Na „Zengrovce“ jsou mezi žáky oblíbené kroužky – třeba kroužek svařování

publikováno:
autor:

K 30. 1. 2020 na Střední průmyslové škole v Ostravě studuje 466 žáků. Do jejich studijního programu je zapojeno celkem 43 vyučujících, z toho 8 učitelů odborné výuky a praxe. Na škole dále působí správní zaměstnanci. Pro následující školní rok 2020/2021 škola nabízí zejména absolventům základních škol denní studium v následujících čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou:

23 – 41 – M/01 Strojírenství – Výpočetní technika,
23 – 41- M/01 Strojírenství – Automobilní technika,
63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání – Management ve strojírenství,
23 – 45 – L/01 Mechanik seřizovač – Mechatronik,
nebo výuku tříletého učebního oboru zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem: 23 – 56 – H/01 Obráběč kovů.

Jednotlivé studijní i učební obory se vyučují dle schválených Školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů (Strojírenství – Výpočetní technika nebo Automobilní technika, Management ve strojírenství, Mechatronik a Obráběč kovů). Informace o těchto vzdělávacích programech jsou k dispozici na webových stránkách školy www.spszengrova.cz

Součástí přijetí do studijních (maturitních) oborů je povinná jednotná přijímací zkouška, která se koná v měsíci dubnu 2020. Do maturitních oborů škola přijímá celkem nejvýše 150 žáků. Do učebního oboru se přijímací zkoušky nekonají. Do učebního oboru škola v nadcházejícím školním roce přijímá nejvýše 12 žáků.

VYBAVENÍ ŠKOLY – PŘEDEVŠÍM OBRÁBĚCÍ STROJE

Aktuálně škola vytvořila novou učebnu pro automobilní montáže, kterou jsme vybavili modely motorů, převodovek a náprav automobilů. Tyto modely žákům slouží pro názornější chápání složitých celků. Máme nově vybudovanou učebnu pro CNC obrábění pro programování v ISO kódu. Učebna je určena pro učební obory Obráběč kovů a Mechanik seřizovač.

V současnosti jsou dílenské prostory školy vybaveny mj. pětiosým obráběcím centrem, CNC soustruhem a frézkou, 3D měřícím centrem, tradičním stroji, frézkami, soustruhy, automobily pro diagnostiku a dalšími zařízeními, stroji a přístroji, včetně potřebných pomůcek. Škola neustále investuje do svého rozvoje. Modernizuje se nejen prostředí dílen špičkovou technikou, ale rovněž prostory, v nichž probíhá výuka teorie vybudováním učebny přírodovědných předmětů, laboratoře virtuální reality, učebnou robotiky pro Průmysl 4.0 apod. Všechny třídy jsou vybaveny moderní PC technikou a audiovizuální technikou. Škola je vybavena počítačovými, jazykovými, technologickými, automatizačními a odbornými učebnami. Žáci mohou získat celosvětově platný certifikát fa Autodesk. Mnohé učební texty jsou zpracovány v elektronické podobě a vytvářeli je samotní učitelé školy. Do výuky je začleněna technická angličtina a němčina

Dílny škola dovybavili o CNC soustruh s poháněnými nástroji s operačním systémem Sinumeric. Tímto bychom byli schopni rozšířit výuku našich studentů o nový operační systém a nové možnosti soustružení spojené s frézováním. Ze strany zaměstnavatelů je o pracovníky se znalostí problematiky tohoto systému velký zájem. Rádi bychom obměnily zastaralý a dosluhující strojový park dílen soustružny a frézárny. Nové soustruhy a frézky s automatickým odměřováním jsou na provozech firem zcela běžné. Momentálně nejsme schopni tyto dovednosti studenty naučit, neboť těmito stroji nedisponujeme.

