Víceúčelové tělovýchovné zařízení. Unikátní konstrukční řešení pohledem architekta

Původní přízemní malá tělocvična základní školy v Brně – Žabovřeskách kapacitně nevyhovovala a byla ve špatném stavebně‑technickém stavu, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění a následné výstavbě nového víceúčelového tělovýchovného zařízení. Byla provedena demolice celého západního křídla budovy, čímž se uvolnilo místo pro nový objekt. Cílem projektu bylo vytvořit moderní školské zařízení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu. Novostavba odpovídá soudobým standardům pro hřiště míčových her a pokrývá tělovýchovné potřeby 760 školních dětí základní školy Sirotkova v Brně.

INFORMACE O STAVBĚ

  • Investor: Statutární město Brno
  • Generální dodavatel: Sdružení firem Syner a Frama
  • Realizace: 2017 – 2018

VYBRANÍ SUBDODAVATELÉ

  • Záporová stěna: Sasta CZ
  • Dodavatel dřevěných konstrukcí včetně statického posouzení: TESKO konstrukce LED osvětlení: Modus
  • Povrchová ochrana dřevných konstrukcí: ADLER

Stavba je využívána ve večerních hodinách i veřejností, a to formou pronájmu. Nové zařízení představuje jednoduchý ležatý kvádr, jehož interiéry jsou prosvětleny pásovými okny. Ty jsou prolomeny ve vrchní části stavby. Fasáda je provětrávaná a obložená vlákno‑cementovými deskami, které jsou kotvené na systémovém hliníkovém roštu. Osvětlení LED svítidla jsou odolná vůči nárazu míče.

Jedná se o racionální, účelné architektonické řešení, které respektuje památkově chráněné secesní uliční fasády stávající školy z roku 1904.

Nová tělocvična má půdorysný rozměr 36,425 × 17,20 metru. Budova nové tělocvičny je provozně napojena na stávající budovu školy. S ohledem na napojení na stávající objekt a jeho výškové uspořádání má objekt dvě podzemní a jedno nadzemní podlaží.

Ve II. PP se nachází posilovna, páteřní chodba s navazujícími místnostmi – šatny, sociální zařízení muži, nářaďovna a pohybový sál. V I. PP je vstupní prostor se schodištěm a výtahem, kabinet, vlastní převýšený prostor tělocvičny a nářaďovna. Tímto řešením vzniká unikátní umístění dvou tělocvičných prostor nad sebou. V I. NP jsou ještě dvě nové učebny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o občanskou vybavenost, tak je stavba řešena bezbariérově. Během průzkumu byla na staveništi zjištěna přítomnost spodní vody.

Celé jižní křídlo staré části budovy bylo nutno podchytit pomocí záporové železobetonové stěny, neboť suterén novostavby je posazen o patro níže, a to z důvodu splnění požadavků na osvětlení a oslunění okolní rodinných domů.

Hlavním nosným prvkem zastřešení tělocvičny jsou sedlové vazníky z lepeného lamelového dřeva s vodorovnou spodní hranou o materiálové pevnosti GL 24h. Vazníky svým tvarem tvoří mělkou sedlovou střechu, ve vrcholu mají 1,5 m, na kraji 1,1 m na výšku, jejich šířka je 140 mm. Výstavba včetně osazování dřevěných lepených vazníků délky 17 m probíhala za plného provozu školy.

Strop nad pohybovým sálem ve 2. PP je železobetonový kazetový, neboť předpjaté panely typu Spiroll nebylo možno na místo dopravit a osadit, a to vzhledem k jejich délce a hmotnosti. Jeřáb nebylo možno zabezpečit proti převrácení při daném vyložení a hmotnosti panelu. Jedná se hustou městskou aglomeraci se stísněnými prostorovými podmínkami městské aglomerace s obtížným dopravním přístupem a malými manipulačními plochami pro těžkou techniku.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při provádění výkopových prací bylo třeba provést čtyřmetrový hluboký výkop v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu jižního křídla, jehož stěnu bylo nutno zajistit. Během „podchycovacích“ prací bylo celé toto křídlo z bezpečnostních důvodů uzavřeno a bylo prováděno v době školních prázdnin.

Nová opěrná stěna je vytvořena ze svislých zápor z HEB 100 osazených a zalitých ve vrtech průměru 140 mm. Plocha stěny je provedena ze stříkaného betonu s vyztužením. Stěna je proti vodorovným silám zajištěna pomocí zakotvení horninovými kotvami.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

S ohledem na vysokou hladinu podzemní vody je objekt tělocvičny založen na základové desce, která přechází v monolitickou železobetonovou vanu. Na stěrkové vrstvě je proveden podkladní beton, který je vyztužen svařovanou sítí. Na podkladní beton je položena hydroizolace, která je chráněna proti poškození cementovým potěrem.

