovaný výrobek dodáván v rolích š = 910 ÷ 1 400 mm (podle potřeby)
 • Pokládka celoplošným lepením polyuretanovým lepidlem

Specifikace pružné dřevěné podlahy – taneční sál

 • Sportovní plošně elastická dřevěná podlaha
 • Celková hmotnost podle EN ISO 23997: 20 kg/m2 (± 500 g)
 • Šířka podle EN ISO 24342: 194 mm (± 0,5 mm)
 • Délka podle EN ISO 24341: 2 520 mm
 • Celková tloušťka podle EN ISO 24340: 88 mm (± 3 mm)
 • Tloušťka nášlapné vrstvy ze dřeva podle EN ISO 13647: 3,5 mm
 • Reakce na oheň podle EN 13501‑1: Cfl‑s1
 • Parametry tření/kluznost podle EN 13036‑4: 80 – 110
 • Tlumení nárazu podle EN 14808: ≥ 55 % < 75 %
 • Parametry pro posouzení vertikální deformace podle EN 14809: ≥ 2,3 mm < 5,0 mm, průměrná naměřená hodnota A4
 • Hodnoty pro vertikální odskok míče podle EN 12235: ≥ 90 %
 • Reakce pro zatížení kolečky: v souladu s EN 1569
 • Hodnoty pro zrcadlový lesk: v souladu s EN ISO 2813
 • Emise formaldehydu podle EN 717‑1: skupina E1
 • Podle EN 12673 bez obsahu pentachlorphenolu

ZÁVĚR

Výstavba nové haly 18 měsíců a sportovcům začne sloužit na konci roku 2021. Základem bude hřiště o rozměrech 20 na 40 metrů s výběhovými zónami s možností dělení na menší hřiště, strop vysoký 10 metrů, tribuna pro 500 diváků nebo atletický tunel o délce 90 metrů. Součástí budou mimo jiné také posilovna, rozcvičovna, taneční sál a režie pro venkovní areál.

Zimní tréninky sportovcům umožní speciální atletický tunel – místo, kde bude pět atletických drah s výběhovou zónou. Bude zde možné pořádat tréninky, průpravu, samozřejmě i nějaké menší závody. Součástí je prostor pro skok do dálky, skok do výšky a skok o tyči, trenažér na vrh koulí či gymnastická zařízení.

Dokončení stavby bylo na začátku stanoveno podle termínu konání atletického poháru na sousedním atletickém oválu, který probíhá vždy na konci srpna 2021. Budeme se snažit přání investora splnit.

Z podkladů Metrostav, a. s. vedoucího projektu Michala Hryzáka