ZÁJEM JE I O KROUŽKY – TŘEBA KROUŽEK SVAŘOVÁNÍ

V rámci dílen nabízíme studentům zájmové kroužky v odpoledních hodinách po vyučování, a jsme mile překvapeni, že je o kroužky velký zájem. Studenty tato praktická výuka baví a získané dovednosti uplatňují. Jedná se o kroužky svařování, CNC programování a obrábění a automobilní montáže. Dále pak kroužek 3D tisku a měření, vedení fiktivní firmy, posilování aj.

Škola je zapojena do řady projektů, které souvisí s jejich následnými úspěchy v různých soutěžích. Jedná se o projekty jako je OKAP, Šablony 1 a 2, Edison, Java pro strojaře, Game4Industry, Průmysl 4.0, Erasmus+ aj. Žáci se úspěšné účastní soutěží, jako je Mezinárodní den strojařů, Autodesk Academia Design, Stavění mostů a jeřábů, Modelování v Inventoru, Matematický klokan, Logická olympiáda, Soutěže v CNC programování, Olympiáda v českém a anglickém jazyce, Pochod a běh J. A. Komenského, soutěže v atletice, florbalu, fotbalu, házené, basketbalu, šachu, silovém čtyřboji, stolním tenise aj. Často dosahují i prvních tří příček v řadě těchto odborných i sportovních soutěží.

AKTUÁLNÍ STAV SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

Škola dbá na spojení teorie s praxí a odborným výcvikem, úzce spolupracuje s řadou firem, v nichž žáci absolvují hodiny odborné praxe, podstatnou měrou se spřátelené firmy také podílí na sponzoringu školy nákupem materiálů a učebních pomůcek do školních dílen, a také cen pro vítěze odborných soutěží, jako například Autodesk Academia Design, KOVO JUNIOR, Den strojařů a podobně.

Mezi vybrané aktivity školy, které jsou zařazeny do procesu školního vzdělávání, patří: Kreslení ve 2D a modelování ve 3D, Práce na CNC strojích, Diagnostika moderních vozidel, Praxe v odborných firmách, Robotika, Laboratoř virtuální reality, Zahraniční stáže a exkurze, Technická angličtina a němčina, Komunikativní dovednosti a celá řada dalších aktivit.

Součástí výuky jsou odborné praxe, tuzemské i zahraniční zájezdy, pracovní odborné stáže v rámci programu Erasmus+, motivační workshopy a podobně.

Mezi partnery školy patří Liberty Steel Ostrava, AXIS TECH s.r.o., BONATRANS GROUP a.s., C.V.PROTOTYP s.r.o., DiForm s.r.o., Erwin Quarder CZ s.r.o., Huisman konstrukce s.r.o., Maxion Wheels Czech, ITT Holdings Czech Republic s.r.o., KES s.r.o., KOMA-Industry s.r.o., MOBIS Automotive Czech s.r.o., TMETAL s.r.o., UNIPETRA s.r.o., V-NASS a.s., ZK Design a.s. a řada dalších. V řadě těchto významných firem žáci absolvují část výuky praxe a nachází v nich své profesní uplatnění. Někteří absolvují praktickou výuku i v rodinných firmách a podnicích, kde mají jistotu budoucího zaměstnání.

Většina absolventů pokračuje ve studiu na různých typech VŠ, anebo nachází uplatnění v perspektivních firmách ihned po ukončení studia v pozicích jako konstruktér, technolog, programátor, operátor CNC strojů, kontrolor, servisní technik, obchodní zástupce, manažer a jiných, ale mohou i samovolně podnikat.

Škoda nabízí možnost zakázkové výroby a školení v oblasti kovoobrábění a CNC programování. K zatraktivnění výuky přispívají také mimoškolní akce – adaptační kurz, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, sportovní soutěže, historické exkurze do Vídně a Osvětimi, odborné exkurze do firem a podniků, výměnné zahraniční a poznávací zájezdy, kulturní představení, zájmové kroužky (např. CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, vedení fiktivní firmy, práce s talentovanými žáky, doučovací kurzy, přípravné kurzy). Díky zapojení školy do projektů dochází k inovaci výuky, investicím do různých aktivit školy, nákupu moderního vybavení a pomůcek pro školu a podobně. Žáci vybraných oborů pobírají motivační a prospěchové stipendium.

