Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Mlýnská kolonáda – pohled od řeky Teplá Mlýnská kolonáda – pohled od řeky Teplá

Památkově chráněná Mlýnská kolonáda od architekta Josefa Zítka v Karlových Varech se postupem času, nedostatečným rozsahem oprav a chemickým působením minerálních pramenů dostala do nevyhovujícího stavu podzemních i nadzemních částí objektu. Začátkem loňského roku proto začala Divize Čechy společnosti OHL ŽS, a. s., pracovat na rekonstrukci kolonády, jejíž náklady vyšly na necelých 80 milionů korun.

HISTORIE VÝZNAMNÉ STAVBY

Mlýnská kolonáda je novorenesanční kamenná promenáda od architekta Josefa Zítka, která se nachází v hlavní lázeňské části Karlových Varů. Byla vystavěna v letech 1871 až 1881. Měří celkem 132 metrů a nese ji 124 korintských sloupů. Tvoří tak architrávový systém v podobě antické stoy, tzn. Sloupovou síň, otevřený komunikační prostor, který se vymezuje jako trojlodní hala doplněná dvěma nárožními rizality završené tympanony s reliéfy.

Honosné sloupy podpírají kazetový strop, který nese rozlehlou horní vyhlídkovou terasu spolu se Zítkovým pavilonem.

K apsidální půlkruhovité nice vedou dvě souměrná schodiště, která spojují hlavní kolonádní prostor s prostorem terasy, která je ohraničená výraznou balustrádovou atikou. Na pilířích atiky je umístěno dvanáct alegorických soch představujících jednotlivé měsíce roku.

Po detailním průzkumu před provedením restaurování musela být jedna ze soch, Květen, z bezpečnostních důvodů demontována a následně uložena do archivu. Příčinou bylo již neopravitelné statické narušení stojiny sochy a její možné zřícení.

Roku 1891 došlo k rozšíření kolonády o další prostor, kdy byla odstraněna část skalního masivu, a tím se mohla prodloužit partie kolonády o nový severní pavilon nad vývěrem Skalního pramene.

Po dobu existence objektu došlo vlivem působení vnějších i vnitřních vlivů, chemického působení minerálních pramenů a celkové nedostatečné údržby k postupnému poškození a degradaci jednotlivých částí objektu.

V 80. letech 20. století a na přelomu tisíciletí proběhly částečné rekonstrukce objektu kolonády. Bohužel nedostatečná kvalita první rekonstrukce a malý rozsah oprav v pozdějších fázích měl za následek absolutně nevyhovující současný stav prostorů a konstrukcí podzemí kolonády i nadzemních částí objektu.

Stavebním záměrem akce Mlýnská kolonáda – dílčí úprava byla celková obnova stávající kulturní památky.

PODZEMÍ STAVBY

Spodní stavba kolonády se sklepními prostory a rozvodnými kanály byla absolutně v nevyhovujícím a nefunkčním stavu.

Prvotní fáze akce byla zaměřena na zprovoznění a obnovení funkcí spodní stavby kolonády se sklepními prostory a rozvodnými kanály, jež se nacházela ve špatném technickém stavu.

Kritická byla absence kvalitního odvětrání nasycených par z teplých minerálních pramenů. Ty samovolně prostupovaly konstrukcemi, což mělo za následek degradaci nosných konstrukcí, obkladů, uměleckých i architektonických prvků. Řešením se proto stalo zpřístupnění a obnovení odvodňovacího systému. Sběr přebytkové vody vyvěrající na povrch bylo nutno nasměrovat do kanálů s nepropustným dnem, které byly vlivem postupného usazování minerálů kompletně zanesené a nefunkční. Rovněž bylo třeba zprovoznit zaslepené vzduchové kanály pro odvětrání agresivních chemických par. Tímto byl obnoven původní stav, kdy jsou výpary teplých vod z větší části odváděny vně objektu a nemají možnost kondenzovat a narušovat jeho vnitřní části. Obnovenou soustavou kanálů je přebytečná voda z pramenů odváděna až do řeky Teplé.

