Malá vodní elektrárna na řece Jizeře v obci Přepeře u Turnova. Uvnitř je egyptský chrám, v jehož středu jako srdce v těle tepe vodní turbína

Celkový pohled na elektrárnu Celkový pohled na elektrárnu

Stavba malé vodní elektrárny Přepeře II si klade za cíl vznášet otázky a přimět přemýšlet nad propojením architektury, stavitelství, řemesel a umění při realizaci staveb, nad vztahem člověka k životnímu prostředí či nad šetrným využíváním vodní energie jako obnovitelného zdroje. Zároveň by chtěla na vyvolané otázky přinášet odpovědi a být poselstvím pro budoucí generace.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Název stavby: MVE Přepeře II
 • Investor: GIVERNY, a. s.
 • Generální dodavatel stavby: Akcent Bohemia, a. s.
 • Architektonický návrh: ŠONSKÝ architects s. r. o.
 • Zahájení: duben 2018
 • Ukončení: listopad 2019

Urbanistické a architektonické principy řešení stavby jsou výrazně ovlivněny prostorem, umístěním v původním industriálním areálu a blízkostí jezu s rekreační loukou. Novostavba malé vodní elektrárny vhodně využívá upraveného a zjednodušeného industriálního prostoru bývalé textilky, jejíž částečnou demolicí došlo k prostorovému uvolnění, vylepšení optického kontaktu se sousedním kostel a celkové estetizaci. Přiblížení rekreačnímu účelu má zprostředkovat vize „hausbótu“. Tato myšlenka je založena na spojení technologie v podzemní části (motor) s nadzemní částí pro již zmiňovaný rekreační účel. Celé řešení je podpořeno materiálově a detailem.

Objekt je obložený cedrovými prkny. Na obloženou hmotu navazují nad česlemi dřevěné sloupy a podélně řešené dřevěné krokve. Kotvení sloupů je na atypických kovových patkách. V detailu, který zvýrazňuje vyslovenou myšlenku, je řešeno zábradlí, betonové schodiště, kruhové okenní otvory a vstupní dveře do elektrárny. Jedná se o jednotný celek řešený s úmyslem citlivého dotvoření prostoru, který postupem doby mění industriální účel na polyfunkční.

Stavba malé vodní elektrárny zaujme již z dálky, přesto s pokorou nechává vyniknout dominantní scenérii stávajícího kostela v pozadí, která se po mnoha letech vrací zpět pohledu pozorovatelů. Je to ale zároveň i stavba, která uklidní pohodovou letní atmosférou, klidem a romantikou chvil strávených na hausbótu u vody pohupujícího se na její hladině. Přijdete-li blíže, tak vás poctivé stavební provedení bude dále hýčkat a pocit pohody umocňovat. Budete-li se chtít stavby dotknout, tak si uvědomíte, kolik je zde promyšlených řemeslných detailů, provedených s jediným cílem a tím je dokonalost realizace celé stavby.

Vstoupíte-li dovnitř, tak se ocitnete ve Světě vody ztvárněném Heshamem Malikem – starodávné krajině, egyptském chrámu, v jehož středu, jako srdce v těle tepe vodní turbína. Nad vodou plnou ryb poletují ptáci, pradávná vodní kola nabírají vodu a staroegyptští králové a bohové vyprávějí své příběhy. Celý prostor je naplněn zlatavým světlem, hloubkou a mihotáním modré, sytostí červené a vážnosti černé. Během okamžiku se stanete součástí prostoru, v kterém nebudete vnímat čas. Podvědomě se opět budete chtít stavby dotknout, zachytit alespoň na chvíli neskutečný svět kolem vás. A pokud tak skutečně učiníte a položíte ruku na postavy na stěnách, budete jistě alespoň na chvíli věřit, že jsou skutečné. 

POPIS ÚZEMÍ

Stavba se nachází na okraji zastavěného území obce Přepeře u Turnova, v prostoru dvora stávající malé vodní elektrárny na břehu řeky Jizery. Místo je dobře viditelné z protějšího břehu, kde se nachází rekreační louka u jezu, a z mostu přes řeku Jizeru. 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické a architektonické principy řešení stavby MVE Přepeře II jsou výrazně ovlivněny prostorem, umístěním v původním industriálním areálu, ale také blízkostí jezu s rekreační loukou u Jizery.

Z komplexu budov budou zachovány pouze objekty spojené se stávající malou vodní elektrárnou a objekt původního mlýna. Postupnou demolicí ostatních budov dochází k prostorovému a provoznímu uvolnění a ke zlepšení optického kontaktu s kostelem, k zjednodušení, k čistotě řešeného prostoru a celkové estetizaci.

Nový objekt malé vodní elektrárny Přepeře II myšlenkově využívá tohoto upraveného a zjednodušeného pozadí a blízkosti rekreační louky na protilehlém břehu řeky. Pro prezentaci myšlenky je důležitý pohled z protilehlé komunikace, která vede mezi Přepeřemi a Modřišicemi. Pro přiblížení rekreačnímu účelu je vize „hausbótu“.

Tato myšlenka využívá spojení technologie v podzemní části (motor) s nadzemní pro již zmiňovaný rekreační účel. Celé řešení je podpořeno materiálově a detailem. Objekt je obložený cedrovými prkny. Na obloženou hmotu navazují nad česlemi dřevěné sloupy a podélně řešené dřevěné vaznice. Kotvení sloupů je na atypických kovových patkách. V detailu, který zvýrazňuje myšlenku, je řešeno zábradlí, betonové schodiště, kruhové okenní otvory a vstupní dveře do MVE. Jedná se o jednotný celek řešený s myšlenkou citlivého dotvoření prostoru, který postupem doby mění industriální účel na polyfunkční.

POPIS STAVBY

Realizace stavby nové malé vodní elektrárny Přepeře II řeší dosud nevyužitý hydroenergetický potenciál jezu na řece Jizeře v Přepeřích. Jedná se o stavbu novou a trvalou, o vodní dílo s technologickým vybavením. Účelem stavby je výroba elektrické energie. Malou vodní elektrárnu tvoří vtokový objekt, strojovna a odpadní koryto. Výkon z malé vodní elektrárny je vyveden pomocí přípojky vysokého napětí s transformátorem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 • Zastavěná plocha MVE (vtok, strojovna, odpadní koryto): 246 m2
 • Obestavěný prostor MVE (vtok, strojovna, odpadní koryto): 1 650 m3

Základní parametry technologického vybavení:

 • Počet soustrojí: 1
 • Návrhový spád: 2,6 metru
 • Typ turbíny: Kaplan, přímoproudá
 • Návrhový průtok: 12 m3/s
 • Maximální průtok: 13 m3/s
 • Průměr oběžného kola: 1 700 mm
 • Nominální výkon turbíny: 274 kW
 • Generátor: asynchronní, třífázový
 • Činný výkon generátoru: 270 kW
 • Transformátor: 400 kVA
 • Předpokládaná roční výroba: 1 000 MWh

DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací projektu došlo k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje. Zároveň projekt významně přispívá ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší úsporou emisí CO2 až 1 000 tun za rok.

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Projekt výstavby MVE Přepeře II byl doposud financován z vlastních zdrojů investora. Investor žádal o poskytnutí finanční podpory v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), program Obnovitelné zdroje energie – výzva III. Dotace nebyla k datu uzávěrky přihlášek do soutěže proplacena.

Ing. arch. Boris Šonský
ŠONSKÝ architects s. r. o.