Kontaktní informace:

              

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 
Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice
+420 552 304 210, +420 775 994 288
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Maňák
E-mail manak@spszengrova.cz
Web www.spszengrova.cz

Prezentace školy v powerpointu.


Mgr. Tomáš Řežáb (ředitel školy): „Jsem rád za současnou podporu ze strany průmyslu. Byl bych rád, kdyby firmy školám zachovaly přízeň i v dobách, kdy budou mít dostatek zaměstnanců.“

Sice stále roste zájem o technické obory, podle mnohých je to málo. Co je důvodem?
Důvodů je podle mého názoru mnoho. Jako jeden z mnoha bych ale uvedl to, že v 15. letech je málo kdo profilovaný. Mnoho žáků si proto vybírá gymnázia. Přitom i po technické škole se dá studovat libovolná vysoká škola, a pokud už někdo cítí, že mu jde matematika, fyzika, pak by neměl váhat a měl by si vybrat technickou školu. V matematice a v cizích jazycích dostane stejné vzdělání, jako gymnazista, a navíc k tomu získá základy technického myšlení a přemíru dovedností, které může uplatnit v běžném životě.

Další problém vidím také v tom, že mnoho vystudovaných techniků jde nakonec pracovat mimo svůj obor. A to je pak už spíš otázka na zaměstnavatele, aby uměli mladé lidi motivovat. Je to těžké, zejména v této době, kdy mladí lidé často požadují okamžitý úspěch, benefity, peníze. Ve strojírenských firmách se ale musíte zaučit, získat další vědomosti a dovednosti, a to bohužel trvá. Jen málo mladých má tu trpělivost, i když je jasné, že pokud vydrží, pak si sáhnou na mnohem víc než v jiných, často preferovaných pozicích.

Chybí třeba svářeči. Byl byste pro nějakou formu „státní regulace“?
Velmi těžká otázka. Když to zlehčím, tak v minulosti, když chyběli lékaři, pan Dietl napsal „Nemocnici na kraji města“ a lékařské fakulty byly plné. Dnes nic takového není a vše, co se má nějakým způsobem vštípit do podvědomí, trvá. V této zemi se dlouho vštěpovalo mladým a rodičům, že kdo nemá titul z vysoké školy nebo alespoň maturitu, nebude mít uplatnění. Teď už všichni víme, že to je právě naopak. Zlatem se platí řemeslníci, kteří při své práci uvažují a jsou samostatní.

Ale abych odpověděl. Je to mravenčí práce výchovných a kariérových poradců na základních školách, je to opětovné zavedení ručních prací na základní školy, je to o přesvědčování rodičů, je to o zvýšení povědomí, že „řemeslo má zlaté dno“ a že „české ručičky“ byly vždy pojmem, které se nesl až za oceány. Je to o spolupráci firem se školami a aktivního zapojení státu do preference některých oborů. Je to ale také, mimo jiné, o plánování a regulování, protože to zase může dopadnout tak, že za několik desítek let tady budou jen samí řemeslníci a nebudou vysokoškoláci.

Každá škola se musí nějak prezentovat, předpokládám, že i vaše…?
Naše aktivita směrem k základním školám je směrována především na přímé oslovování ředitelů a výchovných poradců škol v okolí, abychom se mohli osobně prezentovat na škole. Je mi jasné, že pokud by to dělaly všechny střední školy, pak by byly základní školy zahlceny. Právě proto bych chtěl poděkovat ředitelům základních škol, že cítí potřebnost odborně vzdělaných lidí a že nám často dají ten potřebný prostor. Jednou z možností je vstup do předmětu Svět práce, který se na základních školách vyučuje.