Vlastní základová deska je provedena z monolitického železobetonu. S ohledem na možný vztlak spodní vody má základová deska tloušťku 400 mm. V místě nosných stěn je základová deska zesíleny náběhy. Po obvodě základové desky jsou do ní napojené boční stěny, které se stropní konstrukcí a se stěnami vnitřními tvoří tuhý prostorový prvek.

Základové konstrukce jsou provedené z betonu C30/37 XC4 a jsou vyztužené betonářskou ocelí B500B a svařovanými sítěmi – krytí výztuže 50 mm.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Veškeré svislé nosné konstrukce 2. podzemního podlaží jsou provedené jako stěny z monolitického železového betonu. Tloušťka obvodové stěny je 550 mm (do obvodové stěny je vetknutý žebírkový strop na rozpon 16,10 m), ostatní stěny mají tloušťku v rozmezí 300 – 250 mm.

Nosné stěny jsou provedené z betonu C30/37 XC2 a jsou vyztužené betonářskou ocelí B500B, případně svařovanými sítěmi – krytí výztuže 30 mm.

Ostatní podlaží objektu mají svislé nosné konstrukce tvořené monolitickými železobetonovými sloupy s průvlaky. Tyto nosné konstrukce jsou doplněné o výplňové a nosné zdivo z keramických cihel. Pod stropními konstrukcemi je zdivo ztužené věnci, které je dle potřeby součástí monolitických stropních konstrukcí. Výtahová šachta je zděná z keramických bloků.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Stropní konstrukce nad 2. PP prostory pohybového sálu (rozměr stropní desky 19,805 × 16,10 m) je provedena jako žebírková roštová konstrukce. Žebírka o rozměru 250/750 mm v osovém rastru 1 460 mm v obou směrech jsou doplněná o stropní desku tl. 150 mm.

Při realizaci tohoto stropu, který váží 300 tun, bylo provedeno v jeho kratším směru vzepětí 40 mm, a to na základě statického výpočtu průhybu, protože bylo nutno zachovat rovinatost podlahy v tělocvičně nad tímto stropem. Rok a půl od jeho realizace je strop v rovině – došlo k jeho dotvarování. Do budoucna lze předpokládat už pouze průhyb v řádu několika milimetrů. K největšímu dotvarovávání docházelo těsně po odbednění, proto byl podstojkován dvojnásobnou dobu, než běžné železobetonové stropní konstrukce.

Osový rastr vzešel z formátu podhledových akustických desky Knauf, které jsou formátu 600/1 200 a do každé kazety byly vloženy dvě do čtverce, aby se nemusely řezat. Světlost kazety je tedy navržena 1 210 × 1 210 mm, a to aby se podhledové desky daly do kazet snadno umístit a vznikla i malá stínová spára.

Veškeré ostatní stropní konstrukce včetně schodiště jsou provedené jako monolitické železobetonové desky. Veškeré monolitické železobetonové stropní konstrukce jsou provedené z betonu C30/37 XC2 a jsou vyztužené betonářskou ocelí B500B, případně svařovanými sítěmi – krytí výztuže 30 mm.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Hlavním nosným prvkem zastřešení tělocvičny jsou sedlové vazníky z lepeného lamelového dřeva s vodorovnou spodní hranou o materiálové pevnosti GL 24h. Vazníky svým tvarem tvoří mělkou sedlovou střechu, ve vrcholu mají 1,5 m, na kraji 1,1 m na výšku, jejich šířka je 140 mm. Uložení vazníků je provedeno jako pevné a posuvné kloubové na železobetonových sloupech ve stejných modulových vzdálenostech 5,9 m.

Přenesení plošného zatížení od střešního pláště a klimatických vlivů je řešeno pomocí vaznic a podélných ztužidel (100/280, 100/320) o maximální osové vzdálenosti 910 mm. Záklop, který slouží i jako zavětrování, je proveden ze dvou prošroubovaných OSB desek tl. 18 mm s vzájemně překrytími spárami.

ZÁVĚR

Při kontrolním měření po provedení záporové stěny se ukázalo, že k poklesu jižního „podkopávaného“ křídla došlo o zanedbatelné 2 milimetry. Kazetový strop je v rovině, a to díky provedenému vzepětí při jeho provádění a delší době podstojkování, než je standardní. Tím se potvrdily výpočty ve statickém posudku.

Aktuálně

Poslanci schvalují ve třetím čtení novelu stavebního zákona, která zachovává funkční kompletní síť stavebních úřadů i na malých obcích. O novele bude následně hlasovat Senát.


CTP zůstává s podílem 28 % jedničkou na trhu s průmyslově-logistickými nemovitostmi.
Meziročně rozšířili plochu portfolia o 300 tisíc m2 na 3,8 milionů m2   a příjmy z nájmů zvýšily o 13 % na 5,7 miliard Kč.

Kalendář akcí