Co se týče nosných konstrukcí podzemních prostor, došlo k otryskání ještě vyhovujících nosných ocelových prvků a jejich ošetření speciálními sanačními nátěry. Zkorodované a nevyhovující prvky byly nahrazeny novými. Prostory byly kompletně vyčištěny, odstranily se nefunkční rozvody a degradované omítky byly nahrazeny novými.

NADZEMNÍ OBJEKTY STAVBY

Práce v nadzemní části objektu spočívaly v opravách, zrestaurování či výměnách nosných a ozdobných prvků vnitřních i vnějších prostor, balustrád, pískovcových obkladů a sloupořadí kolonády a v obnově žulových a mramorových ploch kolonádních prostor.

Nedílnou součástí prací v kolonádním prostoru byla také úprava přelivných váz jednotlivých pramenů, kdy byly zrepasovány původní kamenné podstavce a do nich osazeny nové nerezové vaničky s pítky, odlité na základě 3D skenů původních vaniček.

Terasy 3. a 4. NP byly zrekonstruovány včetně střešního pláště.

Ve dvorním traktu byla provedena demolice provizorního objektu laboratoře a nově byla v těchto místech postavena ocelovo‑skleněná vyhlídková plošina pro budoucí návštěvníky kolonády.

STAVEBNÍ ZÁBĚR

Větší záběr prací se odehrál v Zítkově pavilonu ve 3. nadzemním podlaží, který slouží jako výstupní prostor na hlavní terasu kolonády, jež byla kompletně revidována.

Celá žulová dlažba terasy byla vyčištěna, opravena a přeložena na nové rektifikační terče. Dále byla provedena revize a oprava celého střešního pláště, přístupových můstků a teras kolonády, včetně revize a pročištění odvodňovacího systémů s odstraněním náletové zeleně.

Zvláště znepokojivý stav byl na terase nad Skalním pramenem, kde v důsledku nevhodného konstrukčního řešení a degradace celé skladby došlo k zatékání do konstrukcí a následného poškození kamenných prvků. Nápravným řešením bylo kompletní odstranění konstrukce původní terasy a její nové provedení v podobě nové skladby vodotěsného pláště s provedením pokládky nových žulových desek na rektifikační terče.

V části objektu u Skalního pramene se nachází markýza, která musela být v celé délce demontována a odvezena do ateliéru k následné repasi nosných prvků a poškozených částí masky, u níž se doplňovaly poškozené nebo chybějící pasířské prvky, aby poté mohla být včetně výměny skleněných výplní osazena zpět.

V samotném vrcholu Zítkova pavilonu se odehrála rozsáhlá obnova okrasných omítaných ploch s vysokou třídou složitosti, kdy nejkrásnějším prvkem celého zdobného podhledu se stala římsa světlíku. Po konzultacích s památkáři byl stanoven zcela nový profil římsy na základě odhalení jejího původního tvaru. Samotná konstrukce světlíku, která je nejen estetickým prvkem pavilonu, ale slouží také jako provětrávací tubus, prošla kompletní repasí.

Alarmující byl rovněž stav dřevěných okenních a dveřních otvorů, z nichž mnohé byly již v havarijním stavu a neplnily svoji funkci možnosti výměny vzduchu a odvodu nadměrné vlhkosti z vnitřních prostor Zítkova pavilonu. Všechny tyto prvky prošly odbornou repasí včetně kování a ovládacích mechanizmů. Neopravitelné části rámů a křídel byly nahrazeny novými.

Částečnou rekonstrukcí prošla také elektroinstalace spolu s doplněním chybějících či poškozených historických svítedel. Na terasách a ve dvorních prostorách proběhla repase stávajících světel a doplnění nových. V návaznosti na budoucí provoz budovy byly nově provedeny i rozvody měření a regulace s doplněním ovládacích prvků. Kompletně byla provedena výměna ozvučení celého objektu.

Veškeré práce probíhaly po etapách tak, aby byl umožněn v rámci možností přístup k co největšímu počtu z pěti pramenů, které pacienti na Mlýnské kolonádě využívají.

Jiří Síla
vedoucí projektu
Divize Čechy, OHL ŽS, a. s.