Naše škola se také prezentuje na všech možných výstavách, které jsou pořádány úřady práce a jsou směrovány na volbu povolání/školy a také samozřejmě pořádáme Dny otevřených dveří, kde především sami žáci prezentují, co umí, co se naučili.

V neposlední řadě jsme zapojeni i do krajského projektu s názvem OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji), v rámci kterého vozíme do školy skupiny dětí ze základních školo regionu s vazbou na spolupracující firmy, protože poté, co si žáci prohlédnou naši školu a zjistí, co se dá u nás studovat, jedou na exkurzi do firmy.

V čem spatřujete konkurenční výhodu svých mistrů odborného výcviku?
Nebudu vůbec lhát, pokud řeknu, že momentálně jsem nadšen složením pedagogů odborného výcviku na naší škole. V poslední době se nám podařilo obměnit tuto část pedagogického sboru. Nejen, že jsme omladili sbor, ale zejména, a to je hlavní, se podařilo do sboru přijmout techniky z provozu, kteří svou práci umí a baví je. Když navštívím dílny, tak je vidět, že všude vládne pracovní nálada, soustruhy a frézky se točí a za každým strojem stojí žák, který koná mnohdy i produktivní práci.

Bohužel ne každý, kdo je dobrým technikem, umí ty své vědomosti a zkušenosti náležitě předat mladým. O to více si vážím těchto odborníků na svém místě. Kantořina je o chuti pracovat s mladými. Jednoznačně je to o tomto. Nikdy to nebude o penězích a ani bych to asi nechtěl. Jistě, zaměstnanci škol si zaslouží vyšší platy, zaslouží si vyšší prestiž, zaslouží si uznání. V této společnosti je to ale tak nesmyslně medializované, že se k tomu již nechci dále vyjadřovat.

K čemu bych se ale možná rád vyjádřil, je k učitelům na základních školách. Těch bychom si měli vážit mnohonásobně více. Ti jdou do tvrdé konfrontace s inkluzí s nepřizpůsobivými žáky, ale v mnoha případech i nepřizpůsobivými rodiči a jak se mohou bránit? Jaké mají pravomoci? Žádné!!!! A to je alarmující. Na učitele základní školy si každý rád zanadává a přitom má tento kantor ve třídě mnohdy 30 zcela různých osobností a musí se každé přizpůsobit, s každou vyjít po dobrém a vždy usměvavý musí čelit různým nástrahám. Zamyslete se. Dali byste to za průměrný plat?

Vaše škola je známá svým kvalitním vybavením obráběcími stroji. Toto Vás asi těší nejvíce.
Jsem rád, že máme ve škole kolaborativní roboty, CNC stroje 3D tiskárny 3D skenery. Jsem rád, že žáci jezdí do zahraničí na výměny, pracovní stáže, jsem rád, že začínáme učit některé odborné předměty v angličtině (některé odborné statě) a v neposlední řadě jsem rád, že se naši žáci i hýbou a dosahují dobrých sportovních výsledků ve srovnání s jinými školami. Nejvíce si ale vážím toho, že jako kolektiv táhneme za jeden provaz. Vážím si mých erudovaných zaměstnanců a vážím si žáků. Jsem jim všem otevřený k dialogu. Nemyslím si ale, že bychom byli něčím výjimeční. Vždy je co zlepšovat a kam se posouvat a já sám si to uvědomuji a snažím se, abychom šli stále vpřed. Jsme škola se stoletou tradicí a našim krédem je „silná minulost, atraktivní současnost a jistá budoucnost“.

V souvislosti se zavedením státních maturit se často poukazuje na nedostatečnou úroveň průmyslováků, techniků…
Opět velmi těžké téma. Za dobu, co působím ve školství, se toho změnilo, v tom odborném, dost a dost. Většinou ale k horšímu. Když jsem do naší školy nastupoval, byl poměr všeobecných předmětů k těm odborným téměř 1:3. V té době byli průmyslováci na velmi vysoké úrovni, co se týče technických kompetencí.

V současné době je tento poměr 1:1, protože musíme naše průmyslováky především připravit na celostátní maturitu a až v druhé řadě na odbornost. Podotýkám, na stejnou celostátní maturitu, kterou absolvuje gymnazista. Doufám, že čtenáři vidí ten nepoměr. Tím nechci omlouvat vědomosti našich absolventů. Tím chci jen říct, že jich nemohou mít tolik, jako absolventi před mnoha lety.

Na druhou stranu doba je jiná. V mnohém nám pomáhá výpočetní technika a my se snažíme najít tu správnou cestu, aby naši žáci byli uplatnitelní na trhu práce, a to si troufám říct, že jsou.

S tím, jak je strojařina obsáhlá, se ale budou muset personalisté strojírenských firem spokojit s tím, že ze střední školy nikdy nevyjde absolvent, který by se bez zaškolení postavil k mašině, nebo, který by byl bez zaškolení schopen plného výkonu, který podávají ve firmě už zaběhnutí zaměstnanci.

Před časem to vypadalo, že firmy nemají o spolupráci se školami až tak velký zájem, nyní „vám trhají ruce“, že?
Ano, v době, kdy měly firmy dost zaměstnanců, se velmi těžce získávaly kontakty na firmy. Nyní to není problém. Byl bych rád, kdyby nám firmy zachovaly přízeň i v dobách, kdy budou mít dostatek zaměstnanců, a i v dobách pro ně krutých. Všichni víme, že strojírenské obory jsou obory, které jsou nevíce zatíženy různými ekonomickými krizemi a podobně.

Budu rád, pokud budou moci naši žáci chodit do firem na praxi. Jsou to pro mladé lidi neocenitelné zkušenosti, které nemají kde jinde načerpat. Budu rád, za každý materiál, který budou moci naši žáci v dílnách obrábět. Protože jak už jsem psal výše, chci, aby naši žáci v dílnách opravdu obráběli, a nejen se dívali na učitele, který jim ukazuje, jak se obrábí. Budu rád za to, pokud mi firmy občas poskytnou nějaké nástroje. Budu rád za jakoukoliv materiální pomoc. Bohužel stát nemyslí na velké provozní náklady škol našeho typu. Budu moc rád, pokud se firmy pochlubí novými technologiemi a pomohou se zavedením těchto novinek do výuky. Třeba formou přednášek nejen pro žáky, ale i pedagogy nebo formou exkurzí. Za to vše nabízím možnost komunikovat vzdělávací nabídku. Chceme být ku prospěchu především našim blízkým firmám.

… a pokud toto vše bude fungovat, bude to nejen ideální vztah, ale troufám si říct i přínos pro firmy v podobě nových zaměstnanců. Protože kam by měl žák naší školy jít než do firmy, kterou má v podvědomí v průběhu studia na naší škole.


Václav Matúšů (1. D, maturitní obor Mechanik seřizovač – Mechatronik):
„Líbí se mi, že dokážu něco vyrobit z různých materiálů, zejména z kovů.“

Kdo stál za tím, že ses rozhodl studovat technický obor?
Poradil mi tatínek a kamarádi. Mně se to hodně líbilo. Svého rozhodnutí nelituji.

Co máš na svém oboru nejraději?
Nejraději mám hodiny odborného výcviku. Líbí se mi, že dokážu něco vyrobit z různých materiálů, zejména z kovů.

Jak bys ohodnotil náročnost výuky? S čím máš největší problémy a proč?
Výuka se dá bez problémů zvládnout průběžným studiem. Já osobně mám problémy se studiem cizích jazyků – tedy angličtiny.

Kdybys byl pro nějaké zatraktivnění výuky nebo praxe, co bys navrhoval „nasadit“?
Určitě bych přivítal více hodin praxe.

Co by Tě nejvíce přesvědčilo v řemesle pokračovat?
Dobrá nabídka práce s dostatečně vysokým platem a příjemným prostředí ve firmě. V současné době je vysoká poptávka po technicky vzdělaných odbornících a profesích, cítím to. Mohu si tedy vybrat.


SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY V REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vítkovická střední průmyslová škola, Svářečská škola - Provádí zaškolovací kurzy, základní kurzy, přípravné kurzy k úředním zkouškám, periodické zkoušky svářečů

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o. - kurzy svařování, kurzy evropských zkoušek svářečů a periodické přezkoušení svářečů.

Český svářečský ústav - Ústav se zabývá výzkumem a vývojem svařování, školením, certifikacemi a inspekcemi.

Svářečská škola a rekvalifikační centrum Studénka s.r.o. - provoz svářečské školy a rekvalifikačního centra - základní zkoušky svařování dle normy ČSN 05 0705 a periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN 287-1,ČSN EN ISO 9606-2.

RIVS, s.r.o. - rekvalifikační kurzy pro jeřábníky, vazače, obsluhy manipulačních vozíků, kurzy svařování a jazykové kurzy.

Vícha - Weld, s.r.o. - kurzy obloukového, ručního i kyslíko-acetylenového svařování, svářečské práce a periodické přezkoušení svářečů z bezpečnosti.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o. - nabídka kurzů a školení pro firmy

SVAR-TEST-CZ, s.r.o. - svářečská škola s nabídkou základního i úředního kurzu dle ČSN EN 287-1 ve všech metodách, zaškolovací kurzy svářečů v řezání kyslíkem či plazmou nebo letování a podobně, svářečské práce na zakázku, služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Svářečská škola 111, s.r.o. - základní svářečské a přípravné kurzy na úřední zkoušky, zaškolení dělníků a periodického přezkoušení svářečů.

Svářečská škola GARANT WELD s.r.o. - základní kurz svařování, úřední (státní) zkoušky, periodické zkoušky…

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Ing. Helena Urbanová – zaškolení ČSN 050705, základní kurzy, mezinárodní kurzy

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA PLC Services a.s. - Přípravné kurzy svařování zakončené zkouškou dle norem ČSN, EN, ISO pro různé metody a typy materiálů. Zaškolení pracovníků pro řezání, dělení materiálu, stehování, pájení a jiné. Periodická školení a přezkoušení svářečského personálu, obnovovací kurzy a zkoušky.

Svářečská škola - Střední odborná škola Třineckých železáren - kurzy svařování (elektrickým obloukem, plamenem, úřední zkoušky, stehování, řezání, pálení, přezkoušení svářečů). Re/kvalifikační kurzy k získání požadované kvalifikace v návaznosti na studijní a učební obory školy, svářečské práce, svařování barevných kovů, hliníku, nerezové oceli a litiny.

Svářečská škola a školicí středisko KNOTEK - základní a úřední kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem, školení řidičů manipulačních vozíků + revize, školení elektromontérů dle vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 50/78 Sb., školení jeřábníků, vazačů a lešenářů

Svářecí technika, svářečská škola Jakub Navrátil - Svářečská škola s více než 25 letou tradicí, vedená pod evidenčním číslem české svářečské společnosti CWS-ANB 11-060. Realizuje veškeré svářečské kurzy: základní kurzy a zaškolení pracovníků dle ČSN 050705, mezinárodní zkoušky dle ČSN EN ISO 9606, případně zkoušky svářečských operátorů dle ČSN EN ISO 14732. Provádí zkoušky svařování kovů i plastů.

Svářečská škola PROFI-WELD, s.r.o. - zaškolení pracovníků na svářečské práce, základní kurzy a přezkoušení dle normy ČSN 050705, přípravné kurzy a zkoušky dle normy ČSN EN 287, zaškolení operátoru robotu a automatu dle ČSN EN 1418, pravidelné přezkušování svářečů, vazačský, jeřábnický průkaz